• In English

 • СХВАЛЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 15 лютого 200
  6 р.  № 90-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  розвитку системи
  надання адміністративних
  послуг органами виконавчої влади

  Загальні положення

  Послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, становлять сферу публічних послуг.

  Залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги.

  Державні послуги надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету.

  Муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету.

  Важливою складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги.

  Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

  Уповноважений суб’єкт — орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, державне підприємство, установа, організація, що на виконання закону надає адміністративну послугу (далі — адміністративний орган).

  Завданням цієї Концепції є визначення принципів та напрямів подальшого реформування діяльності органів виконавчої влади у сфері адміністративних послуг.

  Належність послуг до адміністративних визначається за такими критеріями:

  повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається законом;

  послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації владних повноважень;

  послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних осіб;

  результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо);

  надання послуг пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів.

  Контрольна діяльність адміністративного органу (перевірки, ревізії, інспектування тощо) не є адміністративною послугою. Спеціально утворені для проведення контролю органи не можуть надавати платних послуг, пов’язаних з виконанням ними контрольних функцій.

  Розвиток системи надання адміністративних послуг повинен здійснюватися з урахуванням таких основних принципів:

  доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

  дотримання стандартів надання послуг;

  відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов’язаним з їх наданням;

  відкритість.

  Для забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг необхідно розв’язати такі проблеми:

  наявність не передбачених законами видів адміністративних послуг;

  поділ адміністративної послуги на кілька платних послуг;

  перекладення обов’язків адміністративних органів із збирання довідок або погодження документів на фізичних та юридичних осіб;

  вимагання від фізичних та юридичних осіб документів, не визначених законодавством або у не передбаченій законодавством формі;

  необґрунтоване справляння плати або необґрунтовано великі розміри плати за надання окремих видів адміністративних послуг;

  встановлення в адміністративному органі графіка приймання громадян у незручний для них час;

  необґрунтовано тривалий строк надання окремих послуг;

  обмеженість доступу до інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг;

  неналежне законодавче регулювання процедурних питань надання послуг;

  фактичне зобов’язування фізичних та юридичних осіб отримувати супутні платні послуги;

  віднесення до повноважень одного органу здійснення контролю і надання відповідних послуг;

  відсутність стандартів надання послуг;

  ставлення до фізичних та юридичних осіб як до прохачів, орієнтація не на задоволення потреб особи, а на формальне дотримання процедури.

  Плата за адміністративні послуги

  Особливо актуальними є проблеми віднесення окремих видів адміністративних послуг до платних, обґрунтованості розмірів плати за них, прозорості цього процесу.

  Надання адміністративних послуг на платній (безоплатній) основі, переліки адміністративних послуг, а також розмір плати за адміністративні послуги (у фіксованому розмірі на рівні середньої собівартості надання даного виду послуг) повинні визначатися виключно законами.

  Розмір плати за адміністративну послугу може бути підвищено, якщо це пов’язано з вимогами особи (наприклад за терміновість), публічні інтереси зумовлюють підвищені фінансові вимоги до отримувача послуги чи вид діяльності, яку він провадить, містить у собі певну загрозу інтересам суспільства, здоров’ю громадян або довкіллю.

  Потребує удосконалення механізм оплати адміністративних послуг, зокрема визначення строку внесення плати.

  Соціально вразливим категоріям громадян надаватиметься адресна допомога або компенсація для забезпечення оплати адміністративних послуг.

  Підвищення якості надання адміністративних послуг

  Для підвищення якості надання адміністративних послуг необхідно:

  максимально децентралізувати їх надання;

  забезпечити конкурентоспроможну оплату праці в адміністративних органах, сприяти виробленню у працівників мотивації для досягнення кінцевого результату, а не формального дотримання правил;

  розробити стандарти надання адміністративних послуг;

  запроваджувати сучасні форми надання адміністративних послуг, що дасть можливість організувати отримання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються на певному адміністративно-територіальному рівні, в одному приміщенні; здійснювати оплату послуг безпосередньо на місці.

  Оцінка якості надання адміністративних послуг

  Підвищенню якості надання адміністративних послуг сприятиме визначення критеріїв оцінки їх якості та стандартів надання.

  Такими критеріями є:

  результативність — задоволення потреби фізичної або юридичної особи в адміністративній послузі;

  своєчасність — надання адміністративної послуги в установлений законом строк;

  доступність — фактична можливість фізичних та юридичних осіб звернутися за адміністративною послугою. Критерій доступності передбачає:

  - територіальну наближеність адміністративного органу до отримувачів послуг;

  - наявність транспортного сполучення, вказівних знаків, під’їзних шляхів та місць паркування для транспортних засобів фізичних та юридичних осіб;

  - можливість вільного (безперешкодного) доступу до приміщення адміністративного органу;

  - безперешкодне одержання бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких бланків з веб-сторінки адміністративного органу;

  зручність — урахування інтересів та потреб отримувачів послуг у процесі організації надання адміністративних послуг. Критерій зручності передбачає:

  - можливість вибору способу звернення за адміністративною послугою, у тому числі поштою, електронною поштою тощо;

  - запровадження принципу “єдиного вікна”;

  - установлення адміністративним органом графіка приймання фізичних та юридичних осіб з урахуванням їх інтересів;

  - удосконалення порядку оплати адміністративної послуги (плата у міру можливості повинна прийматися безпосередньо в приміщенні адміністративного органу);

  відкритість — безперешкодне одержання необхідної для отримання адміністративної послуги інформації, яка розміщується на інформаційних стендах в адміністративних органах, на їх веб-сайтах, друкується в офіційних виданнях та буклетах. Критерій відкритості передбачає:

  - наявність інформації стосовно процедури надання певної послуги, переліку документів для її отримання із зразками заповнення таких документів, розміру та порядку оплати адміністративної послуги, посадових осіб, відповідальних за надання певних видів адміністративних послуг;

  - можливість отримання інформації телефоном та електронною поштою, а також кваліфікованої консультативної допомоги;

  повага до особи — ввічливе (шанобливе) ставлення до отримувача адміністративної послуги. Цей критерій включає:

  - готовність працівників адміністративного органу допомогти отримувачеві послуги в оформленні документів;

  -   дотримання принципу рівності усіх громадян;

  -   забезпечення побутових зручностей в адміністративному органі;

  професійність — належний рівень кваліфікації працівників адміністративного органу.

  На основі зазначених критеріїв встановлюються стандарти надання адміністративних послуг.

  Законодавче забезпечення розвитку системи
  надання адміністративних послуг

  Розвиток системи надання адміністративних послуг, забезпечення належної якості їх надання потребує розроблення законодавства у цій сфері.

  Першочергове значення має розроблення проектів та прийняття основоположних законів, які повинні визначити основні засади функціонування системи надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.

  Для підвищення якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади необхідно законодавчо визначити засади їх діяльності у цій сфері.

  З метою реалізації Концепції слід:

  сприяти прийняттю Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”;

  забезпечити розроблення проекту Адміністративно-процедурного кодексу України та сприяти його прийняттю Верховною Радою України;

  переглянути законодавство з питань надання адміністративних послуг з метою його вдосконалення, зокрема виключення норм, які передбачають затвердження Кабінетом Міністрів України переліків платних послуг, якщо це не визначається спеціальними законами.

   

  _____________________