• In English
 • Уряд затвердив примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації. Враховуючи широкий спектр правовідносин, що можуть виникати під час судового провадження у зв'язку з необхідністю реалізації арештованого майна, та зважаючи на невичерпний характер зазначеного Переліку, Уряд установив, що реалізації підлягає будь-яке майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування за умови його належності до одного або більше видів майна, визначених у Примірному переліку. Акт розроблений для забезпечення реалізації положень частини четвертої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 вересня 2017 р. № 685

  Київ

  Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді
  предметів чи великих партій товарів, зберігання якого
  через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих
  труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов
  зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю,
  або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді
  товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що
  підлягає реалізації


  Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації (далі — Примірний перелік), згідно з додатком.

  2. Установити, що реалізації підлягає будь-яке майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, за умови його належності до одного або більше видів майна, визначених у Примірному переліку.

  Примірний перелік не є вичерпним.

  Реалізації може підлягати майно, яке не визначене у Примірному переліку, якщо його реалізація забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно порівняно з його переданням в управління за договором управління майном у порядку та на умовах, визначених законом.

  Віднесення майна до такого, що підлягає реалізації згідно з Примірним переліком виключно за наведеними у ньому прикладами, не є підставою для його реалізації, якщо таке майно не відповідає ознакам одного або більше видів майна у Примірному переліку.

  _________

  Примітка.  У Примірному переліку терміни вживаються у такому значенні:

  вартість майна — вартість майна, визначена за результатами оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства;

  властивості майна — фізичні, хімічні, економічні та інші властивості майна, існування яких у певному стані та співвідношенні є умовою можливості використання майна за призначенням, а також збереження його економічної вартості з урахуванням зносу;

  зберігання — будь-які правовідносини зберігання, на які поширюється норма глави 66 Цивільного кодексу України;

  знос — поступове знецінення майна, обумовлене об’єктивними причинами, в тому числі технічними та економічними чинниками, включаючи фізичний, функціональний та економічний (зовнішній) знос;

  характеристики майна — характеристики майна зазначені в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, які застосовуються для ідентифікації та розрізнення майна певного типу, виду, а також його габарити, кількість, місцезнаходження тощо.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 13 вересня 2017 р. № 685

  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
  майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів,
   зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе
  без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов
   зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке
   швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або
   продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації

  Майно, зберігання якого через громіздкість або з
  інших причин неможливе без зайвих труднощів

  Майно, яке не підлягає зберіганню з огляду на його властивості (всі види енергії, права вимоги та інші майнові права тощо)

  Майно, для зберігання якого відсутні належні умови з огляду на його характеристики та/або властивості (наливні, насипні товари (продукція, сировина) без тари, великотоннажні транспортні засоби тощо)

  Майно, зберігання якого може призвести до втрати або погіршення властивостей майна або для збереження властивостей якого необхідним є його безперервне або періодичне використання за призначенням (деревина у будь-якій формі, агломашини для спікання рудного концентрату, доменні печі для виплавляння чавуну, інше подібне промислове обладнання та устаткування тощо)

  Майно, яке зазвичай не використовується у відповідній сфері діяльності або побуту внаслідок значного зносу (магнітні носії інформації, пошкоджене майно без можливості використання за призначенням тощо)

  Майно, зберігання якого за звичайних обставин цивільного обороту не здійснюється у відповідних обсягах

  Майно, створення належних умов для зберігання якого потребує вжиття заходів протягом такого періоду у часі, що несумісний із збереженням властивостей майна (будівництво, створення відповідної інфраструктури, прийняття нормативних документів, одержання документів дозвільного характеру тощо)

  Майно, забезпечення зберігання якого, включаючи систематизацію, пакування, вантажні операції, переміщення тощо, несумісне із збереженням його властивостей (небезпечне або крихке майно, що складається з великої кількості одиниць тощо)

  Майно, зберігання якого чи управління яким ускладнено або унеможливлено внаслідок будь-яких перешкод, які чинить власник або третя особа (перешкоди у зберіганні чи здійсненні заходів з управління майном, вжиття заходів, спрямованих на зміну правового режиму майна, створення нових обтяжень майна тощо)

  Майно, утримання якого протягом визначеного періоду часу потребує додаткових витрат (зокрема на консервацію, охорону), потреба у яких буде відсутня у разі його перетворення в інше майно, або економічна вартість якого зменшиться у разі, коли протягом визначеного періоду часу таке перетворення не відбудеться (об’єкти незавершеного будівництва тощо)

  Майно, яке за законодавством належить до небезпечних речовин або небезпечних вантажів, якщо для зберігання такого майна необхідним є його переміщення (паливно-мастильні матеріали, гази тощо)

  Майно, збереження властивостей якого потребує вжиття заходів організаційно-розпорядчого характеру, що не охоплюються предметом договору зберігання (оплатного утримання, сплати податків та інших загальнообов’язкових платежів, штрафних санкцій, відшкодування шкоди тощо)

  Майно, витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого з огляду на його характеристики та властивості значно перевищують витрати на зберігання майна іншого виду такого ж роду (повітряний, морський, залізничний транспорт порівняно з автомобільним транспортом)

  Майно, витрати на забезпечення спеціальних
  умов зберігання якого чи управління яким співмірні
  з його вартістю

  Майно, вартість якого співмірна з витратами на забезпечення спеціальних умов зберігання (утримання) такого майна, що визначені нормативно-правовими актами або зумовлені необхідністю збереження властивостей майна (живі тварини, живі рослини тощо)

  Майно, під час управління яким виконання визначених законом умов ефективності, збереження та збільшення вартості такого майна потребує здійснення витрат, які співмірні з вартістю такого майна (витрати на заміну застарілого та фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним тощо)

  Майно, управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо)

  Майно, яке швидко втрачає свою вартість

  Майно, що належить до ринку товарів, для якого характерним є періодична поява нових сучасних моделей або новітніх технологій, більш продуктивних і економічно вигідних рішень, порівняно з ринками інших товарів, внаслідок чого таке майно зазнає зносу і втрачає вартість швидше порівняно з майном, що належить до ринку інших товарів (електричне і електронне обладнання, програмне забезпечення, транспортні засоби, комплектувальні вироби до всіх зазначених видів майна тощо)

  Майно у вигляді товарів або продукції,
  яке піддається швидкому псуванню

  Майно, у вигляді товарів або продукції, до закінчення строку придатності якого залишилося менше шести місяців

  _____________________

   

   

   

  Файли що додаються:

  Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації