• In English
 • Урядом внесено зміни до порядків формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, теплопостачання, водопостачання і водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Змінами врегульовано питання відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду, встановлення та оприлюднення тарифів органами місцевого самоврядування. Передбачається, що таке відшкодування здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів або за рахунок включення цих витрат певний період до складу тарифів. Рішення прийняте на виконання Закону України від 16 липня 2015 р. № 626-VIII "Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 листопада 2017 р. № 870

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету
  Міністрів України від 26 липня 2006 р.
  № 1010 і від 1 червня 2011 р. № 869

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2007 р., № 16, ст. 586; 2009 р., № 51, ст. 1737; 2011 р., № 62, ст. 2472) і від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2013 р., № 1, ст. 15, № 68, ст. 2467; 2014 р., № 84, ст. 2373; 2015 р., № 60, ст. 1969, № 72, ст. 2378; 2017 р., № 33, ст. 1046) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 817, зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 листопада 2017 р. № 870

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанов
  Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р.
  № 1010 і  від 1 червня 2011 р. № 869


  1. У Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010:

  1) у пункті 2:

  після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “витрати на відшкодування втрат — витрати, що виникають у підприємств протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи (далі — уповноважений орган);”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим;

  після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “планований період — період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів на послуги;

  структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із здійсненням операцій поводження з побутовими відходами, які групуються за статтями відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та витрати на відшкодування втрат;”.

  У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

  в абзаці десятому слова “з урахуванням” замінити словами “, витрат на відшкодування втрат,”;

  2) доповнити Порядок розділом V такого змісту:

  “V. Відшкодування втрат підприємств, які виникають
  протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення
  та їх оприлюднення уповноваженим органом

  42. Для встановлення тарифів на послуги підприємство подає уповноваженому органу заяву про встановлення тарифів і розрахунки тарифів на планований період за встановленими таким органом формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

  43. Розгляд розрахунків тарифів на послуги, поданих підприємством, здійснюється уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів — протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

  44. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється уповноваженим органом у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті уповноваженого органу невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

  45. Розрахунок втрат підприємств, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом (далі — втрати підприємств), здійснюється підприємством.

  Розмір втрат підприємств визначається виходячи з витрат, понесених підприємством на надання відповідного обсягу послуг протягом періоду, який починається з дня подання підприємством до уповноваженого органу заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 43 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

  Витрати, на основі яких визначаються втрати підприємств, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифів на послуги, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

  46. Розрахунок розміру втрат підприємств подається на погодження уповноваженому органу протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

  Уповноважений орган погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

  Уповноважений орган може відмовити у погодженні розміру втрат підприємству у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок втрат поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  47. Втрати підприємств включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду уповноваженим органом тарифів на послуги, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

  У разі коли відшкодування втрат підприємств здійснюється за рахунок місцевого бюджету, підприємство під час наступного (чергового) звернення до уповноваженого органу за встановленням тарифів подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення уповноваженого органу, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

  48. У разі включення втрат підприємств до складу тарифів на послуги уповноважений орган встановлює тариф з урахуванням втрат підприємств, визначаючи при цьому період його дії, а також тариф, який повинен застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат підприємств.

  49. Інформація про розмір втрат підприємств у разі  включення їх до складу тарифу відображається у структурі тарифу на послуги.

  50. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів на послуги в період, протягом якого проводиться відшкодування втрат підприємств, уповноважений орган здійснює їх перерахування на основі наданих підприємством розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

  51. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів уповноважений орган аналізує структуру тарифу на послуги в частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на надання відповідного обсягу послуг протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених тарифах, і за результатами такого аналізу  здійснює перерахування тарифу (у разі відхилення відповідних показників).”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869:

  1) у Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 4:

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “витрати на відшкодування втрат — витрати, що виникають у ліцензіатів (підприємств) протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи;”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — шістнадцятим;

  в абзацах сьомому, дванадцятому — чотирнадцятому слова “з урахуванням” замінити словами “, витрат на відшкодування втрат,”;

  абзац одинадцятий після слів “встановлюються тарифи” доповнити словами “, та витрати на відшкодування втрат”;

  доповнити Порядок розділом такого змісту:

  “Відшкодування втрат ліцензіатів (підприємств), які виникають
  протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення
  та їх оприлюднення уповноваженим органом

  106. Розгляд розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, поданих ліцензіатом (підприємством), здійснюється уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів — протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

  107. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється уповноваженим органом у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті уповноваженого органу невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

  108. Розрахунок втрат ліцензіатів (підприємств), які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом (далі — втрати ліцензіатів (підприємств), здійснюється ліцензіатом (підприємством).

  Розмір втрат ліцензіатів (підприємств) визначається виходячи з витрат, понесених ліцензіатом (підприємством) на виробництво/надання відповідного обсягу теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води протягом періоду, який починається з дня подання ліцензіатом (підприємством) до уповноваженого органу заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 106 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

  Витрати, на основі яких визначаються втрати ліцензіатів (підприємств), розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифів, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

  109. Розрахунок розміру втрат ліцензіатів (підприємств) подається на погодження  уповноваженому органу протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

  Уповноважений орган погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

  Уповноважений орган може відмовити у погодженні розміру втрат ліцензіату (підприємству) у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  110. Втрати ліцензіатів (підприємств) включаються до складу тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води під час наступного (чергового) перегляду уповноваженим органом цих тарифів, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

  У разі коли відшкодування втрат ліцензіатів (підприємств) здійснюється за рахунок місцевого бюджету, ліцензіат (підприємство) під час наступного (чергового) звернення до уповноваженого органу за встановленням тарифів подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення уповноваженого органу, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

  111. У разі включення втрат ліцензіатів (підприємств) до складу тарифів уповноважений орган встановлює тарифи з урахуванням втрат ліцензіатів (підприємств), визначаючи при цьому період їх дії, а також тарифи, які повинні застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат ліцензіатів (підприємств).

  112. Інформація про розмір втрат ліцензіатів (підприємств) у разі включення їх до складу тарифу відображається у структурі тарифів.

  113. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат ліцензіатів (підприємств), уповноважений орган здійснює їх перерахування на основі наданих ліцензіатом (підприємством) розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

  114. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів уповноважений орган аналізує структуру тарифів у частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на виробництво відповідного обсягу теплової енергії, її транспортування та постачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених тарифах, і за результатами такого аналізу  здійснює перерахування тарифу (у разі відхилення відповідних показників).”;

  2) у Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 3:

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “витрати на відшкодування втрат — витрати, що виникають у ліцензіатів протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи;”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — дванадцятим;

  в абзаці одинадцятому слова “складових економічно обґрунтованих витрат” замінити словами “складові економічно обґрунтованих витрат”, а після слів “встановлюються тарифи” доповнити словами “, а також витрати на відшкодування втрат”;

  в абзаці дванадцятому слова “з урахуванням” замінити словами “, витрат на відшкодування втрат,”;

  доповнити Порядок розділом такого змісту:

  “Відшкодування втрат ліцензіатів, які виникають протягом
  періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення
  та їх оприлюднення уповноваженим органом

  34. Розгляд розрахунків тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, поданих ліцензіатом, здійснюється уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів — протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

  35. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється уповноваженим органом у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті уповноваженого органу невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

  36. Розрахунок втрат ліцензіатів, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом (далі — втрати ліцензіатів), здійснюється ліцензіатом.

  Розмір втрат ліцензіатів визначається виходячи з витрат, понесених ліцензіатом на надання відповідного обсягу централізованого водопостачання та водовідведення протягом періоду, який починається з дня подання ліцензіатом до уповноваженого органу заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 34 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

  Витрати, на основі яких визначаються втрати ліцензіатів, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифів, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

  37. Розрахунок розміру втрат ліцензіатів подається на погодження  уповноваженому органу протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

  Уповноважений орган погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

  Уповноважений орган може відмовити у погодженні розміру втрат ліцензіату лише у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок втрат поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  38. Втрати ліцензіатів включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду уповноваженим органом цих тарифів, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

  У разі коли відшкодування втрат ліцензіатів здійснюється за рахунок місцевого бюджету, ліцензіат під час наступного (чергового) звернення до уповноваженого органу за встановленням тарифів подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення уповноваженого органу, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

  39. У разі включення втрат ліцензіатів до складу тарифів уповноважений орган встановлює тарифи з урахуванням втрат ліцензіатів, визначаючи при цьому період їх дії, а також тарифи, які повинні застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат ліцензіатів.

  40. Інформація про розмір втрат ліцензіатів у разі включення їх до складу тарифів відображається у структурі тарифів.

  41. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат ліцензіатів, уповноважений орган здійснює їх перерахування на основі наданих ліцензіатом розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

  42. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів уповноважений орган аналізує структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на надання відповідного обсягу послуг протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених тарифах, і за результатами такого аналізу здійснює перерахування тарифів (у разі відхилення відповідних показників).”;

  3) у Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 3:

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “витрати на відшкодування втрат — витрати, що виникають у виконавців протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом;”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — дванадцятим;

  абзац одинадцятий після слів “тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення” доповнити словами “та витрати на відшкодування втрат”;

  в абзаці дванадцятому слова “з урахуванням” замінити словами “, витрат на відшкодування втрат,”;

  доповнити Порядок розділом такого змісту:

  “Відшкодування втрат виконавців, які виникають протягом
  періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення
  та їх оприлюднення уповноваженим органом

  24. Розгляд розрахунків тарифів на послуги, поданих виконавцем, здійснюється уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів — протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

  25. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється уповноваженим органом у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті уповноваженого органу невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

  26. Розрахунок втрат виконавців, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом (далі — втрати виконавців), здійснюється виконавцем.

  Розмір втрат виконавців визначається виходячи з витрат, понесених виконавцем на надання відповідного обсягу послуг протягом періоду, який починається з дня подання виконавцем до уповноваженого органу заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 24 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

  Витрати, на основі яких визначаються втрати виконавців, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифів на послуги, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

  27. Розрахунок розміру втрат виконавців подається на погодження уповноваженому органу протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

  Уповноважений орган погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

  Уповноважений орган може відмовити у погодженні розміру втрат виконавцю лише у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок втрат поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  28. Втрати виконавців включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду уповноваженим органом цих тарифів, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

  У разі коли відшкодування втрат виконавців здійснюється за рахунок місцевого бюджету, виконавець під час наступного (чергового) звернення до уповноваженого органу за встановленням тарифів подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення уповноваженого органу, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

  29. У разі включення втрат виконавців до складу тарифів уповноважений орган встановлює тарифи з урахуванням втрат виконавців, визначаючи при цьому період їх дії, а також тарифи, які повинні застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат виконавців.

  30. Інформація про розмір втрат виконавців у разі включення їх до складу тарифів відображається у структурі тарифів на послуги.

  31. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів на послуги у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат виконавців, уповноважений орган здійснює їх перерахування на основі наданих виконавцем розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

  32. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів уповноважений орган аналізує структуру тарифів на послуги в частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на надання відповідного обсягу послуг протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених тарифах, і за результатами такого аналізу  здійснює перерахування тарифу (у разі відхилення відповідних показників).”;

  4)  у Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 2:

  в абзаці першому слова “з урахуванням” замінити словами “, витрат на відшкодування втрат,”;

  після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  “До структури тарифу на послуги включаються витрати на відшкодування втрат виконавців, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування.”.

  У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим;

  доповнити Порядок розділом такого змісту:

  “Відшкодування втрат виконавців, які виникають протягом
  періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх
  оприлюднення органом місцевого самоврядування

  39. Для встановлення тарифу на послуги виконавець подає органу місцевого самоврядування заяву про встановлення тарифу і розрахунок тарифу на планований період за встановленими таким органом формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

  Планований період — період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифу на послуги.

  40. Розгляд розрахунків тарифів, поданих виконавцем, здійснюється органом місцевого самоврядування протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів — протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

  41. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється органом місцевого самоврядування у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

  42. Розрахунок втрат виконавців, які виникли протягом періоду  розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (далі — втрати виконавців), здійснюється виконавцем.

  Розмір втрат виконавців визначається виходячи з витрат, понесених виконавцем на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій протягом періоду, який починається з дня подання виконавцем до органу місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 40 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

  Витрати, на основі яких визначаються втрати виконавців, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифу на послуги, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

  43. Розрахунок розміру втрат виконавців подається на погодження органу місцевого самоврядування протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

  Орган місцевого самоврядування погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

  Орган місцевого самоврядування може відмовити у погодженні розміру втрат виконавцю лише у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

  44. Втрати виконавців включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду органом місцевого самоврядування тарифів на ці послуги, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

  У разі коли відшкодування втрат виконавців здійснюється за рахунок місцевого бюджету, виконавець під час наступного (чергового) звернення до органу місцевого самоврядування за встановленням тарифу  подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення органу місцевого самоврядування, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

  45. У разі включення втрат виконавців до складу тарифів уповноважений орган встановлює тариф з урахуванням втрат виконавців, визначаючи при цьому період його дії, а також тариф, який повинен застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат виконавців.

  46. Інформація про розмір втрат виконавців у разі включення їх до складу тарифів відображається у структурі тарифів на послуги.

  47. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів на послуги у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат виконавців, орган місцевого самоврядування здійснює їх перерахування на основі наданих виконавцем розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.”.

  _____________________