• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р.  № 214

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про Головне управління промисловості
  та розвитку інфраструктури обласної, управління
  промисловості та розвитку інфраструктури
  Севастопольської міської державної адміністрації  1. Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної, управління промисловості та розвитку інфраструктури Севастопольської міської державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється головою держадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові держадміністрації, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв’язку, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національній комісії з питань регулювання зв’язку.

  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв’язку, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національної комісії з питань регулювання зв’язку, розпорядженнями голови держадміністрації, рішеннями обласної (міської) ради, а також положенням про управління.

  3. Основними завданнями управління є:

  забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження;

  здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку;

  взаємодія з Мінтрансзв`язку з питань координації роботи автомобільного, повітряного, залізничного, морського і річкового транспорту.

  4. Управління відповідно до покладених на нього основних завдань:

  1) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку та сфери енергозбереження і вносить голові держадміністрації, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв’язку, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національній комісії з питань регулювання зв’язку пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, організації виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, включення місцевих енергоресурсів до складових паливно-енергетичного балансу;

  2) розробляє і подає голові держадміністрації пропозиції щодо:

  проектів програм приватизації державного майна;

  проектів державного та місцевих бюджетів, місцевих програм соціально-економічного розвитку і Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  проектів програм реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку та сфери енергозбереження;

  підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;

  встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті — автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює у звичайному режимі руху), тарифів на перевезення у м. Севастополі пасажирів і вартості проїзних квитків на поромах і катерах;

  проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах;

  визначення потреби в енергоносіях, транспортних перевезеннях, послугах поштового зв’язку та телекомунікацій;

  розміщення на території області (міста) нових, а також реконструкції і ліквідації існуючих об’єктів виробничого і невиробничого призначення підприємств, що належать до сфери управління держадміністрації;

  удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

  призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв’язку, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Національної комісії з питань регулювання зв’язку і держадміністрації, за винятком керівників, що обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;

  3) розробляє і подає пропозиції:

  голові держадміністрації, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому і Мінтрансзв’язку щодо формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики;

  голові держадміністрації і Мінтрансзв’язку щодо компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;

  4) здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

  5) проводить моніторинг ринку нафтопродуктів і подає його результати голові держадміністрації та Мінпаливенерго;

  6) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

  7) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

  8) вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження;

  9) сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області (місті), формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі;

  10) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області (міста);

  11) бере участь у:

  розробленні і виконанні державних цільових програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;

  визначенні потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку на внутрішньому і зовнішньому ринку;

  розробленні програм, спрямованих на освоєння і випуск імпортозамінної продукції, підвищення ефективного використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;

  здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та сфери енергозбереження;

  підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

  формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку;

  забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, призначених для оброблення та аналізу показників економічного і соціального розвитку;

  складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області (міста), проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

  розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

  впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

  розробленні обласних (міських) програм енергозбереження;

  розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

  розробленні і виконання регіональних інноваційних програм та середньострокових інноваційних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня;

  погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;

  примирних процедурах під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

  12) веде облік підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління держадміністрації;

  13) узагальнює практику застосування законодавства;

  14) забезпечує додержання в управлінні законодавства про державну таємницю;

  15) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

  16) виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними завданнями.

  5. Управління має право:

  залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього основних завдань.

  6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.

  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінвуглепромом, Мінтрансзв’язку, Національним агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національною комісією з питань регулювання зв’язку.

  Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою держадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади.

  7. Начальник управління:

  здійснює керівництво та організовує роботу управління і несе персональну відповідальність перед головою держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

   видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

   визначає структуру управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів управління, визначає ступінь їх відповідальності;

  затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки його працівників;

  призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

  погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відділів розвитку інфраструктури райдержадміністрацій;

  розробляє і подає голові держадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

  розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;

  подає голові держадміністрації пропозиції щодо утворення при управлінні колегій, наукових рад і комісій та їх складу.

  Рішення колегії оформляється наказом начальника управління.

  8. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова держадміністрації.

  Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова держадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням обласної, фінансовим управлінням Севастопольської міської держадміністрації.

  9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

  _____________________