• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 серпня 1999 р. № 1488
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 2006 р.  № 175)   

  СТАТУТ
  Української академії аграрних наук

  Загальні положення

  1. Українська академія аграрних наук (далі — Академія) є державною науковою організацією.

  Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків.

  2. Академія заснована постановою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 р. № 279 (ЗП УРСР, 1990 р., № 10, ст. 59) на базі Південного відділення ВАСГНІЛ.

  Місцезнаходження Академії: Україна, 01010, м. Київ-10, вул. Суворова, 9.

  Повне найменування: українською мовою — Українська академія аграрних наук, англійською мовою — Ukrainian academy of agrarian sciences.

  Скорочене найменування: УААН.

  3. Академія в своїй діяльності керується конституцією України, Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

  4. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, фінансується з державного бюджету та інших джерел.

  5. Основним завданням Академії є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу, що включає:

  1) координацію досліджень і методичне керівництво науковою діяльністю наукових установ, вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, проектно-конструкторських та інших організацій, діяльність яких пов’язана з розв’язанням проблем агропромислового комплексу;

  2) організацію проведення і координацію фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем агропромислового комплексу;

  3) пошук і впровадження більш досконалих форм, методів та засобів проведення наукової роботи;

  4) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;

  5) проведення аналізу та прогнозування напрямів науково-технічного прогресу в агропромисловому комплексі;

  6) забезпечення правової охорони результатів наукових досліджень, конкурентоспроможності продукції наукових установ, що перебувають у віданні Академії;

  7) сприяння інтеграції вчених у світове наукове співтовариство;

  8) методичне забезпечення впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво;

  9) розроблення науково-технічної інноваційної моделі розвитку агропромислового комплексу;

  10) надання інформаційних послуг суб’єктам агропромислового виробництва незалежно від форми власності;

  11) виробництво елітного насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу сільськогосподарських культур, племінної продукції;

  12) збереження генотипів сільськогосподарських рослин і тварин, колекцій штамів корисних і патогенних мікроорганізмів.

  6. Академія з метою виконання покладених на неї завдань:

  1) розробляє на замовлення:

  органів державної влади — основні засади державної наукової і науково-технічної політики, проводить наукову експертизу проектів державних програм;

  Мінагрополітики, інших центральних органів виконавчої влади — основні напрями наукових досліджень з проблем агропромислового комплексу за участю Національної академії наук;

  2) формує галузеві наукові та науково-технічні програми з питань розвитку землеробства і рослинництва, тваринництва та ветеринарної медицини, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, механізації та електрифікації, економіки та організації агропромислового виробництва, земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони та використання земель; бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та інших документів з питань, віднесених до її компетенції; організовує і проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження в установах, які перебувають в її віданні, та координує — в інших установах;

  3) забезпечує підготовку наукових кадрів, вживає заходів до підвищення кваліфікації наукових працівників, створює умови для творчої і продуктивної праці вчених;

  4) здійснює повноваження з управління державним майном, ефективно його використовує та розпоряджається у межах, визначених законодавством, є головним розпорядником бюджетних коштів;

  5) утворює наукові ради та сприяє утворенню громадських організацій з метою розв’язання найважливіших наукових проблем в аграрній галузі, проводить наукові сесії, з’їзди, конференції;

  6) сприяє розвитку інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва;

  7) пропагує досягнення науки і техніки, сприяє поширенню наукових знань;

  8) приймає на загальних зборах Статут Академії та вносить до нього зміни і доповнення;

  9) затверджує статути (положення) установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, здійснює контроль за їх дотриманням;

  10) сприяє розвитку матеріально-технічної бази установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, здійсненню заходів з охорони праці та пожежної безпеки;

  11) сприяє захисту прав інтелектуальної власності учених Академії;

  12) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці;

  13) організовує видавничу діяльність;

  14) створює умови для зберігання архівних матеріалів наукових установ, що перебувають у її віданні;

  15) засновує відзнаки за визначні досягнення в аграрній науці, а також іменні та інші академічні стипендії згідно з положеннями, затвердженими президією;

  16) здійснює згідно із законодавством міжнародні наукові зв’язки;

  17) здійснює іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

  7. Академія звітує щороку перед Кабінетом Міністрів України про результати наукової і науково-технічної діяльності та використання бюджетних коштів.

  Склад і структура Академії

  8. До персонального складу Академії входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні члени та іноземні члени, обрані згідно з цим Статутом.

  9. Академія здійснює свої повноваження через загальні збори, президію та її бюро, відділення, а також членів Академії відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

  10. У віданні Академії перебувають установи, підприємства та організації згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Академії.

  Вибори членів Академії

  11. Вибори членів-кореспондентів і дійсних членів (академіків) проводяться не частіше ніж один раз на три роки за наявності вакансій та в умовах широкої інформованості наукової громадськості.

  12. Членами-кореспондентами обираються громадяни України доктори наук у віці до 60 років, які збагатили аграрну науку визначними здобутками та зробили значний внесок у підготовку наукових кадрів.

  Дійсними членами (академіками) обираються доктори наук із числа членів-кореспондентів, які мають вагомі досягнення у розв’язанні наукових проблем агропромислового комплексу, підготовці наукових кадрів та формуванні наукових шкіл.

  Почесними членами обираються керівники і спеціалісти у сфері агропромислового виробництва, які, творчо застосовуючи досягнення науки, добилися високих і сталих показників у роботі і досвід яких визнаний та позитивно оцінений науковою громадськістю.

  Іноземними членами можуть бути обрані відомі вчені зарубіжних країн, які зробили вагомий внесок в аграрну науку і активно співпрацюють з ученими Академії.

  Члени Академії обираються довічно.

  Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, які вибули на постійне проживання за межі України, вважаються іноземними членами Академії і їх місця можуть бути оголошені президією Академії вакантними.

  13. Повідомлення президії Академії про обрання на вакантні місця дійсних членів та членів-кореспондентів публікується в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за три місяці до дати виборів.

  14. Кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти висувають вчені ради державних наукових установ і вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, державні та громадські організації, а також дійсні члени і члени-кореспонденти Академії.

  Кандидатів у почесні члени та іноземні члени висуває президія Академії за поданням її відділень.

  Для розгляду матеріалів і документів кандидатів у члени Академії президія утворює у кожному відділенні експертну комісію з числа членів Академії.

  15. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів проводяться таємним голосуванням у два етапи: загальні збори відділень Академії обирають кандидатів у члени Академії, а загальні збори Академії — членів Академії. На загальних зборах Академії балотуються кандидати, які отримали на загальних зборах відділень найбільшу кількість голосів, але не менш як 2/3 голосів членів відділення, які взяли участь у голосуванні.

  16. Почесні члени та іноземні члени обираються загальними зборами Академії таємним чи відкритим голосуванням, за рішенням цих зборів.

  17. Дійсний член (академік) має право голосу на всіх етапах виборів, а член-кореспондент — на виборах кандидатів у члени-кореспонденти на загальних зборах відділень Академії, а також членів-кореспондентів, почесних членів та іноземних членів — на загальних зборах Академії.

  18. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) вважаються такими, що відбулися, якщо в загальних зборах відділення Академії взяли участь не менш як 3/4 дійсних членів (академіків), а кандидатів у члени-кореспонденти — не менш як 3/4 дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів, що входять до складу відділення.

  Вибори дійсних членів (академіків) Академії вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь не менш як 3/4 дійсних членів (академіків), а вибори членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів, — якщо в них взяли участь не менш як 3/4 дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів.

  Обраними до персонального складу Академії (членами Академії) вважаються особи, які одержали на виборах найбільшу кількість голосів, але не менш як 2/3 голосів загального складу відповідних членів Академії.

  Список новообраних членів Академії публікується в пресі.

  19. До початку виборів загальні збори Академії затверджують регламент, згідно з яким визначаються порядок проведення виборів і форми виборчої документації.

  Права та обов’язки членів Академії

  20. Члени Академії мають переваги у зайнятті науковою діяльністю в наукових установах, які перебувають в її віданні. Член Академії рішенням президії може бути призначений на посаду радника президії або радника дирекції інституту. Положення про радника президії (радника дирекції інституту) затверджується загальними зборами Академії.

  21. Дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Академія виплачує довічну плату, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

  Кожний член Академії є членом одного з її відділень. Перехід з одного відділення до іншого здійснюється за бажанням члена Академії у разі прийняття позитивного рішення загальними зборами обох відділень.

  22. Член Академії, обраний одним відділенням Академії, може за згодою іншого відділення брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу, а також бути членом інших академій наук, у тому числі іноземних, та членом міжнародних наукових організацій.

  23. Член Академії зобов’язаний збагачувати аграрну науку новими досягненнями, одержаними в результаті особисто ним проведених наукових досліджень, проводити підготовку наукових кадрів, сприяти освоєнню наукових розробок в агропромисловому комплексі, виконувати доручення президії Академії і бюро відповідного відділення.

  24. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти щороку подають до відповідного відділення Академії письмовий звіт про свою діяльність, а також раз на 2—3 роки звітують перед загальними зборами відділення.

  Загальні збори Академії

  25. Вищим керівним органом Академії є загальні збори, основною формою роботи яких є сесійні засідання. У загальних зборах беруть участь з правом ухвального голосу всі члени Академії, за винятком випадків, коли цей Статут передбачає інший порядок, а з правом дорадчого голосу — запрошені президією Академії члени відділень, які не є членами Академії, та представники заінтересованих установ і організацій.

  Збори вважаються правоможними, якщо в їх роботі беруть участь не менш як 3/4 загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

  Збори проводять члени бюро президії Академії. Під час виборів президента та інших членів нового складу президії Академії загальні збори проводять члени робочої президії, яка обирається на загальних зборах відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

  26. Загальні збори Академії:

  приймають Статут Академії та вносять до нього зміни і доповнення з наступним затвердженням їх Кабінетом Міністрів України;

  визначають основні напрями наукових досліджень;

  ухвалюють рішення з основних питань діяльності Академії;

  заслуховують доповіді з найважливіших питань розвитку науки і техніки, повідомлення про нові результати наукових досліджень;

  розглядають і затверджують звіти про роботу президії та відділень Академії;

  розглядають питання формування і виконання бюджету Академії;

  визначають чисельність президії, кількість віце-президентів, а також кількість, сферу діяльності і найменування відділень;

  обирають членів Академії, президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, академіків-секретарів відділень та інших членів президії Академії;

  засновують премії, грамоти, почесні звання та інші відзнаки Академії;

  вирішують інші питання, які згідно з цим Статутом віднесені до компетенції загальних зборів.

  27. Загальні збори скликаються, як правило, президією Академії не рідше ніж однин раз на рік, а також можуть бути скликані на вимогу не менш як 1/3 загальної кількості дійсних членів та членів-кореспондентів Академії.

  28. Рішення загальних зборів приймаються у формі постанови і  обов’язкові для виконання всіма членами Академії, установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії, структурними підрозділами і посадовими особами апарату президії Академії.

  29. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів учасників зборів, які мають право ухвального голосу, за винятком випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.

  Президія Академії

  30. У період між загальними зборами керівництво діяльністю Академії здійснює її президія, яка обирається загальними зборами Академії строком на 5 років.

  У своїй діяльності президія підзвітна загальним зборам Академії. Рішення президії Академії приймаються у формі постанов.

  31. До складу президії входять президент Академії, віце-президенти, головний вчений секретар та академіки-секретарі відділень. Інші члени президії обираються загальними зборами із числа членів Академії і запропонованих президентом представників центральних органів виконавчої влади.

  32. Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань діяльності Академії за рішенням президії утворюється бюро президії Академії у складі президента, віце-президентів і головного вченого секретаря. Рішення бюро президії має силу рішення президії Академії.

  33. Президент Академії обирається загальними зборами з числа дійсних членів (академіків) таємним голосуванням строком на 5 років.

  Кандидатури на посаду президента можуть висувати дійсні члени (академіки), тимчасові ініціативні групи членів Академії, загальні збори відділень Академії, вчені ради наукових установ, які перебувають в її віданні.

  Вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь не менш як 3/4 загальної кількості дійсних членів і членів-кореспондентів Академії. Обраним вважається претендент, який одержав не менш як 2/3 голосів загального складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

  Якщо в першому турі голосування жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування. При цьому в бюлетень для таємного голосування вносяться прізвища двох претендентів, за яких подано найбільшу кількість голосів у першому турі. Обраним за результатами другого туру вважається претендент, який одержав більше голосів.

  В інших випадках (однакова кількість голосів у другому турі, визнання виборів такими, що не відбулися, незатвердження загальними зборами протоколу лічильної комісії) проводяться повторні вибори.

  34. Віце-президенти та головний вчений секретар обираються загальними зборами за поданням президента з числа дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів на 5 років таємним голосуванням простою більшістю голосів.

  35. Президія Академії за пропозицією президента затверджує розподіл обов’язків між президентом, віце-президентами і головним вченим секретарем та покладає на одного з віце-президентів обов’язки першого віце-президента, який за відсутності президента виконує його обов’язки.

  36. Президент Академії:

  несе персональну відповідальність за її діяльність;

  очолює президію і бюро президії;

  видає накази і розпорядження;

  приймає на роботу працівників апарату президії та звільняє їх з роботи;

  затверджує положення про структурні підрозділи апарату президії та посадові інструкції їх керівників;

  встановлює відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України умов оплати праці посадові оклади, надбавки та доплати працівникам апарату президії та керівникам наукових установ;

  затверджує штатні розписи, кошториси доходів і видатків наукових установ та організацій, безпосередньо підпорядкованих Академії, укладає трудові договори (контракти) з їх керівниками та призначає і звільняє керівників та їх заступників з наукової роботи;

  представляє Академію в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

  може доручати виконання окремих своїх повноважень відповідним посадовим особам та членам президії;

  застосовує заходи заохочення до всіх працівників Академії і дисциплінарні стягнення до працівників апарату президії, керівників установ та їх заступників, які призначаються ним на ці посади.

  37. Питання про дострокове припинення повноважень президента вирішується загальними зборами і вноситься до порядку денного зборів у разі неможливості виконання президентом його функцій за станом здоров’я, що засвідчується висновком закладу охорони здоров’я, на вимогу не менш як 1/3 загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії або 2/3 складу президії, а також за його бажанням.

  Рішення про дострокове припинення повноважень президента набирає чинності, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 загального складу членів Академії.

  38. Питання про дострокове припинення повноважень віце-президента, головного вченого секретаря, академіка-секретаря відділення та щодо зміни кількісного і персонального складу президії вирішується загальними зборами таємним голосуванням простою більшістю голосів за поданням президента. Питання про звільнення перелічених посадових осіб за власним бажанням вирішується президією, рішення якої затверджується загальними зборами Академії.

  39. Президія Академії в установленому порядку:

  1) скликає загальні збори Академії;

  2) затверджує:

  кількість і перелік вакансій дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та призначає вибори членів Академії;

  структуру свого апарату, схеми посадових окладів для працівників установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання, здійснює їх соціальний захист;

  результати виборів відділеннями Академії кандидатів на посади керівників наукових установ, безпосередньо підпорядкованих Академії, їх заступників з наукової роботи, а також рішення щодо дострокового звільнення з посад керівників наукових установ та їх заступників з наукової роботи, на підставі чого президент укладає чи розриває контракти з цими керівниками;

  3) готує та подає на обговорення і затвердження загальних зборів програми, прогнози і звіти про діяльність Академії, а також установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні;

  4) забезпечує контроль за додержанням Статуту Академії;

  5) розглядає і затверджує примірні статути установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії;

  6) призначає керівників наукових та науково-дослідних установ, що перебувають у віданні Академії, згідно із законодавством та цим Статутом;

  7) організовує підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів, відкриває і закриває докторантуру, аспірантуру в наукових установах, що перебувають у віданні Академії, з урахуванням державного замовлення на підготовку наукових кадрів;

  8) забезпечує утворення та діяльність інноваційних структур;

  9) вирішує питання стосовно підпорядкування і перепрофілювання установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, та визначає основні напрями їх діяльності;

  10) здійснює управління майном установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії;

  11) погоджує вилучення та надання земельних ділянок, закріплених за Академією, установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, у встановленому законодавством порядку;

  12) видає дозвіл на продаж і списання майна, яке знаходиться на балансі установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії;

  13) за погодженням з Кабінетом Міністрів України утворює, організовує, ліквідовує установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, виступає засновником підприємств змішаної форми власності;

  14) видає дозвіл установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у віданні Академії, на утворення підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їм майнові права;

  15) установлює наукові та науково-технічні зв’язки з вітчизняними і зарубіжними академіями наук та іншими науковими установами, укладає відповідні договори;

  16) утворює загальноакадемічні наукові ради з найважливіших проблем агропромислового комплексу;

  17) скликає з’їзди, конференції, симпозіуми з питань, віднесених до компетенції Академії;

  18) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, що перебувають у віданні Академії, та проводить комплексні перевірки їх діяльності;

  19) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів майнового комплексу Академії до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також об’єктів комунальної власності у державну власність з наступним їх віднесенням до майнового комплексу Академії;

  20) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування Академії;

  21) здійснює інші функції.

  40. Президія здійснює науково-організаційне і технічне забезпечення діяльності Академії через свій апарат, який складається із структурних підрозділів за основними напрямами її діяльності. Роботу апарату організовує головний вчений секретар.

  Керівники науково-організаційних структурних підрозділів апарату президії, їх заступники та наукові співробітники приймаються на роботу, як правило, на конкурсній основі.

  41. Утримання апарату президії, виплата довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Академії здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату президії Академії затверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  42. Керівні посадові особи президії Академії, працівники її апарату можуть за сумісництвом займатися науковою і викладацькою діяльністю.

  Відділення Академії

  43. Наукові установи, що перебувають у віданні Академії, об’єднуються у відділення, як правило, за галузевою ознакою (далі — відділення Академії).

  44. Відділення Академії є організаційно-методичним формуванням, яке працює, керуючись цим Статутом та Положенням про наукове відділення Української академії аграрних наук, що затверджується президією Академії.

  Відділення Академії об’єднує за галузевим принципом та відповідними напрямами членів Академії та всіх наукових працівників установ, що перебувають у її віданні.

  Кількість, сферу діяльності і найменування відділень визначають загальні збори Академії.

  45. Відділення координує діяльність наукових установ та спрямовує їх роботу на комплексне розв’язання наукових і науково-технічних проблем визначеного напряму, сприяє впровадженню досягнень науки і техніки у виробництво, разом з іншими відділеннями вирішує комплексні (міжгалузеві) науково-технічні питання, організовує виконання рішень загальних зборів, президії та бюро президії.

  46. До складу відділення Академії входять:

  члени Академії;

  керівники безпосередньо підпорядкованих йому наукових установ відповідного профілю за посадою, які не є членами Академії;

  провідні вчені, обрані в порядку, передбаченому цим Статутом, у віці, як правило, до 50 років, за пропозицією наукових установ, органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації.

  Членів Академії у складі відділення має бути не менш як половина загальної кількості членів відділення.

  47. Члени відділення, за винятком членів Академії і тих осіб, що входять до складу відділення за посадою, обираються на 5 років на загальних зборах відділення відкритим голосуванням простою більшістю голосів усіх членів відділення. Питання про дострокове припинення їх повноважень та вибори нових членів відділення цієї категорії виноситься на чергові загальні збори відділення з ініціативи членів відділення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів відділення.

  48. Член відділення Академії, який не є членом Академії, має право голосу з усіх питань, що розглядаються на загальних зборах відділення, крім виборів кандидатів у члени Академії.

  49. Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.

  Роботою відділення в період між загальними зборами керує бюро відділення. Члени бюро відділення обираються загальними зборами відділення. Роботу відділення забезпечує відповідний структурний підрозділ апарату президії Академії.

  50. Загальні збори відділення Академії:

  1) визначають основні напрями наукових досліджень;

  2) визначають напрями науково-технічного розвитку відповідної галузі агропромислового комплексу;

  3) розглядають плани науково-дослідних робіт;

  4) заслуховують звіти про роботу бюро відділення, наукових установ, дійсних членів, членів-кореспондентів;

  5) обирають кандидатів на посади академіка-секретаря, його заступників, керівників наукових установ та їх заступників з наукової роботи, кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти Академії, а також членів відділення;

  6) розглядають питання утворення, реорганізації та ліквідації установ, підприємств та організацій, які належать до сфери діяльності відділення, і вносять на розгляд президії Академії відповідні пропозиції.

  51. Рішення загальних зборів відділення Академії приймаються простою більшістю голосів, крім випадків, коли згідно з цим Статутом за прийняття рішення має бути подано не менш як 2/3 голосів. Збори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь не менш як 2/3 членів відділення, які мають право голосу.

  Установи, підприємства та організації, що перебувають
  у віданні Академії

  52. У віданні Академії перебувають: інститути, ботанічні сади, заповідники, бібліотеки, державні сільськогосподарські дослідні станції, галузеві дослідні станції, інші наукові установи, а також проектно-конструкторські організації, дослідні господарства, експериментальні і дослідні виробництва, інші підприємства та організації, які забезпечують виконання завдань Академії.

  53. Головною науковою установою Академії, яка проводить фундаментальні та прикладні дослідження і готує наукові кадри, є науково-дослідний інститут, якому можуть підпорядковуватися інші державні наукові установи, підприємства та організації, установи наукового обслуговування (дослідна станція, дослідне господарство, дослідне підприємство, проектна або дослідно-конструкторська установа, експериментальне виробництво).

   

  54. Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу на регіональному рівні здійснюють регіональні центри наукового забезпечення агропромислового комплексу, до складу яких входять всі науково-дослідні установи регіону. Функції головної установи центру виконують інститути агропромислового виробництва, обласні державні сільськогосподарські дослідні станції або один із спеціалізованих аграрних інститутів регіону.

  55. Галузева дослідна станція здійснює наукове забезпечення розвитку відповідної галузі агропромислового комплексу.

  56. Дослідні господарства та інші організації є експериментально-виробничою базою для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, пропаганди досягнень науки і техніки та впровадження їх у виробництво. Крім того, зазначені підприємства та організації забезпечують сільськогосподарське виробництво елітним та репродуктивним насінням, садивним матеріалом, племінною продукцією.

  57.  Керівник установи, підприємства та організації, що перебуває у віданні Академії, призначається на посаду і звільняється з посади шляхом укладення і, відповідно, розірвання (припинення дії) з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією та в порядку, передбаченому цим Статутом. Контракт укладається на період до 5 років.

  У разі коли кандидатура керівника установи або його заступника з наукової роботи затверджується на засіданні президії Академії, призначення на посаду та звільнення з посади в усіх випадках здійснюється за наказом президента Академії.

  58. Директором інституту, державної сільськогосподарської дослідної станції або галузевої дослідної станції, підпорядкованої Академії, призначається особа, що обрана загальними зборами відповідного відділення і затверджена президією Академії.

  Контракт з керівниками зазначених організацій строком на один рік може бути укладений президентом Академії, як виняток, без дотримання процедур, передбачених абзацом першим цього пункту.

  59. Керівник філіалу, відділення, дослідної станції, дослідного поля, підпорядкованих науковій установі Академії, призначається на посаду директором цієї установи після обрання на цю посаду вченою радою установи, за погодженням з відділенням, до сфери діяльності якого належить ця установа, та президентом або віце-президентом Академії. Звільнення з посади здійснюється директором установи за рішенням вченої ради установи та погодженням з керівництвом Академії.

  60. Директор дослідного господарства, іншого державного підприємства та організації, підпорядкованих науковій установі, призначається на посаду та звільняється з посади директором наукової установи після погодження з керівництвом Академії.

  61. Заступник директора інституту з наукової роботи, державної сільськогосподарської дослідної станції та інших наукових установ, підпорядкованих безпосередньо Академії, призначається на посаду президентом Академії за поданням директора установи після обрання на цю посаду загальними зборами або бюро відповідного відділення Академії і затвердження президією Академії.

  62. Заступник директора з наукової роботи установи, підпорядкованої інституту, обирається вченою радою інституту з числа кандидатур, запропонованих директором установи. Призначення на цю посаду та звільнення з неї оформляється наказом директора інституту.

  63. Головний бухгалтер установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, призначається на посаду та звільняється з посади директором установи, підприємства та організації за погодженням з керівництвом Академії.

  64. Установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, діють на підставі законодавства, цього Статуту та власних статутів, які затверджуються президентом або віце-президентом Академії.

  65. У науковій установі утворюється вчена рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління її науковою і науково-технічною діяльністю. Порядок формування, кількісний склад, функції і повноваження вченої ради визначаються законодавством та статутом установи.

  При науковій установі можуть створюватися у порядку, передбаченому законодавством, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

   66. На базі наукових установ Академії можуть створюватися наукові центри та регіональні центри наукового забезпечення агропромислового виробництва, технопарки тощо.

  Науковий центр Академії забезпечує координацію і організацію науково-методичної роботи з окремих напрямів розвитку агропромислового виробництва.

  Регіональний центр наукового забезпечення проводить маркетинг, перевірку, доопрацювання, експериментальне освоєння наукових розробок, надає інформаційно-консультаційні послуги суб’єктам агропромислового виробництва.

  Правовий режим майнового комплексу Академії

  67. Майновий комплекс Академії складають всі матеріальні та нематеріальні активи (об’єкти майнового комплексу), які обліковуються на балансах Академії і установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, і закріплені державою за Академією в безстрокове користування, або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської діяльності, або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.

  68. Об’єкти майнового комплексу Академії належать їй на праві господарського відання і передаються установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених законодавством та цим Статутом.

  69. Академія, здійснюючи повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об’єктів, ефективно їх використовує та розпоряджається у межах, визначених законодавством, з метою розвитку науки і техніки для задоволення соціальних, економічних та інших потреб держави.

  70. Академія відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, переданими їй державою у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності, обіговими коштами, а також земельними ділянками, що надаються їй у постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

  71. Академія і установи, підприємства та організації, що перебувають у її віданні, мають право використовувати належне їм майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для провадження фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей утворення та в межах їх цивільної правоздатності.

  72. На нерухоме майно Академії і установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, не може бути звернуто стягнення за претензіями кредиторів.

  Відчуження нерухомого майна установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Продаж основних засобів Академії і установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, здійснюється лише на конкурсних засадах.

  Кошти, отримані від використання та реалізації майна Академії і установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, спрямовуються на виконання їх статутних завдань.

  73. Вилучення земельних ділянок Академії може здійснюватися лише за згодою президії Академії відповідно до Земельного кодексу України.

  Земельні ділянки, віднесені до особливо цінних земель, які знаходяться в постійному користуванні установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії,  вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених земельним законодавством.

  74. Академія:

  за погодженням з Кабінетом Міністрів України утворює, реорганізовує, ліквідовує установи, підприємства та організації, що перебувають у її віданні, виступає засновником підприємств змішаної форми власності, видає дозвіл цим установам, підприємствам та організаціям на утворення підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їм майнові права;

  веде облік об’єктів майнового комплексу, здійснює контроль за ефективністю використання таких об’єктів;

  видає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні;

  видає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке знаходиться на балансі однієї установи, підприємства та організації, на баланс іншої, які перебувають у її віданні;

  вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів майнового комплексу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об’єктів комунальної власності у державну власність з наступним їх віднесенням до майнового комплексу Академії;

  виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування Академії;

  видає дозвіл установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на їх балансах;

  видає дозвіл на продаж майна установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні;

  приймає рішення про розміщення установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, та визначає розмір плати за користування цими будинками і приміщеннями, який не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.

  Кошти, отримані від оренди об’єктів майнового комплексу, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Академії і установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні.

  75. Академія заснована на державній власності, фінансується з державного бюджету, а також з інших джерел. З державного бюджету фінансування Академії здійснюється базовим (проведення фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази, наукової і науково-технічної діяльності, збереження унікальних наукових об’єктів та об’єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових кадрів) та програмно-цільовим шляхом на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

  76. Кошти, отримані за рахунок бюджетних асигнувань, доходів (прибутку) від господарської діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій (у тому числі міжнародних) та приватних осіб, а також майно, придбане в результаті дарування або на інших підставах, передбачених законодавством, використовуються в установленому порядку.

  77. Доходи (прибутки), одержані установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії, використовуються для проведення наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, розвитку матеріально-технічної і соціальної бази Академії, а також на інші цілі, що визначаються статутами (положеннями) цих установ, підприємств та організацій.

  78. Порядок розподілу доходів від господарської діяльності визначається положенням, яке затверджується президією Академії.

   

  Міжнародне співробітництво

  79. Академія може брати участь у виконанні міжнародних програм, у діяльності зарубіжних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів, відряджати працівників за кордон для стажування, участі в міжнародних симпозіумах, інших заходах та укладати договори із зарубіжними організаціями і фірмами відповідно до законодавства.

   

  Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Академії

  80. Зміни і доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2/3 присутніх на зборах членів Академії.

  Зміни і доповнення до цього Статуту, прийняті загальними зборами Академії, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  ___________________