• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  18 січня 2006 р. № 18-р

   

  КОНЦЕПЦІЯ
  Програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

  Проблеми безпечного зберігання відпрацьованих
  високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

  В Україні існує 10 підприємств і установ, що використовують високоактивні джерела іонізуючого випромінювання та віднесені до першої категорії за класифікацією МАГАТЕ (далі — користувачі), які протягом останніх десяти років змушені зберігати такі відпрацьовані джерела. Строк використання цих джерел минув і відповідно до вимог законодавства вони підлягають передачі  спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами з метою безпечного зберігання у період до спорудження сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях.

  Відсутність розгалуженої інфраструктури поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання, яка складається з комплексу матеріально-технічних засобів та об’єктів, що забезпечують фізичний захист, вилучення, іммобілізацію, кондиціонування, транспортування та зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (далі — інфраструктура), призводить до порушення вимог законодавства.

  Розв’язання зазначених проблем частково передбачено Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480 “Про Державну програму поводження з радіоактивними відходами” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 2015 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 15).

  Причини виникнення проблем та
  обґрунтування необхідності їх розв’язання

  Причинами виникнення проблем безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання є такі:

  незадовільне матеріально-технічне і фінансове забезпечення реалізації заходів щодо безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання;

  відсутність належних умов для дотримання вимог законодавства щодо надійності зберігання таких джерел, їх фізичного захисту, запобігання виникненню небезпечних для населення та навколишнього природного середовища ситуацій та ймовірним спробам використання у злочинних цілях;

  зміна умов міжнародного співробітництва з державами — традиційними партнерами України у цій галузі.

  Зазначені причини зумовлені:

  специфічними властивостями джерел іонізуючого випромінювання, які полягають в обмеженості строку їх використання та високій залишковій активності;

  неможливістю повернення відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання на переробку до їх виробників, значна частина яких на сьогодні вже припинила своє існування або знаходиться на території інших держав;

  непристосованістю об’єктів, де зберігаються відпрацьовані високоактивні джерела іонізуючого випромінювання, для їх безпечного та надійного зберігання;

  недостатністю інвестування, у тому числі державного, у розвиток інфраструктури;

  відсутністю спеціального державного фонду поводження з радіоактивними відходами, за рахунок коштів якого могло б здійснюватися фінансування заходів щодо поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання.

  Мета Програми

  Метою Програми є розроблення і здійснення організаційних, науково-методичних, технічних та фінансово-економічних заходів щодо створення і безперервного довгострокового функціонування інфраструктури та безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання до спорудження сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях.

  Порівняльний аналіз можливих
  варіантів розв’язання проблеми та
  обґрунтування оптимального варіанта

  Безпечне зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання може бути забезпечено за такими варіантами:

  вилучення у користувачів і повернення виробникам для подальшої переробки, зберігання або захоронення;

  вилучення і кондиціонування до стану цілком контрольованих високоактивних радіоактивних відходів та забезпечення тимчасового безпечного їх зберігання на відповідних майданчиках користувачів до передачі спеціалізованому підприємству з поводження з радіоактивними відходами після спорудження сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях;

  вилучення, кондиціонування до стану, придатного для безпечного транспортування, транспортування на спеціалізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами, кондиціонування до стану цілком контрольованих високоактивних радіоактивних відходів, забезпечення безпечного зберігання в приповерхневому сховищі для зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів) до спорудження сховища для їх захоронення у глибоких геологічних формаціях.

  З урахуванням вимог щодо повноти розв’язання проблеми, нормативно-правового забезпечення, оптимальності витрат та строків, необхідних для виконання визначених завдань, найбільш прийнятний є третій варіант.

  Шляхи і способи розв’язання проблем.
  Строки виконання Програми

  Розв’язання проблем на основі обраного варіанта передбачається шляхом здійснення заходів щодо утворення інфраструктури, її єдиного організаційного забезпечення, централізації, концентрації та оптимізації використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання, зокрема таких:

   складення повного реєстру наявних у  користувачів відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання, проведення аналізу паспортної, проектної та експлуатаційної документації цих джерел та об‘єктів, призначених для поводження з ними;

   обстеження фактичного стану зазначених джерел і за необхідності розроблення технології їх вилучення з місць знаходження;

  централізоване методологічне, наукове, інженерно-технічне та проектно-конструкторське забезпечення на всіх стадіях поводження з такими джерелами;

  аварійно-технічне супроводження у разі виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних із поводженням із цими джерелами;

  забезпечення користувачів та спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами сучасним обладнанням у достатньому обсязі;

  забезпечення розроблення і впровадження уніфікованих технологій кондиціонування таких джерел до придатного для транспортування стану;

   вилучення, паспортизація і контейнеризація або попереднє кондиціонування відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання до придатного для транспортування стану та
  їх   транспортування;

   проектування та спорудження приповерхневого сховища для зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів);

  забезпечення розроблення і затвердження технології кондиціонування зазначених джерел та їх кондиціонування  до стану цілком контрольованих паспортизованих високоактивних радіоактивних відходів;

  забезпечення належного режиму фізичного захисту зазначених джерел та високоактивних радіоактивних відходів і запобігання несанкціонованому доступу до них;

  створення умов безпечного зберігання цих джерел та інших високоактивних радіоактивних відходів спеціалізованим підприємством з поводження з радіоактивними відходами до спорудження сховища для захоронення відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів) у глибоких геологічних формаціях або у разі укладення відповідних міждержавних
  угод — передачі їх виробникам джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться за межами України.

  Визначені в Програмі заходи здійснюватимуться поетапно:

  2006—2007 роки — забезпечення виконання завдань Програми (обстеження, паспортизація відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання, розроблення технології кондиціонування таких джерел до стану цілком контрольованих високоактивних радіоактивних відходів, спорудження приповерхневого сховища для зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів);

  2007—2008 роки — вилучення відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання, попереднє кондиціонування до придатного для транспортування стану, транспортування на спеціалізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами, кондиціонування цих джерел до стану цілком контрольованих паспортизованих високоактивних радіоактивних відходів та їх розміщення у приповерхневому сховищі для безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів) до спорудження сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів у глибоких геологічних формаціях.

  Фінансові та матеріально-технічні ресурси

  Орієнтовна сума коштів, необхідних для здійснення заходів Програми, становить 27,7 млн. гривень.

  Оскільки спеціальний державний фонд поводження з радіоактивними відходами на сьогодні не створено, заходи повинні здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та міжнародної допомоги.

  Передбачається використання матеріально-технічної бази, наявної у користувачів, та спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами, виготовлення або придбання дистанційно-керованих установок, нового обладнання та устатковання (у тому числі аварійно-технічного) для поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання, а також спорудження приповерхневого сховища для зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (високоактивних радіоактивних відходів).

  Очікувані результати

  Результатами виконання Програми повинні стати:

  забезпечення належного рівня безпеки поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання;

  створення інфраструктури;

  вивільнення майданчиків користувачів від відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання;

  оптимізація видатків, що передбачаються державним бюджетом для забезпечення дотримання норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання;

   оптимізація витрат користувачів для забезпечення вимушеного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання на власних майданчиках;

  запобігання значним економічним збиткам через витрати на ліквідацію наслідків радіаційних аварій, які можуть виникати у разі подальшого вимушеного зберігання зазначених джерел у користувачів;

  поліпшення умов безпеки праці персоналу користувачів;

  створення умов поводження із відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та забезпечення їх належного обліку і контролю;

  значне зменшення ризику виникнення радіаційних аварій, пов’язаних із відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання;

  створення додаткових робочих місць.

  Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат та підвищення якості поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання, а також довгостроковістю функціонування створеної інфраструктури.

   

  _______________________