• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  18 січня 2006 р. № 13-р

  ПЛАН
  заходів щодо реалізації державної регуляторної політики на 2006 рік

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання  Строк виконання

  Системність та узгодженість регуляторних актів у галузях (сферах) економіки
  відповідно до принципів державної регуляторної політики

  1. Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на обов’язковості визначення:

   

   

  оцінки прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  постійно

  механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта

  —“—

  —“—

  показників результативності регуляторного акта

  —“—

  —“—

  заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

  —“—

  —“—

  Моніторинг результативності peгуляторних актів, оцінка і
  публічний контроль за їх провадженням

  2. У процесі  відстеження результативності регуляторних актів

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  постійно

  визначати регуляторні акти, стосовно яких надійшов строк здійснення базового та повторного відстеження їх результативності

  —“—

  січень

  скласти план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  січень

  активізувати співпрацю з громадськими колегіями, створеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, з питань реалізації державної регуляторної політики

  —“—

  постійно

  готувати, оприлюднювати та подавати Держпідприємництву і його територіальним органам звіти про відстеження результативності регуляторних актів

  —“—

  —“—

  3. Затвердити план надання консультацій і проведення семінарів для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань державної регуляторної політики

  Держпідприємництво

  січень — лютий

  Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності

  4. З метою виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” обов’язково оприлюднювати:

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  протягом року

  зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

   

   

  проекти регуляторних актів та результати аналізу їх регуляторного впливу

  —“—

  —“—

  звіти про відстеження результативності регуляторних актів

  —“—

  —“—

  5. Внести до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12 квітня 2005 р. № 34/5, зміни щодо необхідності подання Мін’юсту інформації про оприлюднення проектів регуляторних актів із зазначенням дати оприлюднення та назви видання

  Мін’юст

  —“—

  6. Провести засідання за круглим столом за участю суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців з питань реалізації  державної регуляторної політики та вишукання ефективних форм співпраці між регуляторними органами та громадськістю

  Держпідприємництво, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  січень — лютий

  7. Налагодити співпрацю з питань реалізації державної регуляторної політики між облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання

  місцеві органи виконавчої влади Держпідприємництво

  —“—

  8. Надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  постійно

  9. Започаткувати проведення соціологічних досліджень із залученням громадськості при відстеженні результативності регуляторних актів

  —“—

  січень

  10. Започаткувати розміщення на веб-сайті Держпідприємництва звітів про відстеження результативності регуляторних актів

  Держпідприємництво

  —“—

  11. Затвердити та оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  грудень

  Формування кадрового потенціалу державної служби,
  спроможного забезпечувати регуляторну діяльність

  12. Включити до програм діяльності центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій курс лекцій з питань державної регуляторної політики

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  січень — березень

   

   

   

   

  Розбудова інституціональних структур для забезпечення реалізації
  державної регуляторної політики

  13. Завершити роботу із створення в структурі органів виконавчої влади в межах затвердженої граничної чисельності працівників, структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладення цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів відповідних органів чи окремих посадових осіб

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  січень

  14. Розмістити на веб-сайті органу виконавчої влади номери телефонів, телефаксів працівників структурних підрозділів органу виконавчої влади, які уповноважені реалізовувати державну регуляторну політику

  —“—

  —“—

  15. Сприяти створенню аналітично-дослідницьких центрів  забезпечення формування інформаційних ресурсів та вивчення впливу регуляторних актів на сфери господарської діяльності

  —“—

  протягом року

  Вдосконалення інформаційного забезпечення регуляторної діяльності

  16. Запровадити на веб-сайті рубрики для інтерактивного спілкування з питань вивчення впливу регуляторних актів на сфери господарської діяльності

  центральні та місцеві органи
  виконавчої влади

  січень — лютий

  17. Створити на веб-сайтах органів виконавчої влади реєстри власних регуляторних актів з наведенням інформації про строки відстеження результативності регуляторних актів

  —“—

  —“—

   _____________________