• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  11 січня 2006 р. № 3-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  Програми сталого соціально-економічного,
  екологічного і культурного розвитку м. Севастополя
  на 2006 — 2015 роки


  1. Проблеми м. Севастополя, на розв’язання

  яких спрямована Програма

  На сьогодні нерозв’язаними залишаються такі проблеми:

  наявність істотних перешкод у використанні природно-ресурсного потенціалу, зокрема земельних ресурсів курортно-рекреаційного призначення, як одного з перспективних варіантів наповнення місцевого бюджету, залучення інвестицій для розвитку інфраструктури, підвищення рівня життя населення та якості надання послуг;

  затримка із затвердженням генерального плану розвитку міста, відсутність планів розвитку його інвестиційно привабливих  територій,  наявність перешкод, зумовлених інвентаризацією і розмежуванням земель державної та комунальної власності, у забезпеченні комплексного залучення інвестицій у будівництво об’єктів курортно-рекреаційної сфери;

  відсутність ефективної протидії небезпечним геологічним процесам, зокрема зсувам і обвалам на схилах морського узбережжя, які призводять до руйнування будівель та людських жертв;

   критичний стан житлово-комунального господарства (середній вік будинків комунального житлового фонду становить 40 років, в аварійному стані перебуває 142 будинки; потребують модернізації і заміни ліфти у багатоповерхових житлових будинках, строк експлуатації яких більше ніж
  25 років), мереж і споруд тепло-, водопостачання та водовідведення, недостатній рівень водозабезпечення міста;

   необхідність оновлення міських автомобільних, морських та електричних транспортних засобів;

  необхідність проведення капітального ремонту і реконструкції закладів освіти, охорони здоров’я, культури, що перебувають у комунальній власності міста;

   нераціональне використання природних ресурсів, необхідність збереження унікальної флори і фауни, поліпшення екологічної ситуації, зокрема шляхом запобігання забрудненню моря нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, важкими металами і токсичними мікроелементами, завершення будівництва основних екологічних об’єктів, у тому числі для переробки і утилізації твердих побутових відходів, екологічного оздоровлення зони Балаклавської бухти та очищення акваторії моря і узбережжя від боєприпасів, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни.

  2. Основні причини виникнення проблем та
  обґрунтування необхідності їх розв’язання
   Проблеми, пов’язані із соціально-економічним, екологічним і культурним розвитком міста, спричинені  недостатністю фінансових і, передусім, інвестиційних ресурсів.

  Для ефективної координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування доцільно розробити довгострокову комплексну програму, спрямовану на забезпечення розвитку міста як центру рекреації і туризму, сприяти максимальному використанню внутрішнього потенціалу міста шляхом запровадження механізму державної підтримки залучення інвестицій.

  3. Мета Програми

   Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку міста, підвищення ефективності застосування та удосконалення механізму використання його внутрішнього природного і ресурсного потенціалу, підвищення рівня життя населення (насамперед незахищених верств) та створення нових робочих місць.

  4. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання
  проблем та обґрунтування оптимального варіанта

  Існують два основних варіанти розв’язання проблем  міста:

   забезпечення належного фінансування відповідних заходів з державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, передбачених законодавством;

  розроблення і виконання заходів, реалізація інвестиційних проектів з одночасним забезпеченням їх фінансування на основі державно-приватного партнерства, державної підтримки та стимулювання залучення інвестицій в розвиток курортно-рекреаційної і туристичної сфери, міської інфраструктури, промислового комплексу, рибної галузі і портового господарства як основних джерел наповнення місцевого бюджету, надання державної підтримки у залученні інвестицій на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.

  На сьогодні більшість програм та заходів, спрямованих на розв’язання проблем міста, не виконуються, фінансування  здійснюється частково виходячи з реальних можливостей державного бюджету.

  Для досягнення мети необхідно сприяти розвитку державно-приватного партнерства та використанню внутрішніх ресурсів міста.

   

   

  5. Напрями виконання Програми

   

  Виконання Програми передбачається здійснити за такими напрямами:

  залучення інвестицій, в тому числі іноземних, для забезпечення розвитку міста, передусім його курортно-рекреаційної і туристичної сфери;

  розвиток промислового комплексу, рибної галузі і портового господарства;

  поліпшення екологічної ситуації у місті та забезпечення збереження унікальної флори і фауни;

  розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також житлового будівництва;

  запобігання проявам небезпечних геологічних процесів  та ліквідація їх наслідків;

  розвиток культури, охорона, збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини, унікального містобудівного середовища історичної частини міста;

  сприяння розвитку малого і середнього бізнесу.

   

  6. Шляхи і способи розв’язання проблем

  Залучення інвестиційних ресурсів  Одне з основних завдань забезпечення інвестиційного розвитку полягає у завершенні розроблення нового генерального плану       м. Севастополя з чітким визначенням меж земель оздоровчого і рекреаційного призначення, житлової забудови, розміщення промислово-комунальних об’єктів, історичних ареалів населених місць та зон охорони пам’яток, територій, що використовуються військовими формуваннями.

  Необхідно запровадити механізм залучення додаткових фінансових та інвестиційних ресурсів для забезпечення розвитку міста, в тому числі шляхом надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з низькою привабливістю шляхом часткового зменшення вартості кредитів комерційних банків.

  З метою створення належних умов для розроблення та  реалізації інвестиційних проектів у процесі підготовки проекту Програми слід визначити заходи щодо проведення інвентаризації та розмежування земель державної та комунальної власності.

   Потребує вирішення питання підготовки планів розвитку інвестиційно привабливих територій для розвитку курортно-рекреаційної і туристичної сфери (район Балаклави, територія сіл Учкуївка, Любимівка, Батилиман, Ласпі, Сарич, центральна частини міста). Крім того, необхідно прискорити розроблення місцевих правил забудови з визначенням умов та обмежень для відповідних зон як передумови для покращення інвестиційного клімату.

  Після проведення підготовчої роботи слід здійснити  заходи щодо залучення до співробітництва у курортно-рекреаційній і туристичній сфері міжнародних компаній, які забезпечать розроблення інвестиційних проектів на основі затверджених планів розвитку територій та їх реалізацію.

  Значна увага у процесі підготовки проекту Програми повинна  приділятися питанню розвитку міжнародного морського яхтингового і круїзного туризму.

  Необхідно  врегулювати питання землекористування підприємствами, установами та організаціями, в тому числі військових формувань, в прибережній смузі з подальшим визначенням умов використання майна та земельних ділянок, які  будуть приватизовані або передані у комунальну власність, з метою реалізації нових інвестиційних проектів в курортно-рекреаційній і туристичній сфері відповідно до затверджених планів розвитку окремих територій.

  Розвиток промислового комплексу  рибної галузі і
  портового господарства

  Для забезпечення розвитку промислового комплексу, рибної галузі і портового господарства передбачається здійснення заходів щодо покращення ситуації в промисловому і транспортному комплексах, насамперед шляхом розроблення та реалізації нових інвестиційних проектів, спрямованих на збільшення частки наукоємних виробництв, застосування енергозберігаючих технологій, забезпечення діяльності суднобудівних,  судноремонтних та рибопромислових підприємств.

  З метою створення умов для розвитку рибної галузі слід передбачити заходи щодо розширення співробітництва з основними рибопромисловими державами шляхом утворення спільних підприємств, оновлення рибопромислового флоту та реалізації нових високоефективних інвестиційних проектів у цій сфері.

  З метою реалізації потенціалу міста як морського порту слід визначити заходи (зокрема щодо підтримки інвестиційних проектів) з реконструкції та технічного переобладнання причалів, а також забезпечення розвитку портового господарства з використанням причальних споруд, що вивільняються в результаті зменшення площі військового порту на території міста, та вирішити питання про передачу до сфери управління Мінтрансзв’язку гідроспоруд-причалів Балаклавської бухти. 

  Екологічне оздоровлення та забезпечення
  збереження унікальної флори і фауни

  З метою поліпшення екологічної ситуації необхідно здійснити ряд заходів для екологічного оздоровлення міста, що є однією з основних передумов розвитку курортно-рекреаційної інфраструктури та покращення стану здоров’я населення, визначити в проекті Програми заходи щодо завершення будівництва комплексу очисних споруд південної частини м. Севастополя, мартинівського та воронцовського каналізаційних колекторів, полігону твердих побутових відходів у Первомайській балці.

  Потребують першочергового розв’язання проблеми екологічного оздоровлення зони Балаклавської бухти (ліквідація екологічно небезпечного об’єкта Балаклавської дробильно-збагачувальної фабрики та рекультивація відпрацьованих кар’єрів і відвалів ВАТ “Балаклавське рудоуправління”), очищення акваторії моря і узбережжя від боєприпасів, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни.

  Необхідно установити належний контроль за впливом на стан довкілля міста  діяльності військових формувань.

  З метою збереження унікальної флори і фауни слід вирішити питання створення Севастопольського національного природного парку з включенням до його складу територій ландшафтних заказників загальнодержавного значення “Мис Айя”, “Байдарський” та “Мис Фіолент”.

  Розвиток житлово-комунального господарства

  Слід  визначити заходи, які здійснюватимуться на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів,  щодо реконструкції і завершення будівництва:

  об’єктів і мереж електро-, газо-, теплопостачання (в тому числі  газопроводу дюкера через Севастопольську бухту);

  об’єктів благоустрою і охорони здоров’я, водопостачання (в тому числі  шляхом підвищення екологічної надійності систем водозабезпечення, забезпечення подачі води по Північно-Кримському каналу);

  об’єктів водовідведення (в тому числі будівництво 6-кілометрового тунелю в межах міської каналізаційної системи, введення в експлуатацію першої черги комплексу очисних споруд  із забезпеченням біологічної очистки);

         автомобільних доріг.

  Необхідно оновити і модернізувати міські автомобільні, морські та електричні  транспортні засоби.

  У Програмі слід передбачити  роботи з капітального ремонту житлового фонду, його оснащення засобами обліку та регулювання обсягів споживання води і теплової енергії.

  Для поліпшення якості обслуговування пасажиропотоків потребує модернізації та реконструкції аеропорт “Бельбек”. Слід передбачити приведення його стану у відповідність з міжнародними вимогами (перша категорія ІСАО) та першочергове проведення робіт щодо:

  будівництва командно-диспетчерського пункту та аварійно-рятувальної станції з відповідним оснащенням;

  збільшення кількості стоянок для літаків;

  придбання необхідної спецтехніки та засобів механізації;

   забезпечення пропускної спроможності аеровокзального комплексу до

  350 — 400 пасажирів.

  Необхідно вирішити питання будівництва моста через Севастопольську бухту, нових залізничного вокзалу та автовокзалу.

  Потребує вирішення питання відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету вартості перевезення в межах міста пільгових категорій пасажирів паромами та катерами.

  Протидія небезпечним геологічним процесам

   Слід вирішити питання забезпечення ефективної протидії небезпечним геологічним процесам, зокрема  зсувам і обвалам на схилах морського узбережжя, шляхом визначення заходів щодо проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт.

  Необхідно передбачити заходи щодо стабілізації ситуації на  зсувонебезпечних ділянках автомобільних доріг, зокрема  виконання аварійно-ремонтних  та інженерних робіт.

  Розвиток культури та охорона
  об’єктів культурної спадщини

  У проекті Програми передбачатиметься виконання заходів щодо розвитку культурної сфери міста, збереження та зміцнення  існуючої матеріально-технічної бази закладів культури, державної підтримки розвитку української мови та сприяння діяльності національно-культурних товариств, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини (передусім тих, що сприяють розвитку туризму в регіоні).

  Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу

  У процесі підготовки проекту Програми необхідно визначити заходи щодо підтримки малого і середнього бізнесу, в тому числі створення на території міста бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів.

  7. Фінансове забезпечення

  Фінансування робіт, пов’язаних з виконанням Програми, буде здійснюватися передусім за рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, коштів державного  та місцевого бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інших джерел.  Пріоритетним є формування фінансових джерел на основі державно-приватного партнерства.

  Фінансування здійснюватиметься також за рахунок компенсаційних виплат бюджету міста відповідно до міжурядових угод про статус та умови перебування на його території Чорноморського флоту  Російської Федерації від 28 травня 1997 р., а також шляхом компенсації з державного бюджету втрат доходів бюджету м. Севастополя, пов’язаних з виконанням власних повноважень, внаслідок наданих державою податкових пільг.

  Забезпеченню належного фінансування заходів сприятиме надходження коштів від реалізації на конкурсних засадах земель несільськогосподарського призначення.

  Реалізація інвестиційних проектів на територіях, які мають  низьку привабливість, повинна здійснюватися шляхом запровадження механізму державної підтримки.

  Конкретні обсяги фінансування з державного бюджету заходів з виконання Програми визначаються щороку відповідно до затвердженого плану,  виходячи з реальних можливостей державного бюджету.

   

  8. Очікувані результати

  У процесі виконання Програми будуть створені умови для забезпечення збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку міста, підвищення його інвестиційної привабливості та розбудови інфраструктури.

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

  залучення додаткових інвестицій для поліпшення  соціально-економічного розвитку міста;

  розв’язання найгостріших соціально-економічних проблем, в тому числі забезпечення стабільного газо- і водопостачання, надійності основних інженерно-комунікаційних мереж, оновлення житлового фонду, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, якості надання комунальних послуг та забезпечення їх відповідності мінімальним соціальним стандартам і нормативам, покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті, запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаним із забрудненням стічними водами території міста та зсувами, протидії деградації морських екосистем;

  створення нових робочих місць;

  формування на території міста сучасного високоефективного конкурентоспроможного санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів загальнодержавного і міжнародного значення;

  створення умов для належного відпочинку туристів та їх лікування;

  збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів;

  покращення соціально-економічного стану міста,  добробуту громадян та якості їх життя.

   

  ____________________________******