• In English
 • Уряд затвердив порядок відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка у формі державних гарантій у 2017 році. Порядок визначає механізм відбору інвестиційних проектів вугільної галузі, реалізація яких завдяки залученню державної підтримки дозволить досягти підприємствам вугільної галузі зростання техніко-економічного рівня, ефективного використання трудових ресурсів та збільшення продуктивності і видобутку вугільної продукції, що в результаті дозволить їм вийти на беззбитковий рівень роботи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 вересня 2017 р. № 742

  Київ

  Про затвердження Порядку відбору інвестиційних
  проектів у вугільній галузі, для реалізації яких
  надається державна підтримка/допомога  у формі державних гарантій у 2017 році

  Відповідно до частини третьої статті 121 Закону України “Про інвестиційну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка/допомога у формі державних гарантій у 2017 році, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 742

  ПОРЯДОК
  відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі,
  для реалізації яких надається державна підтримка/допомога
  у формі державних гарантій


  у 2017 році

  1. Цей Порядок визначає механізм відбору інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток вугільної галузі (далі — відбір), перелік документів, що подаються для відбору, та критерії відбору.

  2. Відбір здійснюється на конкурсних засадах конкурсною комісією Міненерговугілля (далі — комісія) з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

  Склад та положення про комісію затверджуються наказом Міненерговугілля.

  3. Оголошення про проведення відбору розміщується на офіційному веб-сайті Міненерговугілля не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення відбору. В оголошенні зазначаються:

  1) повне найменування та місцезнаходження Міненерговугілля;

  2) форма державної підтримки/допомоги, для надання якої здійснюється відбір;

  3) умови проведення відбору;

  4) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі;

  5) форма заяви про участь у відборі (далі — заява);

  6) строки проведення відбору;

  7) місце, час і кінцевий строк прийняття заяв про участь у відборі;

  8) контактний номер телефону для отримання додаткової інформації.

  4. Для участі у відборі суб’єкти інвестиційної діяльності подають Міненерговугіллю заяву, форма якої затверджується Міненерговугіллям. До заяви додаються такі документи та матеріали:

  1) експертний висновок Мінекономрозвитку за результатами проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту;

  2) висновок Міненерговугілля за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу;

  3) результати незалежної експертизи інвестиційного проекту (у разі наявності);

  4) копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності);

  5) документ про відсутність стосовно суб’єкта інвестиційної діяльності порушеної справи про банкрутство, проведення процедури санації боржника та ліквідації;

  6) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

  7) відомості про надану суб’єктові інвестиційної діяльності державну підтримку/допомогу, зобов’язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки/допомоги);

  8) довідка про стан виконання зобов’язань, пов’язаних з наданою суб’єктові інвестиційної діяльності державною підтримкою/допомогою, зобов’язання за якою є дійсними, видана органом, який прийняв рішення про надання такої підтримки/допомоги (у разі надання зазначеної підтримки/допомоги);

  9) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік;

  10) копія листа банку про наміри надати запозичення;

  11) план заходів з погашення простроченої кредиторської заборгованості суб’єкта інвестиційної діяльності.

  Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на суб’єкта інвестиційної діяльності.

  5. Міненерговугілля забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, зазначеної в поданих суб’єктами інвестиційної діяльності документах.

  6. Строк подання суб’єктами інвестиційної діяльності заяв для участі у відборі встановлюється Міненерговугіллям і не може бути менше ніж 10 календарних днів і більше ніж 60 календарних днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля оголошення про проведення відбору.

  7. Суб’єкт інвестиційної діяльності може до кінцевого строку прийняття заяв про участь у відборі відкликати заяву про участь у ньому.

  8. До участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, суб’єкти інвестиційної діяльності яких визнано банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, проводиться процедура санації боржника або які перебувають у процесі ліквідації.

  9. Міненерговугілля розглядає протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви подані матеріали і приймає рішення про допуск інвестиційного проекту до участі у відборі або про відмову в такій участі.

  10. Рішення про відмову в участі у відборі інвестиційного проекту приймається у разі, коли:

  1) документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або в них зазначені відомості не в повному обсязі;

  2) умови запозичення, зазначені суб’єктом інвестиційної діяльності у заяві, не відповідають умовам, визначеним в інвестиційному проекті (для державної підтримки/допомоги шляхом надання державних гарантій);

  3) наявні підстави, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

  11. Про прийняте рішення Міненерговугілля письмово повідомляє суб’єкту інвестиційної діяльності у разі відмови в участі у відборі та зазначає її підстави.

  12. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку, суб’єкт інвестиційної діяльності може повторно подати заяву у разі усунення виявлених Міненерговугіллям порушень, зазначивши про вжиті для їх усунення заходи.

  13. Заяви, подані після встановленого кінцевого строку їх прийняття, не розглядаються.

  14. Міненерговугілля:

  1) протягом 10 робочих днів після закінчення кінцевого строку прийняття заяв формує перелік інвестиційних проектів, допущених до участі у відборі, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті;

  2)  протягом семи робочих днів після закінчення строку оприлюднення переліку готує комісії інформацію щодо інвестиційних проектів з обсягом державної підтримки/допомоги для реалізації кожного інвестиційного проекту за такими критеріями:

  підвищення технологічного рівня видобутку вугілля;

  економічна ефективність проекту;

  впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

  вплив реалізації проекту на збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробника;

  створення нових або збереження існуючих робочих місць;

  3) протягом 10 робочих днів після завершення підготовки інформації, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, забезпечує проведення засідань комісії щодо відбору інвестиційних проектів.

  15. Комісія під час засідання:

  1) проводить оцінку та відбір допущених до участі у відборі інвестиційних проектів;

  2) приймає рішення щодо можливості надання державної підтримки/допомоги для реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної підтримки/допомоги для кожного інвестиційного проекту в межах загального обсягу державної підтримки/допомоги в поточному бюджетному періоді, а також пропозиції щодо необхідного виду та розміру забезпечення виконання зобов’язань перед державою та плати за надання державної гарантії з урахуванням заяви для участі у відборі суб’єкта інвестиційної діяльності.

  16. Інформація про результати відбору розміщується на офіційному веб-сайті Міненерговугілля та надсилається разом з копією (копіями) протоколів засідань комісії протягом п’яти робочих днів після прийняття нею рішення суб’єктам інвестиційної діяльності та Мінекономрозвитку.

  17. Після відбору інвестиційного проекту, для реалізації якого надається державна підтримка/допомога, надавачі державної підтримки/допомоги мають звернутися до Антимонопольного комітету за отриманням відповідного рішення щодо допустимості такої підтримки/допомоги для конкуренції в порядку, визначеному Законом України “Про державну допомогу субєктам господарювання”.

  18. Надання державної підтримки/допомоги для інвестиційних проектів здійснюється з урахуванням рішень комісії.

  _____________________