• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 грудня 2005 р.  № 1285

  СТАТУТ
  Аграрної біржі

  Загальна частина

  1. Аграрна біржа (далі — Біржа) створюється і провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (далі — Закон), Закону України “Про товарну біржу” і статей 278—282 Господарського кодексу України.

  2. Офіційне найменування Біржі: “Аграрна біржа”.

  3. Місцезнаходження Біржі: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

  Юридичний статус Біржі

  4. Біржа є юридичною особою відповідно до законодавства.

  5. Біржа може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, нести відповідальність за своїми зобов’язаннями, бути позивачем і відповідачем у суді, третейському суді.

  6. Біржа має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків та Державному казначействі, печатку із своїм найменуванням, а також фірмовий знак та інші реквізити.

  7. Біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації, яка проводиться в установленому порядку.

  8. Біржа відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном.

  9. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Біржі, а Біржа не відповідає за зобов’язаннями держави.

  10. Біржа не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Біржі.

  11. Біржа є неприбутковим (непідприємницьким) підприємством і не розподіляє свої доходи на користь свого засновника або своїх членів.

  12. Біржа не може бути засновником юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, або її учасником, членом чи акціонером, крім тих, що створюються для надання послуг, пов’язаних з біржовими.

  Мета і предмет діяльності

  13. Біржа створюється з метою підвищення рівня продовольчої безпеки країни, надання біржових послуг суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення та/або організації розрахунково-клірингової діяльності.

  14. Предметом діяльності Біржі є:

  1) належна організація біржових торгів (аукціонів) товарами, товарними деривативами, іпотечними сертифікатами та іпотечними закладними, створення розрахунково-клірингових систем для обслуговування укладених біржових договорів (контрактів);

  2) формування ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію (пов’язані з нею послуги) та інші біржові товари;

  3) дослідження кон’юнктури організованого аграрного ринку та вивчення суспільної думки щодо такого ринку, надання консультацій з питань комерційної діяльності;

  4) надання біржових послуг, необхідних для проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій з метою підтримання рівня мінімальних або недопущення перевищення рівня максимальних закупівельних цін об’єктів державного цінового регулювання;

  5) виконання рішень Аграрного фонду про запровадження режиму адміністративного регулювання ціни окремого об’єкта державного цінового регулювання у випадках, передбачених законом;

  6) організація біржових торгів з придбання та продажу об’єктів державного цінового регулювання для потреб державного продовольчого резерву, а також з продажу об’єктів державного цінового регулювання, що були конфісковані або підлягають продажу відповідно до Закону. Порядок продажу та придбання таких товарів підлягає узгодженню з Аграрним фондом;

  7) надання фінансових та інших консультацій, пов’язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;

  8) створення програмного забезпечення з питань біржової діяльності;

  9) надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;

  10) провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів) та працівників Біржі;

  11) випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов’язаних з біржовою діяльністю.

  Права та обов’язки Біржі

  15. Біржа має право:

  1) установлювати обов’язкові для всіх учасників біржової торгівлі Правила біржової торгівлі та третейського суду (біржового арбітражу);

  2) установлювати розмір вступних та періодичних внесків для членів Біржі;

  3) установлювати і справляти відповідно до цього Статуту плату за реєстрацію договорів (контрактів), а також застосовувати штрафні санкції за порушення Статуту та Правил біржової торгівлі;

  4) створювати регіональні відділення Біржі та затверджувати положення про них;

  5) розробляти з урахуванням законодавства власні біржові стандарти і типові біржові договори (контракти), проводити сертифікацію брокерів (дилерів), а також складів біржового товару;

  6) передавати право на укладення від імені Біржі біржових договорів (контрактів) іншим товарним біржам, створеним згідно із Законом України “Про товарну біржу”, за умови їх попередньої сертифікації у порядку, встановленому Законом (далі — сертифікація);

  7) зупиняти біржову торгівлю у разі відхилення ціни біржових договорів (контрактів) протягом дня більш як на визначену Аграрним фондом величину;

  8) вносити органам державної влади пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

  9) виконувати інші функції, передбачені законодавством.

  16. Біржа зобов’язана:

  1) створювати умови для проведення біржової торгівлі на засадах рівноправності та недопущення дискримінації учасників біржової діяльності, установлення ціни рівноваги (фіксингу) виключно на підставі збігу ціни пропонування окремого товару з ціною попиту на нього;

  2) виконувати рішення Кабінету Міністрів України та Аграрного фонду;

  3) надавати членам Біржі організаційні, інформаційні та інші послуги, забезпечувати збирання, оброблення і поширення інформації, що стосується кон’юнктури ринку біржових товарів;

  4) контролювати дотримання учасниками біржової діяльності вимог законодавства, цього Статуту, Правил біржової торгівлі, рішень органів управління Біржі;

  5) створити за погодженням з Аграрним фондом котирувальну комісію, положення про яку та персональний склад якої затверджується Аграрним фондом.

  Майно

  17. Майно Біржі складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у її бухгалтерському балансі.

  18. Майно Біржі формується за рахунок:

  1) коштів, переданих їй Кабінетом Міністрів України як внесок до статутного фонду;

  2) вступних і періодичних внесків її членів (крім Аграрного фонду);

   

   

  3) надходжень від:

  біржових операцій і послуг, що надаються Біржею та її підрозділами;

  надання біржових гарантій;

  провадження розрахунково-клірингової діяльності;

  сум штрафних санкцій за порушення цього Статуту та Правил біржової торгівлі;

  продажу біржових місць та передачі прав користування біржовими місцями;

  4) інших грошових та майнових надходжень, що не суперечать законодавству.

  19. Майно Біржі належить їй на праві оперативного управління.

  20. Біржа створює фонд гарантування комерційних ризиків. Розмір цього фонду та порядок його використання визначаються наглядовою радою Біржі.

  21. Для виконання своїх завдань Біржа може створювати також інші фонди.

  Члени Біржі

  22. Членами Біржі є Аграрний фонд, а також прийняті до її складу згідно з цим Статутом юридичні особи — резиденти.

  23. Юридична особа — резидент, яка придбала біржове місце (шляхом укладення договору з дирекцією), отримує статус члена Біржі. Продаж біржового місця або надання його членом Біржі в оренду іншим особам чи інші форми користування (розпорядження) ними не дозволяються.

  24. Процедура набуття та припинення статусу члена Біржі, права та обов’язки, що виникають у зв’язку з придбанням біржового місця, визначаються у Правилах біржової торгівлі.

  25. З виходом юридичної особи із складу членів Біржі у зв’язку з прийняттям такою особою відповідного рішення або її виключенням згідно з вимогами цього Статуту чи внаслідок ліквідації такої юридичної особи право її власності на біржове місце припиняється. При цьому будь-яка компенсація ні юридичній особі, ні її правонаступникам не надається.

  26. Члени Біржі несуть відповідальність перед Біржею за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеними ними біржовими договорами (контрактами) у порядку, визначеному Правилами біржової торгівлі.

  27. Член Біржі має право:

  1) призначити фізичну особу — брокера для участі у біржових торгах (аукціонах) на підставі нотаріально посвідченої довіреності;

  2) здійснювати самостійно або через свого брокера біржові (аукціонні) операції та одержувати за це винагороду;

  3) одержувати відомості, що стосуються діяльності Біржі;

  4) користуватися послугами Біржі;

  5) вийти із складу членів Біржі у випадках, передбачених цим Статутом.

  28. Член Біржі зобов’язаний:

  1) забезпечити достатній для проходження сертифікації рівень підготовки свого брокера;

  2) своєчасно та в повному обсязі виконувати перед Біржею фінансові зобов’язання, визначені цим Статутом, Правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми нормативно-правовими актами Біржі;

  3) надавати органам управління Біржі інформацію про себе в обсягах, установлених наглядовою радою Біржі;

  4) додержуватись вимог законодавства, положень цього Статуту, Правил біржової торгівлі, рішень органів управління Біржі;

  5) не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про діяльність членів Біржі, інших суб’єктів біржової діяльності;

  6) не давати брокерам доручення на обслуговування двох чи більше клієнтів, інтереси яких суперечать або які є пов’язаними особами;

  7) своєчасно інформувати органи управління Біржі про зміни у своєму найменуванні та місцезнаходженні.

  29. Членство в Біржі припиняється у разі:

  1) закінчення строку договору про придбання біржового місця;

  2) виходу (виключення) юридичної особи із складу членів Біржі внаслідок:

  прийняття членом Біржі відповідного рішення;

  ліквідації юридичної особи — члена Біржі;

  оголошення юридичної особи — члена Біржі банкрутом відповідно до законодавства;

  порушення членом Біржі вимог цього Статуту;

  порушення членом Біржі Правил біржової торгівлі.

  Рішення щодо виключення юридичної особи із складу членів Біржі приймається:

  у випадках, визначених в абзацах другому—четвертому підпункту 2 цього пункту, — дирекцією Біржі;

  у випадках, визначених в абзацах п’ятому та шостому підпункту 2 цього пункту, — наглядовою радою Біржі.

  Засновник

  30. Засновником Біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду.

   

  31. Виключно Аграрний фонд має право приймати рішення щодо:

  1) призначення на посаду та звільнення з посади директора Біржі та його заступників;

  2) запровадження плати за здійснення Аграрним фондом будь-яких операцій, пов’язаних з державним ціновим регулюванням відповідно до Закону;

  3) будь-яких обмежень щодо торгівлі об’єктами державного цінового регулювання на Біржі;

  4) встановлення будь-яких застережень щодо обмеження права Аграрного фонду припиняти або зупиняти торги об’єктами державного цінового регулювання у випадках, визначених Законом;

  5) внесення змін до статутних документів Біржі, що звужують чи обмежують компетенцію Аграрного фонду або наглядової ради Біржі;

  6) затвердження Правил розрахунково-клірингового обслуговування та внесення до них змін;

  7) ініціювання питання про ліквідацію або реорганізацію Біржі;

  8) інших питань, які відповідно до Закону перебувають у виключній компетенції Аграрного фонду.

  32. Крім повноважень, зазначених у пункті 31 цього Статуту, Аграрний фонд:

  1) затверджує за поданням дирекції Біржі Правила біржової торгівлі;

  2) приймає рішення про утворення та порядок використання інших фондів (крім фонду гарантування комерційних ризиків);

  3) затверджує результати сертифікації товарних бірж.

  Органи управління

  33. Органами управління Біржі є:

  1) загальні збори членів Біржі;

  2) наглядова рада Біржі;

  3) дирекція Біржі;

  4) ревізійна комісія Біржі.

  Загальні збори членів Біржі

  34. Вищим органом управління Біржі є загальні збори її членів. До компетенції загальних зборів належить:

  1) обрання складу ревізійної комісії, заслуховування її звітів, затвердження регламенту роботи;

  2) заслуховування звіту дирекції;

  3) надання Аграрному фонду пропозицій щодо встановлення розміру плати за біржове місце, інших внесків та порядку їх здійснення.

  35. Чергові загальні збори членів Біржі скликаються не рідше ніж один раз на календарний рік.

  Порядок денний, дата, час і місце проведення чергових загальних зборів визначаються головою наглядової ради.

  Письмове сповіщення про порядок денний, дату, час і місце проведення загальних зборів надсилається усім членам Біржі за їх місцезнаходженням, визначеним у договорах про придбання біржового місця, поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж на 15 календарний день, що передує дню проведення таких загальних зборів. Розсилання письмових сповіщень організовується дирекцією Біржі або наглядовою радою згідно з рішенням наглядової ради.

  36. Позачергові загальні збори членів Біржі можуть скликатися Аграрним фондом або наглядовою радою Біржі.

  Позачергові загальні збори можуть скликатися лише для вирішення питань, що належать до компетенції їх ініціаторів, відповідно до цього Статуту та законодавства.

  Порядок денний, дата, час і місце проведення позачергових загальних зборів визначаються їх ініціатором.

  Письмове сповіщення про порядок денний, дату, час і місце проведення позачергових загальних зборів надсилається відповідно до вимог, визначених в абзаці третьому пункту 35 цього Статуту. Розсилання письмових сповіщень організовується дирекцією Біржі за дорученням ініціатора позачергових загальних зборів.

  37. Загальні збори вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше двох третин членів Біржі.

  38. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Головує на загальних зборах представник Аграрного фонду.

  39. Кожний член Біржі має одного представника на загальних зборах.

  Кожний представник має один голос, який не може бути переданим представнику іншого члена Біржі. Рішення загальних зборів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах представників членів Біржі.

  Фізична особа вважається представником члена Біржі за наявності нотаріально посвідченої довіреності на представництво його інтересів. Фізична особа не може бути одночасно представником більш як одного члена Біржі.

  Наглядова рада

  40. Суспільний контроль за діяльністю Біржі здійснюється наглядовою радою.

  41. До компетенції наглядової ради Біржі належить:

  1) затвердження положення про дирекцію Біржі;

  2) затвердження за поданням дирекції Біржі розміру фонду гарантування комерційних ризиків, інших фондів Біржі та порядку їх використання;

  3) скликання чергових і позачергових загальних зборів членів Біржі;

  4) призначення позачергових перевірок ревізійної комісії;

  5) подання Аграрному фонду проекту рішення про внесення змін до Правил розрахунково-клірингового обслуговування;

  6) затвердження порядку поширення біржової інформації (за поданням дирекції Біржі);

  7) затвердження порядку гарантування виконання біржових договорів (контрактів);

  8) прийняття рішення про запрошення до членства в експертній раді;

  9) подання Аграрному фонду пропозицій щодо визначення вартості біржового місця, розміру і строків сплати вступних та періодичних внесків.

  42. Членом наглядової ради Біржі може бути громадянин України, який має вищу освіту.

  43. Правом висунення кандидатів для включення до складу наглядової ради Біржі користується Аграрний фонд та члени Біржі. Склад наглядової ради Біржі затверджується Кабінетом Міністрів України.

  44. Строк повноважень членів наглядової ради Біржі — п’ять років.

  45. Чергове призначення членів наглядової ради Біржі здійснюється не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку повноважень попередньо призначених членів наглядової ради.

  46. Припинення повноважень членів наглядової ради здійснюється у зв’язку із закінченням їх строку або у разі:

  а) подання письмової заяви про складення своїх повноважень як члена наглядової ради;

  б) набуття статусу нерезидента або виїзду за межі України на постійне місце проживання;

  в) позбавлення волі згідно з вироком суду, що набрав законної сили;

  г) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою чи визнання безвісно відсутньою.

  У зазначених випадках призначається новий член наглядової ради до закінчення строку повноважень ради.

  47. Члени наглядової ради обирають голову наглядової ради простою більшістю її складу строком на один рік. Голова наглядової ради може бути переобраним на наступний строк. Голова наглядової ради підписує усі документи наглядової ради та головує на її засіданнях. За відсутності голови наглядової ради головуючим обирається один із членів наглядової ради простою більшістю голосів її складу.

  48. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів її складу. Порядок проведення засідань наглядової ради визначається її регламентом, що затверджується наглядовою радою.

  49. Наглядова рада діє на громадських засадах. Будь-яка компенсація майнових чи інших видів витрат у зв’язку з виконанням обов’язків членам наглядової ради не здійснюється.

  Дирекція

  50. Виконавчим органом, який здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Біржі, є дирекція. До складу дирекції входить директор та два його заступники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Аграрним фондом.

  51. Дирекція:

  1) організовує виконання покладених на Біржу завдань;

  2) забезпечує цільове та ефективне використання коштів Біржі;

  3) забезпечує проведення біржових торгів (аукціонів) та здійснення розрахунково-клірингового обслуговування;

  4) забезпечує виконання рішень генерального директора Аграрного фонду, наглядової ради та загальних зборів членів Біржі;

  5) за погодженням з Аграрним фондом утворює та ліквідує регіональні відділення Біржі;

  6) вирішує інші питання діяльності Біржі, що належать до її компетенції.

  52. Директор Біржі:

  1) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Біржі;

  2) вирішує питання господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, організації роботи регіональних відділень Біржі;

  3) видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові (поточні) та інші рахунки;

  4) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Біржі;

  5) затверджує за погодженням з Аграрним фондом структуру Біржі та її кошторис, штатний розпис, положення про структурні підрозділи Біржі, умови оплати праці працівників та їх стимулювання;

  6) організовує роботу дирекції, вносить Аграрному фонду пропозиції щодо розподілу обов’язків між її членами;

  7) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Біржі, керівників її регіональних відділень;

  8) проводить аналіз матеріалів перевірок (ревізій), звітів регіональних відділень та подає їх на розгляд Аграрному фонду;

  9) підписує в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, договори (контракти) від імені Біржі у межах своєї компетенції;

  10) видає накази та розпорядження з питань діяльності Біржі, які є обов’язкові для виконання працівниками Біржі;

  11) подає звіти до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;

  12) укладає від імені Біржі колективний трудовий договір та організовує контроль за його виконанням;

  13) інформує Аграрний фонд про виконання прийнятих на його засіданнях рішень та стан справ у Біржі;

  14) підписує сертифікати брокерів (дилерів), що дають право на їх участь у діяльності Біржі або сертифікованих нею товарних бірж;

  15) створює базу даних про сертифіковані товарні біржі, брокерів (дилерів);

  16) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Ревізійна комісія

  53. Контроль за господарською діяльністю Біржі здійснюється ревізійною комісією, яка обирається черговими загальними зборами у складі п’яти осіб строком на два роки з обов’язковою участю двох представників Аграрного фонду, шляхом проведення перевірок.

  54. Членами ревізійної комісії не можуть бути посадові особи або члени Біржі (крім представників Аграрного фонду).

  55. Чергова перевірка ревізійною комісією проводиться щороку за підсумками діяльності Біржі за рік.

  56. Позачергова ревізійна перевірка діяльності Біржі проводиться на вимогу Аграрного фонду та/або наглядової ради.

  57. Порядок проведення перевірок визначається регламентом роботи ревізійної комісії.

  Експертна рада

  58. Для вироблення загальної стратегії діяльності Біржі утворюється експертна рада з числа фахівців з питань організованого аграрного ринку.

  59. Експертна рада провадить свою діяльність відповідно до цього Статуту та положення про неї.

  60. Голова експертної ради обирається простою більшістю її членів строком на один рік.

  61. Експертна рада діє на громадських засадах. Будь-яка компенсація, відшкодування майнових, грошових чи інших видів витрат у зв’язку з виконанням обов’язків членам експертної ради не здійснюється. Член експертної ради має право добровільно вийти з її складу. Кандидатура нового члена експертної ради узгоджується з наглядовою радою.

  62. Рішення експертної ради мають рекомендаційний характер.

  Правила біржової торгівлі

  63. Правила біржової торгівлі, розроблені відповідно до законодавства, регламентують порядок здійснення біржових операцій, ведення біржових торгів (аукціонів), розрахунків за ними та розв’язання спорів з цих питань.

  64. Правила біржової торгівлі обов’язкові для виконання всіма учасниками біржової діяльності.

  65. Біржовий договір (контракт) вважається укладеним з моменту його реєстрації Біржею.

  66. Біржовий договір (контракт), зареєстрований на Біржі, не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, коли воно здійснюється за домовленістю сторін.

  67. Для розв’язання спорів, пов’язаних з біржовими операціями та веденням біржової торгівлі, Біржа утворює третейський суд (біржовий арбітраж), положення про який погоджується з Аграрним фондом та затверджується відповідно до законодавства.

  Трудові відносини

  68. Трудовий колектив Біржі становлять усі фізичні особи, які беруть  участь у її діяльності на підставі трудового договору.

  69. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Біржі, а також їх соціального забезпечення визначаються відповідно до законодавства.

  70. Працівники Біржі, у тому числі посадові особи, не можуть розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю.

  71. Посадові особи Біржі, а також її працівники не можуть мати прямого чи опосередкованого матеріального або нематеріального інтересу, пов’язаного з будь-яким учасником біржової торгівлі. Це правило поширюється також на пов’язаних з такими особами юридичних або фізичних осіб.

  72. Посадові особи та працівники Біржі не мають права на участь у біржових торгах, а також на отримання особистої вигоди чи винагороди будь-якого виду від учасників біржових торгів.

  73. Поширення будь-якої інформації, пов’язаної з діяльністю Біржі, здійснюється виключно від імені Біржі.

  Облік і звітність

  74. Біржа веде бухгалтерський, податковий та інші види обліку, складає і подає статистичну та податкову звітність відповідно до законодавства.

  75. У випадках, передбачених законодавством, достовірність та повнота статистичної (податкової) звітності Біржі повинні підтверджуватися аудиторським висновком.

  Інші питання діяльності Біржі

  76. Ліквідація або реорганізація Біржі здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства.

  77. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України.

  _____________________

  Файли що додаються:

  СТАТУТ Аграрної біржі