• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  ВІд 7 грудня 2005 р.  № 1153

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  “Інформаційні та комунікаційні технології  в освіті і науці”
  на 2006—2010 роки

  Загальна частина

  Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів.

  Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті.

  Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує їх роль в освіті, сприяє розвитку так званих відкритих університетів.

  Українське науково-освітнє середовище також не може існувати без інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), основним завданням якої є проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження ними кооперативних зв’язків із західними науковими колективами. В удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані українські наукові співтовариства, які працюють у галузях фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження, аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і метеорологія тощо.

  Мета Програми

  Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і насамперед — конкурентоспроможних комп’ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.

  Основні завдання Програми

  Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні забезпечити:

  підвищення загальної інформаційної грамотності населення;

  оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням;

  впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;

  розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення;

  залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;

  розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього життя;

  забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів та розробників);

  підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

  розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);

  розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та наукових установ;

  розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів.

     Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, новітніх досягнень в інформаційній сфері.

  Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.

  Фінансування Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших джерел, у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій тощо.

  Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність національної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх послуг; надати нові можливості для наукового пошуку та технологічного розвитку;

  підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови для ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв’язати соціальні проблеми, пов’язані із створенням рівних умов  доступу до освіти і науки; 

  забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і створити умови для безперервного навчання протягом усього життя;

  підвищити ефективність державного управління за рахунок впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних технологій;

  забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;

  забезпечити прискорення інтеграції України до світового науково-освітнього простору.

  ___________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ,
  спрямовані на розвиток інформаційних
  та комунікаційних технологій в освіті і науці на 2006—2010 роки

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. гривень

  У тому числі за роками

   

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

   

  Оснащення комп’ютерною технікою та програмними засобами

   

  Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними комплексами:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2007

  524600

   

  123388

  401212

   

   

   

   

  позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

  МОН

  2007

  5000

   

  5000

   

   

   

   

  позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління міських, районних держадміністрацій

  МОН

   

  2007

  73720

   

  73720

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  наукових та науково-методичних установ, інститутів системи післядипломної педагогічної освіти

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2007

  3800

  471

  3329

   

   

   

   

  Оснащення мобільними навчально-комп’ютерними комплексами:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  наукових та науково-методичних установ

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2007

  400

  94

  306

   

   

   

   

  загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня

  — “ —

  2008—2010

  370000

   

   

  50000

  200000

  120000

   

  Оснащення професійно-технічних навчальних закладів навчально-комп’ютерними комплексами

  — “ —

  2006—2010

  190000

  8941

  45265

  45265

  45264

  45265

   

  Створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами

  МОН
  Мінагро-політики
  МОЗ
  Академія педагогічних наук


  2006—2008

  17000

  1412

  8294

  7294

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Забезпечення вищих навчальних закладів, наукових та науково-методичних установ технічними засобами і мережевим обладнанням

  МОН
  Мінагро-політики
  Міноборони Академія педагогічних наук

  2006—2010

  10100

  1108

  2510

  2160

  2162

  2160

   

  Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, наукових та науково-методичних установах

  МОН
  МОЗ
  інші центральні органи виконавчої влади Академія педагогічних наук

  2006—2010

  8400

  494

  2301

  2001

  1803

  1801

   

  Підключення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до Інтернет

  МОН
  Мінтранс-зв’язку

  2006—2007

  128400

  15106

  113294

   

   

   

   

  Впровадження бездротових технологій. Створення типових проектів абонентського доступу до інформаційних ресурсів

  Мінтранс-зв’язку
  МОН
  Національна академія наук

  2006—2010

  10000

  471

  4382

  2382

  1383

  1382

   

  Розроблення та впровадження мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу до Інтернет у важкодоступних районах

  Мінтранс-зв’язку
  МОН
  Національна академія наук

  2006—2010

  39900

  824

  4169

  13569

  10669

  10669

   

  Розроблення та впровадження технології xDSL для доступу до Інтернет дротовою мережею зв’язку

  — “ —

  2006—2010

  10000

  706

  3574

  2574

  1572

  1574

   

  Оснащення ліцензійними програмами

  МОН
  Мінагро-політики
  МОЗ
  Академія педагогічних наук


  2006—2010

  35000

  1647

  8338

  8338

  8339

  8338

   

  Разом

   

   

   

  1426320

   

   

   

   

   

   

  Програмні засоби для загальноосвітніх,
  професійно-технічних та вищих навчальних закладів

   

  Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2007

  11000

  1306

  2449

  2449

  2447

  2449

   

  Створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  17750

  1129

  5393

  3976

  4126

  3126

   

  Створення фільмотеки навчальних фільмів на електронних носіях (40 відеофрагментів)

  МОН

  2006—2007

  2000

  235

  1765

   

   

   

   

  Створення педагогічних програмних засобів для професійно-технічних навчальних закладів

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  60000

  2824

  14294

  14294

  14294

  14294

   

  Створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного навчання

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  7000

  424

  1944

  1744

  1444

  1444

   

  Створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах

  — “ —

  2006—2010

  3500

  306

  824

  824

  772

  774

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення та впровадження програмних засобів для уніфікованої системи дистанційного навчання

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  14500

  494

  3301

  6701

  2703

  1301

   

  Створення банку атестованих курсів дистанційного навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

  МОН
  МОЗ
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук  2006—2010

  34900

  3129

  12843

  6343

  6342

  6243

   

  Розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних засобів і технологій для індивідуалізації навчального процесу та їх впровадження в систему дистанційного навчання

  МОН
  Національна академія наук Академія педагогічних наук
  2006—2010

  2350

  165

  634

  584

  533

  434

   

  Створення системи дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів

  МОН
  Мінагро-політики Академія педагогічних наук

  2006—2010

  6000

  282

  1429

  1429

  1431

  1429

   

  Створення центру розроблення та впровадження програмних засобів навчального призначення

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  2880

  136

  686

  686

  686

  686

   

  Разом

   

   

   

  161980

   

   

   

   

   

   

  Створення GRID-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень

  МОН
  Національна академія наук

  2006—2010

  3500

  235

  1191

  691

  692

  691

   

  Разом

   

   

   

  3500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої
  телекомунікаційної мережі (УРАН)

   

  Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній в мм. Одесі, Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові, Сімферополі, Севастополі, Луганську і Запоріжжі

  Підготовка форм типових рішень для організації базового комп’ютерного телекомуні-каційного вузла. Підключення мережевих інфраструктур до національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення тестового доступу до європей-ської науково-дослідницької  мережі (GEANT)

  МОН
  Мінтранс-зв’язку
  СБУ

  2006—2007

  9900

  2329

  7571

   

   

   

   

  Підключення оптичних мереж університетів, наукових установ в інших містах до національ-ної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення доступу до європейської науково-дослідницької  мережі (GEANT)

  МОН Мінтранс-зв’язку
  СБУ
  МОЗ
  інші центральні органи виконавчої влади


  2008

  1500

   

   

  1500

   

   

   

  Створення мережевої інфраструктури міжміських оптичних ліній в напрямку:

  Київ—Житомир—Вінниця—Хмельницький—Тернопіль—Львів—державний кордон України;

  Київ—Черкаси—Кіровоград—Миколаїв—Одеса;

  Черкаси—Кременчук—Дніпропетровськ, Полтава—Харків;

  Миколаїв—Херсон

  МОН Мінтранс-зв’язку
  СБУ

  2006—2009

  151600

  8210

  70796

  37796

  34798

   

   

  Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній переходу через українсько-польську, українсько-словацьку і українсько-угорську ділянки державного кордону, організація мультигігабітних з’єднань із словацькою, чеською, австрійською та угорською науково-освітніми мережами

  — “ —

  2006—2008

  9000

  941

  3059

  5000

   

   

   

  Разом

   

   

   

  172000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів

   

  Створення Інтернет-порталу:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  загальної середньої та професійно-технічної  освіти

  МОН
  СБУ
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  3835

  253

  1249

  777

  779

  777

   

  дистанційного навчання

  — “ —

  2006—2010

  1450

  247

  301

  301

  300

  301

   

  інформаційних ресурсів освіти і науки

  МОН
  СБУ
  Національна академія наук

  2006—2010

  3910

  231

  1088

  1097

  747

  747

   

  інноваційної діяльності

  — “ —

  2006—2010

  1300

  61

  310

  310

  309

  310

   

  Розроблення технології створення віртуальних навчальних інформаційних ресурсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями, реалізація проекту підготовки бакалаврів за спеціальністю “Телекомунікації”

  МОН Мінтранс-зв’язку
  СБУ
  Національна академія наук

  2006—2010

  1690

  75

  381

  411

  412

  411

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення програмного та інформаційного забезпечення для електронних наукових бібліотек і архівів

  МОН
  СБУ
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук  2006—2010

  16600

  823

  4217

  4117

  4018

  3425

   

  Забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі

  МОН
  СБУ
  Національна академія наук

  2006—2007

  3000

  353

  2647

   

   

   

   

  Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи

  — “ —

  2006—2007

  250

  59

  191

   

   

   

   

  Створення електронних бібліотек вищих навчальних закладів

  МОН
  СБУ
  інші центральні органи виконавчої влади

  2006—2010

  620

  24

  319

  79

  79

  119

   

  Створення системи електронних класифікаторів і нормативних документів для забезпечення дистанційної освіти

  МОН
  СБУ
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук Академія педагогічних наук


  2006—2010

  8200

  536

  1610

  2316

  2122

  1616

   

  Створення та впровадження типових макетів і шаблонів електронних документів для використання у вищих навчальних закладах

  — “ —

  2006—2010

  1400

  71

  357

  357

  258

  357

   

  Створення віртуального університету, розроблення та підтримка його інформаційних ресурсів

  МОН
  СБУ
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук


  2006—2010

  11500

  941

  4765

  2765

  1764

  1265

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сертифікація та атестація програмних засобів та курсів дистанційного навчання

  МОН
  СБУ
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук


  2006—2008

  1000

  118

  441

  441

   

   

   

  Разом

   

   

   

  54755

   

   

   

   

   

   

  Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

   

  Підготовка науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та їх сертифікація для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук


  2006—2010

  3850

  228

  1055

  1055

  757

  755

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення програмно-методичного комплексу та електронних ресурсів для підвищення кваліфікації працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, викладачів та наукових працівників у галузі інформаційних та комунікаційних технологій

  МОН
  Академія педагогічних наук
  Національна академія наук

  2006—2010

  4150

  247

  1051

  951

  950

  951

   

  Створення державної системи оцінки знань та вмінь в галузі інформаційних та комунікаційних технологій із системою сертифікації, що відповідає міжнародному стандарту ECDL

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  2100

  52

  362

  462

  562

  662

   

  Створення стандартів підготовки та перепідготовки вчителів для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2008

  170

  40

  65

  65

   

   

   

  Разом

   

   

   

  10270

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нормативно-правове забезпечення впровадження
  інформаційних та комунікаційних технологій

   

  Створення комплексу державних стандартів України в галузі інформаційних та комунікаційних технологій

  МОН
  Національна академія наук

  2006—2009

  800

  47

  251

  251

  251

   

   

  Удосконалення нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності щодо захисту розробок у галузі інформаційних та комунікаційних технологій

  — “ —

  2006

  50

  50

   

   

   

   

   

  Нормативно-правове забезпечення функціонування загальнодержавного реєстру інформаційних ресурсів науково-технічної та освітньої інформації

  МОН
  Національна академія наук Академія педагогічних наук

  2006—2008

  130

  39

  47

  44

   

   

   

  Удосконалення нормативно-правової бази системи дистанційного навчання

  — “ —

  2006—2007

  100

  37

  63

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

  1080

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інформаційне забезпечення управління науково-освітньою сферою

   

  Створення системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчальних закладів

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук


  2006—2010

  4650

  311

  1590

  983

  933

  833

   

  Розроблення типової автоматизованої системи управління загальноосвітнім навчальним закладом

  МОН
  Академія педагогічних наук

  2006—2008

  1000

  94

  453

  453

   

   

   

  Розроблення програмних засобів системи незалежного тестування знань

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук

  2006—2010

  2200

  71

  358

  457

  457

  857

   

  Створення та впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах

  — “ —

  2006—2008

  1400

  75

  351

  371

  312

  291

   

  Створення галузевої системи сертифікації програмних засобів наукового і навчального призначення

  МОН
  Національна академія наук
  Академія педагогічних наук

  2006—2008

  1250

  118

  591

  541

   

   

   

  Створення інтерактивної інформаційної системи моніторингу результатів наукових досліджень

  МОН
  інші центральні органи виконавчої влади
  Національна академія наук

  2006—2010

  4400

  245

  1139

  1139

  1038

  839

   

  Розроблення програмно-технічних систем забезпечення захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу

  МОН
  СБУ
  Національна академія наук

  2006—2010

  8070

  598

  1999

  2000

  1736

  1737

   

  Розроблення та впровадження системи управління Програмою

  МОН  2006—2010

  2200

  549

  415

  414

  408

  414

   

  Разом

   

   

   

  25170

   

   

   

   

   

   

  Усього за Програмою

   

   

  1855075

  183400

  831539

  239757

  359652

  240727

   

  ___________________________