• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від                2006 р. №

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку архівної справи на 2006—2010 роки

  Загальна частина

  Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

  Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства забезпечують 789 архівних установ, з них 642 — державної та 147 — комуналь­ної форми власності.

  Стан архівної сфери потребує вжиття кардинальних заходів.

  Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини Національного архівного фонду.

  У сховищах державних архівних установ не вистачає засобів
  пожежо­гасіння і протипожежної сигналізації. Відсутність систем кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних показників збереженості документів. Протягом багатьох років не проводиться робота із створення копій для страхового фонду і фонду користування документами, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісна реставрація документів. Значну кількість державних архівних установ не забезпечено постами позавідомчої охорони, не оснащено сучасними системами охоронної сигналізації.

  Недостатність фінансування не дає змоги планомірно і повноцінно попов­нювати Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України, а також проводити роботу з їх виявлення, взяття на облік, копіювання.

  Багато проблем виникає з розширенням сфери електронного документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну справу новітні інформаційно-комунікаційні технології. Внаслідок цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства на інформацію, а також стає реальною загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації — документів та інших ресурсів в електронному вигляді.

  Потребує державної підтримки робота з підготовки кадрів для архівних установ і проведення наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства та інформатизації.

  Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів архівні установи не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

  Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Державною програмою розвитку архівної справи на 2006—2010 роки (далі — Програма).

  Мета та основні завдання

  Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи України в європейський та світовий інформаційний та науковий простір.

  Основними завданнями Програми є:

   зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ для створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

  внесення до Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;

  удосконалення законодавства з архівної справи та діловодства;

  організація централізованого зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів;

  повернення в Україну незаконно вивезених архівних цінностей;

  сприяння поповненню Національного архівного фонду архівними цінностями, що перебувають за межами України, та документами іноземного походження, що стосуються її історії;

  організація централізованого державного зберігання документів, що надійшли від української діаспори;

  поглиблення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи, розширення участі архівних установ у міжнародних культурних і наукових проектах;

  створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

  генерування інформаційної продукції на рівні міжнародних стандартів;

  розвиток галузевих фундаментальних і прикладних наукових досліджень, методики і технології архівної справи;

  підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівних установ.

  Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

  Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2006—2010 роки.

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 456777,3 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету — 435708,1 тис., місцевих бюджетів — 21069,2 тис. гривень.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

  забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;

  зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ та поліпшити умови роботи їх працівників;

  наблизитися до європейських стандартів рівня зберігання та користування документами Національного архівного фонду;

  створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ;

  уніфікувати  законодавство з питань архівної справи і діловодства;

  запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану у світовий інформаційний простір;

  задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;

  забезпечити створення мережі архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудові архіви);

  поповнити Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України.

  Координація роботи і контроль за виконанням Програми

  Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Держкомархів.

  Для організації виконання Програми Держкомархів утворює міжвідомчу робочу групу.

  _________________  Додаток
  до Програми

  ПЛАН
  заходів щодо розвитку архівної справи в 2006—2010 роках

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтовний обсяг фінан-сування

  У тому числі за роками

  Джерела фінансування

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  держав-ний бюджет

  місцеві бюд-жети

   

  Зберігання документів Національного архівного фонду

   

  1. Створення страхового фонду унікальних та особливо цінних документів Національного архівного фонду:

   

   

  96 264,1

  628

  19 531,4

  22 988,5

  23 990,2

  29 126

  93 357,2

  2 906,9

   

  1) оснащення державних архівних установ  сучасними технічними засобами для мікрофільмування документів

   

   

  86 043,1

  628

  17 791,4

  20 249,5

  21 055,2

  26 319

  83 411,2

  2 631,9

   

   

   

  Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

  2006—2008

  4 454,2

  628

  2 000

  1 826,2

   

   

  4 454,2

   

   

   

   

  Центральний державний архів громадських об'єднань

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Центральний державний історичний архів, м. Львів

  2008

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Центральний державний науково-технічний архів

  —“—

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  державні архіви:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  2008

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницької

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Волинської

  2007

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  2008

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Донецької

  —“—

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Житомирської

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Закарпатської

  2007

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Запорізької

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Івано-Франківської

  2007

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Київської

  —“—

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Кіровоградської

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Луганської

  —“—

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Львівської

  —“—

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Миколаївської

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Одеської

  —“—

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Полтавської

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Рівненської

  2008

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Сумської

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Тернопільської

  —“—

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Харківської

  2007

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Херсонської

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Хмельницької

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Черкаської

  —“—

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

  2 631,9

   

   

   

   

  Чернівецької

  2009

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

   

  Чернігівської

  2007

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  2 631,9

   

   

   

   

  міст:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Києва

  2010

  2 631,9

   

   

   

   

  2 631,9

   

  2 631,9

   

   

   

  Севастополя

  2008

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2 631,9

   

   

  2) придбання витратних матеріалів для забезпечення робіт з виготовлення страхових копій документів

   

   

  10 221

   

  1 740

  2 739

  2 935

  2 807

  9 946

  275

   

   

   

  Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

  2007—2010

  1 740

   

  420

  420

  480

  420

  1 740

   

   

   

   

  Центральний державний архів громадських об'єднань

  —“—

  275

   

  44

  60

  94

  77

  275

   

   

   

   

  Центральний державний історичний архів, м. Львів

  —“—

  275

   

  44

  60

  94

  77

  275

   

   

   

   

  Центральний державний науково-технічний архів

  —“—

  275

   

  44

  60

  94

  77

  275

   

   

   

   

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва

  —“—

  275

   

  44

  60

  94

  77

  275

   

   

   

   

  державні архіви:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницької

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Волинської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Донецької

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Житомирської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Закарпатської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Запорізької

  2007—2010

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Івано-Франківської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Київської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Кіровоградської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Луганської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Львівської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Миколаївської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Одеської

  2008—2010

  231

   

   

  77

  77

  77

  231

   

   

   

   

  Полтавської

  2007—2010

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Рівненської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Сумської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Тернопільської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Харківської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Херсонської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Хмельницької

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Черкаської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Чернівецької

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

   

   

  міст:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Києва

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

   

  275

   

   

   

  Севастополя

  —“—

  275

   

  44

  77

  77

  77

  275

   

   

  2. Придбання техніки та витратних матеріалів для створення належних умов зберігання документів Національного архівного фонду та використання їх інформації:

   

   

  48 659

   

  10 501,4

  11 496,3

  12 694,4

  13 966,9

  47 873,6

  785,4

   

  1) забезпечення державних архівних установ обладнанням для реставрації, ремонту, консервації, ксерокопіювання документів

   

   

  12 748

   

  2 776,2

  2 991,2

  3 324,1

  3 656,5

  12 350,7

  397,3

   

   

   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління

  2007—2010

  1 200

   

  270

  290

  310

  330

  1 200

   

   

   

   

  Центральний державний історичний архів, м. Київ

  —“—

  1 900

   

  450

  470

  480

  500

  1 900

   

   

   

   

  Центральний державний кінофотофоноархів імені
  Г. С. Пшеничного

  —“—

  557

   

  120

  127

  150

  160

  557

   

   

   

   

  Центральний державний науково-технічний архів

  2007

  80

   

  80

   

   

   

  80

   

   

   

   

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва

  2007—2010

  572

   

  132

  140

  140

  160

  572

   

   

   

   

  державні архіви:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  2007

  46,6

   

  46,6

   

   

   

  46,6

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницької

  2007—2010

  310

   

  50

  65

  90

  105

  310

   

   

   

   

  Волинської

  —“—

  1 170

   

  216,8

  293,2

  320

  340

  1 170

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  —“—

  166,2

   

  30

  40

  46,2

  50

  166,2

   

   

   

   

  Житомирської

  2007—2010

  241,1

   

  55,1

  55,5

  65

  65,5

  241,1

   

   

   

   

  Закарпатської

  —“—

  436

   

  76,2

  100

  126

  133,8

  436

   

   

   

   

  Івано-Франківської

  —“—

  187,5

   

  30

  32,5

  62,5

  62,5

  187,5

   

   

   

   

  Київської

  2008

  55

   

   

  55

   

   

  55

   

   

   

   

  Кіровоградської

  2009—2010

  81

   

   

   

  40

  41

  81

   

   

   

   

  Львівської

  2007—2010

  185

   

  35

  40

  45

  65

  185

   

   

   

   

  Миколаївської

  —“—

  145

   

  30

  35

  36

  44

  145

   

   

   

   

  Одеської

  —“—

  144,6

   

  30

  35

  36

  43,6

  144,6

   

   

   

   

  Полтавської

  —“—

  167

   

  35

  40

  42

  50

  167

   

   

   

   

  Рівненської

  —“—

  314,2

   

  32,2

  64

  103

  115

  314,2

   

   

   

   

  Сумської

  —“—

  233

   

  30

  52

  67,5

  83,5

  233

   

   

   

   

  Тернопільської

  —“—

  145

   

  32

  33

  36

  44

  145

   

   

   

   

  Харківської

  —“—

  520

   

  120

  124

  136

  140

  520

   

   

   

   

  Херсонської

  —“—

  28

   

  6

  7

  7

  8

  28

   

   

   

   

  Черкаської

  —“—

  56,9

   

  11

  14

  15

  16,9

  56,9

   

   

   

   

  Чернівецької

  —“—

  489,7

   

  114

  120

  127,7

  128

  489,7

   

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  196

   

  43

  45

  52

  56

  196

   

   

   

   

  міст:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Києва

  —“—

  101

   

  20

  25

  26

  30

   

  101

   

   

   

  Севастополя

  2007

  9,5

   

  9,5

   

   

   

  9,5

   

   

   

   

  архівні відділи райдержадміністрацій:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  2007—2010

  275,4

   

  60

  64

  74

  77,4

  275,4

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницької

  —“—

  135

   

  30

  31

  34

  40

  135

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  2007—2010

  294

   

  63

  70

  74

  87

  294

   

   

   

   

  Донецької

  —“—

  102

   

  20

  25

  25

  32

  102

   

   

   

   

  Закарпатської

  —“—

  266

   

  56

  64

  70

  76

  266

   

   

   

   

  Запорізької

  —“—

  140

   

  30

  33

  35

  42

  140

   

   

   

   

  Івано-Франківської

  —“—

  133

   

  29

  31

  33

  40

  133

   

   

   

   

  Київської

  —“—

  266

   

  57

  63

  66

  80

  266

   

   

   

   

  Кіровоградської

  —“—

  81

   

  17

  19

  20

  25

  81

   

   

   

   

  Львівської

  —“—

  160

   

  34

  38

  40

  48

  160

   

   

   

   

  Миколаївської

  —“—

  294

   

  64

  67

  79

  84

  294

   

   

   

   

  Одеської

  —“—

  31

   

  6

  8

  8

  9

  31

   

   

   

   

  Сумської

  —“—

  180

   

  39

  42

  45

  54

  180

   

   

   

   

  Тернопільської

  —“—

  225

   

  50

  51

  56

  68

  225

   

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  132

   

  28

  31

  33

  40

  132

   

   

   

   

  архівні відділи міських рад:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  —“—

  211,3

   

  52

  52

  53

  54,3

   

  211,3

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  2009—2010

  48,2

   

   

   

  20,2

  28

   

  48,2

   

   

   

  Івано-Франківської

  2007

  27

   

  27

   

   

   

   

  27

   

   

   

  Кіровоградської

  —“—

  8

   

  8

   

   

   

   

  8

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  1,8

   

  1,8

   

   

   

   

  1,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2) придбання витратних матеріалів для виконання робіт, спрямованих на поліпшення фізичного стану документів

   

   

  922,5

   

  196,8

  218,7

  239,7

  267,3

  907,1

  15,4

   

   

   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління

  2010

  50

   

   

   

   

  50

  50

   

   

   

   

  Центральний державний архів громадських об'єднань

  2008

  30

   

   

  30

   

   

  30

   

   

   

   

  Центральний державний кінофотофоноархів                           імені Г. С. Пшеничного

  2007—2010

  160

   

  30

  30

  50

  50

  160

   

   

   

   

  державні архіви:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  2007

  9

   

  9

   

   

   

  9

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  —“—

  2

   

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

  Житомирської

  —“—

  14,5

   

  14,5

   

   

   

  14,5

   

   

   

   

  Закарпатської

  2008—2009

  50

   

   

  25

  25

   

  50

   

   

   

   

  Кіровоградської

  2007—2010

  115

   

  26,3

  28,7

  30

  30

  115

   

   

   

   

  Миколаївської

  —“—

  50

   

  10

  10

  15

  15

  50

   

   

   

   

  Полтавської

  2007

  15

   

  15

   

   

   

  15

   

   

   

   

  Тернопільської

  2007—2010

  260

   

  60

  60

  70

  70

  260

   

   

   

   

  Черкаської

  —“—

  54,9

   

  10

  10

  16,9

  18

  54,9

   

   

   

   

  Чернівецької

  —“—

  50

   

  10

  10

  15

  15

  50

   

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  25

   

  5

  5

  7

  8

  25

   

   

   

   

  архівні відділи:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  райдержадміністрацій  Автономної Республіки Крим

  2007—2010

  21,7

   

  5

  5

  5,7

  6

  21,7

   

   

   

   

  міських рад Автономної Республіки Крим

  2008—2010

  15,4

   

   

  5

  5,1

  5,3

   

  15,4

   

  3) виготовлення картонажів

   

   

  4 087,2

   

  874,8

  964

  1 070

  1 178,4

  3 934,1

  153,1

   

   

   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління

  2007—2010

  732

   

  158

  176

  190

  208

  732

   

   

   

   

  Центральний державний архів громадських об'єднань

  —“—

  63

   

  13

  15

  17

  18

  63

   

   

   

   

  державні архіви:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  —“—

  53,5

   

  11,5

  12

  14

  16

  53,5

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницької

  —“—

  350

   

  70

  80

  96

  104

  350

   

   

   

   

  Дніпропетровської

  2007

  5,4

   

  5,4

   

   

   

  5,4

   

   

   

   

  Донецької

  2007—2010

  981

   

  190

  231

  267

  293

  981

   

   

   

   

  Житомирської

  —“—

  564,3

   

  113

  140

  142

  169,3

  564,3

   

   

   

   

  Київської

  —“—

  20

   

  4

  5

  5

  6

  20

   

   

   

   

  Миколаївської

  —“—

  18

   

  5

  4

  4

  5

  18

   

   

   

   

  Одеської

  2007

  9

   

  9

   

   

   

  9

   

   

   

   

  Полтавської

  2007—2010

  120

   

  24

  28

  32

  36

  120

   

   

   

   

  Тернопільської

  —“—

  200

   

  40

  45

  55

  60

  200

   

   

   

   

  Чернігівської

  —“—

  645

   

  147

  152

  170

  176

  645

   

   

   

   

  м. Києва

  —“—

  24,3

   

  5

  6

  6

  7,3

   

  24,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  архівні відділи райдержадміністрацій:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Автономної Республіки Крим

  2007—2010

  69

   

  14

  17

  17

  21

  69

   

   

   

   

  областей:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Донецької

  2007

  18,9

   

  18,9

   

   

   

  18,9

   

   

   

   

  Чернігівської

  2007—2010

  85

   

  17

  21

  23

  24

  85

   

   

   

   

  архівні відділи міських рад Автономної Республіки Крим

  —“—

  128,8

   

  30

  32

  32

  34,8

   

  128,8

   

  4) придбання та оновлення обладнання і устатковання для зберігання документів (стелажі, візки для переміщення справ тощо)

   

   

  29 818,5

   

  6 420,2

  7 069

  7 775,6

  8 553,7

  29 620,5

  198

   

   

   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління

  2007—2009

  137

   

  37

  40

  60

   

  137

   

   

   

   

  Центральний державний архів громадських об'єднань

  2007

  8

   

  8

   

   

   

  8