• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету міністрів України
  від 1 березня 2006 р. № 228

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку еталонної бази на 2006 — 2010 роки

  Загальна частина

  Еталонна база є науково-технічною основою забезпечення єдності вимірювання у державі, що сприяє розвитку наукової та виробничої сфер економіки, міжнародної торгівлі, захисту інтересів споживачів.

  Еталонна база включає державні первинні та вторинні еталони одиниць вимірювання, стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів (далі — стандартні зразки), стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (далі — довідкові дані).

  Результати аналізу свідчать, що для забезпечення єдності вимірювання у машинобудівній та приладобудівній промисловості, у витратометрії, підвищення точності обліку енергоресурсів, посилення контролю безпеки атомних електростанцій необхідно створити додаткові і удосконалити існуючі державні первинні та вторинні еталони.

  Широке використання засобів вимірювальної техніки зумовлює потребу у відповідній кількості конкретних еталонів одиниць вимірювання (далі — еталони) та визначення вимог до їх технічних характеристик.

  Близько 40 відсотків державних еталонів функціонує понад 10 років, ступінь їх зносу становить 70 — 80 відсотків. Це зумовлено наявністю в їх складі електронних та електромеханічних високоточних приладів з обмеженим строком експлуатації.

  Здійснення технічного та метрологічного контролю за інформацією, пов’язаною з відліком часу, потребує постійного вдосконалення технічної бази державного еталона одиниць часу і частоти, подальшого розвитку Державної служби єдиного часу і еталонних частот, її організаційних структур, що забезпечують єдність (простежуваність) вимірювання часу і частоти, підвищення точності національної шкали часу.

  До Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що застосовуються в Україні, занесено 1029 типів державних стандартних зразків.

  Результати аналізу потреби у застосуванні стандартних зразків, проведеного Головним центром Державної служби стандартних зразків  складу та властивостей речовин і матеріалів разом з Національною академією наук, науково-дослідними інститутами та організаціями Мінагрополітики, МОЗ, Мінпромполітики, Мінфіну, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і Державною пробірною службою, свідчать про необхідність збільшення кількості типів додаткових стандартних зразків.

  Для задоволення потреби національної економіки в стандартних довідкових даних відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” утворено Державну службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, яка здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію робіт, пов’язаних з визначенням і впровадженням у практику стандартних та рекомендованих довідкових даних.

  Фонд стандартних та рекомендованих довідкових даних в Україні включає у кілька десятків разів менше нормативних документів, ніж відповідні фонди розвинутих країн. Істотним недоліком системи забезпечення єдності вимірювання є відсутність достатньої кількості стандартних довідкових даних. Це призводить, зокрема, до фінансових втрат під час здійснення торгово-комерційних операцій, помилок під час розроблення нових матеріалів, конструювання та проектування технологічних процесів і систем, неточностей вимірювання під час проведення моніторингу навколишнього природного середовища.

  Мета і основні завдання

  Мета Програми полягає у забезпеченні  задоволення потреб споживачів метрологічних послуг, а також захисту споживачів і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання.

  Основними завданнями Програми є:

  створення і вдосконалення державних первинних та вторинних еталонів;

  забезпечення функціонування державних еталонів та проведення їх звіряння  на міжнародному рівні;

  удосконалення технічної бази та забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

  створення державних стандартних зразків і визначення стандартних довідкових даних.

  Для виконання завдань Програми здійснюються заходи, наведені у додатку.

  Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми здійснюється відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” за рахунок коштів державного бюджету в межах призначень, передбачених Держспоживстандарту з цією метою.

  Загальний обсяг фінансування Програми, який становить 76042 тис. гривень, визначено на підставі відповідних розрахунків (у цінах на 1 серпня 2005 р.).

  Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  Організаційне забезпечення

  Державним замовником Програми є Держспоживстандарт, який в установленому порядку визначає виконавців заходів, укладає з ними договори та здійснює контроль.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  створити 29 і вдосконалити 24 державних первинних еталони, створити 21 і вдосконалити 5 вторинних еталонів для забезпечення єдності вимірювання у державі;

  підвищити точність відтворення одиниць часу і частоти, розробити сучасні ефективні системи передачі шкали часу і еталонних частот споживачам і порівняння шкали часу України та інших держав, передачі еталонних сигналів споживачам каналами телебачення;

  створити 154 типи державних стандартних зразків;

  розробити 45 нормативних документів, що визначають стандартні довідкові дані;

  забезпечити функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

  підвищити рівень національної безпеки;

  удосконалити систему технічного регулювання;

  створити метрологічну інфраструктуру, що відповідає потребам ринкової економіки;

  створити умови для інноваційного розвитку національної економіки;

  зменшити витрати матеріальних ресурсів, у тому числі енергетичних;

  проводити наукові дослідження із створення новітніх технологій;

  створити умови для вступу до СОТ та доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок;

  підвищити рівень метрологічного забезпечення виробництва продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог нормативно-правових актів з метрології;

  використовувати сучасні методи вимірювання і засоби вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних технологій;

  привести можливості еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць вимірювання у відповідність з потребами економіки;

  посилити контроль за станом охорони здоров’я, безпеки умов праці,  якості та безпеки харчових продуктів і лікарських засобів, станом навколишнього природного середовища, обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів);

  створити умови для проведення звіряння державних еталонів на міжнародному рівні;

  розвивати взаємовигідну міжнародну торгівлю.

  _____________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо розвитку еталонної бази на 2006—2010 роки

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Орієнтовний обсяг фінансування

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1. Створення і вдосконалення

  державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювання:

   

   

   

   

   

   

  1) геометричних величин

  3665

  115

  957

  971

  921

  701

  2) механічних величин

  4540

  145

  1187

  1204

  1137

  867

  3) параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовини

  1860

  59,5

  486,5

  492

  468

  354

  4) тиску

  2980

  92

  778

  790

  750

  570

  5) фізико-хімічного складу і властивостей речовин

  930

  28

  243

  247

  233

  179

  6) температурних і теплофізичних величин

  2121

  69

  552

  560

  532

  408

  7) одиниць часу і частоти

  2128

  67

  556

  562

  536

  407

  8) електричних і магнітних величин

  3667

  115

  958

  971

  922

  701

  9) радіотехнічних і радіоелектронних величин

  2195

  69

  575

  584

  553

  414

  10) акустичних величин

  918

  27

  240

  245

  230

  176

  11) оптико-фізичних величин

  3413

  108

  892

  903

  856

  654

  12) характеристик іонізувальних випромінювань і ядерних констант

  4045

  131,1

  1056,9

  1069

  1014

  774

  Разом

   

  32462

  1025,6

  8481,4

  8598

  8152

  6205

  2. Забезпечення функціонування державних еталонів

  11669

  749

  2610

  2696

  2784

  2830

  3. Проведення звірянь державних еталонів на міжнародному рівні

  1744

  111

  390

  404

  416

  423

  Разом

   

  13413

  860

  3000

  3100

  3200

  3253

  4. Створення і вдосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот

  7505

   

  2100

  2000

  1800

  1605

  5. Створення державних стандартних зразків:

   

   

   

   

   

   

  1) властивостей матеріалів

  610

  50

  50

  400

  60

  50

  2)  складу речовин і матеріалів:

   

   

   

   

   

   

  хімічних речовин, реактивів та продуктів, розчинів іонів металів і неметалів та органічних речовин

  1695

  20

  445

  380

  480

  370

  пестицидів і агрохімікатів

  390

  10

  70

  100

  90

  120

  продукції сільськогосподарського виробництва, харчової продукції, тари і пакування

  525

  10

  150

  170

  100

  95

  матеріалів чорної металургії

  1067

   

  200

  200

  300

  367

  кольорових металів і сплавів

  1085

  10

  220

  235

  380

  240

  руд і концентратів

  525

  15

  100

  150

  170

  90

  палива і нафтопродуктів

  130

  30

  100

   

   

   

  6.  Створення державних стандартних зразків складу речовин і матеріалів для:

   

   

   

   

   

   

  1)  здійснення контролю забруднення повітря

  320

  20

  100

  80

  80

  40

  2 ) проведення мікробіологічних досліджень рідини і тканини людини

  50

  10

   

  20

  10

  10

  Разом

   

  6397

  175

  1435

  1735

  1670

  1382

  7. Визначення стандартних довідкових даних про фізичні сталі, що використовуються для:

   

   

   

   

   

   

  1) забезпечення точності вимірювання характеристик іонізувальних випромінювань

  200

   

  60

  90

  30

  20

  2) витратометрії та обліку газів і розрахунку показників якості

  245

   

  80

  95

  40

  30

  3) проведення дослідження ступеня розчинності у воді компонентів повітря, природного газу та нафти

  140

   

  50

  30

  30

  30

  4) виробництва пластмас

  175

   

  25

  70

  70

  10

  8. Визначення стандартних довідкових даних стосовно:

   

   

   

   

   

   

  1) властивостей конструкційних матеріалів

  140

   

  70

  35

  35

   

  2) термодинамічних властивостей технічно важливих газів і рідин

  315

   

  105

  100

  60

  50

  3) властивостей матеріалів для сцинтиляційної техніки

  140

   

  25

  20

   

  95

  4) властивостей розчинів для екологічних досліджень, фармацевтики і хімічних технологій

  280

   

  70

  70

  100

  40

  Разом

   

  1635

   

  485

  510

  365

  275

  9. Забезпечення функціонування:

   

   

   

   

   

   

  Державної служби єдиного часу і еталонних частот

  11500

   

  2300

  2670

  3100

  3430

  Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

  2000

  50

  400

  450

  530

  570

  Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

  250

   

  50

  60

  65

  75

  Разом

   

  13750

  50

  2750

  3180

  3695

  4075

  10. Проведення підготовки і перепідготовки кадрів у сфері метрології та метрологічної діяльності

  880

   

  220

  220

  220

  220

  Усього

   

  76042

  2110,6

  18471,4

  19343

  19102

  17015

  _____________________