• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 лютого 2006 р.  № 93

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2004 р. № 1679

  1. У постанові:

  1) у пункті 3:

  на часткову зміну пункту затвердити склад Комітету з питань конкурсного підбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій згідно з додатком;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Надати голові Комітету право вносити в разі потреби зміни до його складу”;

  2) у пункті 4 слова “Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністерством економіки”.

  2. У Порядку відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій та контролю за їх реалізацією, затвердженому зазначеною постановою:

  1) абзац третій пункту 1 після слова “Загальнодержавну” доповнити словом “комплексну”;

  2) у пункті 3 слова і цифри “становити менш як 500 тис. гривень та” виключити;

  3) у пункті 5:

  абзац перший після слова “визначає” доповнити словами “першочергові завдання Програми”;

  в абзаці другому слова “Кабінету Міністрів України” замінити словами “Мінпромполітики”;

  4) у пункті 9 слово “роз’яснення” замінити словами “надання роз’яснення щодо критеріїв відбору”;

  5) у пункті 13 слова “їх фінансування” замінити словами “орієнтовного фінансування”;

  6) пункт 14 викласти у такій редакції:

  “14. Рішення Комітету приймається на закритому засіданні простою більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менш як половини його членів, оформляється протоколом, що підписується секретарем Комітету, затверджується головою Комітету, розміщується протягом п’яти робочих днів на веб-порталі Мінпромполітики та доводиться до відома заявників, проекти яких пройшли конкурсний відбір”.

  ___________________