• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 2006 р. № 148      
  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

  про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

  1. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі — центр) —  спеціалізований заклад, що проводить роботу із соціальної адаптації       ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

  3. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями і органами місцевого самоврядування (далі — засновник) за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки.

  4. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених для виконання програм, спрямованих на розв’язання проблем дітей, молоді, жінок та сім’ї, а також інших джерел.

  5. Основними завданнями центру є створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей та молоді, що спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

  6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  надає ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різні види соціальних послуг (соціально-побутові, психологічні,  соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та інформаційні);

  здійснює лікувально-оздоровчі заходи, подає в разі потреби першу невідкладну допомогу;

  організовує клуби за інтересами, проводить конкурси;

  залучає батьків або осіб, що їх замінюють, до співпраці, дає їм методичні поради;

  організовує роботу груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, а також батьків або осіб, що їх замінюють;

  забезпечує харчування дітей та молоді, що в ньому перебувають, відповідно до установлених норм;

  співпрацює із закладами охорони здоров’я, навчальними закладами та іншими організаціями, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим дітям та молоді;

  направляє у разі потреби осіб, що звернулися до центру, до закладів та установ, які можуть забезпечити задоволення їх потреб.

  7. Для забезпечення ефективності роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю в центрі утворюються відповідні відділення окремо для дітей та  молоді.

  8. Центр має право:

  визначати форми і методи роботи за погодженням із засновником;

  залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;

  використовувати згідно із законодавством для провадження своєї діяльності кошти міжнародної фінансової, технічної допомоги і міжнародні гранти.

  9. Центр провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

  Послуги надаються центром на безоплатній основі.

  10. Центр підконтрольний та підзвітний засновнику.

  Організаційно-методичне забезпечення роботи центру здійснює Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді і відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

  11. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями і благодійними фондами.

  12. Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом його директора, що видається на підставі відповідної заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює, чи повнолітньої дієздатної особи, що звернулася до центру, за наявності документа, який її посвідчує, та медичної довідки про стан здоров’я.

  На кожну особу заповнюється реєстраційна картка.

  13. Центр надає соціальні послуги ВІЛ-інфікованим дітям та їх батькам або особам, що їх замінюють (у тому числі дітям з невизначеним статусом, народженим ВІЛ-інфікованими матерями), ВІЛ-інфікованій молоді.

  14. До центру не приймаються особи із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань (у тому числі психічних), хронічного захворювання у стадії декомпенсації, активного туберкульозу, корости, педикульозу, у разі перебування дитини чи молодої людини у контакті з інфекційним хворим.

  15. Відрахування ВІЛ-інфікованих дітей та молоді з центру здійснюється згідно з наказом його директора:

  у разі подання відповідної заяви одним з батьків дитини або особою, що їх замінює, чи повнолітньою дієздатною особою, що звернулася до центру;

  після завершення індивідуальної програми соціальної та психологічної адаптації;

  якщо особа не відвідує протягом тривалого часу без поважних причин центр.

  16.  Центр працює в режимі денного стаціонару. Строк перебування особи в центрі не повинен перевищувати шість годин на добу.

  За потреби та наявності можливості центр може приймати ВІЛ-інфікованих дітей та молодь і надавати їм необхідну допомогу цілодобово.

  17. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  18. Директор центру:

  організовує його роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань;

  затверджує структуру центру за погодженням із засновником;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

  затверджує посадові інструкції працівників центру;

  затверджує правила внутрішнього розпорядку, контролює їх виконання;

  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

  укладає договори, діє від імені центру та представляє його інтереси;

  розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат;

  організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

  звітує про роботу центру перед засновником та відповідним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  19. Положення про центр та штатний розпис затверджує засновник.

  20. Центр  володіє і користується майном, переданим йому засновником, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

  21. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного  казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки.

   

  _____________________