• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 21 грудня 2005 р. № 1257

  СТРАТЕГІЯ
  розвитку системи державних закупівель
  на 2005 — 2010 роки

  Загальна частина

  Сучасна система державних закупівель потребує досконалої законодавчої бази та ефективної системи управління на всіх стадіях. Створення такої бази — одне з найважливіших завдань органів державної влади, виконання якого сприятиме:

  ефективному і прозорому використанню державних коштів;

  запобіганню зловживанням та проявам корупції у сфері державних закупівель;

  розвитку конкурентного середовища на ринку державних закупівель;

  поліпшенню міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, яка успішно здійснює економічне реформування з метою вступу до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі.

  Система державних закупівель, створена у 2000 — 2001 роках з прийняттям Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, розвивається достатньо динамічно. Зокрема, посилюється активність учасників торгів (у середньому в тендері бере участь не менш як три учасники). Істотно підвищився рівень конкуренції на ринку державних закупівель, збільшилася кількість конкурентних процедур закупівель до 88,3 відсотка у 2004 році проти 83,5 відсотка у 2003 році. Відповідно зменшилася з 16,5 до 11,7 відсотка кількість застосованих процедур закупівлі в одного учасника. Такі ж тенденції зберігаються і в 2005 році. У цілому це сприяло розвитку конкуренції, оптимізації витрат розпорядників державних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг, поліпшенню інформаційного забезпечення учасників торгів та, як результат, зростанню довіри суб’єктів господарювання і суспільства загалом до органів державної влади.

  Однак існує ряд питань, що потребують вирішення з метою забезпечення подальшого вдосконалення системи державних закупівель, підвищення дієвості механізму закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі на засадах міжвідомчої координації, забезпечення прозорості та підвищення ефективності використання державних коштів, усунення порушень законодавства під час проведення процедур закупівель, розвитку цивілізованого ринку консалтингових послуг та запровадження електронних державних закупівель.

  Мета і основні завдання Стратегії

  Метою Стратегії є визначення перспектив подальшого функціонування системи державних закупівель, спрямованого на підвищення дієвості механізму закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, забезпечення прозорості та зростання ефективності використання державних коштів, підвищення рівня конкуренції у цій сфері з урахуванням міжнародного права, зокрема законодавства Європейського Союзу та норм і правил Світової організації торгівлі.

  Стратегія охоплює всі аспекти функціонування системи державних закупівель і передбачає координацію дій органів державної влади щодо здійснення заходів з удосконалення законодавства у цій сфері, поліпшення інформаційного забезпечення та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності закупівель.

  Основним завданням Стратегії є визначення напрямів реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2005 — 2010 роки.

  Основні напрями реалізації Стратегії

  Основними напрямами реалізації Стратегії є:

  1) розвиток законодавства з питань державних закупівель, що забезпечить:

   гармонізацію законодавства з міжнародними нормами і правилами;

  упорядкування міжвідомчої координації закупівель окремих груп товарів;

  удосконалення порядку задоволення пріоритетних державних потреб і здійснення заходів щодо запобігання виникненню боргових зобов’язань розпорядників державних коштів;

  2) поліпшення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення в системі державних закупівель, що сприятиме:

  впровадженню у сферу державних закупівель сучасних інформаційних технологій та міжнародного досвіду;

  забезпеченню прозорості процедур державних закупівель та роботи тендерних комітетів;

  підвищенню професійного рівня спеціалістів, які працюють у тендерних комітетах;

  3) формування цілісної системи контролю, що забезпечить:

  налагодження ефективного внутрішнього контролю щодо державних закупівель розпорядниками державних коштів;

  взаємодію спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг з контролюючими та правоохоронними органами;

  4) удосконалення системи управління державними закупівлями, що сприятиме створенню гнучкої та ефективної організаційної структури спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг та уповноважених ним представників у регіонах;

  5) активізація міжнародного співробітництва у сфері державних закупівель з метою:

  визнання законодавства з питань державних закупівель таким, що відповідає нормам і правилам Світової організації торгівлі;

  залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку системи державних закупівель.

  З метою організаційного забезпечення реалізації Стратегії передбачається здійснення заходів згідно з додатком, контроль за яким покладається на Мінекономіки.

  _____________________  Додаток
  до Стратегії

  ЗАХОДИ
  щодо розвитку системи
  державних закупівель на 2005—2010 роки

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  1.

  Розроблення та сприяння прийняттю проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” з метою вдосконалення порядку інформаційного забезпечення учасників торгів та вдосконалення окремих процедур закупівель і підготовка відповідних актів законодавства на його виконання

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст

  грудень 2005 р.— березень 2006 р.

  2.

  Аналіз застосування законодавства України та Європейського Союзу в частині державних закупівель та підготовка пропозицій щодо остаточної гармонізації національного законодавства з міжнародним з урахуванням інтеграційних процесів України

  Мінекономіки
  Мін’юст

  2006 рік

  3.

  Сприяння прийняттю проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про поставки продукції для державних потреб” та підготовка відповідних актів законодавства на його виконання

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст

  грудень 2005 р.— червень 2006 р.

  4.

  Підготовка нової редакції Закону України “Про державне оборонне замовлення”, сприяння його прийняттю та підготовка відповідних нормативно-правових актів щодо застосування норм Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” під час здійснення закупівель за державним оборонним замовленням

  Мінекономіки
  Мінфін
  Міноборони
  МВС
  СБУ
  Мін’юст
  грудень 2005 р.— червень 2006 р.

  5.

   Дослідження причин і практики застосування процедури закупівлі в одного учасника та вдосконалення порядку її застосування і погодження

  Мінекономіки

  грудень 2005 р.

  6.

  Ініціювання проведення переговорів про приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі після вступу України до Світової організації торгівлі

  Мінекономіки

  грудень 2006 р.

  7.

  Здійснення міжнародного співробітництва у межах формування Єдиного економічного простору – парафування та сприяння ратифікації Угоди країн членів — ЄЕП про державні закупівлі

  Мінекономіки
  МЗС

  грудень 2005 р.— 2006 рік

  8.

  Ініціювання та забезпечення участі у проектах міжнародної технічної допомоги з розвитку системи державних закупівель

  Мінекономіки

  2005—2010 роки

  9.

  Проведення міжнародних конференцій з питань державних закупівель

  Мінекономіки
  державне підприємство “Інформаційно-аналітичний бюлетень “Вісник державних закупівель”

  щороку

  10.

  Проведення консультацій та переговорів з укладення з Європейським Союзом угоди щодо обміну інформацією про тендери з державних закупівель

  —“—

  2006—2007 роки

  11.

  Впровадження у рамках Національної програми інформатизації засобів автоматизації та електронної підготовки документації щодо державних закупівель (автоматизовані місця секретаря (члена) тендерного комітету)

  Мінекономіки
  Мінтрансзв’язку
  Мінфін

  —“—

  12.

  Підготовка та запровадження пілотної системи електронних торгів (у тому числі в межах реалізації відповідних проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема “Україна через Інтернет”)

  Мінекономіки
  Мінтрансзв’язку
  СБУ

  2006 — 2010 роки

  13.

  Створення електронної системи інформаційної взаємодії та моніторингу, зокрема:

   

   

   

  оперативного моніторингу поточних закупівель

  Мінекономіки
  Мінтрансзв’язку
  СБУ
  ГоловКРУ
  Державне казначейство  2007 рік

   

  статистичного моніторингу на основі державної статистичної звітності про закупівлі

  Мінекономіки
  Держкомстат
  Мінтрансзв’язку
  СБУ


  2008 рік

  14.

  Підготовка пропозицій щодо:

   

   

   

  визначення груп товарів для закупівлі на засадах міжвідомчої координації

  Мінекономіки
  Мін’юст
  головні розпорядники бюджетних коштів

  2006 рік

   

  визначення генерального замовника  з проведення процедур закупівель на засадах міжвідомчої координації

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст

  2006—2007 роки

  15. 

  Дослідження організаційної структури управління державними закупівлями на центральному та реґіональному рівнях з урахуванням європейського досвіду

  Мінекономіки
  ГоловдержслужбаМінфін
  Мін’юст

  2006 рік

  16.

  Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організаційної  структури та статусу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг у зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи

  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст

  2006—2007 роки

  17.

  Удосконалення порядку взаємодії між Мінекономіки, Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, головними управліннями економіки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, контролюючими та правоохоронними органами під час здійснення контролю у сфері державних закупівель

  Мінекономіки
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні,
  Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  ГоловКРУ
  Державне казначейство
  СБУ
  МВС

  2006—2010 роки

  18.

  Підготовка методично-роз’яснювальних матеріалів на основі вивчення та узагальнення судової практики, пов’язаної з розглядом питань стосовно державних закупівель

  Мінекономіки
  Вищий господарський суд (за згодою)

  2006—2007 роки

  19.

  Удосконалення системи внутрішнього контролю за державними закупівлями

  розпорядники державних коштів
  Мінекономіки

  2006 рік

  20.

  Розроблення та здійснення заходів щодо запобігання виникненню боргових зобов’язань замовників за договорами про державні закупівлі, у тому числі за державним замовленням, та остаточне завершення погашення заборгованості за виконані у попередні роки державні замовлення

  Мінекономіки
  Мінфін
  Державне казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

  2006 рік

  21.

  Підготовка для розпорядників державних коштів методичних рекомендацій стосовно здійснення процедур державних закупівель з урахуванням їх специфіки, зокрема щодо кваліфікаційних вимог, оцінювання пропозицій, проведення попередньої кваліфікації

  Мінекономіки
  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
  МОЗ

  2006—2010 роки

  22.

  Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, що беруть участь у роботі тендерних комітетів, у тому числі за галузевою ознакою (цільові групи), та їх сертифікація

  Мінекономіки
  МОН

  2005—2010 роки

  23.

  Удосконалення порядку організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель

  Мінекономіки
  МОН

  2007 рік

  24.

  Введення штатної одиниці — секретаря тендерного комітету

  розпорядники державних коштів

  2006—2007 роки

  25.

  Розроблення механізму та запровадження аудиту державних закупівель як засобу запобігання порушенню замовниками законодавства щодо державних закупівель

  Мінекономіки
  ГоловКРУ

  2006 рік

  26.

  Взаємодія з діловими колами та громадськими організаціями, у тому числі з тими, що представляють інтереси учасників торгів зокрема:

  Мінекономіки
  Держпідприєм-ництво

  2006—2010 роки

   

  проведення семінарів, нарад, конференцій за участю суб’єктів господарювання — учасників торгів;

   

   

   

  визначення доцільності формування “чорного списку” суб’єктів господарювання — учасників і замовників торгів, експертів і консультантів з метою запобігання зловживанням у сфері державних закупівель

   

   

   

  ___________________