• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  24 грудня 2005 р. № 1278

   

   

   

  Порядок

  спрямування коштів Фонду загальнообов’язкового

  державного соціального страхування на випадок безробіття

  на здешевлення кредитів для створення

  нових робочих місць

  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування у 2005 році за зверненням облдержадміністрацій коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) на здешевлення кредитів банків, залучених для створення нових робочих місць, шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за цими кредитами в розмірі 70 відсотків (далі — компенсація).

  2. Обсяги розподілу коштів Фонду, передбачених на здешевлення кредитів банків, залучених для створення нових робочих місць, затверджуються Фондом за погодженням з Мінпраці та Мінфіном у розрізі областей виходячи з рівня безробіття, визначеного за методологією МОП.

  3. Компенсація надається підприємствам, фермерським господарствам та фізичним особам — підприємцям (далі —позичальники), які залучили для створення нових робочих місць кредити в уповноважених банках, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318 “Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 905), за умови, що відсоткова ставка уповноважених банків не перевищує 18 відсотків річних.

  4. Компенсація надається позичальникам, що залучили кредити для:

  створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв’язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти);

  завершення створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей та членам сімей загиблих шахтарів, розпочатого в попередні роки за рахунок коштів Фонду;

  створення нових робочих місць в інших галузях економіки, у тому числі в сільській місцевості (для зайняття виробництвом та переробкою продукції сільського господарства, зокрема м’яса та м’ясної сировини, і пов’язаними з ними послугами).

  Для цілей цього Порядку новим вважається створене позичальником робоче місце, на яке прийнято для постійної роботи безробітну особу. Це підтверджується відповідним наказом позичальника або зареєстрованим у державній службі зайнятості трудовим договором, укладеним між фізичною особою — підприємцем і працівником.

  5. На одержання компенсації мають право позичальники, що провадять господарську діяльність протягом не менш як одного року; розробили бізнес-плани створення нових робочих місць; не допускали скорочення чисельності або штату працівників протягом 12 місяців, що передують місяцю укладення кредитного договору; не допустили заборгованості із заробітної плати, простроченої заборгованості із сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Бізнес-планами позичальників — сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств повинне передбачатися створення не менш як одного робочого місця на кожні 20 тис. гривень кредиту, інших позичальників (підприємств інших галузей економіки та фізичних осіб — підприємців) — не менш як одного робочого місця на кожні 60 тис. гривень кредиту з працевлаштуванням на них не менш як 50 відсотків осіб за направленням державної служби зайнятості.

  6. Для одержання компенсації уповноважені банки подають щомісяця до 7 числа облдержадміністрації реєстр позичальників, яким надано кредит для створення нових робочих місць (далі — реєстр позичальників), та довідку-розрахунок про суму відсотків за користування кредитом у відповідний період з визначенням суми компенсації.

  У разі включення позичальників до зазначеного реєстру вперше також подаються:

  нотаріально засвідчена копія кредитного договору;

  графік погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним;

  довідка-розрахунок уповноваженого банку про суму відсотків за весь період користування кредитом з визначенням суми компенсації.

  Форма реєстру позичальників затверджується Фондом.

  7. Облдержадміністрації на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів позичальників формують відповідно до дати реєстрації уповноваженим банком кредитного договору реєстр, у розрізі уповноважених банків у межах обсягів, затверджених згідно з пунктом 2 цього Порядку, і щомісяця до 15 числа подають його Державному центру зайнятості Мінпраці, на який покладено функції виконавчої дирекції Фонду, та інформують уповноважені банки про включення до реєстру позичальників, яким буде надаватися компенсація.

  8. Державний центр зайнятості Мінпраці відповідно до поданих реєстрів позичальників у межах обсягів, затверджених згідно з пунктом 2 цього Порядку, щомісяця до 25 числа перераховує суму компенсації на рахунки уповноважених банків.

  9. Уповноважені банки визначають суми компенсації за залученими у них кредитами до 31 грудня 2005 року. Компенсація за грудень надається шляхом внесення авансового платежу до зазначеної дати.

  10. Державний центр зайнятості Мінпраці щомісяця до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує Мінпраці, Мінфін та правління Фонду про перерахування за областями коштів для надання компенсації в розрізі уповноважених банків.

  11. Позичальники до 15 числа місяця, що настає за місяцем закінчення дії кредитного договору, подають уповноваженим банкам та облдержадміністраціям звіти про створення нових робочих місць.

  Облдержадміністрації протягом 5 робочих днів після надходження зазначених звітів подають Фондові, Мінпраці і Мінфіну відповідні звіти за областями за формою, затвердженою Фондом.

  Державний центр зайнятості Мінпраці проводить моніторинг створення нових робочих місць та їх збереження протягом року після закінчення строку дії кредитного договору і про його результати інформує Мінпраці, Мінфін та правління Фонду.

  __________________________