• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 2006 р. № 192

  ПОРЯДОК
  проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості
  підприємств паливно-енергетичного комплексу та
  інших учасників розрахунків


     1. Цей Порядок визначає механізм погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків, яка утворилася на 1 січня 2005 р. (далі — розрахункова дата) і не погашена на дату взаєморозрахунків з урахуванням проведення згідно із статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" розрахунків.

     2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (далі — Закон).

     3. Розрахунковий центр формує базу даних про учасників розрахунків, що прийняли рішення про участь у проведенні взаєморозрахунків (далі — база даних).

     Для формування бази даних підприємства паливно-енергетичного комплексу, внесені до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, подають до розрахункового центру інформацію про обсяги і структуру дебіторської та кредиторської заборгованості, яка утворилася на розрахункову дату і яку передбачається погасити шляхом проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених Законом і цим Порядком, із зазначенням кредиторів та дебіторів, що безпосередньо споживали енергоносії та/або постачали (виконували, надавали) підприємствам паливно-енергетичного комплексу товари (роботи, послуги), а також із зазначенням обсягу і видів заборгованості (далі — інформація). Інформація подається за результатами інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу. Подання інформації до розрахункового центру іншими учасниками розрахунків здійснюється на добровільних засадах.

     Користувачами бази даних є учасники розрахунків, що подали інформацію до розрахункового центру, уповноважений банк, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості (далі — уповноважений банк), Державна податкова адміністрація, Державне казначейство та Кабінет Міністрів України.

     Учасники розрахунків, що подали інформацію до розрахункового центру, зобов'язані повідомити його про зміну в інформації протягом двох робочих днів.

     Форма, за якою подається інформація та зміни до неї, затверджується Мінпаливенерго.

     Розрахунковий центр забезпечує постійне оновлення бази даних, а також несе відповідальність за зберігання інформації відповідно до законодавства.

     4. Обсяг заборгованості, що підлягає погашенню шляхом проведення взаєморозрахунків, підтверджується його учасниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     5. Взаєморозрахунки проводяться шляхом послідовного виконання зобов'язань учасниками розрахунків на підставі відповідних договорів, укладених такими учасниками, та у разі наявності в межах заборгованості, зафіксованої на розрахункову дату,  рівних сум заборгованості, що підтверджені при їх визначенні.

     Примірний договір про організацію взаєморозрахунку затверджується Мінпаливенерго.

     6. Для проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості їх учасники відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання (далі — поточні рахунки для погашення заборгованості). Для проведення взаєморозрахунків за участю бюджетів усіх рівнів (далі — бюджети) учасники розрахунків відкривають відповідні рахунки в органах Державного казначейства.

     7. Учасник розрахунків, який є ініціатором взаєморозрахунку, забезпечує організацію його проведення, для чого:

     визначає учасників  взаєморозрахунку;

     забезпечує укладення учасниками розрахунків договорів про організацію взаєморозрахунку;

     подає до уповноваженого банку заяву про проведення взаєморозрахунку разом з підписаними учасниками  розрахунків відповідними договорами;

     інформує учасників розрахунків, що уклали договори про організацію взаєморозрахунку, про дату його проведення;

     несе відповідальність за проведення взаєморозрахунку відповідно до законодавства.

     8. Взаєморозрахунки з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за участю енергопостачальників за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергії здійснюються згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, який встановлюється НКРЕ.

  9. Взаєморозрахунки з погашення заборгованості відповідно до пункту 7.1 статті 7 Закону проводяться між:

  споживачами електричної енергії та енергопостачальниками, енергопостачальниками та оптовим постачальником електричної енергії, оптовим постачальником електричної енергії та виробниками електричної енергії, виробниками електричної енергії та суб’єктами господарської діяльності — кредиторами виробників електричної енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами і державними цільовими фондами, бюджетами та суб’єктами господарської діяльності;

     споживачами продукції гірничих підприємств та гірничими підприємствами, гірничими підприємствами та бюджетами і державними цільовими фондами, кредиторами гірничих підприємств, суб’єктами господарської діяльності;

     споживачами природного газу та постачальниками природного газу за регульованим тарифом, постачальниками природного газу за регульованим тарифом та підприємствами, що здійснюють транспортування газу магістральними трубопроводами до газорозподільних мереж або безпосередньо до споживачів, дочірньою компанією “Газ України”
  НАК “Нафтогаз України”, газовидобувними підприємствами та бюджетами  і державними цільовими фондами, суб’єктами господарської діяльності;

     споживачами теплової енергії та постачальниками теплової енергії, постачальниками теплової енергії та виробниками теплової енергії, виробниками теплової енергії та суб’єктами господарської діяльності — кредиторами виробників або постачальників теплової енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами і державними цільовими фондами.

     10. Учасники взаєморозрахунків можуть погашати заборгованість за рахунок власних або залучених коштів.

     11. Перерахування коштів здійснюється учасниками взаєморозрахунків на підставі платіжних доручень, у графі “Призначення платежу” додатково зазначається “Постанова Кабінету Міністрів України від       2006 р. №   і договір про організацію взаєморозрахунку від       ”.

     12. У разі отримання учасниками взаєморозрахунків кредиту для їх проведення сума такого кредиту не повинна перевищувати підтвердженої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку суми заборгованості цього учасника, яка підлягає погашенню на умовах, встановлених Законом та цим Порядком.

     13. Учасник взаєморозрахунків — отримувач кредиту спрямовує в одноденний строк кошти, отримані за результатами взаєморозрахунку, на погашення кредиту.

     14. Установи уповноваженого банку в установленому порядку та відповідно до договору про організацію взаєморозрахунку виконують в одноденний строк платіжні доручення учасників розрахунків.

     Відсутність залишкового сальдо після проведення розрахунків на всіх відкритих учасниками взаєморозрахунків в установах уповноваженого банку поточних рахунках для погашення заборгованості є обов’язковою умовою їх проведення.

     15. Уповноважений банк здійснює контроль за перерахуванням коштів на поточні рахунки для погашення заборгованості відповідно до законодавства і подає в установленому порядку Мінпаливенерго, Державному казначейству та Державній податковій адміністрації інформацію щодо проведення взаєморозрахунків.

     16. Проведення взаєморозрахунків за участю бюджетів дозволяється лише на суму заборгованості, що утворилася з причин, передбачених пунктом 7.4 статті 7 Закону, в межах бюджетних призначень, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

     17. Загальний обсяг заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу перед бюджетами, яку може бути погашено на умовах, встановлених цим Порядком, не повинен перевищувати загального обсягу заборгованості, що утворилася з причин, передбачених пунктом 7.4 статті 7 Закону, на розрахункову дату і не погашена до останнього звітного періоду.

     18. Взаєморозрахунки з погашення заборгованості, що утворилася з причин, передбачених абзацом четвертим пункту 7.4 статті 7 Закону, здійснюються з урахуванням першочергового погашення заборгованості виробників електричної енергії та НАК “Нафтогаз України” перед бюджетами.

     19. Підприємства паливно-енергетичного комплексу погашають заборгованість перед бюджетами шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

     20. Взаєморозрахунки проводяться таким чином:

     територіальні органи Державного казначейства  відкривають  відповідні рахунки  учасників розрахунків за їх зверненням. Порядок відкриття та обслуговування зазначених рахунків визначається Державним казначейством;

     після укладення договорів про організацію взаєморозрахунку усі його учасники подають платіжні доручення до відповідних органів Державного казначейства, у графі “Призначення платежу” додатково зазначається “Постанова Кабінету Міністрів України від           2006 р. №   і договір про організацію взаєморозрахунку від            ”;

     органи Державного казначейства в установленому порядку та відповідно до договору про організацію взаєморозрахунку виконують в одноденний строк платіжні доручення учасників взаєморозрахунку.

     Порядок відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

     21. Державним казначейством та його територіальними органами відображаються в бухгалтерському обліку проведені за рахунками, відкритими в органах Державного казначейства, операції про виконання державного та місцевих бюджетів у встановленому порядку.

  _______________________