• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 200

  6 р. № 190

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості
   підприємств паливно-енергетичного комплексу

  1. Міжвідомча комісія з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі — Комісія) утворена на виконання Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (далі — Закон).

  2. У своїй діяльності Комісія керується Законом, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання, іншими актами законодавства та цим Положенням.

  Діяльність Комісії забезпечується її секретаріатом та територіальними комісіями з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі — територіальні комісії).

  3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  1) затверджує за поданням підприємств — учасників розрахунків (далі — учасники розрахунків) вартість договорів, укладених під час використання механізму погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати, однією із сторін яких є державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить більше ніж 50 відсотків;

  2) затверджує рішення територіальних комісій щодо узгодження основної суми дебіторської заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій), визначеної для списання, та завданих від її списання збитків, які підлягають відшкодуванню, у складі заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, включених до Реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі — Реєстр), згідно із зобов’язаннями за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин, визначених у статті 9 Закону;

  3) затверджує за поданням учасників розрахунків обсяги заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій), визначені для списання, та завданих від її списання збитків, які підлягають відшкодуванню, а саме:

  заборгованості за електричну енергію оптового постачальника та виробників електричної енергії в розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованості оптового постачальника, що визначається за погодженням з його кредиторами;

  заборгованості з платежів до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Мінпаливенерго, за винятком сум, що підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”;

  4) затверджує обсяги заборгованості, визначені учасниками розрахунків для укладення договорів реструктуризації на умовах, передбачених статтею 10 Закону;

  5) подає Мінпаливенерго протягом двох місяців після завершення процедури погашення заборгованості пропозиції та обґрунтування щодо розмірів, порядку та строків запровадження цільових надбавок, які є складовою цін (тарифів) на електричну енергію і природний газ та послуги з їх передачі, транспортування, для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації;

  6) координує діяльність територіальних комісій.

  4. Комісія має право:

  одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників розрахунків, установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, територіальних комісій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  запрошувати у разі потреби на засідання представників учасників розрахунків і територіальних комісій;

  заслуховувати інформацію розрахункового центру державного підприємства “Енергоринок” і Мінпаливенерго про результати моніторингу стану погашення заборгованості, а також територіальних комісій про їх діяльність;

  розглядати в межах повноважень, визначених статтями 8 — 10 Закону, спірні питання, що виникають між учасниками розрахунків під час  підтвердження заборгованості, та надавати учасникам розрахунків відповідні висновки і рекомендації;

  вимагати від учасників розрахунків пояснення, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

  5. До складу Комісії входять перший заступник Міністра палива та енергетики (голова Комісії), член НКРЕ (заступник голови Комісії), заступники Міністра фінансів, Міністра економіки, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністра вугільної промисловості, Голови СБУ, Голови Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, голови правління НАК “Нафтогаз України”, директора державного підприємства “Енергоринок”, віце-президент НАК “Енергетична компанія України”.

  Голова Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Персональний склад Комісії затверджує її голова за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, НАК “Нафтогаз України”, НАК “Енергетична компанія України”, державного підприємства “Енергоринок”.

  6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на тиждень. Повідомлення про дату проведення засідань та порядок денний надсилається членам Комісії не пізніше ніж за три дні до засідання.

  Регламент роботи Комісії затверджується на її першому засіданні.

  7. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

  8. Комісія приймає рішення протягом місяця з дня отримання відповідних документів від учасників розрахунків або  територіальних комісій.

  Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії оформляється протоколом за затвердженою нею формою, який підписується в день проведення засідання головуючим та всіма членами Комісії, присутніми на її засіданні. Витяг з протоколу у дводенний строк після підписання протоколу надсилається учасникам розрахунків.

  Комісія може приймати рішення шляхом опитування. Для цього членам Комісії надсилаються інформація з питання, щодо якого члени Комісії повинні прийняти рішення, та копії всіх необхідних документів. Рішення, прийняте шляхом опитування, оформлюється протоколом, який підписує голова Комісії або у разі його відсутності заступник голови Комісії.

  9. Територіальні комісії утворюються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для виконання завдань, пов’язаних з погашенням заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

  10. Територіальні комісії провадять діяльність відповідно до положень, затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями.

  11. Голова і члени Комісії та територіальних комісій здійснюють свої функції на громадських засадах.

  12. Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та учасників розрахунків.

  13. До складу територіальних комісій входять заступник голови місцевої держадміністрації, який в межах своєї компетенції забезпечує діяльність паливно-енергетичного сектору відповідного регіону (голова територіальної комісії), представник НКРЕ (заступник голови територіальної комісії), заступники керівника фінансового управління відповідної держадміністрації та голови державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, представники Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, СБУ, НАК “Нафтогаз України”, НАК “Енергетична компанія України” та підприємств з теплопостачання і підприємств паливно-енергетичного комплексу, включених до Реєстру.

  14. Голова територіальної комісії організовує роботу комісії, затверджує її персональний склад за поданням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

  15. Основними завданнями територіальної комісії є:

  1) прийняття рішення про узгодження обсягів заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій) підприємств паливно-енергетичного комплексу, включених до Реєстру, визначених для списання, та завданих від її списання збитків, які підлягають відшкодуванню, згідно із зобов’язаннями за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин, визначених у статті 9 Закону;

  2) зберігання документів, на підставі яких територіальною комісією приймається рішення щодо узгодження обсягів заборгованості.

  16. Прийняття рішення щодо узгодження основної суми дебіторської заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій) підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначеної для списання, та збитків від списання, які підлягають відшкодуванню, приймається територіальною комісією протягом двох тижнів після подання підприємством паливно-енергетичного комплексу документів до територіальної комісії.

  17. Рішення територіальної комісії оформляється протоколом за формою, що затверджується Комісією, який підписується в день проведення засідання головуючим та всіма членами територіальної комісії, присутніми на засіданні. Протокол територіальної комісії та реєстри обсягів заборгованості протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу передаються до секретаріату Комісії.

  18. Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії здійснює її секретаріат, який діє у складі розрахункового центру державного підприємства “Енергоринок”.

  19. Секретаріат Комісії відповідно до покладених на нього завдань:

  організовує скликання та проведення засідань Комісії;

  формує порядок денний засідання Комісії;

  одержує документи від учасників розрахунків і територіальних комісій;

  перевіряє документи, що подаються на розгляд Комісії учасниками розрахунків та територіальними комісіями, на їх відповідність порядку підтвердження заборгованості, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

  готує проекти рішень Комісії і протоколів її засідань;

  за результатами діяльності Комісії готує пропозиції та обґрунтування щодо розмірів, порядку та строків запровадження цільових надбавок, які є складовою цін (тарифів) на електричну енергію і природний газ та послуги з їх передачі, транспортування, для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації;

  надсилає учасникам розрахунків витяги з протоколів засідань Комісії;

  запрошує у разі потреби на засідання Комісії учасників розрахунків, членів територіальних комісій;

  забезпечує належний облік документів, що подаються на розгляд Комісії, та їх зберігання;

  забезпечує оперативний зв’язок між членами Комісії;

  здійснює інші функції із забезпечення діяльності Комісії.

  20. Діяльність Комісії, територіальних комісій та секретаріату Комісії припиняється після виконання завдань, покладених на них Законом та цим Положенням.

  21. Після припинення діяльності Комісії одержана в процесі її діяльності документація зберігається у державного підприємства “Енергоринок”.

  Після припинення діяльності територіальних комісій одержана в процесі їх діяльності документація зберігається у відповідних держадміністраціях.

  22. Про результати своєї діяльності Комісія звітує перед Кабінетом Міністрів України.

   

  __________________