• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 2006 р. № 195

  ПОРЯДОК
  ведення державного обліку і кадастру рослинного світу

  1. Державний облік і кадастр рослинного світу охоплює всю територію України, включаючи її внутрішні морські води і територіальне море, континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, і ведеться з метою визначення кількісних, якісних та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання, а також здійснення систематичного контролю за кількісними та якісними змінами в рослинному світі і забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок відомостями про стан рослинного світу.

  2. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу є складовою формування єдиної системи відомостей і документів про наявність об’єктів рослинного світу, їх кількісні та якісні характеристики і економічну оцінку у межах земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні (у тому числі в оренді), поділ природних рослинних угруповань на категорії, інші дані про природні рослинні ресурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого використання, відтворення та ефективної охорони.

  3. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за методиками, що затверджуються Мінприроди, шляхом виконання облікових і кадастрових робіт з використанням даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно наявності у них природних рослинних ресурсів, а також даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, статистичної звітності про стан рослинного світу.

  Форма звітної кадастрової документації та порядок її ведення визначаються Мінприроди за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади.

  4. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу передбачає:

  визначення конкретних територій (акваторій), де виконуються облікові і кадастрові роботи, опрацювання матеріалів, що містять інформацію про флору, гриби, природні рослинні угруповання та природні рослинні ресурси на цих територіях;

  облік об’єктів рослинного світу, визначення їх основних характеристик безпосередньо у навколишньому природному середовищі;

  оброблення матеріалів обліку об’єктів рослинного світу із складенням зведеної відомості у розрізі Автономної Республіки Крим, областей та районів;

  узагальнення одержаної інформації, ведення комп’ютерної бази даних.

  5. Організація ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, координація діяльності, пов’язаної з виконанням цих робіт, зберіганням кадастрової інформації та її публікацією, здійснюється Мінприроди, його територіальними органами в областях, мм. Києві та Севастополі, Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища.

  6. Мінприроди відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” визначає наукові установи, на які покладається наукове супроводження робіт з ведення державного обліку і кадастру рослинного світу.

  7. Мінприроди систематизує і зберігає документацію, пов’язану з веденням державного обліку і кадастру рослинного світу, а також готує та видає в установленому порядку відповідні матеріали.

  8. Узагальнені матеріали державного обліку і кадастру рослинного світу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя розміщуються один раз на п’ять років на веб-сторінках Мінприроди, його територіальних органів, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища та видаються на паперових носіях.

  У разі потреби за рішенням Мінприроди дані про зміну окремих кадастрових показників можуть видаватися через коротші проміжки часу.

  9. Контроль за додержанням порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу здійснює Мінприроди.

  10. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за рахунок коштів Державного бюджету України.

  _____________________