• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 січня 2006 р. № 59

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом
  Міністрів України та Європейським Співтовариством
  з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного
  використання ядерної енергії


   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії, підписану у м. Києві 28 квітня 2005 р., що додається.

    Прем’єр-міністр України                                                                        Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.37   

   

   

   

  УГОДА

  МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА

  ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ

  ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

  У СФЕРІ МИРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

   

   

   

     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,

  та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (ЄВРАТОМ), далі - «Співтовариство»,

  які далі іменуються як «Сторона» або «Сторони» відповідно,

  УСВІДОМЛЮЮЧИ, що Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі - «Угода про партнерство та співробітництво»), яка набула чинності 1 березня 1998 року, встановлює, що Сторони співпрацюють у цивільному ядерному секторі на основі спеціальних угод, укладених між Сторонами,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і всі держави — члени Співтовариства є Сторонами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, далі «Договір про нерозповсюдження»,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і Співтовариство та його держави-члени зобов'язуються забезпечувати, щоб наукові дослідження, розвиток та використання ядерної енергії в мирних цілях здійснювалися відповідно до цілей Договору про нерозповсюдження,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що гарантії застосовуються у Співтоваристві як у рамках Розділу 7 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної енергії (далі - «Договір про створення Євратому»), так і в рамках угод про гарантії, укладених між Співтовариством, його державами-членами і Міжнародним агентством з атомної енергії, далі «МАГАТЕ»,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що гарантії застосовуються в Україні відповідно до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і Співтовариство та його держави-члени ще раз підтверджують свою підтримку МАГАТЕ і його посиленій системі гарантій,

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ доцільність зміцнення основи для співробітництва між Сторонами в цивільному ядерному секторі за допомогою рамкової угоди,

  ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:  СТАТТЯ 1

  Визначення

   

  Для цілей цієї Угоди

  а) «ядерний матеріал» означає будь-який вихідний або спеціальний матеріал, що розщеплюється, як ці терміни визначено у Статті XX Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії;

  b)    «Співтовариство» означає як:

  і)     юридичну особу, створену згідно з Договором про створення Європейського співтовариства  з  атомної  енергії,   Сторону  цієї Угоди; так і

  іі)    території, на яких застосовується цей Договір;

  с)     «відповідні органи влади Сторін» означає:

  і)     для України - Міністерство палива та енергетики України;

  іі)    для Співтовариства — Європейську Комісію;

  чи такий інший орган влади, про який у будь-який час одна із Сторін поінформує іншу.

  СТАТТЯ 2

  Мета

  Мета цієї Угоди - забезпечення рамок для співробітництва між Сторонами у сфері мирного використання ядерної енергії для зміцнення загальних відносин співробітництва між Україною і Співтовариством на основі взаємної вигоди і взаємності і без впливу на відповідні повноваження кожної із Сторін.

   

  СТАТТЯ З

  Рамки співробітництва

  1. Сторони можуть співпрацювати у сфері мирного використання ядерної енергії у спосіб, зазначений нижче у Статтях 4 — 8 цієї Угоди, в таких галузях:

  а)   ядерна безпека (Стаття 4);

  b)   керований термоядерний синтез (Стаття 5);

  с) ядерні дослідження та розробки в інших галузях, які не передбачені вище у підпунктах а) і b) (Стаття 6);  d) міжнародні передачі, торгівля ядерними матеріалами та надання послуг з ядерного паливного циклу (Стаття 7);

  e) запобігання незаконному обігу ядерних та радіоактивних матеріалів (Стаття 8);

  f)   інші відповідні галузі, що становлять спільний інтерес.

  2. Співробітництво між Сторонами, зазначене в цій Статті, також може здійснюватися між фізичними та юридичними особами, заснованими в Україні та Співтоваристві.

  СТАТТЯ 4

  Ядерна безпека

  Співробітництво у сфері ядерної безпеки здійснюється відповідно до Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки, яка набула чинності 13 листопада 2002 року.

  СТАТТЯ 5

  Керований термоядерний синтез

  Співробітництво у сфері керованого термоядерного синтезу здійснюється відповідно до Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу, яка набула чинності 13 листопада 2002 року.

  СТАТТЯ 6

  Інші сфери ядерних досліджень і розробок

  1.                   Співробітництво   охоплює   ядерні   наукові   дослідження   та

  дослідно-конструкторські роботи, що становлять взаємний інтерес для

  Сторін, інші ніж ті, які були передбачені вище у Статтях 4 і 5 цієї Угоди, як

  погоджено        Сторонами,    настільки   наскільки    вони    охоплюються

  відповідними науковими дослідженнями та дослідно-конструкторськими

  роботами, які здійснюються Сторонами.

  2.                   З боку Співтовариства співробітництво, зокрема, може включати

  такі сфери:

  а)   застосування ядерної енергії в медицині та промисловості, у тому числі у виробництві електроенергії;  b)   вплив ядерної енергетики на довкілля;

  с) сфери співробітництва у цивільному ядерному секторі, визначені у пункті 2 Статті 62 Угоди про партнерство і співробітництво, наскільки вони можуть бути впроваджені відповідно до Договору про створення Євратому.

  3.    Співробітництво здійснюється зокрема шляхом:

  - обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари, технічні наради тощо;

  - обміну  персоналом,  у  тому  числі  з  метою   навчання,  між лабораторіями та/або організаціями, що залучені з обох Сторін;

  - обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експериментальних цілей;

  - збалансованої участі у спільних дослідженнях і діяльності.

  4.    Настільки,  наскільки  це необхідно, рамки,  терміни та умови
  співробітництва для конкретних проектів встановлюються у виконавчих
  угодах, які укладаються Сторонами через свої компетентні установи, які


  діють  згідно з їхніми відповідними законодавчими  та  регулятивними

  вимогами.

  5.         Такі    виконавчі    угоди    можуть,    зокрема,    містити    умови

  фінансування,   розподілу   відповідальності      управління       і   детальні

  положення   щодо   розповсюдження   інформації  і   прав   інтелектуальної

  власності.

  6.         Кожна зі Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов'язані зі

  співробітництвом, за винятком тих випадків, які окремо узгоджуються

  Сторонами.

  СТАТТЯ 7

  Міжнародні передачі,

  торгівля ядерними матеріалами

  і надання відповідних послуг

  1. Ядерний матеріал, що передається між Сторонами безпосередньо або через  третю країну, підпадає під дію цієї Угоди з моменту, коли він  потрапить на територію, що знаходиться під юрисдикцією Сторони, яка його одержує, за умови, що Сторона, яка передає, сповістила про нього в письмовій формі Сторону, яка одержує, перед відправкою або в момент відправки (відповідно до процедур, визначених в Адміністративній угоді, яка буде укладена відповідними органами влади Сторін).

  2. Ядерний матеріал, зазначений у пункті 1 цієї Статті, підпадає під

  дію цієї Угоди до моменту, поки:

  -                                не буде визначено відповідно до положень про припинення дії гарантій відповідної угоди, вказаної нижче в підпункті b) пункту 6 цієї Статті, що він більше не може бути використаний для будь-якої ядерної діяльності, яка є важливою з точки зору гарантій, або що він практично не підлягає регенерації;

  -                                його не буде передано, відповідно до підпункту e) пункту 6 цієї Статті, зазначеного нижче, за межі юрисдикції Сторони, яка отримує, або

  -                                Сторони не погодяться про те, що він більше не підпадає під дію цієї Угоди.

  3.                   Будь-яка передача ядерних матеріалів, що здійснюється у рамках

  співробітництва,   виконується   згідно   з   відповідними   міжнародними   і

  багатосторонніми зобов'язаннями Сторін і держав-членів Європейського

  Союзу,  які  стосуються  мирного  використання ядерної  енергії,  як  це

  зазначено у пункті 6 цієї Статті.

  4.                   Торгівля ядерними матеріалами і надання відповідних послуг

  між Сторонами здійснюються за ринковими цінами.

  5.                   Сторони   намагаються   уникати   конфліктних   ситуацій,   які

  вимагають застосування комерційних запобіжних заходів в їхній взаємній
  торгівлі ядерними матеріалами. Однак, якщо виникають проблеми, в їхній


  взаємній торгівлі ядерними матеріалами, які можуть серйозно загрожувати

  життєздатності ядерної промисловості, у тому числі уранових рудників,

  України   або   Співтовариства,   то   кожна   із   Сторін   може   вимагати

  невідкладного проведення консультацій у рамках спеціального Комітету.

  Якщо під час консультацій не може бути винайдено взаємоприйнятне рішення щодо цих проблем, Сторона, що вимагала проведення консультацій, може відповідно до її внутрішнього законодавства і принципів міжнародного права застосувати відповідні комерційні запобіжні заходи для вирішення цих проблем або послаблення їх впливу;  Застосування першого та другого підпунктів цього пункту не впливає на Договір про створення Євратому, а також інші правові акти, прийняті на основі цього Договору.

  6.     Передачі ядерного матеріалу здійснюються за таких умов:

  а) ядерний матеріал використовується у мирних цілях, а не для будь-яких ядерних вибухових пристроїв або для досліджень чи розробки таких пристроїв;

  b) ядерний матеріал є предметом:

  і) у Співтоваристві - гарантій Євратому відповідно до Договору про створення Євратому, а також гарантій МАГАТЕ відповідно до таких угод про гарантії, у разі коли вони є релевантними, а також у разі, якщо вони будуть переглянуті і замінені, за умови, що забезпечується сфера їх дії, як цього вимагає Договір про нерозповcюдження ядерної зброї:

  -        Угода  між  неядерними  державами-членами  Співтовариства,
  Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним
  агентством з атомної енергії, що набула чинності 21 лютого 1977  року (опубліковано як INFCIRC/193),

  -        Угода між Францією, Європейським співтовариством з атомної

  енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула

  чинності 12 вересня 1981 року (опубліковано як INFCIRC /290),

  -        Угода     між     Сполученим     Королівством,     Європейським

  співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з

  атомної   енергії,   що   набула   чинності   14   серпня   1978   року

  (опубліковано як INFCIRC 263),

  -        належним    чином    доповнених    додатковими    протоколами,

  укладеними   22   вересня    1998    року   на   підставі   документу,
  опублікованого як МРСІКС/540 (зразок додаткового протоколу до


  угоди   (угод)   між   державою   (державами)   та   МАГАТЕ   для

  застосування гарантій).

  іі) в Україні - гарантій МАГАТЕ відповідно до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що набула чинності 22 січня 1998 року (опубліковано як

     INFCIRС/550); доповненої додатковим протоколом, укладеним 15 серпня 2000 року на основі документа, опублікованого як INFCIRC/540 (зразок додаткового протоколу до угоди (угод) між державою (державами) та МАГАТЕ для застосування гарантій), у разі, якщо він є чинним.

  с) у разі, якщо застосування будь-яких угод з МАГАТЕ, зазначених вище у підпункті b) цього пункту, призупинено або припинено з будь-якої причини в Україні або Співтоваристві, відповідна Сторона укладає Угоду з МАГАТЕ, яка забезпечує ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, що передбачені угодами про гарантії, зазначеними в абзаці і) або абзаці іі) підпункту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Співтовариство, що стосується його, застосовує гарантії, засновані на системі гарантій Євратому, яка передбачає ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, що передбачені угодами про гарантії, зазначеними у абзаці і) підпункту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Сторони укладають угоди про застосування гарантій, що передбачають ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, які передбачені угодами про гарантії, зазначеними в абзаці і) або абзаці іі) підпункту b) цього пункту;

  d) застосування заходів фізичного захисту на рівнях, які задовольняють, як мінімум, набір критеріїв, що міститься в Додатку С до документу МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.5/Part 1 (Керівні принципи передачі ядерних матеріалів (Guidelines for Nuclear Transfers)), з усіма можливими доповненнями і змінами; окрім цього документу, Україна і держави-члени Співтовариства, Європейська Комісія відповідно, посилаються, при застосуванні заходів фізичного захисту, на рекомендації МАГАТЕ, зазначені в документі INFCIRC/225/Rev.4 corrected (Фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (Physical Protection for Nuclear Materials and Nuclear Facilities)), з усіма можливими доповненнями і змінами. На міжнародне транспортування поширюються положення міжнародної Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (документ МАГАТЕ INFCIRC/274/Rev.1), з усіма можливими доповненнями і змінами, прийнятими Сторонами та державами-членами Співтовариства, та Правил безпечного транспортування радіоактивних матеріалів МАГАТЕ (серія ІАЕА Safety Standards TS-R-1/ST-1, Revised), з усіма можливими доповненнями і змінами;

  e) передачі третій стороні будь-яких предметів, раніше переданих між Сторонами цієї Угоди відповідно до цієї Статті, поза юрисдикцію Сторін здійснюються виключно у рамках зобов'язань, взятих Україною та окремими державами-членами Співтовариства в рамках групи країн, які є ядерними постачальниками, відомої як Група ядерних постачальників. Зокрема, Керівні принципи для передачі ядерних матеріалів (Guidelines for  Nuclear Transfers), опубліковані в документі МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.5/Part 1, з усіма можливими доповненнями і змінами, застосовуються до передачі третій стороні будь-яких предметів, що раніше було передано між Сторонами цієї Угоди, відповідно до цієї Статті.

  7. Сторони сприяють торгівлі ядерними матеріалами між ними або між фізичними або юридичними особами, заснованими на територіях кожної зі Сторін, у взаємних інтересах виробників, промисловості ядерно-паливного циклу, енергокомпаній і споживачів.

  Дозволи, у тому числі ліцензії на експорт і імпорт, а також повноваження або дозволи третім сторонам, пов'язані з торгівлею, промисловою експлуатацією або переміщенням ядерного матеріалу по територіях Сторін, не використовуються для обмеження торгівлі або для заподіяння шкоди комерційним інтересам будь-якої зі Сторін у сфері мирного використання ядерної енергії як на національному, так і міжнародному рівнях. Відповідний орган влади діятиме при отриманні заяв на видачу таких повноважень якомога скоріше, не допускаючи безпідставних затрат. Для забезпечення дотримання цього положення вносяться зміни до відповідних адміністративних положень.

  Положення цієї Угоди не можуть використовуватися для перешкоджання вільному руху ядерного матеріалу в межах території Співтовариства.

  8. Незважаючи на призупинення або припинення дії цієї Угоди з будь-якої причини, пункт 6 цієї Статті застосовуються поки будь-який ядерний матеріал, що є предметом цих положень, залишається під юрисдикцією однієї зі Сторін, або поки не буде прийнято рішення відповідно до положень пункту 2 цієї Статті.

  СТАТТЯ 8

  Запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів

  Співпраця у сфері запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів стосується впровадження методів та техніки обліку і контролю ядерних та радіоактивних матеріалів.

  СТАТТЯ 9

  Інші сфери взаємних інтересів

  1.                   У межах своєї компетенції Сторони можуть домовитись про співробітництво в інших видах діяльності у сфері ядерної енергії.  2.          З боку Співтовариства ці види діяльності мають охоплюватися
  відповідними програмами дій і відповідати умовам, які визначені для

  цього, наприклад в таких сферах як безпечне транспортування ядерного

  матеріалу, гарантії або промислове співробітництво з метою підтримки
  певних аспектів безпеки на ядерних установках.

  3.          Пункти 4, 5 та 6 Статті 6 цієї Угоди застосовуються також і до цієї

  Статті.

  Стаття 10

  Законодавство, що застосовується

  Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до чинного законодавства України і Співтовариства, а також міжнародних угод, укладених Сторонами. У випадку Співтовариства, законодавство, що застосовується, включає Договір про створення Євратому, а також інші правові акти, прийняті на основі цього Договору.

  Стаття 11

  Інтелектуальна власність

  Використання або розповсюдження інформації і прав інтелектуальної власності, патентів і авторських прав, пов'язаних зі співробітництвом в рамках цієї Угоди, здійснюється відповідно до Додатків до Угод про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки і керованого термоядерного синтезу, зазначених вище в Статті 4 і Статті 5 цієї Угоди відповідно.

  СТАТТЯ 12

  Консультації та арбітраж

  1.         Сторони проводять регулярні консультації у рамках Угоди про
  партнерство     та     співробітництво     для     здійснення      моніторингу

  співробітництва у рамках цієї Угоди, якщо Сторонами не буде передбачено
  спеціальних механізмів проведення консультацій.

  2.         Будь-який спір щодо застосування або тлумачення цієї Угоди

  може бути вирішений в порядку, визначеному Статтею 96 Угоди про

  партнерство та співробітництво.  СТАТТЯ 13

  Набуття чинності та термін дії

  1.       Ця Угода набуває чинності з дати, яку Сторони шляхом обміну

  дипломатичними  нотами зазначать  як дату набуття  нею  чинності,  і
  залишатиметься чинною протягом початкового періоду у п'ять років.

  2.       Далі ця Угода автоматично продовжується на п'ятирічні періоди,

  якщо жодна зі Сторін не менш ніж за 6 місяців до дати закінчення терміну

  дії не висуває у письмовій формі вимогу про припинення дії Угоди або

  проведення нових переговорів.

  3.         Якщо одна зі Сторін чи держава-член Співтовариства порушать

  будь-які суттєві положення цієї Угоди, інша Сторона може надіслати

  письмове повідомлення щодо призупинення або повного чи часткового

  припинення співробітництва за цією Угодою.

  Перед тим як одна зі Сторін здійснить такі дії, Сторони проводять консультації з метою досягнення домовленості щодо вжиття заходів для виправлення ситуації, а також щодо терміну вжиття зазначених заходів.

  Дії, викладені у першому підпункті цього пункту, здійснюються лише у разі, якщо заходи, про які домовилися, не були вжиті у домовлені терміни, або, у випадку, якщо не досягнуто згоди відповідно до попереднього підпункту, після закінчення розумного періоду, зважаючи на характер та серйозність порушення.

  Цю Угоду укладено у двох примірниках, кожен українською, датською, голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською, шведською мовами, причому усі тексти є рівно автентичними.