• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 лютого 2006 р. № 132

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну службу туризму і курортів

  1. Державна служба туризму і курортів (Держтуризмкурортів) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МКТ і йому підпорядковується.

  2. Держтуризмкурортів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням і наказами МКТ.

  3. Основними завданнями Держтуризмкурортів є:

  участь у реалізації державної політики у туристичній і курортній галузі;

  здійснення в установленому порядку управління у туристичній галузі, зокрема в межах, визначених МКТ, управління майном підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у туристичній галузі і належать до сфери управління МКТ;

  узагальнення практики застосування законодавства у туристичній і курортній галузі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

  виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій;

  здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій у туристичній і курортній галузі щодо фізичних та юридичних осіб.

  4. Держтуризмкурортів відповідно до покладених на неї завдань:

  1) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у туристичній і курортній галузі;

  2) здійснює заходи щодо вдосконалення туристичної і курортної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у цій галузі, а також розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування суб’єктів туристичної діяльності;

  3) бере участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних програм розвитку туризму, туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

  4) визначає перспективи і напрями розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, зміцнення матеріально-технічної бази туристичної і курортної галузі;

  5) забезпечує здійснення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у туристичній галузі;

  6) бере участь у створенні та розвитку системи наукового і інформаційно-рекламного забезпечення туристичної галузі;

  7) сприяє в межах своєї компетенції розробленню і здійсненню центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку туристичної і курортної галузі;

  8) бере участь у розробленні міжнародних договорів з питань туризму та курортної справи, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації та за дорученням МКТ укладає такі договори і забезпечує їх виконання;

  9) забезпечує співробітництво з міжнародними туристичними організаціями та відповідними органами іноземних держав, бере участь у міжнародних програмах, вивчає та аналізує досвід іноземних держав у розбудові туристичної і курортної галузі;

  10) координує та організовує виконання євроінтеграційних завдань у туристичній і курортній галузі;

  11) подає  в установленому порядку пропозиції щодо спрощення порядку оформлення візових документів туристів для митних, прикордонних та інших видів контролю; вживає у межах своєї компетенції заходів до захисту прав іноземних туристів в Україні, а також громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

  12) вивчає потребу у фахівцях та подає пропозиції щодо забезпечення зайнятості населення у туристичній і курортній галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для цієї галузі;

  13) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку, зміни умов оподаткування та валютного регулювання, визначення особливостей приватизації та реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації галузі, розвитку виробництва сувенірної продукції;

  14) взаємодіє у питаннях реалізації державної політики у туристичній і курортній галузі із суб’єктами підприємницької діяльності, їх об’єднаннями та іншими організаціями, в тому числі громадськими;

  15) здійснює у межах, визначених МКТ, управління об’єктами державної власності у туристичній галузі, що належать до сфери управління МКТ;

  16) подає пропозиції щодо виконання функцій технічного регулювання та розроблення технічних регламентів, забезпечення у межах своєї компетенції проведення роботи із стандартизації та підтвердження відповідності у туристичній галузі;

  17) визначає категорії об’єктів туристичної інфраструктури;

  18) подає пропозиції щодо державної підтримки суб’єктів господарювання у туристичній і курортній галузі;

  19) провадить відповідно до законодавства інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, бере участь за дорученням МКТ в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних туристично-виставкових заходів, методичних і науково-практичних семінарів (конференцій), сприяє у межах своєї компетенції формуванню позитивного туристичного іміджу України, організовує проведення роботи із створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній галузі;

  20) здійснює заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури туризму, зокрема за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;

  21) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

  22) подає пропозиції щодо формування і ведення Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності, контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм;

  23) веде галузевий реєстр об’єктів туристичної інфраструктури, сертифікованих на відповідність вимогам безпеки та класифікованих відповідно до вимог певної категорії;

  24) здійснює контроль за якістю наданих туристичних послуг;

  25) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

  26) організовує та здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із створення матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, транспортного, екскурсійного, торговельного, спортивного, культурного та іншого обслуговування туристів;

  27) визначає за погодженням з органами державної статистики обсяги галузевої статистичної звітності, а також склад і форми звітної документації, проводить моніторинг статистичних даних і здійснює контроль за їх достовірністю;

  28) проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туристичної і курортної галузі, виступає за дорученням МКТ замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов’язаних з її розвитком;

  29) розробляє проекти програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє виконанню цих програм, подає пропозиції щодо вирішення питань з регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі;

  30) бере участь у розгляді клопотань про оголошення природних територій курортними;

  31) подає пропозиції щодо формування та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а також створення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

  32) бере участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній і курортній галузі;

  33) подає Міністру культури і туризму пропозиції щодо відзначення працівників Держтуризмкурортів державними нагородами та відомчими відзнаками;

  34) організовує роботу з надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у туристичній і курортній галузі;

  35) бере участь у розгляді в установленому порядку звернень громадян з питань, що належать до її компетенції;

  36) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

  5. Держтуризмкурортів має право:

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;

  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  утворювати міжвідомчі робочі групи з питань туризму, забезпечувати проведення їх засідань, брати участь у міжнародних туристичних заходах за кордоном та в Україні, а також у межах своєї компетенції у діяльності міжурядових комісій та міжнародних організацій;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, контролювати їх виконання.

  6. Держтуризмкурортів під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Держкурортом, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

  7. Держтуризмкурортів очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму.

  Голова Держтуризмкурортів є членом колегії МКТ.

  8. Голова Держтуризмкурортів має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму, погодженим з головою Держтуризмкурортів.

  Розподіл обов’язків між заступниками проводить голова Держтуризмкурортів.

  9. Голова Держтуризмкурортів:

  керує діяльністю Держтуризмкурортів, несе відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і туризму за виконання покладених на Держтуризмкурортів завдань;

  призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держтуризмкурортів, крім своїх заступників;

  подає МКТ пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у туристичній галузі та належать до сфери управління МКТ;

  визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Держтуризмкурортів;

  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держтуризмкурортів, крім своїх заступників;

  підписує видані в межах компетенції Держтуризмкурортів накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Держтуризмкурортів;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтуризмкурортів, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держтуризмкурортів утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів. Персональний склад колегії затверджує Міністр культури і туризму за поданням голови Держтуризмкурортів.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держтуризмкурортів.

  11. Граничну чисельність працівників Держтуризмкурортів затверджує у межах граничної чисельності працівників МКТ, визначеної Кабінетом Міністрів України, Міністр культури і туризму за поданням голови Держтуризмкурортів.

  Структуру Держтуризмкурортів затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму.

  12. Штатний розпис і кошторис Держтуризмкурортів затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму та Мінфіном.

  13. Держтуризмкурортів утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МКТ.

  Умови оплати праці працівників Держтуризмкурортів визначаються Кабінетом Міністрів України.

  14. Держтуризмкурортів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  _________________