• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 лютого 2006 р. № 168

   

  ПОРЯДОК

  надання у 2006 році спеціальних

  дозволів на користування надрами

  1. Цей Порядок регулює питання надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

  Дія Порядку поширюється на всі види користування надрами.

  2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

  3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

  Допускається надання одному заявникові дозволу на промислову розробку кількох близько розташованих родовищ корисних копалин, якщо економічно рентабельною є тільки спільна розробка цих родовищ одним надрокористувачем, що підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

  У межах однієї ділянки надр під час геологічного вивчення різних за видом корисних копалин можуть проводитися роботи за кількома дозволами.

  4. Дозвіл на промислову розробку родовищ корисних копалин надається після проведення експертизи та позитивної оцінки розвіданих запасів корисних копалин ДКЗ.

  В окремих випадках дозвіл на розробку попередньо розвіданих запасів родовищ корисних копалин може бути надано за результатами їх позитивної оцінки ДКЗ.

  Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування надрами з метою розробки родовища корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки без отримання дозволу на користування ділянкою надр з метою її геологічного вивчення.

  5. У разі зміни надрокористувача надається новий дозвіл, крім випадків, передбачених пунктом 17 цього Порядку.

  6. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

  геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

  видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ);

  геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

  будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

  створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;

  інші види користування надрами.

  7. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

  Дозвіл надається на такий строк:

  геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ нафти та газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, - на 10 років;

  видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

  геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;

  будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років;

  будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років;

  інші види користування надрами - не більш як на 20 років.

  Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку дії.

  8. Без проведення аукціону дозвіл на користування ділянкою надр надається у разі:

  видобування корисних копалин, якщо надрокористувач, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, виконав підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, має намір розробляти родовище, а за наявності затрат держави на геологічне вивчення цього родовища компенсував їх до отримання дозволу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

  видобування природного газу, що реалізуватиметься за регульованими державою тарифами;

  розширення меж раніше наданої у користування ділянки надр з метою її геологічного вивчення, якщо виявлене родовище або створене підземне сховище для зберігання вуглеводнів виходить за її межі, а також розширення не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою видобування вугілля на діючих шахтах за умови, що суміжну ділянку надр не надано у користування;

  геологічного вивчення надр і видобування корисних копалин місцевого значення та торфу, а також підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання та технічних цілей (крім промислового розливу);

  геологічного вивчення надр за кошти державного бюджету (у разі коли дозволи надаються суб'єктам господарювання на підставі укладеного договору про виконання робіт відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”);

  геологічного вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів державними лікувальними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і які мають лікувальну інфраструктуру;

  виконання угод про розподіл продукції (якщо ділянку надр надано у користування у порядку, визначеному Законом України “Про угоди про розподіл продукції”);

  видобування корисної копалини, якщо відповідно до законодавства України змінився власник цілісного майнового комплексу, який побудовано з метою видобування та переробки корисної копалини ділянки надр, на яку надається дозвіл, або такий майновий комплекс є його власністю, і такий власник відповідає вимогам до надрокористувачів, встановленим законодавством, та виявив бажання отримати дозвіл на видобування корисної копалини;

  будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, а також будівництва споруд для підземного зберігання нафти та газу на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

  створення геологічних територій та об’єктів в частині їх геологічного вивчення та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади).

  У випадках, зазначених в абзацах п’ятому і десятому цього пункту, Мінприроди не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу розміщує інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання дозволів, у газеті „Урядовий кур’єр” та на своєму веб-сайті в Інтернет із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, вартості геологічної інформації та адреси, за якою необхідно подавати заяви на отримання дозволу. У разі надходження до Мінприроди в зазначений строк заяв від кількох претендентів на отримання дозволу на користування надрами однієї і тієї ж ділянки проводиться аукціон.

  Заявники, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціонів, подають до органу ліцензування матеріали відповідно до переліку, визначеного Мінприроди, обов’язково узгодивши питання про надання дозволів на користування надрами з органами місцевого самоврядування (у межах Автономної Республіки Крим ─ з Верховною Радою  Автономної Республіки Крим), територіальним органом Мінприроди, а також на користування надрами з метою:

  видобування корисних копалин - з МНС;

  видобування природних лікувальних ресурсів - з МОЗ;

  видобування вугілля - з Мінвуглепромом.

  Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів після надходження від заявника документів у повному обсязі.

  9. Мінприроди з метою раціонального та ефективного використання надр може встановлювати при наданні дозволу особливі умови користування надрами щодо:

  вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

  якості продукції або робіт;

  технології видобування та переробки корисних копалин;

  порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

  видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

  припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

  Невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.

  10. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної  (морської) економічної зони  України здійснюється з урахуванням правового режиму морських просторів.

  Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

  У разі  надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки  надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

  У дозволі  на  користування  надрами  континентального  шельфу  та  виключної (морської) економічної зони України передбачається особливий режим ведення робіт, який погоджується Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди. На ділянках нафтогазоносних надр особливий режим ведення робіт встановлюється власником за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

  Угодою про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеною між Мінприроди і надрокористувачем, можуть встановлюватися додаткові вимоги відповідно до законодавства.

  11. Дозвіл готується в одному примірнику, який надається надрокористувачу, а копія та робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в Мінприроди.

  Дозвіл повинен містити такі відомості: дані про надрокористувача; вид користування надрами; відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та обмежень щодо глибини використання; мета користування надрами; джерело фінансування робіт; вид корисної копалини, її запаси на час надання дозволу, найменування органу, яким затверджено запаси, дата і номер протоколу (для дозволів на користування надрами з метою видобування корисних копалин); строк дії дозволу; продовження строку дії дозволу; перелік додатків до дозволу.

  12. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону, а у випадках, визначених пунктом 8 цього Порядку, справляється збір у розмірі згідно з додатком.

  Дозвіл надається переможцю аукціону після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб’єкту господарювання, який набуває дозвіл на підставах, визначених пунктом 8 цього Порядку, оплати збору за надання дозволу, а також оплати вартості геологічної інформації про ділянку надр, яка надається у користування, та набрання чинності угодою про умови користування надрами, але не пізніше 30 днів після визначення переможця аукціону або прийняття рішення про надання дозволу без проведення аукціону.

  13. Надрокористувач не може дарувати, продавати або будь-яким іншим чином  відчужувати надані йому права на користування надрами будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів, утворюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також до складу майна з метою провадження спільної діяльності.

  14. Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування надрами (крім нафтогазоносних), повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням надрами,  протягом двох років починаючи від дати надання дозволу.

  Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням нафтогазоносними надрами, не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

  15. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення і проведення оцінки запасів родовища або розробки родовища корисних копалин чи закінченні ліквідаційних робіт за умови відсутності порушень з боку надрокористувача умов дозволу строк дії дозволу може бути продовжено, якщо інше не передбачено законодавчими актами.

  При цьому строк дії дозволу для геологічного вивчення продовжується один раз на час, необхідний для закінчення робіт, але не більше ніж на п’ять років.

  Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням причин його продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для геологічного вивчення надр - за три місяці до закінчення строку дії дозволу.

  Дотримання надрокористувачем умов дозволу підтверджується висновками МНС і Мінприроди, а у разі користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.

  Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Мінприроди протягом 30 днів після надходження від заявника документів у повному обсязі, про що робиться відмітка у дозволі за підписом Міністра охорони навколишнього природного середовища або уповноваженої ним особи.

  Перелік документів, необхідних для продовження строку дії дозволу, є таким же, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

  16. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу у разі:

  недотримання умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами;

  порушення надрокористувачем вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

  прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

  виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

  У разі відмови в продовженні строку дії дозволу новий дозвіл надається надрокористувачу відповідно до цього Порядку.

  17. Дозвіл переоформляється у разі правонаступництва, зокрема:

  реорганізації юридичної особи (користувача надрами) шляхом приєднання до іншої юридичної особи, злиття її з іншою юридичною особою або шляхом її поділу чи виділення з неї іншої юридичної особи відповідно до законодавства, якщо новостворена юридична особа має намір продовжити користування надрами згідно з дозволом, наданим попередньому надрокористувачу;

  коли юридична особа (надрокористувач) виступає засновником юридичної особи, утвореної з метою продовження діяльності на наданій їй у користування ділянці надр, за умови, що новоутвореній відповідно до законодавства юридичній особі передано майно, необхідне для користування надрами згідно з дозволом, наявності у новоутвореної юридичної особи необхідної ліцензії на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами, та якщо частка юридичної особи (надрокористувача) в статутному фонді новоутвореної юридичної особи становить не менш як 50 відсотків на час передачі права користування надрами;

  передачі права користування надрами від юридичної особи (надрокористувача), яка є основним підприємством, юридичній особі, яка є її дочірнім підприємством, а також передачі права користування ділянкою надр від юридичної особи (надрокористувача), яка є дочірнім підприємством, юридичній особі, яка є основним підприємством, за умови, що такій юридичній особі передано майно, необхідне для користування ділянкою надр, а також наявності у такої юридичної особи необхідних ліцензій на провадження видів господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами;

  зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), а також зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача).

  Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

  Право користування ділянкою надр, набуте згідно з дозволом, не може бути надано третім особам інакше,  ніж у випадках, визначених цим пунктом.

  18. Умови користування ділянкою надр, визначені у дозволі та угоді про умови користування ділянкою надр, діють протягом строку, визначеного в дозволі.

  Умови користування ділянкою надр, передбачені аукціонною документацією і включені до дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, можуть бути змінені тільки у крайньому разі за умови погодження рішення про внесення змін з органами, до компетенції яких належить погодження умов аукціонів.

  Зміна умов користування надрами, визначених у дозволі та угоді про умови користування надрами, допускається у разі:

  зміни в установленому порядку проектної документації на геологічне вивчення, розробку та облаштування родовища;

  зменшення площі ділянки надр за ініціативою як надрокористувача, так і відповідних контролюючих органів;

  виявлення невідомих на час надання дозволу даних про нові види корисних копалин і супутні цінні компоненти, а також про нові властивості або якість корисних копалин після проведення Мінприроди державної експертизи відповідних геологічних матеріалів.

  Звернення надрокористувача стосовно змін умов дозволу та угоди про умови користування надрами розглядається Мінприроди протягом 30 днів після його надходження.

  За результатами розгляду звернення Мінприроди оформляє зміни до дозволу або надсилає надрокористувачу вмотивовану відмову.

  Зміни, що вносяться до дозволу та угоди про умови користування надрами, оформляються як доповнення до них і є їх невід'ємною частиною.

  У разі втрати дозволу або непридатності його для подальшого використання видається дублікат дозволу в порядку, визначеному Мінприроди.

  У випадках переоформлення, продовження строку дії дозволу та внесення до нього змін справляється збір у розмірі згідно з додатком.

  19. Дія дозволу на користування надрами, у тому числі нафтогазоносними,  може бути зупинена Мінприроди безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

  порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем робіт умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

  виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників надрокористувача або населення;

  неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального  використання надр;

  проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених дозволом.

  Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити  проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених дозволом.

  Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити роботи на ділянці надр, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

  Зупинення дії дозволу не перериває строку його дії.

  Дія дозволу поновлюється Мінприроди після усунення надрокористувачем причин, що зумовили зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку з причинами, що зумовили зупинення його дії.

  20. Анулювання дозволу здійснюється у разі:

  коли відпала потреба у користуванні надрами;

  припинення діяльності надрокористувача;

  видачі дозволу з порушенням вимог цього Порядку;

  подання надрокористувачем завідомо неправильних відомостей;

  користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я людей;

  використання надр не за призначенням, неодноразового порушення інших вимог, передбачених дозволом, зокрема недотримання особливих умов, передбачених у дозволі, невиконання програм робіт та угоди про умови користування ділянкою надр;

  визнання аукціону, за результатами якого дозвіл був наданий, недійсним;

  визнання його недійсним;

  зупинення його дії і невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення;

  непровадження діяльності, пов’язаної з користуванням надрами, у строк, визначений пунктом 14 цього Порядку;

  необґрунтованого невнесення або внесення не в повному обсязі протягом  шести місяців плати за користування надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, проведені за рахунок державного бюджету.

  Анулювання дозволу здійснюється Мінприроди.

  Витрати надрокористувача, понесені ним у період від дня надання дозволу до  його анулювання, не компенсуються. Не повертається також збір за надання дозволу.

  Анулювання дозволу передбачає розірвання з надрокористувачем угоди про умови користування надрами.

  21. Рішення Мінприроди про відмову в наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено заявником у порядку, визначеному законодавством.

  22. Облік наданих дозволів ведеться Мінприроди.

  23. Контроль за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своєї компетенції Мінприроди, МНС, МОЗ, а також органи місцевого самоврядування.

   

   

     Додаток

  до Порядку

   

  РОЗМІР

  збору за надання спеціальних дозволів

  на користування надрами без проведення аукціону

   

   

   

   

  Розмір збору

   

   

  Вид користування надрами

   

  неоподатковува-них мінімумів доходів громадян

   

   

  відсотків початкової ціни продажу дозволу на  аукціоні

   

   

   

  Геологічне вивчення надр

  за кошти державного бюджету 

   

  20

   

   

   

   

  Геологічне вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення і торфу, а також підземних питних вод для технічних цілей

   

   

  100

   

   

   

  Геологічне вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання

   

  20

   

   

   

   

   

  Видобування корисних копалин у разі, коли надрокористувач, виконавши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, і має намір розробляти родовище

   

   

   

   

   

   

  100

   

   

   

  Геологічне вивчення та видобування лікувальних природних ресурсів державними лікувальними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і які володіють лікувальною інфраструктурою

   

   

   

  100

   

   

   

   

   

  Продовження додатка

   

   

   

  Розмір збору

   

  Вид користування надрами

   

  неоподатковува-них мінімумів доходів громадян

   

   

  відсотків початкової ціни продажу дозволу на  аукціоні

   

  Видобування корисної копалини, якщо відповідно до законодавства України змінився власник майнового комплексу, побудованого з метою видобування та переробки корисної копалини ділянки надр, на яку надається дозвіл, або такий майновий комплекс є його власністю, і новий власник відповідає вимогам до надрокористувачів, встановлених законодавством, та виявив бажання отримати дозвіл на видобування корисної копалини

   

   

   

   

   

   

   

  100

   

   

   

  Геологічне вивчення надр та видобування

  корисних копалин відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”

   

   

   

  1

   

   

   

  Розширення меж раніше наданої у користування ділянки надр з метою геологічного вивчення, якщо виявлене родовище або створене підземне сховище для зберігання вуглеводнів виходить за її межі, за умови, що суміжну ділянку надр не надано у користування

   

   

   

   

  100

   

   

   

  Розміщення лікувальних, рекреаційних і культурно-освітніх закладів, створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове та культурне значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи)

   

   

   

   

   

  100

   

   

   

   

  Будівництво та експлуатація підземних споруд,

  не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

   

   

   

  1000

   

   

   

  Розмір збору

   

  Вид користування надрами

   

  неоподатковува-них мінімумів доходів громадян

   

  відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні

   

   

  Продовження строку дії дозволу:

   

   

   

   

   

  на геологічне вивчення

   

  1

   

   

   

  на геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету

  20

   

   

   

   

  на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку

   

  2

  (за кожний рік продовження)

   

   

   

  на розробку

   

  10

   

   

   

  Переоформлення  дозволу 

  20

   

   

   

   

  Надання дубліката дозволу

  20

   

   

   

   

  Внесення змін до дозволу                                                       20