• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 21 грудня 2005 р. № 1232

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Державне казначейство України

   

              1. Державне казначейство України (далі – Казначейство) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується.

   

  Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку.

   

              2. Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та цим Положенням.

   

           3. Основними завданнями Казначейства є:

   

              1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі  ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

   

              розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

   

              контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

   

  в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

   

              ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

   

              2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

   

              3) визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

   

              4. Казначейство відповідно до покладених на нього завдань:

   

              1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів,  спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;

   

              2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;

   

              3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;

   

              4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

   

              5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

   

              6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

   

              7) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

   

              8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

   

              9) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

              10) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з  розпису державного бюджету та зміни до нього;

              11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

   

              12) здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;

   

              13) у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

             

              14) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

   

              15) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:

   

              здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

              відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

              відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

              витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

              дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;

              дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

              дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

              здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

   

              16) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

   

              17) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;

              18) виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов’язані із роботою його територіальних органів;

   

              19) здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;

   

              20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

   

              5. Казначейство має право:

   

              1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках;

   

              2) розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковуються, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

   

              3) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

   

              4) ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення;

   

              5) списувати позички, надані місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, відповідно до законодавства;

              6) надавати послуги (у тому числі платні), пов’язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

   

              7) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

   

              8) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення  бюджетних правопорушень;

   

              9) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;

              10) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

              11) здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з казначействами інших країн, вивчати досвід роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо його впровадження в Україні.

              6. Казначейство в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

             

              7. Казначейство очолює голова, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів.

             

  Голова Казначейства є членом колегії Мінфіну.

   

  8. Голова Казначейства має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів, погодженим з головою Казначейства.

             

  Розподіл обов’язків між заступниками провадить голова Казначейства.

   

              9. Голова Казначейства:

   

              1) здійснює керівництво діяльністю Казначейства, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром фінансів за виконання покладених на Казначейство  завдань;

   

              2) призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, крім заступників голови;

   

              3) затверджує положення про структурні підрозділи Казначейства;

   

  4) визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства і керівників територіальних органів;

   

  5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, крім заступників голови;

   

              6) підписує видані в межах компетенції Казначейства накази та організовує перевірку їх виконання;

   

              7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

   

              10. Казначейство для виконання покладених на нього завдань може за погодженням з Міністром фінансів утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Казначейства.

   

              Типове положення про територіальний орган Казначейства затверджує Міністр фінансів.

             

              11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Казначейства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Казначействі утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів Казначейства.

   

              Персональний склад колегії затверджує Міністр фінансів за поданням голови Казначейства.

   

              Рішення колегії проводяться в життя наказами Казначейства.

   

              12. Граничну чисельність працівників Казначейства затверджує за поданням голови Міністр фінансів у межах граничної чисельності працівників Мінфіну, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

   

              13. Структуру Казначейства затверджує Міністр фінансів за поданням голови Казначейства.

   

              14. Штатний розпис та кошторис Казначейства затверджує голова за погодженням з Міністром фінансів.

   

              15. Казначейство утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінфіну.

   

  16. Умови оплати праці працівників Казначейства визначаються Кабінетом Міністрів України.

   

              17. Казначейство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   

  ___________________________