• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  7 грудня 2005 р. № 1163

   

  ПОРЯДОК
  ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу,
  що беруть участь у процедурі погашення заборгованості,
  та користування його даними


   Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм формування, ведення та користування даними реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості (далі — підприємства), права та обов’язки держателя реєстру, його адміністратора та користувачів, доступу до інформації, що міститься у ньому.

  2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

  система реєстру — сукупність даних і документів, що забезпечують формування та ведення реєстру;

  особовий запис — об’єднана єдиним індивідуальним номером сукупність інформації про внесене до реєстру підприємство.

  Інші терміни вживаються у значенні відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування  підприємств паливно-енергетичного комплексу” (далі — Закон).

  3. Держателем реєстру є Мінпаливенерго.

  4. Мінпаливенерго:

  приймає рішення про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, що прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості (далі — перелік), а також про їх виключення з реєстру;

  здійснює контроль за виконанням адміністратором реєстру покладених на нього функцій;

  використовує інформацію реєстру для забезпечення виконання завдань, покладених на нього Законом.

  5. Адміністратором реєстру є розрахунковий центр — підрозділ оптового постачальника електричної енергії — державного підприємства “Енергоринок”, що забезпечує ведення та користування даними реєстру, зокрема:

  1) створює автоматизовану комп’ютерну базу даних для системи реєстру, забезпечує розроблення її програмного забезпечення і відповідних інструктивних документів;

  2) забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної бази даних, збереження інформації та захист її від несанкціонованого доступу і руйнування;

  3) формує систему реєстру;

  4) проводить операції в реєстрі, зокрема з ведення особових записів підприємств, внесення змін до реєстру;

  5) готує перелік підприємств та подає його на розгляд Мінпаливенерго;

  6) повідомляє підприємства про включення їх до переліку, що подається на розгляд Мінпаливенерго;

  7) подає Мінпаливенерго списки підприємств, що виключаються з реєстру;

  8) повідомляє підприємства про включення їх до реєстру та виключення з нього;

  9) здійснює приймання, облік та оброблення запитів користувачів реєстру;

       10) видає підприємствам витяги з реєстру, зокрема про операції в реєстрі;

       11) веде журнали обліку та інші документи реєстру;

       12) здійснює приймання, облік і зберігання документів, що забезпечують формування та ведення реєстру;

       13) надає на запити користувачів відповідну інформацію з реєстру.

  6. Адміністратор реєстру несе відповідальність за своєчасне формування реєстру, відповідність внесеної до реєстру інформації про підприємство документам, на підставі яких здійснюється реєстрація, та її збереження.

  Адміністратор реєстру визначає перелік осіб, що мають право вносити інформацію про підприємства до реєстру, зміни до цієї інформації, оформляти витяги з реєстру, зокрема про операції в реєстрі.

  7. Користувачами реєстру є:

  органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

  розпорядники бюджетних коштів;

  державні цільові фонди;

  підприємства — учасники розрахунків;

  суди та правоохоронні органи.

  8. Фінансування витрат, пов’язаних з формуванням та веденням реєстру, здійснюється за рахунок коштів державного підприємства “Енергоринок”.

    Включення підприємств до реєстру

  9. Підприємство, орган управління якого прийняв рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, підлягає включенню до реєстру, для чого подає адміністратору реєстру заяву і такі документи:

        1) копію рішення органу управління підприємства, щодо участі у процедурі погашення заборгованості. Органом управління підприємства є уповноважений діяти від імені підприємства орган (посадова особа підприємства) відповідно до його установчих документів.
  Органом управління державного (комунального) підприємства є керівник підприємства;

        2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

        3) копії установчих документів;

        4) копію довідки з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах державної статистики;

        5) копії передбачених пунктом 1.1 статті 1 Закону ліцензій, отриманих підприємством до розрахункової дати;

        6) копії балансів підприємства на 31 грудня 2004 р. та
  30 червня 2005 р., звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за формою, що затверджується Держкомстатом;

        7) довідку про обсяги та структуру дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства із зазначенням кредиторів, дебіторів, суми і видів заборгованості;

        8) у разі порушення справи про банкрутство або здійснення  виконавчого провадження — копії судових рішень щодо заборгованості, копію постанови про відкриття виконавчого провадження та довідку підприємства із зазначенням стадії провадження справи про банкрутство та копію плану санації, затвердженого судом.

  Документи, зазначені у цьому пункті (далі — підтвердні документи), підписуються (засвідчуються) особою, уповноваженою діяти від імені підприємства, та скріплюються печаткою підприємства. До розрахункового центру одночасно з підтвердними документами подаються документи, що встановлюють повноваження особи, що підписує (засвідчує) підтвердні документи (витяг із статуту підприємства, копія рішення про призначення (обрання) особи, уповноваженої діяти від імені підприємства, тощо).

  Відповідальність за повноту і достовірність даних, наведених у підтвердних документах, несе підприємство, яке їх подає.

  10. Адміністратор зазначає в реєстрі дату подання уповноваженою особою заяви підприємства і підтвердних документів.

        Про прийняття рішення щодо внесення або відмови у внесенні підприємства до переліку адміністратор реєстру письмово повідомляє підприємство із зазначенням у разі відмови її причин.

        11. Підставою для відмови у внесенні підприємства до переліку може бути:

  невідповідність підприємства, що подало підтвердні документи, вимогам пункту 1.1 статті 1 Закону;

  подання не всіх передбачених Законом документів, а також недотримання вимог оформлення поданих документів, передбачених цим Порядком;

  закінчення строку подання підтвердних документів.

        12. Адміністратор реєстру протягом десяти днів після закінчення строку, встановленого для подання підприємствами підтвердних документів, формує перелік і подає його до Мінпаливенерго на розгляд.

        13. Мінпаливенерго розглядає протягом п’яти днів після надходження перелік та видає наказ про його затвердження. Копія наказу передається адміністратору реєстру для формування реєстру.

  Наказ є підставою для включення адміністратором реєстру підприємств до реєстру. Підприємство вважається таким, що бере участь у процедурі погашення заборгованості, з дати видання наказу Мінпаливенерго про затвердження переліку.

        14. Адміністратор реєстру у тижневий строк після надходження наказу Мінпаливенерго про затвердження переліку:

  формує систему реєстру;

  готує по три примірники витягу з реєстру для кожного підприємства за формою, затвердженою Мінпаливенерго. Витяг з реєстру підписується уповноваженою особою адміністратора реєстру та засвідчується печаткою оптового постачальника електричної енергії — державного підприємства “Енергоринок”;

  надсилає витяги з реєстру підприємствам;

  надсилає сформований реєстр його держателю.

        15. У разі внесення у період дії процедури погашення підприємством заборгованості змін до інформації, наданої ним адміністратору під час включення до реєстру (зміна даних у свідоцтві про державну реєстрацію, довідці органів державної статистики, в установчих документах, даних ліцензій, поштової адреси, номерів телефонів посадових та уповноважених осіб підприємства, зупинення провадження у справі про банкрутство, виконавчого провадження), таке підприємство у десятиденний строк повідомляє про це адміністратора реєстру і подає документи (або їх засвідчені копії), що підтверджують зазначені зміни. Зміни вносяться до реєстру у триденний строк після надходження до адміністратора реєстру відповідного повідомлення.

   

   Виключення підприємств з реєстру

  16. Підприємство виключається з реєстру на підставі наказу Мінпаливенерго у разі:

  неподання ним протягом трьох місяців з дати видання Мінпаливенерго наказу про затвердження переліку звітності за результатами проведених згідно із Законом розрахунків;

  надходження до адміністратора реєстру рішення підприємства про припинення участі у процедурі погашення заборгованості.

  Для припинення участі у процедурі погашення заборгованості за власною ініціативою підприємство подає адміністратору реєстру заяву та копію рішення органу управління підприємства про припинення участі у процедурі погашення заборгованості, підписану (засвідчену) особою, уповноваженою діяти від імені підприємства, та скріплену печаткою підприємства.

  У разі надходження заяви підприємства про припинення його участі у процедурі погашення заборгованості адміністратор реєстру протягом п’яти днів вносить до Мінпаливенерго подання про виключення підприємства з переліку. Мінпаливенерго протягом п’яти днів після внесення подання видає наказ про виключення підприємства з переліку, копія якого у триденний строк надсилається адміністратору. Інформація про виключення підприємства з реєстру вноситься до реєстру у дводенний строк після надходження до адміністратора відповідного наказу Мінпаливенерго.

  17. Підприємство вважається виключеним з переліку з дати видання відповідного наказу Мінпаливенерго. При цьому в реєстрі обов’язково зазначаються підстава виключення підприємства з реєстру, номер та дата видання наказу Мінпаливенерго про виключення підприємства з переліку.

  У разі виключення з реєстру підприємства, щодо якого зупинено провадження у справі про банкрутство або виконавче провадження у зв’язку із включенням такого підприємства до реєстру, адміністратор реєстру інформує відповідні державні органи про його виключення.

   Загальні вимоги до ведення реєстру

  18. Система реєстру формується з:

  особових записів підприємств;

  підтвердних документів;

  реєстру;

  запитів користувачів;

  журналів обліку операцій у реєстрі, вхідних і вихідних документів,
  а також видачі документів.

  Журнали обліку ведуться у хронологічному порядку.

  19. Реєстр ведеться у паперовій формі та на електронних носіях.
  Усі записи в реєстрі виконуються українською мовою. Технологія ведення реєстру визначається його адміністратором.

  20. Реєстр ведеться із забезпеченням збереження документів, що стали підставою для його формування та внесення до нього змін, а також створенням можливості відновлення інформації щодо внесених до нього підприємств.

  21. Усі складові реєстру повинні зберігатися адміністратором протягом усього часу його існування, але не менш як три роки з моменту припинення ведення реєстру.

  22. Реєстр ведеться за допомогою програмних засобів, які повинні забезпечувати виконання таких функцій:

  збереження даних реєстру;

  внесення змін до даних реєстру;

  роздрукування на визначену дату переліку внесених до реєстру підприємств;

  роздрукування на визначену дату даних реєстру;

  роздрукування витягів з реєстру, зокрема про операції в реєстрі;

  включення та виключення підприємств до/з реєстру;

  фіксація даних про включення та виключення підприємств
  до/з реєстру;

  ведення та роздрукування журналів обліку;

  резервне копіювання даних реєстру і журналів обліку.

  23. Особовий запис включеного до реєстру підприємства повинен містити таку інформацію:

  повне найменування підприємства;

  номер і дата внесення до реєстру особового запису;

  номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію;

  основний вид діяльності підприємства (згідно з довідкою органу державної статистики);

  найменування підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, нафтогазова), до якої належить підприємство;

  місцезнаходження підприємства, його адреса;

  прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої діяти від імені підприємства із зазначенням  посади і номерів телефонів;

  реквізити ліцензій, які отримало підприємство на дату виникнення заборгованості;

  дата і номер рішення органу управління підприємства про участь у процедурі погашення заборгованості;

  дата включення до реєстру;

  підстава включення до реєстру (дата видання та номер наказу Мінпаливенерго про затвердження переліку підприємств);

  підстава і дата виключення з реєстру;

  підстава і дата внесення змін до інформації щодо включеного до реєстру підприємства;

  відомості щодо перебування підприємства у процедурі банкрутства та стадії провадження у справі про банкрутство або відкриття виконавчого провадження.

   Користування даними реєстру

  24. Інформація про включені до реєстру підприємства надається користувачам відповідно до цього Порядку у формі витягів з реєстру на письмовий запит за формою, затвердженою Мінпаливенерго.

  Користувачі реєстру несуть відповідальність за використання інформації з метою, зазначеною в запиті.

  25. Інформація про включене до реєстру підприємство надається  протягом десяти днів після надходження до адміністратора відповідного запиту.

  26. Підприємство може отримати витяг з реєстру стосовно включення його до реєстру. Учасники розрахунків – суб’єкти господарської діяльності можуть отримати відповідну інформацію у підприємств, включених до реєстру.

  Включене до реєстру підприємство може на запит отримати також витяг про операції в реєстрі. Витяг про операції в реєстрі складається адміністратором за формою, затвердженою Мінпаливенерго.
  Витяг про операції в реєстрі обов'язково видається у разі проведення операції.
        Для отримання витягу про операції в реєстрі підприємство подає до адміністратора реєстру запит за формою, затвердженою Мінпаливенерго.

  27. Адміністратор щомісяця не пізніше третього числа місяця, що настає за звітним періодом, надає дані реєстру його держателю та НКРЕ за формою, затвердженою Мінпаливенерго.

   Припинення ведення реєстру

  28. Ведення реєстру припиняється на підставі наказу Мінпаливенерго протягом десяти календарних днів з моменту надходження його копії.    Дата припинення визначається датою відповідного наказу Мінпаливенерго.

  Після припинення ведення реєстру адміністратору забороняється виконувати будь-які операції, крім видачі витягів про операції в реєстрі і  документів уповноваженим особам підприємств.

  _____________________