• In English
 • Уряд затвердив зміни до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова покликана удосконалити процедуру атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою для отримання ними відповідного посвідчення. Актом також передбачено: здійснення моніторингу щодо виконання вимог Порядку стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених вищих навчальних закладів, яке покладається на НАДС; державний нагляд (контроль) за організацією та забезпеченням якості атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який покладається на НАДС; відповідальність осіб уповноважених вищих навчальних закладів, відповідальних за організацію та проведення атестації, винних у порушенні вимог Порядку.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 818

  Київ

  Деякі питання проведення атестації осіб,
  які претендують на вступ на державну службу,
  щодо вільного володіння державною мовою

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  здійснення моніторингу щодо виконання вимог Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208), стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених вищих навчальних закладів покладається на Національне агентство з питань державної служби;

  державний нагляд (контроль) за організацією та забезпечення якості атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою покласти на Державну інспекцію навчальних закладів.

  2. Внести до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

            В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 19

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 25 жовтня 2017 р. № 818

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку атестації осіб,
  які претендують на вступ на державну службу,
  щодо вільного володіння державною мовою


  1. У пункті 1 слова “вступ на державну службу” замінити словами “зайняття посади державної служби”.

  2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Учасник атестації — особа, яка претендує на зайняття посади державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.

  Уповноважений вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

  Атестаційна сесія — період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації, а також приймає рішення про видачу посвідчення учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку.”.

  3. Пункт 3 після слів “зайняття посади державної служби” доповнити словами “, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей”.

  4. Пункт 20 після слів “в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі” доповнити словами і цифрами “, крім осіб, які отримують посвідчення відповідно до пункту 56 цього Порядку”.

  5. Пункт 56 викласти в такій редакції:

  “56. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

  1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

  2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

  3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

  4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.

  Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа.”.

  6. У пункті 57 цифри і слова “10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами)” замінити цифрами і словами “10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення”.

  7. Пункт 59 доповнити реченням такого змісту: “Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом дубліката посвідчення відшкодовує зазначена особа.”.

  8. Доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

  “61. Особи уповноважених вищих навчальних закладів, відповідальні за організацію та проведення атестації, винні у порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.”.

  _____________________