• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Український фонд соціальних інвестицій, якими передбачено розширення сфери його діяльності. Рішення приводить зазначений документ у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" та "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями". Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності роботи Фонду в межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Нагадаємо, що Український фонд соціальних інвестицій було створено у 2000 році в межах проекту Світового банку. На сьогодні цей Фонд є виконавцем проектів міжнародної технічної допомоги, яка надається Урядом Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 798

  Київ

  Про внесення змін до Положення про

  Український фонд соціальних інвестицій

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Український фонд соціальних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 740 “Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 18, ст. 747; 2008 р., № 69, ст. 2319), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 25 жовтня 2017 р. № 798

   

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Положення про
  Український фонд соціальних інвестицій

  1. У пункті 1 слова “Проекту Світового банку “Фонд соціальних інвестицій” (далі — Проект), а також коштів інших донорів” замінити словами “, які надаються в межах проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями (далі — міжнародні фінансові організації)”.

  2. Абзац третій пункту 4 виключити.

  3. У пункті 7:

  1) в абзаці другому слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

  2) абзаци п’ятий і шостий виключити.

  4. У пункті 8:

  1) абзац другий викласти в такій редакції:

  “реалізація проектів розвитку об’єктів соціальної інфраструктури, проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок фінансових ресурсів, які надаються в межах проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями відповідно до цілей і завдань, узгоджених між донорами або міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України, з одного боку, та бенефіціарами або відповідальними виконавцями, з іншого боку, а також у разі наявності планів закупівлі (далі — субпроекти) відповідно до міжнародних договорів і законодавства України;”;

  2) абзац четвертий виключити.

  5. В абзаці шостому пункту 9 слово “нагромаджувати” замінити словом “залучати”, а слова “інструкції про порядок використання коштів Фонду” — словами “Регламенту (Посібника) діяльності Фонду”.

  6. У другому реченні пункту 10 слова “Міністр праці та соціальної політики” замінити словами “Міністр соціальної політики”.

  7. Пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

  “11. До складу наглядової ради Фонду входять Міністр соціальної політики; представники Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, МОЗ, МОН, Мінрегіону, МТОТ на рівні заступника міністра або керівника самостійного структурного підрозділу; представники донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України (за згодою).

  За поданням голови наглядової ради Фонду до її складу можуть включатися інші особи.

  12. Склад наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови наглядової ради Фонду.”.

  8. Пункти 14—18 викласти в такій редакції:

  “14. Голова наглядової ради Фонду:

  вносить до Кабінету Міністрів України подання про затвердження та зміну складу наглядової ради Фонду;

  вносить пропозиції щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора Фонду;

  ініціює призначення позачергової аудиторської перевірки діяльності Фонду;

  ініціює проведення позачергових засідань наглядової ради Фонду;

  виконує інші функції відповідно до цього Положення та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.

  15. До компетенції наглядової ради Фонду належить:

  нагляд за розпорядженням коштами Фонду, їх цільовим використанням, управлінням майном Фонду, дотриманням ним мети своєї діяльності та вимог законодавства;

  визначення стратегії діяльності Фонду та контроль за забезпеченням її реалізації;

  затвердження Регламенту (Посібника) діяльності Фонду, погодженого з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;

  затвердження річного бюджету та поточного плану діяльності Фонду, звітів про їх виконання;

  прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів відповідно до річного бюджету та поточного плану діяльності Фонду;

  затвердження кандидатур незалежних консультантів та аудиторів за результатами конкурсного відбору для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;

  затвердження вимог, технічних завдань для проведення аудиту діяльності Фонду та результатів аудиту;

  призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора Фонду;

  затвердження структури, граничної чисельності, штатного розпису, кошторису видатків Фонду за погодженням із донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;

  прийняття рішень щодо створення регіональних представництв Фонду;

  виконання інших контрольних і розпорядчих функцій відповідно до законодавства, цього Положення, Регламенту (Посібника) діяльності Фонду та положення про наглядову раду Фонду.

  Порядок роботи та прийняття рішень наглядовою радою Фонду визначаються цим Положенням і положенням про наглядову раду Фонду, що затверджується наглядовою радою Фонду.

  16. Засідання наглядової ради Фонду проводяться щокварталу. Позачергові засідання проводяться з ініціативи голови наглядової ради Фонду, більшості її членів або донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України. Засідання вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів наглядової ради Фонду. Рішення наглядової ради Фонду приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради Фонду є вирішальним.

  17. Виконавчий директор Фонду призначається на посаду на підставі рішення наглядової ради Фонду за пропозицією голови наглядової ради Фонду. Головою наглядової ради Фонду або особою, яка уповноважена на це головою наглядової ради Фонду, укладається контракт з виконавчим директором Фонду.

  Виконавчий директор Фонду звільняється з посади відповідно до умов контракту та вимог законодавства, в тому числі на підставі рішення наглядової ради Фонду за пропозицією голови наглядової ради Фонду, шляхом розірвання контракту з головою наглядової ради Фонду або особою, яка уповноважена на це головою наглядової ради Фонду.

  Пропозиція щодо звільнення виконавчого директора Фонду може вноситися також представниками донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України.

  Повноваження виконавчого директора Фонду припиняються після його звільнення за рішенням наглядової ради Фонду з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого директора Фонду або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

  18. Виконавчий директор Фонду:

  керує поточною діяльністю Фонду;

  забезпечує реалізацію цілей і завдань Фонду, визначених цим Положенням, Регламентом (Посібником) діяльності Фонду та рішеннями наглядової ради Фонду;

  представляє Фонд на підприємствах, в установах та організаціях, у тому числі громадських, в Україні та за її межами;

  розробляє та подає до наглядової ради Фонду проекти бюджету та поточного плану діяльності Фонду, а також квартальні та щорічні звіти про їх виконання та використання коштів не пізніше ніж 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

  розпоряджається коштами Фонду відповідно до законодавства, міжнародних договорів, цього Положення та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду і забезпечує їх цільове використання, відкриває рахунки в установах банків, дає доручення, підписує фінансово-господарські документи;

  забезпечує організацію роботи щодо відбору, оцінювання та затвердження субпроектів відповідно до Регламенту (Посібника) діяльності Фонду;

  контролює виконання субпроектів і цільове використання наданих коштів;

  бере участь у засіданнях наглядової ради Фонду з правом дорадчого голосу;

  забезпечує виконання рішень наглядової ради Фонду;

  проводить конкурсний відбір незалежних консультантів та аудиторів для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;

  готує та подає до наглядової ради Фонду пропозиції щодо створення регіональних представництв Фонду та керує їх діяльністю;

  подає інформацію про діяльність Фонду Кабінетові Міністрів України, донорам та міжнародним фінансовим організаціям, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України, і громадськості;

  проводить добір персоналу Фонду, укладає та розриває трудові договори;

  організовує навчання персоналу Фонду, його регіональних представництв;

  готує, погоджує з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України, і подає до наглядової ради Фонду пропозиції щодо внесення змін до Регламенту (Посібника) діяльності Фонду;

  виконує інші функції відповідно до цього Положення та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.

  Виконавчий директор Фонду є відповідальним за виконання покладених на Фонд завдань і функцій, цільове використання коштів Фонду, майна та матеріальних цінностей, що перебувають у розпорядженні Фонду, відповідно до законодавства, цього Положення та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.”.

  9. Пункти 19—21 виключити.

  10. Абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

  “фінансові ресурси, які надаються в межах проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;”.

  11. У пункті 24 слова “інструкції про порядок використання коштів Фонду” замінити словами “Регламенту (Посібника) діяльності Фонду”.

  12. Пункт 25 викласти в такій редакції:

  “25. Ведення оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку та звітності Фонду, а також використання коштів, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, цього Положення та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.”.

  _____________________