• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р.  № 229

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  стандартизації на 2006—2010 роки

  Загальна частина

  Стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробництва конкурентоспроможної і доброякісної продукції, захисту навколишнього природного середовища, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку національної економіки.

  Національна система стандартизації створювалася в умовах переходу до ринкової економіки, нестабільної економічної та фінансової ситуації та на основі розгалуженої системи стандартизації колишнього СРСР.

  В Україні прийнято 6113 нормативних документів у сфері стандартизації, з яких 2516 гармонізовано з міжнародними та європейськими стандартами. Діє також близько 19 тис. міждержавних стандартів, з яких гармонізовано 10,3 відсотка. У той же час міжнародними організаціями стандартизації прийнято майже 20 тис. стандартів, які використовуються у разі здійснення міжнародної торгівлі у відповідності з вимогами СОТ, та діє понад 16 тис. нормативних документів європейських організацій стандартизації, що застосовуються державами-членами Європейського Союзу та їх торговими партнерами.

  Проте існуюча система стандартизації не відповідає вимогам  міжнародних організацій стандартизації стосовно здійснення міжнародної торгівлі, що зумовлено рядом проблем, зокрема таких:

  застосування значної кількості нормативних документів колишнього СРСР;

  недотримання суб’єктами стандартизації вимог національного стандарту ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 “Кодекс усталених правил стандартизації” та національного стандарту ДСТУ 1.13:2001 “Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України”;

  недостатня активність суб’єктів господарювання у фінансуванні розроблення національних стандартів, неналежним чином координується діяльність технічних комітетів стандартизації, що призводить до зниження рівня підготовки проектів нормативних документів;

  значне відставання у виконанні завдань, визначених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими;

  обмеженість участі у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації.

   

  Мета і завдання Програми

  Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.

  Завданнями Програми є:

  розроблення механізму міжгалузевої координації, поліпшення планування робіт із стандартизації;

  забезпечення відповідності нормативних документів вимогам міжнародної стандартизації та виконання положень цих документів усіма суб’єктами стандартизації;

  удосконалення інформаційного забезпечення, актуалізація і поновлення головного фонду нормативних документів Держспоживстандарту, створення бібліографічних і повнотекстових баз даних та розширення використання електронних версій документів;

  спрощення процедур стандартизації шляхом застосування під час прийняття національних стандартів усіх методів, передбачених міжнародними документами.

  Напрями виконання Програми

  Програма виконується за такими напрямами:

  нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення, що передбачає удосконалення процедури планування робіт із стандартизації, розроблення нормативно-правового акта щодо умов виконання всіма суб’єктами стандартизації Кодексу усталеної практики розроблення, затвердження і застосування стандартів, Угоди про технічні бар’єри в торгівлі стосовно надання повідомлень (нотифікацій) торговим партнерам України щодо розроблення проектів нормативних документів, зокрема для запровадження в Україні технічних регламентів, які базуються на директивах Європейського Союзу, на процеси, що визначають якість, безпечність та довговічність продукції (зварювання, нанесення покриттів, зберігання сільськогосподарської продукції тощо), у сфері інформаційних технологій, на методи контролю сільськогосподарської та харчової продукції, продукції металургійного комплексу, легкої промисловості, товарів широкого вжитку, а також обліку паливно-енергетичних ресурсів;

  оптимізація фонду нормативних документів, зокрема перевірка фонду міждержавних стандартів і приведення його у відповідність з потребами національної економіки; удосконалення стандартів з науково-технічної термінології; перегляд або скасування республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього СРСР;

  удосконалення інформаційного забезпечення, зокрема створення бібліографічних і повнотекстових баз даних національних стандартів, легалізація електронних копій нормативних документів, забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET).

   

  Крім того, потребують удосконалення стандарти з науково-технічної термінології.

  Заходи щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації здійснюються згідно з додатком 1.

  Механізм виконання Програми

  Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Держспоживстандарт, який є її державним замовником.

  До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися технічні комітети стандартизації, науково-дослідні і наукові установи та організації.

  Кількість стандартів, які необхідно розробити згідно з планом заходів щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації як гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами за галузями національної економіки та сферами діяльності, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за їх розроблення, і орієнтовні обсяги фінансування цих робіт наведено у додатку 2. Кошти на  фінансування робіт із стандартизації розподіляються між центральними органами виконавчої влади згідно з додатком 3.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, орієнтовний загальний обсяг яких становить 109950 тис. гривень.

  Передбачені обсяги фінансування індексуються та у разі потреби коригуються за об’єктами.

   

  Контроль за виконанням Програми

  Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів покладається на Держспоживстандарт, який щороку до 1 березня наступного періоду починаючи з 2007 року подає звіт про результати виконання Програми Кабінетові Міністрів України.

  Внесення у разі потреби змін до заходів Програми здійснюється в установленому порядку за поданням Держспоживстандарту.

  За результатами виконання Програми Держспоживстандарт у тримісячний строк складає остаточний звіт та узагальнений висновок.  

  Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

   

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

  упровадження міжнародних та європейських стандартів з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;

  створення фондів нормативних документів в усіх галузях національної економіки, які відповідатимуть її потребам;

  використання результатів стандартизації;

  створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідливих і небезпечних факторів, а навколишнього природного середовища від негативного впливу.

   

  __________________  Додаток 1
  до Програми

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації
  на 2006—2010 роки

  (тис. гривень)

   

  Найменування заходу

  Орієнтовний обсяг фінан-сування

  У тому числі за роками

  Відповідальні
  за виконання

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

   

  Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Розроблення нормативних документів у сфері захисту прав споживачів, систем управління якістю та екологічного управління, проведення оцінки відповідності продукції, а також організаційно-методичних та загальнотехнічних стандартів

  2600

  450

  500

  550

  550

  550

  Держспоживстандарт

  2.

  Розроблення і затвердження: 

  3100

  550

  600

  650

  650

  650

  —“—

   

  порядку прийняття замовлень центральних органів виконавчої влади на розроблення стандартів за кошти державного бюджету

   

   

   

   

   

   

   

   

  нормативно-правового акта з питань дотримання вимог стандартів ДСТУ ISO/IEC Guide 59, ДСТУ 1.13 та інших основних стандартів національної системи стандартизації

   

   

   

   

   

   

  —“—

  3.

  Розроблення національних стандартів  як гармонізованих  з міжнародними та європейськими, кількість яких наведена у додатку 2 до Програми

  78250

  9600

  12750

  16200

  19000

  20700

  Держспоживстандарт
  інші центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання

   

  Оптимізація фонду нормативних документів

  25000

  5000

  10000

  4000

  3000

  3000

   

  4.

  Перегляд нормативних документів, які встановлюють правила:

  розроблення і впровадження національних та міжнародних стандартів

  розроблення, погодження та реєстрації технічних умов

   

   

   

   

   

   

  Держспоживстандарт
  Мінекономіки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.

  Проведення аналізу фонду національних та міждержавних стандартів у різних галузях та сферах діяльності, приведення його структури у відповідність з потребами національної економіки з урахуванням прийнятих національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, удосконалення стандартів з науково-технічної термінології, перегляд або скасування республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього СРСР

   

   

   

   

   

   

  центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання технічні комітети стандартизації

   

  Удосконалення інформаційного забезпечення

  1000

  100

  150

  200

  250

  300

   

  6.

  Організація механізму комплектування головного фонду нормативними документами міжнародних та регіональних організацій із стандартизації, інженерних товариств стандартами промислово розвинутих держав

   

   

   

   

   

   

  Держспоживстандарт

  7.

  Створення бібліографічних та повнотекстових баз даних технічних регламентів, національних і міждержавних нормативних документів у сферах стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та метрології

   

   

   

   

   

   

  Держспоживстандарт

  8.

  Створення веб-порталу “Інформаційні ресурси у сфері стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності  та метрології”

   

   

   

   

   

   

  —“—

  9.

  Розвиток локальної мережі та створення розгалуженої інформаційної мережі з метою запровадження інформаційних технологій для розроблення, проведення експертизи, погодження проектів національних, регіональних та міжнародних стандартів

   

   

   

   

   

   

  —“—

  10.

  Розроблення порядку отримання та використання електронних копій нормативних документів

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11.

  Забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі  (ISONET)

   

   

   

   

   

   

  Держспоживстандарт
  інші центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання

   

  Усього

   

  109950

  15700

  24000

  21600

  23450

  25200

   

  _____________________

     Додаток 2
  до Програми

  КІЛЬКІСТЬ
  стандартів, що підлягають розробленню як гармонізовані, за галузями економіки
   та орієнтовний обсяг фінансування роботи

   

  Сектор економіки, сфера діяльності, вироби

  Відповідальні за розроблення

  Загальна кількість стандар-тів

  У тому числі за роками

  Орієн-товний обсяг
  фінан-суван-ня, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1.

  Стандарти основоположні

  Держспоживстандарт

  285

  40

  50

  60

  65

  70

  2605

  320

  425

  540

  620

  700

  2.

  Метрологія та вимірювання, випробування

  — “ —

  435

  65

  70

  95

  100

  105

  3970

  520

  595

  855

  950

  1050

  3.

  Система охорони здоров’я

  Держспоживстандарт
  МВС
  Мінприроди
  МОЗ
  МНС  410

  55

  70

  85

  95

  105

  3755

  440

  595

  765

  905

  1050

  4.

  Захист довкілля, безпека

  — “ —

  555

  80

  95

  115

  130

  135

  5065

  640

  805

  1035

  1235

  1350

  5.

  Машинобудування

  Держспоживстандарт
  Мінпромполітики
  Мінпаливенерго
  Мінтрансзв’язку


  1160

  160

  205

  245

  270

  280

  10595

  1280

  1745

  2205

  2565

  2800

  6.

  Енергетика, електротехніка

  — “ —

  850

  120

  150

  180

  200

  200

  7755

  960

  1275

  1620

  1900

  2000

  7.

  Електроніка та телекомунікації

  Держспоживстандарт
  Мінпромполітики
  Мінпаливенерго
  Мінтрансзв’язку


  840

  115

  145

  175

  195

  210

  7680

  920

  1230

  1575

  1855

  2100

  8.

  Товари широкого вжитку

  — “ —

  665

  95

  115

  140

  155

  160

  6070

  760

  980

  1260

  1470

  1600

  9.

  Хімічна промисловість

  — “ —

  175

  25

  30

  35

  40

  45

  1600

  200

  255

  315

  380

  450

  10.

  Металеві вироби

  — “ —

  390

  55

  70

  80

  90

  95

  3560

  440

  595

  720

  855

  950

  11.

  Неметалеві вироби

  — “ —

  760

  105

  135

  160

  175

  185

  6935

  840

  1145

  1440

  1660

  1850

  12.

  Інформаційні технології

  Держспоживстандарт
  Мінтрансзв’язку

  330

  45

  60

  70

  75

  80

  3010

  360

  510

  630

  710

  800

  13.

  Транспорт (переміщення вантажів, пакування)

  — “—

  595

  85

  105

  125

  140

  150

  5530

  680

  895

  1125

  1330

  1500

  14.

  Сільське господарство, харчова промисловість

  Держспоживстандарт
  Мінагрополітики

  220

  30

  40

  45

  50

  55

  2010

  240

  340

  405

  475

  550

  15.

  Будівництво та будівельна індустрія

  Мінбуд

  900

  125

  160

  190

  210

  215

  8215

  1000

  1360

  1710

  1995

  2150

  Усього

   

  8570

  1200

  1500

  1800

  2000

  2070

  78250

  9600

  12750

  16200

  19000

  20700

  _____________________  Додаток 3
  до Програми

  РОЗПОДІЛ
   коштів для виконання робіт із стандартизації

  Найменування центрального
  органу виконавчої влади

  Обсяг фінансування за роками, тис. гривень

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Держспоживстандарт

  8500

  8500

  9000

  9500

  10000

  МОЗ

   

  195

  335

  450

  500

  МВС

   

  100

  150

  210

  225

  Мінприроди

   

  130

  310

  405

  515

  МНС

   

  155

  465

  595

  810

  Мінпромполітики

  100

  1375

  2840

  4065

  4550

  Мінпаливенерго

   

  425

  710

  950

  1000

  Мінтрансзв’язку

   

  170

  275

  355

  400

  Мінагрополітики

   

  340

  405

  475

  550

  Мінбуд

  1000

  1360

  1710

  1995

  2150

  Усього

  9600

  12750

  16200

  19000

  20700

   

  _____________________