• In English
 • Уряд схвалив Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки. Основною метою Стратегії є утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного і прозорого суспільства. Стратегія визначає комунікаційні цілі та цільову аудиторію. Передбачається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та бізнесу за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством. Для реалізації Стратегії також можуть залучатися фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 25 жовтня 2017 р. № 779-р

  Київ

  Про схвалення Стратегії комунікації у сфері
  європейської інтеграції на 2018— 2021 роки

  1. Схвалити Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки, що додається.

  2. Державному комітету телебачення і радіомовлення разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

  розробити та подати Кабінетові Міністрів України у місячний строк проект плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням;

  забезпечувати розроблення та подання щороку до 1 грудня на затвердження Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

            В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 52

   

      

   

   

  СХВАЛЕНО 
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 779-р

  СТРАТЕГІЯ
  комунікації у сфері європейської інтеграції
  на 2018—2021 роки

  Загальна частина

  Інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбутньому членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни, який визначено Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

  Перспектива членства в ЄС України як невід’ємної частини Європи є стратегічним напрямом перетворень в країні, які орієнтовані на чинну в державах — членах ЄС модель соціально-економічного розвитку.

  Європейська інтеграція у політичному вимірі пов’язана із створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. В економічному — це шлях модернізації економіки України, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС, і, як наслідок, створення нових робочих місць, забезпечення соціальної стабільності — досягнення високих соціальних стандартів держав — членів ЄС.

  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), яка набрала чинності 1 вересня 2017 р., відкрила новий етап у співпраці України та ЄС. Угода про асоціацію спрямована на поступове зближення України та ЄС, формування необхідних рамок для політичного діалогу в усіх сферах, створення умов для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, посилення співробітництва у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права, поваги до прав людини і основоположних свобод, гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах.

  Масштабність процесу європейської інтеграції України та впровадження положень Угоди про асоціацію, вплив цих процесів на життя кожного громадянина робить необхідним проведення потужної роз’яснювальної та комунікаційної роботи. Адже, незважаючи на прагнення українців повернутися до європейської сім’ї та чітко зафіксовану в нормативно-правових актах стратегію приєднання України до ЄС, сам цей процес, а також його наслідки для українських громадян часто залишаються недостатньо зрозумілими широкому загалу, а отже, і весь процес викликає неоднозначну реакцію з боку різних верств. Особливо актуальною ця проблема відчувається на регіональному та місцевому рівнях, де все ще

  домінуючими є погляди на євроінтеграцію, як на суто зовнішній процес, який не стосується внутрішніх перетворень в країні та громадян.

  Стан і проблеми комунікації у сфері
  європейської інтеграції

  Україна декілька разів намагалася вирішити питання інформування/комунікації з євроінтеграційної тематики у суспільстві.

  Стратегія інтеграції України до ЄС, затверджена ще в 1998 році, регламентувала необхідність забезпечення проведення широкомасштабної агітаційно-інформаційної національної кампанії з метою сприяння інтеграції України до ЄС.

  З 2004 по 2011 рік в Україні функціонували дві державні програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України (Указ Президента України від 13 грудня 2003 р. № 1433 “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 594 “Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008—2011 роки”). Однак жодна з них не виконана через відсутність бюджетних коштів, чіткої та адекватної системи моніторингу реалізації завдань програм, взаємодії між владою та інститутами громадянського суспільства тощо.

  У 2013 році прийнято Концепцію реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 168 “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року”). Однак через скорочення видатків на виконання державних програм зазначена Концепція фактично не виконується.

  У зв’язку з цим актуальними залишаються ряд таких проблем:

  недостатній рівень свідомої підтримки широким загалом українського суспільства процесу європейської інтеграції;

  істотний дисбаланс рівня підтримки населенням зовнішньополітичного курсу на європейську інтеграцію в різних регіонах України;

  нерозуміння широким колом громадян взаємозв’язку між процесами європейської інтеграції та підвищенням рівня життя і політичною стабільністю;

  існування реальних ризиків зменшення рівня підтримки громадянами процесів європейської інтеграції та вступу до ЄС.

  Масштабність та складність розв’язання цих завдань, кількість задіяних в процесі учасників, негативний досвід державних органів в цьому питанні обумовлює необхідність формування цілком нової цілісної та зрозумілої Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.

   

  Стратегія будується на нових принципах взаємодії держави та неурядового сектору і спрямована на формування прозорих та зрозумілих правил в цьому процесі, так само як і формування адекватних реаліям цілей інформування.

  Мета Стратегії

  Основною метою Стратегії є утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного і прозорого суспільства, що спирається на засадничі права та свободи людини, принципи гендерної рівності та недискримінації, підзвітності влади, ринкової економіки та відкритості.

  Комунікаційними цілями Стратегії є:

  створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві, в якої сформовано розуміння державної політики у сфері європейської інтеграції як процесу внутрішніх реформ в Україні, які впливають на життя кожного українця;

  підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію та інші документи у сфері взаємної співпраці;

  підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;

  протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС.

  Цільова аудиторія

  Стратегії розрахована на внутрішню аудиторію (громадяни, які проживають в Україні) та зовнішню (громадяни держав — членів ЄС та українська громада за кордоном).

  Цільова аудиторія класифікується за такими параметрами:

  вік;

  регіональна (географічна) ознака;

  рівень освіти;

  галузевий принцип;

  соціально-економічні показники;

  вплив на суспільну думку;

  вплив на євроінтеграційні процеси в Україні.

  Реалізація Стратегії

  Реалізація Стратегії забезпечуватиметься спільними зусиллями та тісною співпрацею органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, бізнесу, засобів масової інформації, міжнародних організацій.

  Реалізація Стратегії здійснюватиметься за такими принципами:

  точність, достовірність, надійність, своєчасність та публічність інформації з питань європейської інтеграції. Така інформація має бути доступною, зрозумілою, охоплювати якнайбільшу кількість сфер та водночас предметною і детальною, апелювати до потреб та інтересів громадянина (зокрема, пріоритетними темами мають стати: успішні місцеві практики з впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя українців, роз’яснення і аналіз проєвропейських реформ в Україні, історії успіху національного бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у Європі, доступність для українців європейської освіти, повсякденні суспільні практики у державах — членах ЄС та допомога держав — членів ЄС Україні у розв’язанні внутрішніх проблем і протидії зовнішній агресії);

  ефективність та прозорість використання фінансових та людських ресурсів;

  широкий діалог і дискусії з різними колами громадськості щодо актуальних питань державної політики у сфері європейської інтеграції;

  взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та основних суспільних медіаторних інститутів — громадських організації, експертного середовища, засобів масової інформації, працівників освітньої та наукової сфери, установ, діяльність яких пов’язана з інформуванням населення (бібліотеки, клуби, центри) та які здатні поширювати в суспільстві знання про європейську інтеграцію;

  поглиблення співпраці з інституціями ЄС та держав — членів ЄС стосовно інформування населення про євроінтеграційні процеси.

  Ефективна реалізація Стратегії потребує:

  чіткої координації зусиль органів державної влади та представників громадянського суспільства у проведенні консультацій стосовно механізму реалізації Стратегії, формуванні комунікаційного порядку денного у сфері європейської інтеграції України та проведенні інформаційних заходів;

  ефективної співпраці органів державної влади із засобами масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального (місцевого) рівня, оскільки існує диференціація поглядів на питання європейської інтеграції України в різних регіонах держави;

  створення каналів комунікації для поширення публічної інформації та інформування про процеси європейської інтеграції України;

  залучення бізнесу та інституцій в регіонах (навчальних закладів, інформаційних центрів, бібліотек тощо) до поширення інформації з актуальних питань європейської інтеграції та результатів імплементації Угоди про асоціацію;

  використання інструментів взаємодії України з ЄС та структурами держав — членів ЄС, включаючи донорські організації як суб’єктів реалізації Стратегії, для забезпечення ефективного інформування громадськості та створення необхідних комунікаційних інституційних систем і навичок;

  фінансового забезпечення з державного та місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок державних і бюджетних програм, замовником яких має виступати Кабінет Міністрів України, а також широкого залучення донорської допомоги та фінансових ресурсів бізнесу, міжнародних громадських організацій та громадських організацій в Україні тощо.

  Досягнення цілей Стратегії передбачає:

  проведення органами державної влади регулярних брифінгів, прес-конференцій для представників засобів масової інформації та громадських організацій на теми поступу в процесі європейської інтеграції України;

  публікацію урядових звітів про успіхи та актуальні проблеми у проведенні проєвропейських реформ;

  підготовку і публікацію інформаційних матеріалів та підготовку і проведення інформаційних кампаній для підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;

  проведення за участю громадських о

  рганізацій і бізнесових кіл публічних заходів для всіх цільових груп на тему європейської інтеграції;

  проведення аудиту співпраці регіонів з ЄС, державами — членами ЄС та висвітлення результатів такої діяльності.

  Джерела фінансування

  Реалізація Стратегії здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

  Для реалізації Стратегії також можуть бути залучені фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, громадських організацій тощо.

  Контроль та моніторинг реалізації Стратегії

  Контроль за виконанням Стратегії здійснює Кабінет Міністрів України.

  З метою забезпечення контролю та координації роботи з реалізації Стратегії Кабінетом Міністрів України утворюється консультаційно-дорадчий орган — Координаційна рада з реалізації Стратегії, який очолює Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції. Координаційна рада співпрацює з громадськими

  організаціями і засобами масової інформації, які активно працюють над тематикою європейської інтеграції, дипломатичними представництвами ЄС і державами — членами ЄС, міжнародними організаціями та організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу.

  Моніторинг реалізації Стратегії здійснюють органи державної влади у тісній співпраці з представниками інститутів громадянського суспільства.

  Формою контролю за ефективністю досягнення цілей Стратегії є проведення системних соціологічних досліджень, які мають відбуватися протягом усього часу реалізації Стратегії та виконуватися на єдиній методологічній основі.

  На початку реалізації Стратегії має бути проведено засадниче соціологічне дослідження, а в подальшому загальнонаціональне дослідження має здійснюватися раз на рік.

  Очікувані результати

  Очікуваним результатом реалізації Стратегії є забезпечення свідомої підтримки широкими верствами населення України процесів європейської інтеграції як здійснення перетворень у державі, які орієнтовані на досягнення політичної стабільності, розвитку демократії, дотримання верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод, гендерної рівності і недискримінації та впровадження в Україні соціальних стандартів держав — членів ЄС, а також підвищення рівня підтримки суспільством стратегічної мети України — вступу до ЄС.

  _____________________