• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 895

  Київ

  Про утворення Ради з розвитку інновацій

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Раду з розвитку інновацій у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Раду з розвитку інновацій, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 25 жовтня 2017 р. № 895

  СКЛАД
  Ради з розвитку інновацій

  Прем’єр-міністр України, голова Ради

  Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі

  Віце-прем’єр-міністр України

  Міністр Кабінету Міністрів України

  Міністр освіти і науки

  Міністр фінансів

  Перший заступник Міністра фінансів, Урядовий уповноважений з питань інвестицій

  Голова Державного агентства з питань електронного урядування

  Голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (за згодою)

  Радник Прем’єр-міністра України (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку (за згодою)

  Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (за згодою)

  Заступник голови Національного комітету з промислового розвитку (за згодою)

  Голова наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

  Виконавчий директор Офісу реформ (за згодою)

  Генеральний директор наукового парку “Київська політехніка” (за згодою)

  Голова правління голови громадської організації “Соціал Буст”, керівник та засновник “1991 Open Data Incubator” (за згодою)

  Координатор громадської спілки “Українська продовольча долина” (за згодою)

  Голова Національної науково-технологічної асоціації (за згодою)

  Голова наглядової ради громадської спілки “Українська асоціація венчурного та приватного капіталу” (за згодою)

  Почесний партнер A.T. Kearney (за згодою)

  Генеральний директор ТОВ “БАСФ Т.О.В.” (за згодою)

  Директор ТОВ “Борщ Венчурс”, керуючий партнер акселератора StartUpBootCamp Ukraine (за згодою)

  Генеральний директор ТОВ “Тева Україна” (за згодою)

  Генеральний директор ТОВ “Трансінвестсервіс” (за згодою)

  Засновник та співвласник енергетичного холдингу “Гідроенергоінвест-Акванова” (за згодою)

  Президент Aricent Ukraine (за згодою)

  Президент KM Core Limited (за згодою)

  Член правління громадської організації “Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі” (ITFC), член наглядової ради громадської спілки “Українська асоціація венчурного та приватного капіталу” (за згодою)

  Засновник UNIT.City (за згодою)

  Голова комітету з питань електронної комерції Інтернет асоціації України (за згодою)

  _____________________   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
   постановою Кабінету Міністрів України 
   від 25 жовтня 2017 р. № 895

  ПОЛОЖЕННЯ 

  про Раду з розвитку інновацій

  1. Рада з розвитку інновацій (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку інновацій, забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності з метою розроблення, організації, координації та впровадження заходів, механізмів та умов для інноваційного розвитку національної економіки, створення інноваційної інфраструктури та впровадження реформ у сфері інноваційної діяльності.

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

  1) надання рекомендацій щодо координації та взаємодії органів виконавчої влади, громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

  2) підготовка пропозицій щодо створення, відновлення, розвитку та використання інноваційного потенціалу держави, розвитку інноваційної інфраструктури;

  3) підготовка рекомендацій щодо:

  формування і реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;

  визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;

  підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної інноваційної політики;

  удосконалення нормативно-правової бази з питань інноваційної діяльності;

  удосконалення механізмів організаційної, адміністративної та фінансової підтримки інновацій;

  розроблення та впровадження сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

  вивчення пропозицій громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності щодо створення сприятливих умов для інноваційного розвитку України.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності, у тому числі стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів України із зазначених питань, а також планів відповідних заходів;

  проводить аналіз стану справ у сфері інноваційної діяльності, залучення для реалізації українських інноваційних проектів іноземних інвестицій, використання передових інноваційних технологій і досвіду, стану виконання планів та законодавства у зазначеній сфері;

  розробляє пропозиції та рекомендації з питань розвитку інноваційної діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури, здійснення заходів із впровадження інноваційної моделі розвитку у відповідних галузях;

  проводить аналіз практики застосування законодавства у сфері інноваційної діяльності, готує відповідні пропозиції щодо його вдосконалення;

  бере участь у розробленні державних стратегій та цільових програм у сфері інноваційної діяльності;

  проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади завдань з реалізації державної інноваційної політики;

  подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

  5. Рада має право:

  отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, експертні комісії;

  організовувати публічні заходи, конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до її компетенції.

  6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, іноземними та міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні.

  7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

  8. Раду очолює голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.

  Голова Ради затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби до нього зміни.

  9. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

  10. Формою роботи Ради є її засідання, які проводяться за рішенням голови Ради.

  Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності — особа, яку визначає голова Ради.

  11. Для забезпечення координації діяльності Ради голова Ради призначає із членів її складу Координатора Ради.

  Координатор Ради:

  проводить робочі наради із членами Ради, забезпечує утворення та роботу її експертних комісій і робочих груп;

  організовує проведення моніторингу та аналізу стану виконання рішень Ради, забезпечує регулярне інформування голови та інших членів Ради про стан реалізації пропозицій та рекомендацій Ради.

  12. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує його секретар.

  Секретаря призначає голова Ради.

  13. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

  Члени Ради беруть участь у засіданні Ради особисто.

  У разі коли член Ради не може бути присутнім на засіданні Ради, у засіданні бере участь із правом дорадчого голосу уповноважена ним особа з установи або організації, яку представляє відповідний член Ради.

  14. Рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

  Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  15. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься органом виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  16. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

   

  _____________________