• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 150

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов
  Кабінету Міністрів України
  з питань стипендіального забезпечення

  1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. № 565 “Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 286) слова “технікумів і коледжів” замінити словами і цифрами “вищих навчальних закладів III рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання”.

  2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 982 “Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1528; 2004 р., № 28, ст. 1871) слова і цифри “передбачений для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, які навчаються на “відмінно” з коефіцієнтом 2,5” виключити.

  3. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України,
  2004 р., № 28, ст. 1871):

  1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

  “Особам, що навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з першого місяця наступного навчального семестру”;

  2) у пункті 6:

  у підпункті 4 слова і цифри “інвалідами I і II групи” замінити словами і цифрами “інвалідами IIII групи”;

  доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

  “6) студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах”;

  3) у пункті 10:

  у підпункті 4 слова “інвалідами I і II групи” замінити словами і цифрами “інвалідами IIII групи”;

   

   

  доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

  “6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах”;

  4) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:

  “2) учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

  на 30 відсотків — у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника;

  на 50 відсотків — у разі перебування на повному утриманні держави”;

  5) абзац перший пункту 18 доповнити словами “на період до визначення результатів наступного семестрового контролю”;

  6) пункт 20 після слів “перерви у навчанні” доповнити словами “та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі”;

  7) підпункт 1 пункту 24 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

  “Учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному утриманні держави, допомога виплачується у розмірі стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

  8) пункт 30 викласти в такій редакції:

  “30. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, становить (відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації):

  для осіб, зазначених у підпункті 1, — 150;

  для осіб, зазначених у підпунктах 2, 5 і 6, — 100;

  для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4, — 109”;

  у підпункті 2 пункту 32 цифри “55” замінити цифрою “5”;

  9) у пункті 34:

  в абзаці першому цифри “1 — 5” замінити цифрами “1, 3 і 4”;

  у підпункті 1 цифри і слова “інвалідам I і II групи” замінити словами і цифрами “ інвалідам IIII групи”;

  підпункт 2 викласти у такій редакції:

  “2) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

  у разі  перебування на повному утриманні держави — 50;

  у разі призначення в установленому законом порядку опікуна чи піклувальника — 55”;

  у підпункті 4 слово “глухонімим” замінити словом “глухим”.

   

  __________________