• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України. Документ приведено у відповідність до Законів України "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади", зокрема щодо визначення повноважень керівника державної служби - державного секретаря Мінприроди. Нагадаємо, що згідно з вищезгаданими законами повноваження керівника державної служби у міністерстві здійснює державний секретар міністерства.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 755

  Київ

  Про внесення змін до Положення про Міністерство
  екології та природних ресурсів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 10, ст. 266), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 4 жовтня 2017 р. № 755

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про Міністерство
  екології та природних ресурсів України

  1.      Підпункти 1 і 2 пункту 3 після слів “Кіотського протоколу до неї” доповнити словами “, Паризької угоди.

  2.    У пункті 4:

  1)     в абзаці другому підпункту 5 слова “та порядків контролю за їх дотриманням” замінити словами “, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  2)    підпункт 7 викласти в такій редакції:

  проводить ліцензування на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;;

  3)    у підпункті 24:

  абзаци третій — п’ятий виключити;

  в абзаці шостому слова правил роботи замінити словами створення та організації функціонування;

  4)     у підпункті 25 слова та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за Кіотським протоколом, замінити словами , Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

  5)     підпункти 26 і 27 після слів Кіотського протоколу доповнити словами та Паризької угоди;

  6)     підпункт 29 після слів “Кіотського протоколу до неї доповнити словами “, Паризької угоди;

  7)     у підпункті 31:

  абзац другий виключити;

  абзац четвертий після слів “повідомлення про зміну клімату доповнити словами та дворічного звіту;

  8)     підпункти 33 і 35 виключити;

  9)     доповнити пункт підпунктами 361363 такого змісту:

  361) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері збереження озонового шару;

  362) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у Конференції сторін Віденської конвенції про охорону озонового шару та Нараді Сторін Монреальського протоколу з речовин, що руйнують озоновий шар;

  363) забезпечує надання погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;.

  3.      У підпункті 2 пункту 5 слова формує кадровий резерв на відповідні посади, виключити.

  4. В абзаці другому пункту 9 слова та заступника Міністра — керівника апарату виключити.

  5. У пункті 10:

  1) абзац п’ятий підпункту 3 виключити;

  2) у підпункті 5 слова в апараті виключити;

  3) підпункт 10 викласти в такій редакції:

  10) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;;

  4) доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:

  101) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінприроди;;

  5) у підпункті 11 слова державних службовців та і апарату Мінприроди, виключити, а слова до сфери його управління замінити словами до сфери управління Мінприроди;

  6) у підпункті 12 слова своїх заступників замінити словами першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінприроди;

  7) підпункт 13 виключити;

  8) у підпункті 14 слова в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виключити;

  9) у підпункті 15 слова та заступника Міністра — керівника апарату виключити, а слово за замінити словами у разі.

  6. Доповнити Положення пунктами 101—103 такого змісту:

  101. Повноваження керівника державної служби у Мінприроди здійснює державний секретар Мінприроди.

  Державний секретар Мінприроди є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінприроди. Державний секретар Мінприроди підзвітний і підконтрольний Міністру.

  Державний секретар Мінприроди призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

  102. Державний секретар Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує роботу апарату Мінприроди;

  2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінприроди та подає їх на розгляд Міністру;

  3) організовує та контролює виконання апаратом Мінприроди Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

  4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінприроди, звітує про їх виконання;

  5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінприроди;

  6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінприроди завдань;

  7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінприроди, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінприроди, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

  10) призначає на посаду працівників патронатної служби Міністра за поданням Міністра; звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

  11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;

  12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;

  13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінприроди;

  14) представляє Мінприроди як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

  15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінприроди доручення;

  16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

  17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінприроди до відзначення державними нагородами України.

  103. На час відсутності державного секретаря Мінприроди чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінприроди відповідно до наказу державного секретаря Мінприроди..

  7. В абзаці третьому пункту 12 слова заступник Міністра — керівник апарату замінити словами державний секретар Мінприроди.

  _____________________