• In English
 • Уряд удосконалив механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, а також спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Крім того, спрощено організаційно-технічні процедури проведення аукціонів та створено можливість участі в аукціонах більшої кількості потенційних покупців. Зокрема, передбачається можливість проведення електронних біржових аукціонів, скорочення строку підготовки до проведення аукціону, актуалізація розміру стартової ціни на біржових аукціонах з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку, можливість участі в аукціонах покупців-нерезидентів, спрощення процедури подання продавцями заявок на проведення аукціону, зміна підстав для відхилення аукціонним комітетом заявок на проведення аукціону, можливість проведення декількох додаткових аукціонів, уточнення вимог до покупців на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 882

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
  Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 “Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2483; 2015 р., № 8, ст. 190, № 70, ст. 2307; 2017 р., № 51, ст. 1572) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2017 р. № 882

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570

  1. У постанові:

  1) у пункті 4 слова “і Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” виключити;

  2) пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості невідкладно повідомляти Державній фіскальній службі про дату реєстрації аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу заявок на проведення біржового аукціону.

  Державній фіскальній службі наступного робочого дня після реєстрації заявок на проведення біржового аукціону з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу подавати Міністерству енергетики та вугільної промисловості відповідно інформацію (у доларах США та гривні):

  за 15 днів, що передують даті реєстрації таких заявок, — про обсяги та митну вартість імпортованої за митними деклараціями, за якими завершено митне оформлення, нафти, зокрема:

  - нафти сорту “Юралс” (Російська Федерація), у тому числі такої, що надійшла трубопровідним транспортом;

  - нафти сорту “Айзері” (Азербайджан) або інших сортів легких нафт Каспійського регіону;

  за 10 днів, що передують даті реєстрації таких заявок, — про митну вартість імпортованого за митними деклараціями, за якими завершено митне оформлення, скрапленого газу.”.

  2. У Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 2:

  доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

  “21) товарна біржа (далі — біржа) — організація, що відповідає вимогам Закону України “Про товарну біржу” та забезпечує проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу та/або спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення;”;

  підпункт 3 після слів “спосіб проведення торгів” доповнити словами “(торгів “з голосу” або в електронній торговій системі)”;

  доповнити пункт підпунктами 31—34 такого змісту:

  “31) електронний аукціон — аукціон, який проводиться в електронній торговій системі;

  32) електронна торгова система (далі — система) — сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються біржею для забезпечення організації та проведення електронних аукціонів;

  33) торги “з голосу” — форма аукціону, яка передбачає проведення аукціону ліцитатором за фактичної присутності учасників аукціону;

  34) торги в системі — форма аукціону, яка передбачає проведення аукціону в системі;”;

  підпункти 5, 6 та 11 викласти в такій редакції:

  “5) заявка на участь в аукціоні — документ установленої в регламенті організації та проведення аукціону або спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення форми щодо участі в аукціоні, який надсилається біржі покупцем в паперовій або електронній формі залежно від обраної форми проведення аукціону;

  6) заявка на проведення аукціону — документ установленої аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу форми щодо проведення аукціону, в якому зазначаються обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, їх паспортні характеристики за встановленою класифікацією, дата та форма проведення аукціону, назва біржі, на якій планується проведення аукціону, який надається продавцем аукціонному комітету в паперовій або електронній формі залежно від обраної форми проведення аукціону;”;

  “11) покупці — суб’єкти господарювання всіх форм власності, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, а також подали біржі в повному обсязі аукціонну документацію;”;

  підпункт 15 після слів “(крім автомобільних газозаправних станцій)” доповнити словами “та відповідають вимогам безпечної експлуатації газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів, спеціалізованих магазинів із продажу зрідженого вуглеводневого газу та пунктів обміну балонів”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Для цілей цього Порядку термін “електронний цифровий підпис” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про електронний цифровий підпис”.”;

  2) у пункті 6:

  підпункти 1—3 викласти в такій редакції:

  “1) затверджує форму заявки на проведення аукціону;

  2) затверджує регламент організації та проведення аукціону або спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі — регламент організації та проведення аукціону);

  3) розробляє та затверджує щорічний графік проведення аукціонів;”;

  у підпункті 5 слова “кожного лота” виключити;

  підпункт 6 викласти в такій редакції:

  “6) приймає рішення про проведення аукціону, погоджує форму проведення аукціону (торги “з голосу” або в системі), дату та час проведення аукціону з урахуванням поданих заявок на проведення аукціону і графіка проведення аукціонів;”;

  доповнити пункт підпунктом 10 такого змісту:

  “10) затверджує форму довідки про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні.”;

  3) у пункті 7:

  абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

  “заявка на проведення аукціону не відповідає затвердженій аукціонним комітетом формі;

  заявка на проведення аукціону подана з порушенням вимог, визначених пунктами 15 і 16 цього Порядку;”;

  в абзаці четвертому слова і цифри “абзацу другого пункту 17” замінити словом і цифрами “пункту 53”;

  4) у пункті 13:

  у підпункті 4 слова “оприлюднює в засобах масової інформації” замінити словами “розміщує на власному веб-сайті”;

  у підпункті 5 слова “картки з номером” замінити словами “картки з номером. У разі проведення електронного аукціону біржа реєструє продавців і покупців та присвоює кожному з них номер учасника в системі”;

  5) пункт 14 викласти в такій редакції:

  “14. Підготовка до проведення аукціону включає:

  1) формування лотів та підготовку заявок на проведення аукціону;

  2) розгляд заявок на проведення аукціону;

  3) затвердження стартової ціни;

  4) розміщення оголошення про проведення аукціону;

  5) приймання від покупців заявок на участь в аукціоні та перерахування ними гарантійних внесків;

  6) розгляд заявок на участь в аукціоні.”;

  6) у пункті 15 слова “сім робочих днів” та “п’ять робочих днів” замінити відповідно словами “п’ять робочих днів” та “чотири робочих дні”;

  7) у пункті 19:

  абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  “Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу нафти сирої та газового конденсату на основі даних, отриманих відповідно до абзаців першого — третього цього пункту, додає податок на додану вартість та передає біржі, на якій буде проводитися аукціон, схвалені заявки на проведення аукціону та інформацію про розмір затвердженої стартової ціни на аукціоні (з урахуванням податку на додану вартість).”;

  в абзацах шостому і сьомому цифри “15” замінити цифрами “10”;

  абзац восьмий викласти в такій редакції:

  “Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу скрапленого газу на основі даних, отриманих відповідно до абзаців шостого і сьомого цього пункту, додає податок на додану вартість, діючі ставки акцизного та екологічного податків, установлені Податковим кодексом України, інші обов’язкові платежі та передає біржі, на якій буде проводитися аукціон, схвалені заявки на проведення аукціону та інформацію про розмір затвердженої стартової ціни на аукціоні (з урахуванням податку на додану вартість, діючих ставок акцизного та екологічного податків, установлених Податковим кодексом України).”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “У разі участі в аукціоні покупця-нерезидента стартова ціна зазначається додатково в еквіваленті в доларах США за офіційним курсом Національного банку на день проведення аукціону.”;

  8) у пункті 22:

  абзац перший викласти в такій редакції:

  “22. Оголошення про проведення аукціону розміщується біржею, на якій проводиться аукціон, на власному веб-сайті не пізніше ніж за три робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону — два робочих дні) до дня його проведення і містить відомості про:”;

  підпункт 2 викласти в такій редакції:

  “2) форму проведення аукціону (торги “з голосу” або в системі), порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до 18 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону);”;

  9) у пункті 25:

  у підпункті 1 слова “за встановленою аукціонним комітетом формою із зазначенням лота” виключити;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “У разі проведення електронного аукціону покупець подає заявку на участь в такому аукціоні в систему згідно з порядком, визначеним у регламенті організації та проведення аукціону.”;

  10) підпункт 2 пункту 27 після слів “у заявці на участь в аукціоні” доповнити словами “з урахуванням перерахованої таким покупцем суми гарантійного внеску”;

  11) у пункті 29:

  в абзаці першому слова “опублікування в газеті “Урядовий кур’єр” замінити словами “розміщення на веб-сайті біржі”;

  перше речення абзацу другого після слів “що подали заявку на участь в ньому в установлений строк” доповнити словами “, яка схвалена аукціонним комітетом”;

  12) у пункті 30:

  абзац перший після слів “присутніх продавців та покупців” доповнити словами “для аукціонів у формі торгів “з голосу” або в системі — для електронних аукціонів”;

  в абзаці другому після слів “уповноваженої особи продавця” доповнити словами “у книзі реєстрації присутніх продавців та покупців”, а слово “пред’являється” замінити словом “зазначається”;

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “У разі проведення електронного аукціону реєстрація уповноваженої особи продавця проводиться у системі через ідентифікацію уповноважених осіб, які представляють покупців та продавців.”.

  У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

  13) пункт 35 після слів “біржа призначає ліцитатора” доповнити словами “для аукціонів у формі торгів “з голосу” або адміністратора системи — для електронних аукціонів”;

  14) пункт 38 доповнити абзацом такого змісту:

  “Особливості проведення електронного аукціону визначаються у регламенті організації та проведення аукціону.”;

  15) пункт 41 доповнити абзацами такого змісту:

  “У ході проведення електронного аукціону обов’язкове додержання таких вимог:

  1) покупці подають пропозиції на купівлю за оголошеною ціною або подають свої пропозиції щодо ціни лота;

  2) крок аукціону становить 10 (десять) гривень;

  3) якщо покупців на оголошену позицію за стартовою ціною не виявлено, продавець може запропонувати зниження ціни (тільки для аукціонів з продажу скрапленого газу);

  4) переможцем електронного аукціону визнається покупець, що запропонував останнім найвищу ціну.”;

  16) у пункті 43:

  у підпункті 1 слова “. Рішення про проведення такого аукціону приймається комітетом протягом двох днів з дня надходження звернення продавців” виключити;

  у підпункті 2 слова “Додатковий аукціон проводиться у тому ж календарному місяці, в якому проводився аукціон” замінити словами “Додаткові аукціони проводяться у порядку, визначеному для проведення аукціону, у тому ж календарному місяці, в якому проводився аукціон”;

  17) пункт 44 виключити;

  18) підпункт 1 пункту 45 після слів “менше ніж два покупці” доповнити словами “або аукціонний комітет схвалив менше ніж дві заявки на участь в аукціоні”;

  19) пункт 46 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі проведення електронного аукціону на аукціонні свідоцтва накладаються електронні цифрові підписи уповноважених осіб покупця, продавця, біржі та аукціонного комітету.”;

  20) пункт 50 викласти в такій редакції:

  “50. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, а перераховується продавцю у повному обсязі в разі, коли:

  1) покупець став переможцем аукціону, в тому числі в разі, коли він відмовився від підписання аукціонного свідоцтва або від укладення договору купівлі-продажу;

  2) покупець подав заявку на участь у аукціоні, але не прибув для участі в ньому, а під час проведення електронного аукціону не зареєструвався в системі у визначений регламентом організації та проведення аукціону строк.”;

  21) друге речення абзацу третього пункту 51 виключити;

  22) у пункті 53:

  в абзаці першому цифри “15” замінити цифрами “10”;

  в абзаці другому слова “двох робочих днів” замінити словами “одного робочого дня”;

  23) у пункті 54 слова “один день” замінити словами “три робочих дні”;

  24) у першому реченні абзацу другого пункту 55 слова “і який проводиться не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня проведення спеціалізованого аукціону” виключити.

  _____________________