• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 грудня 2005 р. № 1312

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Український центр оцінювання якості освіти

  1. Український центр оцінювання якості освіти (далі — Центр) є бюджетною установою, що належить до сфери управління МОН.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням.

  3. Центру підпорядковуються регіональні підрозділи — регіональні центри оцінювання якості освіти у мм. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові, навчально-екзаменаційні центри, що забезпечують організацію і здійснення у межах регіонів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів (далі — зовнішнє незалежне оцінювання), шляхом проведення тестування на паперових носіях і комп’ютерного тестування.

  4. Основними завданнями Центру є:

  1) організаційно-технологічна підготовка здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та проведення моніторингу якості освіти, що передбачає:

  розроблення технологічного процесу зовнішнього незалежного оцінювання;

  розроблення єдиних програмних вимог;

  організацію розроблення та стандартизацію тестових завдань, створення бази даних;

  розроблення програмного забезпечення для створення бази даних і оброблення результатів тестування;

  підготовку інформаційних, методичних та інструктивних матеріалів;

  фахову підготовку осіб, що забезпечують проведення тестування та моніторинг якості освіти;

  розроблення завдань для зовнішнього незалежного оцінювання;

  розроблення схеми зовнішнього незалежного оцінювання;

  2) проведення соціально-психологічних досліджень та атестації педагогічних працівників;

  3) сприяння навчанню інформаційних технологій випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти у навчально-екзаменаційних центрах.

  5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  оформляє і видає особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікат з його результатами;

   подає на запит навчальних закладів системи загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів інформацію про результати зовнішнього незалежного оцінювання;

  проводить моніторинг якості освіти;

  веде реєстр обліку осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання.

  6. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з фізичними особами.

  7. Центр має право:

  1) утворювати навчально-екзаменаційні центри, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

  2) укладати договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, на виконання ними робіт, пов’язаних з проведенням моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання;

  3) одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  4) залучати для виконання покладених на нього завдань міжнародну фінансову та технічну допомогу, зокрема гранти;

  5) надавати на замовлення фізичних та юридичних осіб такі державні платні послуги з:

  проведення соціологічних досліджень, анкетування та опитування з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

  проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

  використання комп’ютерної техніки;

  провадження видавничої діяльності, а також інформаційно-консультаційні послуги у сфері освіти та проведення моніторингу якості освіти.

  8. Центр очолює директор, який призначається на посаду за поданням МОН і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

   

   

  9. Директор Центру:

  здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Центр завдань;

  затверджує за погодженням з МОН структуру Центру в межах граничної чисельності працівників і фонду оплати праці;

  затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

  затверджує за погодженням з МОН положення про регіональні підрозділи — регіональні центри оцінювання якості освіти та навчально-екзаменаційні центри;

  видає у межах своєї компетенції накази, забезпечує здійснення контролю за їх виконанням;

  розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

  утворює у Центрі конкурсну та атестаційну комісії;

  в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

  проводить атестацію працівників Центру;

  застосовує дисциплінарні стягнення до працівників Центру;

  призначає і звільняє за погодженням з МОН керівників регіональних центрів оцінювання якості освіти та навчально-екзаменаційних центрів.

  10. У Центрі утворюється громадська рада, що діє відповідно до положення, затвердженого МОН.

  11. Центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

  12. Гранична чисельність працівників Центру, регіональних центрів оцінювання якості освіти та навчально-екзаменаційних центрів затверджується МОН.

  13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

  14. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому порядку.