• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 24 грудня 200

  5 р.  № 568-р

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
  з реалізації проекту із сприяння торгівлі і транспортуванню Рамкової
  програми ГУАМ – США із сприяння торгівлі і транспортуванню,
  забезпеченню прикордонного та митного контролю, боротьбі з
  тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків     Завдання

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк

  1.

  Впроваджен-ня міжнарод-них стандар-тів

  участь у розробленні гармонізованих стандартів з прикордонних та митних питань держав – учасниць  ГУАМ відповідно до міжнародних договорів

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  аналіз законодавства держав – учасниць  ГУАМ і підготовка пропозицій стосовно внесення змін

   

  -“-  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  узгодження з державами – учасницями  ГУАМ гармонізованих стандартів і пропозицій щодо внесення змін до законодавства

  -“-  -“-

  підготовка пропозицій стосовно укладення міжнародних договорів

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МЗС

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  впровадження стандартів з питань покращення роботи  митних органів та органів охорони державного кордону шляхом внесення змін до законодавства

   

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  2.

  Приєднання до міжнарод-них договорів

  підготовка пропозицій стосовно приєднання  України до міжнародних договорів з митних питань

   

  Держмитслужба
  МЗС

  -“-

  3.

  Розвиток інформаційно-аналітичних структурних підрозділів Адміністрації Держприкор-донслужби і Держмитслуж-би

  проведення тренінгів з працівниками інформаційно-аналітичних підрозділів

   

  Адміністрація Держприкордонслужби

  до кінця першого  півріччя 2006 р.

  технічне забезпечення інформаційно-аналітичних підрозділів

   

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  розроблення посібника (інструкції) з питань  провадження інформаційно-аналітичної діяльності

   

  -“-

  -“-

  створення інформаційних систем і баз даних для провадження інформаційно-аналітичної діяльності з можливістю доступу до цих систем і баз даних державних  органів в установленому законодавством порядку

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  участь у рамках ГУАМ в організації міжнародного інформаційного обміну

   

  -“-

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  4.

  Удосконален-ня діяльності оперативно-розшукових  підрозділів Адміністрації Держприкор-донслужби

   

  технічне оснащення оперативно-розшукових підрозділів

  Адміністрація Держприкордонслужби  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  5.

  Удосконален-ня форм і методів охорони

   

  державного кордону

  участь в організації робочих зустрічей  представників держав –  учасниць ГУАМ з питань обміну досвідом роботи у сфері охорони державного кордону

   

  -“-

  -“-

  розроблення сучасних форм і методів охорони державного кордону з урахуванням досвіду  держав - учасниць ГУАМ, ЄС і міжнародного співтовариства

   

  Адміністрація Держприкордонслужби

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  організація постійного збирання оперативної інформації, проведення її аналізу і підготовка  інформаційно-аналітичними підрозділами рекомендацій з посилення охорони державного кордону

   

  -“-

  -“-

  підготовка посібників та інструктивних матеріалів з питань охорони державного кордону, проведення тренінгів

   

  -“-

  -“-

  налагодження співробітництва з охорони українсько-молдовського державного кордону, укладення міжвідомчих договорів

   

  -“-

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  6.

  Організація ефективної взаємодії інформаційно-аналітичних підрозділів митних органів та органів охорони державного кордону

   

  розроблення і затвердження схеми і плану взаємодії інформаційно-аналітичних підрозділів

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  визначення процедури та забезпечення організації збирання інформації зазначеними підрозділами для її аналізу та підготовка проектів відповідних рішень

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  7.

  Створення системи пост-аудиту в Держмит-службі

  підготовка пропозицій стосовно внесення до Митного кодексу України змін щодо надання Держмитслужбі повноважень з проведення перевірки фінансово-господарської діяльності суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності

   

  Держмитслужба

  -“-

   

  забезпечення підготовки фахівців з проведення  постаудиту

   

  -“-

  -“-

  8.

  Забезпечення високоякісно-го добору кадрів

  розроблення принципів і критеріїв добору кадрів та впровадження їх  в практику

   

   

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

   

  9.

  Модернізація та створення навчальних закладів (центрів), бібліотек

  дооснащення навчальних закладів (центрів) необхідним устаткованням, забезпечення дидактичними матеріалами і посібниками

   

  -“-

  -“-

  опрацювання питання щодо можливості укладення міжвідомчих договорів  про навчання в інших країнах працівників митних органів та органів охорони державного кордону

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  утворення центру підготовки фахівців для боротьби з особливо небезпечними видами контрабанди

   

  Держмитслужба

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  створення бібліотек, забезпечення їх актами законодавства і науковим матеріалом

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  10.

  Удосконален-ня процесу підготовки, перепідготов-

  ки і підвищен-ня кваліфі-кації кадрів

  розроблення ефективних форм, програм і методів навчання, підвищення кваліфікації кадрів

   

  -“-

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  забезпечення проходження практики слухачами і курсантами навчальних закладів

   

  -“-

  -“-

  розроблення єдиних критеріїв оцінки професійного рівня працівників митних органів та органів охорони державного кордону

   

  -“-

  -“-

  розроблення і запровадження програм навчання (дистанційного, рольового)

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  11.

  Формування висококвалі-

  фікованого викладацько-го складу

  залучення міжнародних експертів для проведення спеціальних семінарів і тренінгів

   

  -“-

  постійно

  розроблення  механізму стимулювання викладацької і наукової діяльності

   

  -“-

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  організація курсів підвищення кваліфікації  викладачів

   

  -“-

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  12.

  Розроблення і реалізація антикорупцій-ної політики

  визначення основних причин корупції в прикордонній і митній сфері

  СБУ
  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС


  до кінця першого півріччя 2006 р.

  розроблення механізму боротьби з корупцією в  митних органах та органах охорони  державного кордону

  СБУ
  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС


  -“-

  установлення часу, необхідного для проведення контрольної процедури митними органами та органами охорони державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон   (далі – пункти пропуску), відповідно до міжнародної практики; підготовка пропозицій стосовно мінімізації адміністративних процедур з метою скорочення часу на проходження прикордонного і митного контролю, а також запобігання дублюванню функцій контролюючих органів

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

   

   

  забезпечення прозорої діяльності митних органів та органів охорони державного кордону

   

  -“-

  -“-

  навчання персоналу з питань дотримання  професійних та етичних норм

   

   

  -“-

  -“-

  13.

  Консолідація зусиль у  боротьбі з міжнародним тероризмом, транскордон-ною злочин-ністю, контра-бандою, пору-шенням мит-них правил, незаконною міграцією та іншими видами злочинів

  проведення міжвідомчих і регіональних робочих зустрічей представників прикордонних і митних органів держав – учасниць ГУАМ з питань узгодження спільних програм, проектів і планів роботи

   

  -“-

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  розроблення і виконання програми щодо запобігання терористичній діяльності та організованій злочинності на транспортному коридорі ГУАМ з урахуванням результатів аналізу, проведеного Віртуальним центром ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними злочинами (далі – Віртуальний центр ГУАМ)

   

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  участь у зустрічах і консультаціях на різних рівнях з представниками органів охорони державного кордону, митних органів та правоохоронних органів держав - учасниць ГУАМ для узгодження заходів щодо реалізації спільних проектів і програм, вивчення проблем безпеки

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  СБУ


  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

   

   

  оснащення підрозділів швидкого реагування необхідним обладнанням для виконання спеціальних завдань; навчання працівників таких підрозділів

   

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  14.

  Зміцнення державного кордону, запроваджен-ня нових форм і методів боротьби з тероризмом,

  транскордон-ною злочин-ністю, контра-бандою, порушенням митних правил, незаконною міграцією та іншими видами злочинів

   

  проведення аналізу причин допущення правопорушень на державному кордоні

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  розроблення і  запровадження сучасних форм і методів боротьби з тероризмом, транскордонною злочинністю, контрабандою, порушенням митних правил і незаконною міграцією

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  проведення узгоджених оперативних заходів на українсько-молдовському державному кордоні із запобігання незаконній діяльності як у пунктах пропуску, так і за їх межами

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  СБУ
  МВС  -“-

  розроблення та видання навчальних посібників для службового користування з питань боротьби з міжнародним тероризмом, транскордонною злочинністю, контрабандою, порушенням митних правил, незаконною міграцією

   

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  постійно

  розроблення методичних програм і створення матеріальної бази для навчання працівників  митних органів та органів охорони державного кордону

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  15.

  Підвищення рівня професійної підготовки працівників прикордонних і митних органів та інших державних органів

   

  проведення навчальних семінарів і показових занять з питань ведення боротьби з тероризмом, транскордонною злочинністю, контрабандою, порушенням митних правил і незаконною міграцією; організація навчання працівників із залученням фахівців відповідних органів провідних держав з питань застосування нових методів роботи

   

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  16.

  Підтримання безперервної взаємодії і спільна робота з Віртуальним центром ГУАМ

  виконання завдань, підготовлених Віртуальним центром ГУАМ

   

  -“-

  -“-

  організація роботи із збирання, узагальнення та аналізу відомостей про виявлені злочини, регулярний обмін інформацією і оперативними даними між митними органами та органами охорони державного кордону держав - учасниць ГУАМ і Віртуальним центром ГУАМ

   

  -“-

  -“-

  створення єдиного інформаційного простору з питань боротьби з міжнародним тероризмом, транскордонною злочинністю і незаконною міграцією та приєднання до загальноєвропейської інформаційної системи з прикордонних і митних питань

   

  СБУ
  МВС
  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби


  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  проведення зустрічей з робочими групами Віртуального центру ГУАМ

  Держмитслужба
  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  МВС  -“-

  17.

  Узагальнення досвіду іноземних держав із ведення ефективної боротьби  з міжнародним тероризмом, транскордон-ною злочин-ністю, контра-бандою, порушенням

  митних правил, незаконною міграцією та іншими видами злочинів

  проведення регулярних зустрічей фахівців у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, транскордонною злочинністю, контрабандою, незаконною міграцією, іншими  видами злочинів з метою вироблення єдиних підходів

   

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  участь у міжнародних конференціях, семінарах

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС
  СБУ  -“-

  вивчення досвіду роботи відповідних органів іноземних держав у сфері боротьби з контрабандою з метою його впровадження у вітчизняну практику

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  18.

  Розвиток співробітни-цтва  з міжнародни-ми організаці-ями та організація-ми іноземних держав 

   

  активізувати співробітництво з міжнародними   організаціями та організаціями іноземних держав з метою отримання консультаційної допомоги у сфері боротьби з транскордонною злочинністю та іншими видами правопорушень на кордоні, у тому числі Європейською економічною комісією ООН, Міжнародною організацією із стандартизації, Міжнародною асоціацією з кодування споживчих товарів, Федерацією міжнародних асоціацій експедиторів, Економічною палатою Чеської Республіки

   

  -“-

  до кінця першого півріччя 2006 р.

   

   

  участь в утворенні і роботі міждержавної експертної комісії з питань боротьби з незаконною торгівлею зброєю, у тому числі масового знищення, і товарами подвійного призначення

  СБУ
  Держмитслужба

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

   

   

  здійснення на постійній основі контактів з міжнародними організаціями з питань боротьби з міжнародним тероризмом, транскордонною злочинністю, контрабандою, порушенням митних правил, незаконною міграцією та інших видів злочинами

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  до кінця першого півріччя 2006 р.

  19.

  Удосконален-ня системи захисту права інтелектуаль-ної власності

  організація навчання працівників митних органів з питань захисту права інтелектуальної власності

   

  Держмитслужба
  МОН

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  ведення реєстру товарів, які є об‘єктами права інтелектуальної власності

   

  Держмитслужба

  постійно

  20.

  Вироблення форм співробітниц-тва з устано-вами, органі-заціями, підприємства-ми, заінтересо-ваними в захисті права інтелектуаль-

  ної власності митними органами

  проведення зустрічей  з представниками МОН з питань захисту права інтелектуальної власності з метою вироблення концепцій і системних підходів з питань захисту права інтелектуальної власності митними органами

   

   

   

   

  Держмитслужба
  МОН

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  забезпечення інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про порядок захисту права інтелектуальної власності митними органами

   

  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  21.

  Спрощення прикордон-ного і мит-ного контролю

  забезпечення пунктів пропуску, розташованих на державному кордоні, необхідною кількістю працівників для швидкого здійснення прикордонного та митного контролю

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  розроблення єдиної форми супровідного документа для митного оформлення вантажів у пунктах пропуску

   

  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  22.

  Гармонізація процедур прикордон-ного та митного контролю відповідно до міжнародних стандартів

  приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур

   

  -“-

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  налагодження ефективного співробітництва з митними, прикордонними та правоохоронними органами Республіки Молдова

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби МЗС
  МВС
  СБУ
  Мінекономіки
  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  аналіз законодавства з питань прикордонного і митного контролю розвинутих іноземних держав

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  участь у розробленні єдиної форми супровідного документа в рамках ГУАМ для підтвердження факту проходження ветеринарного, фітосанітарного, екологічного та інших видів контролю у країні експорту з метою звільнення від таких видів контролю у країні імпорту та транзиту

   

   

  Мінагрополітики
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МОЗ
  Мінприроди
  МКТ
  Держекспортконтроль


  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

   

  організація роботи з комплексного оперативного обміну інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через українсько-молдовський державний кордон, включаючи надання декларацій та товаросупровідних документів

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  23.

  Скорочення часу на оформлення товарів на  митницях, які розташовані за межами пунктів пропуску

  визначення під час планування і реконструкції  митниць, розташованих за межами пунктів пропуску, достатньої кількості місць для паркування вантажних транспортних засобів і спеціальної техніки, складських приміщень для зберігання різного виду товарів (швидкопсувних, заморожених та інших), резервних генераторів електроенергії, приміщень для роботи декларантів, брокерів, представництв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

   

  Держмитслужба

  постійно

  визначення часу, необхідного для оформлення вантажів на  митницях, розташованих за межами пунктів пропуску, для кожної операції, що проводиться контролюючим органом (за відсутності

  Держмитслужба
  інші органи виконавчої влади

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  підозри щодо порушення митних правил); підготовка пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів

   

  -“-

  -“-

   

  забезпечення митниць і митних лабораторій,  розташованих за межами пунктів пропуску, необхідною кількістю спеціальної техніки та обладнання для здійснення митного контролю і проведення лабораторних аналізів

   

  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

   

  організація взаємодії з органами податкової служби

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби
  Державна податкова адміністрація

  -“-

  24.

  Створення системи прикордон-ного і митно-го контролю на основі системи аналізу ризиків

  створення у відповідних центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах структурних підрозділів, відповідальних за проведення аналізу ризиків

   

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби
  Мінекономіки

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  розроблення програмного забезпечення для проведення аналізу ризиків

   

  -“-

  -“-

  збирання інформації для складення профілів ризиків і бази даних для проведення їх аналізу

  -“-

  -“-

  розроблення профілів ризиків

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  Державна податкова адміністрація
  Мінекономіки
  МОЗ  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  включення профілів ризиків до інформаційної системи митного і прикордонного контролю

  Адміністрація Держприкордонслужби,
  Держмитслужба,
  Мінекономіки

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  організація обміну профілями ризиків між державами – учасницями ГУАМ

   

  -“-

  -“-

  підготовка навчальних матеріалів з питань проведення аналізу ризиків, розрахованих на працівників митних органів та органів охорони державного кордону

   

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  проведення навчання працівників митних органів та органів охорони державного кордону з питань організації митного і прикордонного контролю, що базується на аналізі ризиків

  -“-

  -“-

   

   

  продовження роботи з удосконалення системи аналізу ризиків в рамках Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби

   

  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

   

   

  ознайомлення з програмним забезпеченням Expert Professional Master, Convera Retrieval Ware, Convera CD-Express з метою вивчення досвіду роботи з ідентифікації, оцінки, аналізу та прогнозування митних ризиків, а також можливості та доцільності його подальшого впровадження в рамках Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби

  -“-

  -“-

  25.

  Визначення принципів інформацій-ного обміну в рамках виконання проекту  із сприяння торгівлі і транспорту-ванню ГУАМ (далі – проект ГУАМ)

  складення переліку інформації, необхідної для ефективної роботи

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  -“-

  визначення суб'єктів і періодичності обміну інформацією

   

   

  -“-

   

  -“-

  виявлення дефіциту інформації, складення переліку необхідної інформації і власників інформаційних ресурсів

   

  -“-

  -“-

  розроблення уніфікованих бланків (форм) для подання інформації з питань охорони державного кордону та митної справи

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  розроблення механізму активізації боротьби з корупцією за результатами оброблення та аналізу інформації 

  СБУ
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  МВС  до кінця першого півріччя 2006 р.

  розроблення специфікації комп'ютерної техніки, комп’ютерних мереж та програмного забезпечення

   

  Держмитслужба,
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

  підготовка проектів нормативних документів з регулювання інформаційного обміну, проведення міжвідомчого і міждержавного узгодження

   

  -“-

  -“-

  26.

  Створення системи національних комунікацій (проект ГУАМ)

   

  проектування системи комунікацій

  Мінтрансзв‘язку
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба


  -“-

  створення системи комунікацій між митними органами та органами охорони державного кордону

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  Мінтрансзв‘язку

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  27.

  Створення національної інформацій-ної системи (проект ГУАМ)

  проектування інформаційної системи на основі принципів обміну даними

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  формування політики інформаційної безпеки, створення надійних засобів забезпечення інформаційної безпеки

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  СБУ


  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  розроблення механізму інформаційного забезпечення керівників митних органів та органів охорони державного кордону

   

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

  розроблення механізму забезпечення пунктів пропуску і митниць, розташованих за межами пунктів пропуску, інформацією про профілі ризиків у режимі реального часу

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  розроблення програмного забезпечення

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

  збирання інформації, одержаної з пунктів пропуску і митниць, для оброблення та аналізу з метою виявлення вантажів,  транспортних засобів і осіб, причетних до злочинної діяльності

   

  -“-

  -“-

  створення системи відеоспостереження

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  Мінтрансзв‘язку


  -“-

  28.

  Створення системи комунікацій (проект ГУАМ)

  участь у проектуванні системи комунікацій

  Мінтрансзв‘язку
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба


  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  інсталяція системи комунікацій

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  Мінтрансзв‘язку


  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  29.

  Створення інформацій-ної системи (проект ГУАМ)

  проектування інформаційної системи

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  розроблення та створення надійних засобів для забезпечення інформаційної безпеки

   

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  СБУ


  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  розроблення програмного забезпечення

   

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

  забезпечення комп'ютерною технікою митних органів та органів охорони державного кордону

   

   

  -“-   

  -“-

  30.

  Участь у створенні спільної транзитної

  системи в рамках ГУАМ

  оснащення пунктів пропуску необхідними наказовими знаками

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби
  Мінтрансзв‘язку

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  узгодження із контролюючими органами суміжних держав, що працюють в пунктах пропуску, єдиного режиму роботи

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  внесення в інформаційну систему проекту ГУАМ даних про транзитні переміщення транспортним коридором ГУАМ

   

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  проведення регулярних зустрічей представників митних органів та органів охорони державного кордону з іншими учасниками транзитних перевезень

   

  -“-

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  розгляд питання щодо можливості укладення  багатостороннього договору про взаємне визнання транзитних гарантій у державах -  учасницях ГУАМ

   

  Держмитслужба

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  запровадження супровідних листів для митного оформлення транзитних товарів у пунктах пропуску

   

  -“-

  -“-

  31.

  Забезпечен-ня участі у створенні стандартів інфраструк-тури пунктів пропуску 

  участь у розробленні гармонізованих стандартів щодо інфраструктури пунктів пропуску, в яких повинні бути розташовані:

        комплекс приміщень для здійснення усіх видів контролю

        приміщення для декларантів, брокерів, працівників МЗС та інших органів

  Мінтрансзв‘язку
  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  до кінця першого півріччя 2006 р.

   

   

   

  необхідна кількість смуг контролю на в'їзді та виїзді 

   

   

   

   

  адміністративні, службові, технологічні та спеціальні приміщення для митних органів та органів охорони державного кордону

   

   

   

   

      естакади і ями для огляду транспортних засобів на в'їзді і виїзді

      криті майданчики для поглибленого огляду транспортних засобів (боксів)

      вольєри для службових собак

   

   

   

   

      склади, що обладнуються рампами для обслуговування залізничних або автомобільних транспортних засобів і механізмами для проведення вантажно-розвантажувальних робіт (для затриманих вантажів)

   

   

   

   

      автомобільні тензометричні ваги на окремих під'їзних коліях для здійснення контролю вагових параметрів автомобільних транспортних засобів

      залізничні колії для ремонту вагонів, додаткові шляхи для відстоювання затриманих вагонів і окремі – для вагонів з небезпечними вантажами

      спеціальні огороджені майданчики на території порту біля місця стоянки суден, що підлягають контролю, для зберігання затриманих вантажів

   

  Мінтрансзв‘язку
  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  до кінця першого півріччя 2006 р.

  32.

  Забезпечен-ня участі у створенні гармонізова-них стандар-тів оснащен-ня пунктів пропуску

  необхідними технічними засобами

  участь у розробленні гармонізованих стандартів оснащення пунктів пропуску необхідними технічними засобами

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби  -“-

   

   

   

   

   

  33.

  Складення плану оснащення ділянок державного  кордону

  розроблення плану оснащення ділянок державного кордону таким обладнанням:

       інженерно-технічне (радіолокаційні станції, прожектори, засоби примусового зупинення автотранспорту, сигналізаційні прилади, освітлювальні прилади та інше)

       спеціальне (прилади нічного бачення, наручники, гумові кийки, газові балончики тощо)

       засоби радіозв'язку

       транспортні засоби

  Адміністрація Держприкордонслужби  до кінця першого півріччя 2006 р.

   

  34.

  Складення плану оснащення загонів морської  охорони

  розроблення плану поетапного оснащення загонів морської охорони з урахуванням потреби у забезпеченні інженерно-технічним обладнанням (радіолокаційні станції,  акустичні сонари, освітлювальні прилади тощо) і засобами радіозв'язку

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  35.

  Перевірка пунктів пропуску на відповідність стандартам

  перевірка пунктів пропуску на предмет їх відповідності стандартам

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба
  Мінтрансзв‘язку


  -“-

  36.

  Підготовка специфікацій устаткування лабораторій

  підготовка специфікацій з метою обладнання лабораторій для поглибленого вивчення документів в пунктах пропуску

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

   

   

   

   

  37.

   

   

   

   

  Облаштуван-ня та осна-щення пунктів пропуску і ділянок державного кордону

   

   

  підготовка специфікацій для обладнання  стаціонарних і мобільних митних лабораторій

   

  Держмитслужба  до кінця першого півріччя 2006 р.

  облаштування пунктів пропуску, розташованих на транспортному коридорі ГУАМ, за розробленим єдиним стандартом щодо інфраструктури:

         міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення Старокозаче -

  Держмитслужба
  Адміністрація Держприкордонслужби

  друге півріччя 2006 р. –

  перше півріччя 2008 р.

  Тудора, Могилів–Подільський – Отач, Маяки – Удобне 

         місцевого пункту пропуску для автомобільного сполучення Брониця – Унгри   

   

   

  оснащення пунктів пропуску, розташованих на транспортному коридорі ГУАМ, технічними засобами згідно з розробленим єдиним стандартом оснащення

   

   

  -“-

   

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  оснащення ділянок державного кордону необхідними технічними засобами згідно з розробленим планом поетапного оснащення

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

  38.

  Оснащення лабораторій

  поетапне оснащення в пунктах пропуску лабораторій для поглибленого вивчення документів відповідно до специфікації

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  друге півріччя 2008 р. –

  перше півріччя 2010 р.

  поетапне оснащення стаціонарних і мобільних митних лабораторій відповідно до специфікації

   

  Держмитслужба

  -“-

  оснащення розташованих на транспортному коридорі ГУАМ митниць, які розміщені поза пунктами пропуску

   

  -“-

  -“-

  39.

  Забезпечен-ня доступу до інформації митних органів та органів охорони державного кордону

   

  регулярне висвітлення діяльності митних органів та органів охорони державного кордону у засобах масової інформації

   

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  постійно

  регулярне поповнення сайтів в Інтернет,

  -“-

  -“-

  випуск спеціальних періодичних видань

   

   

   

  40.

  Забезпечен-ня інформу-вання фізич-них осіб і  учасників зовнішньо-економічної діяльності про порядок застосування законодав-ства про державний кордон та митного законодав-ства

   

  роз'яснення законодавства про державний кордон і митного законодавства з розміщенням інформаційних  стендів у пунктах пропуску і на митницях 

   

  -“-  -“-

  видання спеціальних буклетів і брошур з питань митного законодавства

   

  Держмитслужба

  постійно

  надання консультацій з питань охорони державного кордону та митної справи

  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  Держмитслужба

  -“-

  роз‘яснення через Інтернет законодавства держав-учасниць ГУАМ з питань охорони державного кордону та митної справи

   

   

  -“-

   

  -“-

  41.

  Здійснення співробітниц-тва з ділови-ми колами

  проведення регулярних зустрічей за круглим столом

  Держмитслужба
  Адміністрація
  Держприкордонслужби

  -“-

   

  надання діловим колам і громадськості інформації про зміни в митному законодавстві

   

  Держмитслужба

  -“-

   

  _________________________