• In English
 • Урядом здійснюються заходи щодо формування наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" з урахуванням міжнародних стандартів корпоративного управління. Затверджено положення про принципи формування наглядової ради Товариства, яким, зокрема, визначено, що кількість членів наглядової ради становить 7 осіб, 4 з яких повинні відповідати критеріям незалежності. Крім того, утворено комісію з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" та оголошено конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Товариства.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 вересня 2017 р. № 716

  Київ

  Питання формування наглядової ради
  публічного акціонерного товариства
  “Українська залізниця”

  Відповідно до Законів України “Про управління об’єктами державної власності” та “Про акціонерні товариства”, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” і від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, що додається.

  2. Оголосити конкурсний відбір на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (код згідно з ЄДРПОУ 40075815).

  Заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі:

  приймаються протягом 45 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

  подаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, та/або надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

  Для участі у конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:

  копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;

  біографічна довідка (резюме);

  згода на обробку персональних даних;

  рекомендації (за наявності);

  заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради товариства;

  мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради товариства.

  Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради товариства повинен відповідати вимогам, виконувати функції та володіти однією з компетенцій, які визначені пунктами 6, 8 і 10 Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердженого цією постановою.

  Узяти до відома, що три кандидатури представників держави в наглядовій раді товариства визначаються відповідно до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687).

  3. Утворити комісію з конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” у складі згідно з додатком.

  Надати голові комісії право вносити до її складу зміни щодо представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

  рем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 716

  ПОЛОЖЕННЯ
  про принципи формування наглядової ради
  публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

  1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі — товариство).

  2. Наглядова рада товариства складається із семи членів, чотири з яких повинні відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством.

  Наглядова рада товариства формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії товариства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі — члени наглядової ради).

  3. Наглядова рада товариства формується за такими принципами:

  незалежності;

  професіоналізму;

  компетентності;

  різноманітності;

  ефективності;

  прозорості.

  4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради товариства незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з товариством, його управлінням, з метою забезпечення прийняття об’єктивного рішення.

  5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

  Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

  мати досвід:

  - роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

  - керування конфліктами та ведення переговорів;

  - стратегічного і оперативного управління;

  мати бездоганну ділову репутацію;

  дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

  6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності товариства.

  Член наглядової ради повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

  7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

  8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

  До функцій члена наглядової ради належать:

  конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії товариства;

  здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління товариства;

  забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

  прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

  інші функції, які пов’язані із здійсненням повноважень наглядової ради товариства, визначених законодавством.

  9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

  10. Для належного виконання наглядовою радою товариства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради, які включають, зокрема, наявність:

  вищої освіти, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

  стажу роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років;

  знань ринку перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні, тенденцій та перспектив розвитку логістичного комплексу, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також законодавства.

  11. За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради встановленим загальним вимогам перевага надається особам, що мають досвід роботи у великих компаніях з організації перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні, а також володіють іноземними мовами.

   

  _____________________   

   

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 716

  СКЛАД
  комісії з конкурсного відбору незалежного
  члена наглядової ради публічного акціонерного
   товариства “Українська залізниця”


  Державний секретар Кабінету Міністрів України, голова комісії

  Державний секретар Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

  Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар комісії

  Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Міністр інфраструктури

  Перший заступник Міністра фінансів

  Перший заступник Міністра юстиції

  Державний секретар Мінінфраструктури

   

  _____________________