• In English
 • Уряд убезпечив учасників конкурсів на право оренди державного майна від недобросовісної конкуренції. Зокрема, внесено зміни до Порядку проведення відповідного конкурсу. Постановою запроваджено сплату гарантійного внеску або можливість надання банківської гарантії на відповідну суму для всіх учасників конкурсу на право оренди державного майна як своєрідний запобіжник проти участі в конкурсі недобросовісних учасників, діяльність яких спрямована на зрив такого конкурсу. Внесок буде повернутий усім допущеним до конкурсу учасникам, які не стали переможцями. Переможцю конкурсу гарантійний внесок зараховуватиметься в рахунок майбутніх платежів з орендної плати. У свою чергу недобросовісним учасникам гарантійний внесок не повертатиметься та буде спрямований до Державного бюджету України. Також запроваджується можливість авансового платежу в розмірі не менше шести місячних орендних плат.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 листопада 2017 р. № 886

  Київ

  Про внесення змін до Порядку проведення
  конкурсу на право оренди державного майна

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2567; 2015 р., № 40, ст. 1213; 2016 р., № 99, ст. 3231), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 листопада 2017 р. № 886

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку проведення конкурсу
  на право оренди державного майна

  1. Пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під “інвестиційним рівнем” для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні “ВВВ” або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України (далі — гарантійний внесок);

  реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску);”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим.

  2. Пункт 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців. Період, за який вноситься плата, встановлюється за пропозицією уповноваженого органу управління;”.

  У зв’язку з цим абзаци сьомий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — шістнадцятим.

  3. У пункті 7:

  1) підпункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “документи, які підтверджують гарантійний внесок;”.

  У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

  2) абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

  “- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;”.

  4. У пункті 18:

  1) перше і друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Подані претендентами матеріали розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списків його учасників та осіб, не допущених до конкурсу. Зазначені списки затверджуються наказом орендодавця.”;

  2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

  “У разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 цього Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників.

  Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.”.

  У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим.

  5. У першому реченні пункту 32 слова “відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним” замінити словом “порушення”.

  6. Доповнити Порядок пунктами 341 і 342 такого змісту:

  “341. Новий переможець конкурсу, визначений в порядку, встановленому пунктами 32—34 цього Порядку, або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днів після отримання проекту договору особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

  342. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами цього Порядку.

  У разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

  У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.”.

  7. Пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.”.

  _____________________