• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 200

  6 р. № 191

  ПОРЯДОК
  підтвердження заборгованості, що виникла
  внаслідок неповних розрахунків за енергоносії

  Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження сум дебіторської і кредиторської заборгованості учасників розрахунків, яка підлягає погашенню на умовах, установлених Законом України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (далі — Закон).

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

  3. Дія цього Порядку поширюється на всіх учасників розрахунків, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які відповідно до повноважень мають право виступати у господарських відносинах від імені учасників розрахунків і зобов’язані нараховувати та сплачувати суми податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі пені та штрафних санкцій.

  4. Для здійснення організаційних заходів з підтвердження заборгованості державних підприємств або господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, у тому числі для встановлення (уточнення) сум заборгованості, взаємодії зазначених підприємств і товариств  з розрахунковим центром, Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі — Міжвідомча комісія), органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на цих підприємствах і в товариствах утворюються експертні комісії з погашення заборгованості (далі — експертні комісії), до складу яких входять працівники зазначених підприємств. Положення про експертну комісію, розроблене відповідно до типового положення, затвердженого Міжвідомчою комісією, затверджує керівник підприємства.

  5. Процес підтвердження заборгованості, якщо інше не визначено цим Порядком, передбачає встановлення (уточнення) сум заборгованості учасником розрахунків — ініціатором підтвердження заборгованості (далі — ініціатор) самостійно на підставі підтвердних документів (договорів, рахунків-фактури, накладних та інших документів, що підтверджують наявність господарських відносин і заборгованості в учасників розрахунків) та складення акта про наявність та розмір заборгованості, який є підставою для погашення заборгованості на умовах, визначених Законом.

  Для погодження сум заборгованості ініціатор подає іншому учаснику розрахунків складені ним два примірники акта про наявність та розмір заборгованості, якщо інше не встановлено цим Порядком.

  Учасник розрахунків у семиденний строк після надходження акта про наявність та розмір заборгованості, якщо інше не встановлено цим Порядком, повертає ініціатору погоджений один примірник акта або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин.

  Форму акта про наявність та розмір заборгованості за окремими її видами затверджує Міжвідомча комісія.

  Строк дії акта про наявність та розмір заборгованості становить тридцять днів після його погодження учасниками розрахунків, крім акта про наявність та розмір податкового боргу, строк дії якого визначено пунктом 14 цього Порядку.

  6. У разі незгоди одного з учасників розрахунків із сумами заборгованості, встановленими (уточненими) ініціатором, учасники розрахунків разом визначають іншу суму, на яку складають акт про наявність та розмір заборгованості, що погоджується усіма учасниками розрахунків.

  Питання щодо погашення заборгованості, суми якої не погоджені учасниками розрахунків відповідно до цього Порядку, вирішуються відповідно до законодавства.

  7. Спірні питання, що виникають між учасниками розрахунків під час підтвердження заборгованості, крім тих, що стосуються строків виникнення та встановлення сум заборгованості, розглядаються Міжвідомчою комісією. Для цього учасники розрахунків надсилають до Міжвідомчої комісії лист разом з копіями необхідних документів, які вона не пізніше ніж протягом семи днів після їх надходження розглядає і надсилає учасникам розрахунків свої висновки і рекомендації.

  8. Відповідальність за недотримання строків підтвердження заборгованості у разі звернення підприємств, включених до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі — підприємства паливно-енергетичного комплексу), до державних (комунальних) підприємств, а також господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, несуть керівники зазначених підприємств і товариств, а у разі звернення до органів податкової служби, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування — посадові особи цих органів відповідно до законодавства.

  Затвердження Міжвідомчою комісією сум заборгованості

  9. Суми заборгованості, встановлені (уточнені) учасниками розрахунків згідно з цим Порядком, підлягають затвердженню Міжвідомчою комісією у разі, коли погашення заборгованості здійснюється шляхом:

  1) часткової оплати заборгованості відповідно до статті 8 Закону;

  2) списання заборгованості, зазначеної у підпункті “а” підпункту 9.1.2, підпунктах 9.1.3 і 9.1.4 статті 9 Закону, збитки від якого підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому статтею 11 Закону;

  3) укладення договорів про реструктуризацію заборгованості відповідно до пункту 10.6 статті 10 Закону.

  10. Суми заборгованості, яку передбачається погасити шляхом часткової її оплати відповідно до статті 8 Закону, затверджуються Міжвідомчою комісією на підставі поданих учасниками розрахунків акта про наявність та розмір заборгованості та документів, на підставі яких встановлювалася (уточнювалася) сума заборгованості.

  11. Суми заборгованості, яку передбачається погасити шляхом її списання відповідно до підпункту “а” підпункту 9.1.2 статті 9 Закону, затверджуються Міжвідомчою комісією на підставі рішення територіальної комісії про узгодження сум заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій) підприємств паливно-енергетичного комплексу. Для цього підприємства складають та подають до відповідної територіальної комісії узагальнену інформацію про суми заборгованості за формою, встановленою Міжвідомчою комісією, акти про наявність та розмір заборгованості та документи, на підставі яких відповідно до цього Порядку встановлювалися (уточнювалися) суми заборгованості.

  12. Суми заборгованості, яку передбачається погасити шляхом її списання відповідно до підпунктів 9.1.3 і 9.1.4 статті 9 Закону, затверджуються Міжвідомчою комісією на підставі поданих учасниками розрахунків актів про наявність та розмір заборгованості.

  13. Рішення про затвердження сум заборгованості, на які підприємству паливно-енергетичного комплексу дозволяється укласти договори реструктуризації на умовах, установлених пунктом 10.6 статті 10 Закону, приймається Міжвідомчою комісією одночасно із затвердженням сум заборгованості, зазначеної у підпункті “а” підпункту 9.1.2, підпунктах 9.1.3 і 9.1.4 статті 9 Закону, що встановлені (уточнені) підприємством відповідно до цього Порядку і визначені ним для списання, збитки від якого підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому статтею 11 Закону.

  Особливості підтвердження податкового боргу

  14. Суми податкового боргу встановлюються (уточнюються) учасниками розрахунків  — платниками податків (далі — платники податків) на підставі довідки про суму податкового боргу станом на розрахункову дату, який не погашено на день складення довідки.

  Довідку про суму податкового боргу органи державної податкової служби видають протягом п’яти робочих днів після отримання звернення платника податків.

  Довідка складається за даними карток особових рахунків платників податків в органах державної податкової служби і дійсна протягом 10 днів.

  Після встановлення (уточнення) сум податкового боргу платник податків складає акт про наявність та розмір податкового боргу. Строк дії акта відповідає строку дії довідки про суму податкового боргу, на підставі якої складено такий акт.

  15. Для підтвердження сум податкового боргу (у частині пені та штрафних санкцій), що передбачається погасити шляхом списання, підприємство паливно-енергетичного комплексу надсилає до органу державної податкової служби за місцем обліку податкового боргу:

  заяву про списання сум податкового боргу (у частині пені та штрафних санкцій), підписану керівником або іншою уповноваженою особою підприємства та скріплену печаткою;

  витяг з Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі — Реєстр), складений не пізніше ніж за 10 днів до подання документів;

  один примірник акта про наявність та розмір податкового боргу.

  Списання податкового боргу (у частині пені та штрафних санкцій) здійснюється органами державної податкової служби відповідно до пункту 18.2 статті 18 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та з урахуванням особливостей, визначених Законом та цим Порядком.

  16. Для підтвердження сум податкового боргу (у частині основного податкового боргу), що передбачається погасити шляхом проведення взаєморозрахунків та/або реструктуризації, органу державної податкової служби за місцем обліку податкового боргу разом з відповідною заявою, актом про наявність та розмір податкового боргу і проектом договору про організацію проведення взаєморозрахунку та/або договору про реструктуризацію податкового боргу надсилаються:

  1) для підприємства паливно-енергетичного комплексу — витяг  з Реєстру, складений не пізніше ніж за 10 днів до подання документів;

  2) для суб’єкта господарської діяльності, який відповідно до підпункту 10.2.2 статті 10 Закону має право на реструктуризацію основного податкового боргу, — договір про реструктуризацію заборгованості, укладений з підприємством паливно-енергетичного комплексу, яке включене або було включено до Реєстру, та витяг з Реєстру щодо підприємства, з яким укладено договір про реструктуризацію заборгованості, складений не пізніше ніж за 10 днів до укладення договору.

  Органи державної податкової служби протягом п’яти робочих днів після надходження зазначених документів, приймають рішення щодо погашення (проведення взаєморозрахунків чи реструктуризації) підтвердженого податкового боргу і повідомляють про це учасника розрахунків.

   

  Особливості підтвердження заборгованості підприємств
  (установ, організацій), що фінансуються з державного
  та / або місцевих бюджетів, за енергоносії та послуги з
  їх передачі (транспортування) та / або постачання


  17. Суми заборгованості підприємств (установ, організацій), що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів (далі – підприємства (установи, організації), за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання (далі — енергоносії) встановлюються (уточнюються) підприємством паливно-енергетичного комплексу або постачальником теплової енергії, які є ініціаторами, на підставі розрахованих сум заборгованості, що виникла внаслідок:

  1) неповного фінансування передбачених державним та/або місцевими бюджетами видатків для розрахунків за спожиті енергоносії;

  2) відсутності в державному та/або місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за спожиті енергоносії;

  3) постачання енергоносіїв на суму, що перевищує передбачену видатковими статтями державного та/або місцевих бюджетів.

  Суми заборгованості розраховуються окремо за видами енергоносіїв (електрична, теплова енергія, природний газ) та видами бюджетів.

  18. Суми заборгованості за енергоносії, що виникла внаслідок причин, зазначених у підпункті 1 пункту 17 цього Порядку, встановлюються (уточнюються) на підставі:

  довідки, складеної відповідним органом Державного казначейства, про суму заборгованості бюджетної установи за формою, встановленою Державним казначейством;

  кошторису та плану асигнувань бюджетної установи, плану використання бюджетних коштів;

  звітів про виконання загального фонду кошторису та про заборгованість бюджетної установи, складених за відповідний період;

  договорів та інших документів, що підтверджують наявність зобов’язання підприємства (установи, організації).

  19. Суми заборгованості за енергоносії, що виникла внаслідок причин, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 17 цього Порядку, встановлюються (уточнюються) ініціатором на підставі підтвердних документів, визначених абзацами третім — п’ятим пункту 18 цього Порядку, та довідки про суму заборгованості підприємства (установи, організації), складеної за формою, затвердженою Міжвідомчою комісією.

  Підтвердні документи підприємство (установа, організація) видає ініціатору у двотижневий строк після надходження від нього запиту.

  20. За результатами встановлення (уточнення) сум заборгованості за енергоносії, що виникла внаслідок причин, зазначених у підпункті 1 пункту 17 цього Порядку, ініціатор подає підприємству (установі, організації) два примірники складеного ним акта про наявність та розмір заборгованості.

  Підприємство (установа, організація) у семиденний строк після надходження акта повертає ініціатору погоджений ним та відповідним розпорядником бюджетних коштів один примірник акта або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин.

  21. За результатами встановлення (уточнення) сум заборгованості за енергоносії, що виникла внаслідок причин, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 17 цього Порядку, ініціатор складає акт про наявність та розмір заборгованості в одному примірнику.

  Особливості підтвердження заборгованості
  з пільг та житлових субсидій населенню
  з оплати енергоносіїв

  22. Суми заборгованості, що виникла через відсутність у державному та/або місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування пільг та житлових субсидій, встановлених законодавством для оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх передачі (транспортування) та / або постачання, та/або оплати не в повному розмірі видатків, передбачених бюджетами всіх рівнів на фінансування зазначених пільг та житлових субсидій (далі — заборгованість з пільг та субсидій), встановлюються (уточнюються) підприємством паливно-енергетичного комплексу або постачальником теплової енергії, які є ініціаторами підтвердження заборгованості з пільг та субсидій за видами енергоносіїв (електричної, теплової енергії, природного газу), на підставі:

  довідки про суми нарахованих пільг та житлових субсидій, які встановлені законодавством для сплати енергоносіїв, та про обсяги їх фактичного фінансування, підписаної керівником відповідного головного розпорядника бюджетних коштів та скріпленої печаткою. Довідка про суми пільг та житлових субсидій видається ініціатору у двотижневий строк після його звернення відповідним головним розпорядником бюджетних коштів;

  узагальненої інформації про обсяги та вартість енергоносіїв, отриманих споживачами, які мали пільги з оплати енергоносіїв або яким були надані відповідні субсидії, складеної за формою, затвердженою Міжвідомчою комісією;

  копії актів законодавства, договорів або інших документів, що підтверджують наявність зобов’язання забезпечувати енергоносіями споживачів, у яких в державному та / або місцевих бюджетах відсутні видаткові статті або видатковими статтями передбачене часткове фінансування відповідних пільг та житлових субсидій.

  23. За результатами встановлення (уточнення) суми заборгованості з пільг та субсидій ініціатор подає відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів:

  два примірники складеного ним акта про наявність та розмір заборгованості з пільг та субсидій;

   розрахунок встановленої (уточненої) суми заборгованості з пільг та субсидій, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою ініціатора та скріплений печаткою.

   Головний розпорядник бюджетних коштів у семиденний строк після надходження зазначених документів повертає ініціатору погоджений ним один примірник акта про наявність та розмір заборгованості з пільг та субсидій або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин.

  Особливості підтвердження заборгованості, що
  виникла через невідповідність тарифів на
  електричну, теплову енергію та природний газ

  24. Суми заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та природний газ, спожиті державними (комунальними) підприємствами, вартості (тарифам, цінам) товарів (робіт, послуг), які реалізовувалися (виконувалися, надавалися) зазначеними підприємствами в межах їх господарської діяльності, за умови, що така вартість (тарифи, ціни) визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі — заборгованість, що виникла через невідповідність тарифів), встановлюються (уточнюються) державним (комунальним) підприємством (правонаступником такого підприємства) або його кредитором — підприємством паливно-енергетичного комплексу, які є ініціаторами підтвердження заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів за видами енергоносіїв (електрична, теплова енергія та природний газ), на підставі:

   структури фактичної собівартості (калькуляції) товарів (робіт, послуг), які реалізовувалися (виконувалися, надавалися) державним (комунальним) підприємством, підписаної керівником або іншою уповноваженою особою державного (комунального) підприємства та скріпленої печаткою;

   копії відповідних рішень органів державної влади або органів місцевого самоврядування про встановлення вартості (тарифів, цін) товарів (робіт, послуг), які реалізовувалися (виконувалися, надавалися) державним (комунальним) підприємством, засвідчені керівником або іншою уповноваженою особою цього підприємства та скріплені печаткою;

   договорів, рахунків-фактури, накладних та інших документів, що підтверджують наявність господарських відносин і наявність заборгованості в учасників розрахунків.

  Сума  заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів, визначається як різниця між фактичними витратами на оплату енергоносіїв, спожитих державним (комунальним) підприємством у процесі виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг), та витратами на оплату енергоносіїв, затвердженими органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, що включені до собівартості товарів (робіт, послуг).

  25. У разі коли ініціатором є кредитор державного (комунального) підприємства, він звертається до підприємства із запитом щодо подання підтвердних документів, визначених пунктом 24 цього Порядку, для здійснення відповідних розрахунків.

  Підприємство у двотижневий строк після отримання запиту подає кредитору зазначені документи.

   26. За результатами встановлення (уточнення) сум заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів, ініціатор подає іншому учаснику розрахунків:

  два примірники складеного ним акта про наявність та розмір заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів;

   розрахунок суми заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою ініціатора та скріплений печаткою.

  У разі коли ініціатором підтвердження заборгованості є державне (комунальне) підприємство, воно подає також копії документів, на підставі яких проведено розрахунок суми заборгованості, засвідчені керівником або іншою уповноваженою особою підприємства та скріплені печаткою.

   Учасник розрахунків у п’ятиденний строк після надходження документів повертає ініціатору погоджений ним один примірник акта про наявність та розмір заборгованості, що виникла через невідповідність тарифів, або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин. 

  Особливості підтвердження заборгованості
  населення за електричну енергію та природний газ

  27. Для погодження суми заборгованості, що виникла внаслідок несплати населенням за спожиту електричну енергію та природний газ, у тому числі заборгованості постачальників природного газу за регульованим тарифом, що виникла внаслідок невідповідності обсягів спожитого населенням природного газу нормам його споживання (у разі відсутності приладів обліку), визначеним актами законодавства (далі — заборгованість населення за енергоносії), на 1 січня 2002 р. і непогашена на дату підтвердження заборгованості та яку відповідно до Закону дозволяється списати з відшкодуванням збитків від списання,  підприємства паливно-енергетичного комплексу, які здійснюють постачання електричної енергії та природного газу за регульованим тарифом (далі — постачальники), надсилають (видають) громадянам, які мають заборгованість:

  два примірники складеного ними акта про наявність та розмір заборгованості за енергоносії;

  копію рішення органу управління постачальника про списання заборгованості громадянина, засвідчену керівником або іншою уповноваженою особою постачальника та скріплену печаткою.

  У місячний строк після надходження зазначених документів громадянин повертає постачальнику погоджений ним один примірник акта про наявність та розмір заборгованості або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин.

  28. Суми заборгованості населення за енергоносії, не погоджені відповідно до пункту 27 цього Порядку, та суми заборгованості населення за енергоносії, за якими минув строк позовної давності та які відповідно до підпункту “а” підпункту 9.1.1 статті 9 Закону дозволяється списати, встановлюються (уточнюються) постачальниками шляхом складення зведеного реєстру наявності та розмірів заборгованості населення за енергоносії за формою, затвердженою Міжвідомчою комісією. Зведений реєстр складається за даними облікових карток споживачів електричної енергії та природного газу.

  29. Суми заборгованості постачальників природного газу, яка виникла внаслідок невідповідності обсягів спожитого населенням природного газу нормам його споживання (у разі відсутності приладів обліку), визначеним актами законодавства, встановлюються (уточнюються) на підставі:

  договорів між дочірньою компанією “Газ України” НАК “Нафтогаз України” і постачальниками природного газу про постачання природного газу для задоволення потреб населення;

  документів, які підтверджують обсяги природного газу, спожитого населенням;

  зведеного реєстру наявності та розмірів заборгованості населення за природний газ, яке проводить розрахунки за спожитий природний газ відповідно до показань приладів обліку та норм споживання (у разі відсутності приладів обліку), визначених актами законодавства. Зведений реєстр наявності та розмірів заборгованості населення за природний газ складається за формою, затвердженою Міжвідомчою комісією.

  Розміри зазначеної заборгованості визначаються як різниця між загальним розміром заборгованості за природний газ, відпущений постачальником природного газу для задоволення потреб населення, та сумою заборгованості населення, яке проводить розрахунки за спожитий природний газ відповідно до показань приладів обліку та норм споживання (у разі відсутності приладів обліку), визначених актами законодавства.

  За результатами встановлення (уточнення) сум заборгованості постачальник природного газу складає акт про наявність та розмір такої заборгованості в одному примірнику.

  Особливості підтвердження заборгованості юридичних
  осіб, які перебувають у процесі ліквідації або ліквідовані

  30. Суми заборгованості за енергоносії юридичних осіб, що перебувають у процесі ліквідації відповідно до указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у яких відсутні правонаступники (далі — заборгованість юридичних осіб, що перебувають у процесі ліквідації), яка виникла внаслідок недостатності майна цих юридичних осіб для задоволення вимог підприємств паливно-енергетичного комплексу та яку відповідно до Закону дозволяється списати, встановлюються (уточнюються) зазначеними підприємствами на підставі:

  договорів, рахунків-фактури, накладних та інших документів, які підтверджують наявність заборгованості юридичної особи, що перебуває у процесі ліквідації;

  копії рішення органу управління юридичної особи про її ліквідацію;

  копії Указу Президента України, рішення Кабінету Міністрів України, іншого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відповідно до якого прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи;

  довідки про відсутність у юридичної особи правонаступників;

  копії ліквідаційного балансу або копії балансу юридичної особи за відповідний період;

  довідки про вартість майна, що перебуває на балансі юридичної особи і за рахунок якого можливе задоволення вимог кредиторів;

  довідки про кредиторів юридичної особи з визначенням черговості задоволення їх вимог відповідно до статті 112 Цивільного кодексу України та сум заборгованості, яка повинна бути погашена за кожною чергою.

  Підтвердні документи, зазначені в абзацах третьому — восьмому цього пункту, надаються юридичною особою, що перебуває в процесі ліквідації, підприємству паливно-енергетичного комплексу у двотижневий строк після отримання відповідного запиту, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням юридичної особи, відомості про яке надаються державним реєстратором. Документи повинні бути підписані (копії засвідчені) керівником ліквідаційної комісії або іншого органу, який проводить ліквідацію юридичної особи, та скріплені печаткою цієї юридичної особи.

  31. За результатами встановлення (уточнення) сум заборгованості юридичної особи, що перебуває в процесі ліквідації, підприємство паливно-енергетичного комплексу складає акт про наявність та розмір заборгованості у двох примірниках та надсилає його юридичній особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням, відомості про яке надаються державним реєстратором.

  Юридична особа, що перебуває у процесі ліквідації, у двотижневий строк повертає підприємству паливно-енергетичного комплексу погоджений ліквідаційною комісією або іншим органом, який проводить ліквідацію юридичної особи, один примірник акта про наявність та розмір заборгованості або надсилає відмову в його погодженні із зазначенням причин.

  32. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про відсутність юридичної особи, що перебуває у процесі ліквідації, за її місцезнаходженням або повернення підприємству паливно-енергетичного комплексу не врученого відділенням зв’язку рекомендованого листа, підприємство самостійно встановлює (уточнює) суму заборгованості такої юридичної особи та складає акт про наявність та розмір заборгованості в одному примірнику.

  33. Суми заборгованості за енергоносії юридичних осіб, що ліквідовані відповідно до указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у яких відсутні правонаступники (далі — заборгованість юридичних осіб, що ліквідовані), яка виникла внаслідок недостатності майна цих юридичних осіб для задоволення вимог підприємств паливно-енергетичного комплексу та яку відповідно до Закону дозволяється списати, встановлюються (уточнюються) зазначеними підприємствами на підставі:

  договорів, рахунків-фактури, накладних або інших документів, що підтверджують наявність заборгованості юридичної особи, що ліквідована;

  копії Указу Президента України, рішення Кабінету Міністрів України, іншого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відповідно до якого прийняте рішення про ліквідацію юридичної особи;

  відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, про державну реєстрацію припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації та підстави ліквідації (дата проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, рішення органу юридичної особи про її ліквідацію, нормативний акт, відповідно до якого органом управління юридичної особи прийняте рішення про ліквідацію). Відомості видаються підприємству паливно-енергетичного комплексу в установленому законодавством порядку державним реєстратором.

  Якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відсутні відомості про відповідну юридичну особу, державний реєстратор в установленому порядку повідомляє про це підприємство паливно-енергетичного комплексу. У такому разі підприємство паливно-енергетичного комплексу самостійно складає обґрунтовану довідку про ліквідацію юридичної особи відповідно до Указу Президента України, рішення Кабінету Міністрів України, іншого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

  34. За результатами встановлення (уточнення) суми заборгованості юридичної особи, що ліквідована, підприємство паливно-енергетичного комплексу складає акт про наявність та розмір заборгованості в одному примірнику.

  Особливості підтвердження окремих видів заборгованості,
  що відповідно до Закону дозволяється списати

  35. Суми заборгованості, яку дозволяється списати відповідно до підпункту 9.1.3 статті 9 Закону,  встановлюються (уточнюються) оптовим постачальником електричної енергії за погодженням з його кредиторами — виробниками електричної енергії з урахуванням частки заборгованості окремого кредитора у загальній сумі заборгованості за електричну енергію оптового постачальника, встановленої на розрахункову дату та непогашеної на дату підтвердження заборгованості, відповідно до даних бухгалтерського обліку оптового постачальника електричної енергії.

   

   

  36. Суми заборгованості, яку дозволяється списати відповідно до підпункту “б” підпункту 9.1.1 статті 9 Закону, встановлюються (уточнюються) суб’єктами господарської діяльності — учасниками розрахунків самостійно на підставі:

  копії рішення суду щодо заборгованості за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, засвідченої керівником або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарської діяльності — учасника розрахунків та скріпленої печаткою;

  копії виконавчого документа, виданого судом на виконання рішення суду щодо заборгованості за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, засвідченої керівником або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарської діяльності — учасника розрахунків та скріпленої печаткою;

  у разі переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання — документів, що підтверджують таке переривання.

  За результатами встановлення (уточнення) сум зазначеної заборгованості суб’єкт господарської діяльності — учасник розрахунків складає акт про наявність та розмір заборгованості в одному примірнику.

  37. Суми заборгованості, яку дозволяється списати відповідно до підпункту “в” підпункту 9.1.1 статті 9 Закону,  встановлюються (уточнюються) суб’єктами господарської діяльності — учасниками розрахунків на підставі:

  копії векселя, засвідченої керівником або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарської діяльності — учасника розрахунків та скріпленої печаткою (для учасника розрахунків — держателя векселя);

  копії акта приймання-передачі векселя, засвідченої керівником або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарської діяльності — учасника розрахунків та скріпленої печаткою (для учасника розрахунків — емітента векселя);

  у разі зміни тривалості позовної давності або зупинення перебігу позовної давності — документи, що підтверджують таку зміну або зупинення.

  За результатами встановлення (уточнення) сум зазначеної заборгованості суб’єкт господарської діяльності складає акт про наявність та розмір заборгованості та подає його іншому учаснику на погодження.

  У разі відмови будь-якого учасника розрахунків у погодженні акта про наявність та розмір заборгованості, викликаної списанням цієї заборгованості відповідно до законодавства, такий учасник розрахунків надсилає іншому учаснику довідку про списання зазначеної заборгованості.

  У разі отримання іншим учасником розрахунків зазначеної довідки заборгованість вважається підтвердженою.

  38. Суми заборгованості з обов’язкових платежів до Державного інноваційного фонду та зборів на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, що підлягали сплаті станом на 1 вересня 2002 р., встановлюються (уточнюються) підприємствами паливно-енергетичного комплексу за даними бухгалтерського обліку.

  За результатами встановлення (уточнення) сум зазначеної заборгованості підприємства паливно-енергетичного комплексу самостійно складають акт про наявність та розмір заборгованості в одному примірнику. У разі потреби такі суми підтверджуються актами перевірки органів державної податкової служби.

  Особливості підтвердження окремих видів
  заборгованості під час проведення взаєморозрахунків

  39. У разі коли під час проведення взаєморозрахунків між суб’єктами господарської діяльності заборгованість за енергоносії переводилася з одного суб’єкта господарської діяльності на іншого, у тому числі відповідно до пункту 7.3 статті 7 Закону, для узгодження сум заборгованості за енергоносії ініціатор підтвердження заборгованості подає іншому учаснику розрахунків два примірники складеного ним акта про наявність та розмір заборгованості та документи, що підтверджують факт переведення заборгованості.

  40. Для погодження сум заборгованості, оформленої до розрахункової дати векселями, що передбачається погасити шляхом проведення взаєморозрахунку, ініціатор подає іншому учаснику розрахунків:

  два примірники складеного ним акта про наявність та розмір заборгованості;

  копії договорів, рахунків-фактури, накладних або інших документів, що підтверджують зобов’язання учасника розрахунків, засвідчені керівником або іншою уповноваженою особою учасника розрахунків та скріплені печаткою;

  копію векселя, засвідчену керівником або іншою уповноваженою особою учасника розрахунків та скріплену печаткою (для учасника розрахунків — держателя векселя);

  копію акта приймання-передачі векселя, засвідчену керівником або іншою уповноваженою особою учасника розрахунків та скріплену печаткою (для учасника розрахунків — емітента векселя).

  __________________