• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 грудня 2005 р. № 1205

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Статуті Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1423), від 27 жовтня 1999 р. № 1987 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2153), від 27 червня 2000 р. № 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 26, ст. 1096), від 13 вересня 2001 р. № 1179 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1727), від 28 лютого 2002 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 413), від 18 січня 2003 р. № 46 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 108), від 30 листопада 2004 р. № 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49,
  ст. 3206):

  у пункті 4.4 слово “арбітражному” замінити словом “господарському”;

  у пункті 4.9 слова “Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади” замінити словом “Мінпаливенерго”;

  в абзаці другому пункту 5.2 слова “держава в особі Кабінету Міністрів України” замінити словами “держава в особі Мінпаливенерго”;

  у пункті 7.6, абзаці третьому підпункту 10.3.1 та пункті 15.4 слова “Кабінет Міністрів України” в усіх відмінках замінити словами “Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України”;

  в абзаці другому підпункту 10.2.1 слова “спостережна рада Компанії, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України” замінити словом “Мінпаливенерго”;

  підпункт 10.2.2 викласти в такій редакції:

  “10.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

  а) визначення стратегії та основних напрямів діяльності Компанії, затвердження планів її роботи і звітів про їх виконання;

  б) внесення змін до Статуту Компанії;

  в) обрання та відкликання:

  голови та членів спостережної ради;

  голови та членів правління;

  голови та членів ревізійної комісії;

  г) затвердження річних результатів діяльності Компанії, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

  ґ) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств Компанії;

  д) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

  е) створення, реорганізація та ліквідація філіалів, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, затвердження положень про них;

  є) прийняття рішень про зміну статутного фонду Компанії;

  ж) затвердження положення про ревізійну комісію Компанії;

  з) затвердження положення про спостережну раду Компанії;

  и) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

  Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та установчих документів Компанії.

  За рішенням загальних зборів акціонерів функції з вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.

  Повноваження, передбачені підпунктами “б”, “г”, “ґ”, “д”, “е”, “є”, “и”, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Компанії.

  У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії:

  повноваження, передбачені абзацами другим і четвертим підпункту “в”, підпунктами “є” та “и”, здійснює Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

  повноваження, передбачені абзацом третім підпункту “в”, здійснює Кабінет Міністрів України”;

  у пункті 10.3:

  підпункт 10.3.7 “г” виключити;

  доповнити пункт новим підпунктом 10.3.8 такого змісту:

  “10.3.8. У своїх діях голова та члени спостережної ради керуються цим Статутом, положенням про спостережну раду та законодавством”;

  доповнити підпункт 10.4.2 абзацом такого змісту:

  “Трудовий контракт з головою правління Компанії укладає в установленому порядку Міністр палива та енергетики”;

  підпункт 10.4.7 “ж” після слова “затверджує” доповнити словами “за погодженням з Мінпаливенерго”;

  у другому і третьому реченнях підпункту 10.4.8 слово “Держкомсекретів” замінити словами “відповідним державним органом”;

  в абзаці четвертому пункту 11.2 слова “спостережною радою Компанії” замінити словами “Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України”;

  в абзаці другому пункту 14.1 слова “Кабінет Міністрів України” замінити словом “Мінпаливенерго”;

  у пункті 15.3:

  у підпункті “в” слова “арбітражного суду” замінити словами “господарського суду”;

  підпункт “г” викласти в такій редакції:

  “г) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

  абзац перший пункту 15.5 викласти в такій редакції:

  “15.5. Ліквідація Компанії здійснюється комісією, утвореною загальними зборами акціонерів. У разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду, господарського суду комісія призначається судом, господарським судом, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням Кабінету Міністрів України – комісією, яка утворюється Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1651, № 38,
  ст. 2525, № 51, ст. 3355; 2005 р., № 22, ст. 1226):

  1) у пункті 11 постанови слова “та склад наглядової ради Компанії (додаються)” замінити словами “Компанії (додається)”;

  2) у Статуті Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України”, затвердженому зазначеною постановою:

  абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

  “Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго, а також цим Статутом”;

  пункт 17 викласти в такій редакції:

  “17. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Єдиним акціонером Компанії є держава в особі Мінпаливенерго”;

  пункт 24 викласти в такій редакції:

  “24. Статутний фонд Компанії може бути змінено виключно за рішенням Мінпаливенерго, погодженим з Кабінетом Міністрів України”;

  у пункті 27 слова “без погодження із засновником” замінити словами “без погодження з Мінпаливенерго”;

  у пункті 29 слова “погодженим із засновником” замінити словами “погодженим з Мінпаливенерго”;

  у пункті 31 слова “за погодженням із засновником” замінити словами “за погодженням з Мінпаливенерго”;

  в абзаці другому пункту 32 словосполучення “щороку засновником“ замінити словосполученням “щороку Мінпаливенерго”;

  абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:

  “Мінпаливенерго, яке здійснює повноваження загальних зборів акціонерів”;

  назву розділу “Кабінет Міністрів України” замінити назвою “Мінпаливенерго”;

  пункті 34 викласти в такій редакції:

  “34. До повноважень Мінпаливенерго належить:

  1) за погодженням з Кабінетом Міністрів України:

  зміна розміру статутного фонду Компанії;

  затвердження та відкликання голови, заступників голови, членів наглядової ради та ревізійної комісії Компанії;

  прийняття рішення про припинення діяльності Компанії (реорганізацію, ліквідацію), утворення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

  2) внесення змін до Статуту Компанії;

  3) затвердження річних результатів діяльності та річних фінансових планів Компанії, включаючи її дочірні підприємства та звітів про їх виконання, а також звітів і висновків ревізійної комісії, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Компанії;

  4) прийняття рішення про визначення розміру, порядку та строку сплати Компанією дивідендів до державного бюджету;

  5) погодження рішень про додаткову емісію акцій Компанії та акціонерних товариств, пакети акцій яких передано до статутного фонду Компанії;

  6) заслуховування звітів президента Компанії з питань її діяльності;

  7) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

  8) затвердження положення про структурні підрозділи Компанії”;

  абзаци перший і третій пункту 35 викласти в такій редакції:

  “35. Наглядову раду утворює Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України у складі голови ради, його заступника та п’яти членів ради. Діяльність наглядової ради припиняється з дати прийняття Мінпаливенерго погодженого з Кабінетом Міністрів України рішення про її зміну”;

  “Наглядова рада діє на підставі положення, що затверджується Мінпаливенерго”;

  підпункт 1 пункту 36 викласти в такій редакції:

  “1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго”;

   

  абзаци другий — четвертий пункту 37 викласти в такій редакції:

  “Президент Компанії підзвітний Мінпаливенерго, Кабінету Міністрів України та наглядовій раді Компанії і несе перед ними відповідальність за результати роботи Компанії.

  Президент Компанії призначається на посаді Кабінетом Міністрів України.

  Трудовий контракт з президентом Компанії укладає в установленому порядку Міністр палива та енергетики”;

  у підпункті 6 пункту 40 слова “із засновником” замінити словами “з Мінпаливенерго”;

  абзаци перший і третій пункту 41 викласти в такій редакції:

  “41. Ревізійну комісію Компанії утворює Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України у складі голови комісії, його заступника та трьох членів комісії. Діяльність ревізійної комісії припиняється з дати прийняття Мінпаливенерго погодженого з Кабінетом Міністрів України рішення про її зміну”;

  “Ревізійна комісія діє на підставі положення, що затверджується Мінпаливенерго”;

  підпункти 1 і 3 пункту 42 викласти в такій редакції:

  “1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії та інформує Мінпаливенерго, Кабінет Міністрів України і наглядову раду Компанії про її результати”;

  “3) повідомляє Мінпаливенерго і Кабінет Міністрів України про виникнення загрози інтересам держави та інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених керівництвом Компанії”;

  у пункті 53 та абзаці другому пункту 54 слова “за рішенням Кабінету Міністрів України” замінити словами “за рішенням Мінпаливенерго, погодженим з Кабінетом Міністрів України”;

  пункт 55 викласти в такій редакції:

  “55. Ліквідація Компанії проводиться призначеною Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду”;

  перше речення пункту 57 викласти в такій редакції:

  “57. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Мінпаливенерго або суду, за рішенням якого утворено комісію”;

  пункт 58 викласти в такій редакції:

  “58. Майно Компанії, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Мінпаливенерго, погодженим з Кабінетом Міністрів України”.

  _____________________