• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р.  № 230

   

  ПОРЯДОК
  надання у 2006 році і погашення середньострокових
  безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади
  та органам місцевого самоврядування


  1. Цей Порядок визначає механізм надання у 2006 році і погашення середньострокових безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі — середньострокові позички) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним держадміністраціям, виконкомам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) (далі — місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування).

  2. Середньострокові позички надаються на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними щомісяця за результатами виконання місцевих бюджетів на умовах повернення в обсязі невиконання обчислених Мінфіном прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік, визначених у додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” (далі — прогнозні показники доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів).

  Обсяг середньострокових позичок визначається за результатами виконання місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року із зменшенням на обсяг непогашених короткострокових позичок, отриманих на покриття тимчасових касових розривів з єдиного казначейського рахунку, а також раніше наданих згідно з цим Порядком, але не погашених середньострокових позичок.

  Загальний обсяг наданих окремому місцевому органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування середньострокових позичок не може перевищувати обсяги невиконання прогнозних показників доходів відповідного місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

  3. Мінфін надає Державному казначейству затверджений і доведений до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування помісячний розпис доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

  4. Голова Державного казначейства з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, які акумулюються на єдиному казначейському рахунку, не пізніше 27 числа кожного місяця затверджує на наступний місяць позичковий ліміт, про що повідомляє Мінфін.

  Загальний обсяг середньострокових позичок не може перевищувати встановленого Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” розміру оборотної касової готівки державного бюджету.

  5. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету Автономної Республіки Крим), головні фінансові управління обласних (стосовно місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету області) та Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації за результатами оперативних даних проводять щомісяця аналіз виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

  6. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних та Київської міської держадміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації:

  на підставі проведеного аналізу визначають перелік місцевих бюджетів, до яких у разі потреби можуть бути перераховані середньострокові позички, та їх обсяги і до 7 числа кожного місяця засобами електронного зв’язку надсилають Мінфіну відповідні розрахунки разом з копією рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання середньострокових позичок та аналітичні довідки щодо причин невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів;

  до 16 числа кожного місяця подають Мінфіну заяви на отримання середньострокових позичок (на суми, попередньо узгоджені з Мінфіном за результатами звірення розрахунків) разом з реєстром їх сум у розрізі місцевих бюджетів, а також завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання середньострокових позичок, аналітичні довідки щодо причин невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів.

  7. Рішення про надання середньострокової позички приймається Мінфіном протягом п’яти робочих днів з дати отримання повного пакета документів згідно з пунктом 6 цього Порядку.

  У разі коли розрахований обсяг середньострокових позичок перевищує граничний, встановлений Державним казначейством, обсяг позичок зменшується пропорційно визначеному для кожного місцевого бюджету обсягу середньострокової позички.

  8. На підставі прийнятого рішення Мінфін протягом двох робочих днів видає Державному казначейству доручення на надання середньострокової позички, на підставі якого:

  начальники управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, з одного боку, та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій, голови виконкомів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), або уповноважені на це в установленому порядку особи, з другого боку, укладають договір надання середньострокової позички;

  управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі протягом двох робочих днів після укладення договорів зараховують суми позичок на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

  9. У договорі надання середньострокової позички обов’язково передбачається, що:

  1) у разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, середньострокові позички погашаються управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів у 2006 році починаючи з місяця, що настає за звітним, в якому встановлено виконання зазначених показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом місяця рівними частками до повного їх погашення, включаючи останній робочий день 2006 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на 2006 рік;

  2) для місцевих бюджетів, які отримали середньострокову позичку, але сума недовиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року зменшилася, надлишок раніше отриманої позички погашається управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів у 2006 році в місяці, що настає за звітним, в якому встановлено зазначене зменшення, за рахунок доходів загального фонду місцевих бюджетів протягом місяця рівними частками, включаючи останній робочий день 2006 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на 2006 рік;

  3) у разі виконання або перевиконання річних прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, або зменшення наростаючим підсумком з початку року суми недовиконання цих показників та наявності непогашених середньострокових позичок за підсумками звітності за 2006 рік, а також у разі недостатності джерел коштів, зазначених у підпунктах 1 — 2 цього пункту, для погашення заборгованості (або повернення надлишку) за цими позичками управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі зараховують на єдиний казначейський рахунок надходження загального фонду місцевих бюджетів у 2007 році рівними частками протягом I кварталу;

  4) середньострокові позички спрямовуються в обов’язковому порядку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, визначеного у додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  Договором може передбачатися врегулювання міжбюджетних відносин у частині надання і погашення середньострокової позички для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, бюджетів районів у містах.

  10. У разі невиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за підсумками річного звіту та в разі недостатності джерел коштів, зазначених у підпунктах 1 — 3 пункту 9 цього Порядку, результати остаточних розрахунків за середньостроковими позичками відносяться на взаємні розрахунки між бюджетами розпорядженням Державного казначейства на підставі окремого рішення Мінфіну.

  Погашення зазначеної заборгованості за взаємними розрахунками здійснюється щокварталу у наступних бюджетних періодах за рахунок і в межах коштів перевиконання обсягів прогнозних показників Мінфіну за доходами місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

  11. Державне казначейство щомісяця до 5 числа, що настає за звітним періодом, надає Кабінету Міністрів України та Мінфіну інформацію за встановленою формою щодо:

  обсягів наданих середньострокових позичок за дорученням Мінфіну;

  обсягів фактично перерахованих до місцевих бюджетів середньострокових позичок із зазначенням причин їх невідповідності обсягам наданих позичок за дорученням Мінфіну;

  стану погашення наданих середньострокових позичок.

  12. Форми заяви на отримання середньострокової позички, реєстру сум таких позичок у розрізі місцевих бюджетів та доручення Державному казначейству на надання середньострокової позички, а також типового договору  надання середньострокових позичок затверджуються Мінфіном.

  13. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються Мінфіном та Державним казначейством.

  ____________________