• In English
 • Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання. Концепцією передбачено оптимальне поєднання різних видів теплопостачання - централізованого, автономного або індивідуального. Для зменшення залежності галузі від поставок газу частка альтернативних джерел енергії при виробництві теплової енергії повинна зрости. Однією з цілей Концепції є зменшення споживання теплової енергії, для чого передбачено запровадження енергоефективних заходів. Також передбачається модернізація обладнання, що забезпечить економне споживання енергетичних ресурсів та зменшить втрати теплової енергії при виробництві та транспортуванні. Концепцією передбачається ряд заходів щодо фінансового оздоровлення галузі для покращення платіжної дисципліни та підвищення рівня розрахунків, вдосконалення тарифної політики, зокрема забезпечення переходу до стимулюючого тарифоутворення, поетапної монетизації субсидій. Реалізація заходів, передбачених Концепцією, дозволить зробити галузь теплопостачання високотехнологічною, залучити інвестиції, суттєво покращити економічний стан та подальший розвиток підприємств теплоенергетики, забезпечити якісне та надійне теплопостачання.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 18 серпня 2017 р. № 569-р

  Київ

  Про схвалення Концепції реалізації
  державної політики у сфері
  теплопостачання

  1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання, що додається.

  2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                        В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 37

   

      

   

   

  СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 569-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  реалізації державної політики у сфері теплопостачання

  Проблема, яка потребує розв’язання

  На сьогодні у сфері теплопостачання країни існує ряд проблем, які потребують комплексного врегулювання.

  Велика кількість об’єктів теплової генерації відпрацювали свій нормативний ресурс, значна частина обладнання характеризується низьким коефіцієнтом корисної дії, що обумовлює значні витрати паливно-енергетичних ресурсів. Крім того, застаріле обладнання не відповідає потребам сьогодення у зменшенні негативного впливу на навколишнє природне середовище.

  Під час виробництва теплової енергії здебільшого використовуються традиційні види палива, що робить сферу залежною від поставок енергоресурсів з монопольних джерел.

  Мережі теплопостачання здебільшого характеризуються значним ступенем зношення, не обладнані сучасними видами теплогідроізоляції, а близько 38 відсотків загальної протяжності теплових мереж перебувають в аварійному стані, що спричиняє значні втрати теплової енергії.

  Фінансовий стан більшості підприємств теплової енергетики (далі — підприємства) є незадовільним, оскільки господарська діяльність є збитковою та призводить до накопичення боргів. Наведена ситуація склалася через:

  недосконалий порядок тарифоутворення та неефективну систему регулювання діяльності підприємств. Так, відповідними тарифами не покриваються усі витрати підприємств, коригування тарифу здійснюється після зміни цін його складових, таких як підвищення цін на енергоресурси, зростання розміру мінімальної заробітної плати тощо, внаслідок чого різниця між фактичним збільшенням та зміною тарифу залишається непокритою;

  низький рівень платіжної дисципліни споживачів;

  недосконалу систему розрахунків за надані споживачам пільги та субсидії. Діюча система розрахунків за пільгами/субсидіями базується на системі взаємозаліків між виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг, постачальниками енергетичних ресурсів, державним та місцевими бюджетами та іншими суб’єктами. При цьому на законодавчому рівні не визначена відповідальність за несвоєчасне та/або неповне проведення розрахунків. Крім того, процес складення та формування спільних протокольних рішень, на основі яких проводиться взаємозалік, є недосконалим і непрозорим;

  неефективне управління об’єктами у сфері теплопостачання;

  інвестиційну непривабливість, складний механізм залучення інвестицій, відсутність механізму захисту коштів, що містяться на рахунках підприємств, на які зараховуються кошти, що надійшли від інвесторів, у тому числі міжнародних фінансових організацій.

  Мета і строки реалізації Концепції

  Метою Концепції є формування та визначення способів реалізації ефективної державної політики, спрямованої на надійне забезпечення споживачів послугами з теплопостачання, забезпечення енергетичної незалежності та безпеки України; зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств, запровадження прозорої ефективної системи розрахунків між споживачем та надавачем послуг, створення умов та стимулювання залучення інвестицій у сфері теплопостачання.

  Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2017—2035 років.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Підвищення технологічного рівня систем теплопостачання передбачається за такими напрямами:

  розвиток та сприяння переходу виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії, що зменшить споживання природного газу;

  збільшення частки комбінованого виробництва електричної та теплової  енергії (когенерації), що дасть змогу більш ефективно використовувати енергетичні ресурси;

  зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю відпущеної теплової енергії шляхом реконструкції та модернізації генеруючого обладнання;

  зменшення споживання електричної енергії технологічним обладнанням на всіх ділянках технологічного процесу;

  оптимізація обсягів виробленої теплової енергії та потреб споживачів в результаті проведених заходів з енергозбереження;

  впровадження програмно-апаратних комплексів, які забезпечують  моніторинг, керування та автоматизацію процесами виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

  Структурні зміни в управлінні об’єктами у сфері теплопостачання передбачають включення модифікації управління виробництвом, транспортуванням та споживанням теплової енергії, перехід від монополізму до  принципів конкурентних ринкових відносин.

  Засобами реалізації конкурентної та інвестиційної політики у сфері теплопостачання будуть удосконалення механізму залучення приватного капіталу за договорами оренди і концесії та вдосконалення форм управління, адаптованих до умов ринку, та впровадження енергетичного менеджменту.

  Удосконалення нормативно-правової бази здійснюватиметься з таких питань:

  фінансово-економічна стабілізація та розвиток підприємств;

  запровадження дієвого механізму відповідальності за дотриманням вимог законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі споживачів за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг;

  впровадження механізму фінансово-економічного стимулювання  ощадливого споживання енергоносіїв з метою заохочення до залучення  інвестицій у здійснення заходів з енергозбереження;

  підтримка та розвиток об’єктів теплопостачання, які використовують альтернативні енергоресурси;

  узгодження граничного строку розрахунків споживачів за теплову енергію і комунальні послуги та підприємств — за природний газ;

  забезпечення поетапної монетизації субсидій;

  забезпечення переходу до стимулюючого тарифоутворення.

  Реалізація Концепції передбачається трьома етапами.

  На першому етапі (2017—2018 роки) передбачається: 

  актуалізація схем теплопостачання населених пунктів шляхом розроблення схем розвитку систем теплопостачання, які передбачатимуть оптимальне поєднання в межах населеного пункту різних видів теплопостачання (централізованого,  автономного або індивідуального (поквартирного);

  спрощення процедур щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію, модернізацію та розвиток підприємств;

  сприяння використанню більш ефективних форм управління підприємствами;

  стимулювання зниження рівня втрат теплової енергії під час її виробництва до 8 відсотків та транспортування до 12 відсотків;

  забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку спожитої теплової енергії;

  завершення процедури удосконалення тарифної політики, спрямованої на встановлення уповноваженими органами тарифів, які покриватимуть капітальні та операційні витрати підприємств;

  врегулювання питань передачі частини повноважень із встановлення тарифів на теплопостачання органам місцевого самоврядування;

  впровадження механізму стимулюючого тарифоутворення;

  сприяння переходу підприємств на двоставкові тарифи;

  проведення заходів щодо підвищення рівня розрахунків за спожиті комунальні послуги;

  перехід на розрахунки коштами в частині відшкодування підприємствам наданих населенню пільг та житлових субсидій.

  На другому етапі (2019­2025 роки) передбачається:

  технологічне оновлення систем теплопостачання на всіх етапах технологічного процесу, досягнення середнього річного обсягу енергоспоживання теплової енергії (80—60 кВт•г на кв. метр);

  збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії (до 30 відсотків);

  стимулювання приведення у відповідність технологічного стану підприємств з потребами споживачів у разі проведення термомодернізації будівель (40—50 відсотків  будівель);

  запровадження ринкового механізму під час виробництва та постачання теплової енергії;

  розвиток конкурентного середовища у сфері теплопостачання.

  На третьому етапі (20262035 роки) передбачається:  

  реконструкція та модернізація систем теплопостачання на всіх етапах технологічного процесу, досягнення середнього річного обсягу енергоспоживання теплової енергії (6020 кВтг на кв. метр);

  збільшення частки використання альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії (до 40 відсотків);

  зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах під час її транспортування до споживача до 10 відсотків;

  стимулювання приведення у відповідність технологічного стану підприємств з потребами споживачів у разі проведення термомодернізації будівель (100 відсотків  будівель).

  Очікувані результати

  Реалізація Концепції дасть змогу:

  забезпечити якісне, надійне, безпечне і досяжне з оплати безпосередньо споживачем надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води та підвищити рівень оплати споживачами за такі послуги;

  збільшити частку використання альтернативних джерел енергії до 40 відсотків та підвищити енергетичну незалежність країни;

  зменшити екологічне навантаження систем теплопостачання на навколишнє природне середовище;

  залучити інвестиції в орієнтовному обсязі 4 млрд. гривень у сферу теплопостачання від міжнародних фінансових організацій та інших інвесторів;

  забезпечити самоокупну, беззбиткову діяльність підприємств;

  зменшити заборгованість підприємств перед енергопостачальником;

  зменшити втрати теплової енергії у теплових мережах під час її транспортування до споживача до 10 відсотків;

  впровадити енергозберігаючі заходи та 100-відсотковий комерційний облік послуг теплопостачання.

  Обсяг фінансових ресурсів

  Фінансування заходів щодо реалізації Концепції планується здійснювати за рахунок залучення фінансових коштів від міжнародних фінансових та донорських організацій, зокрема Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Північної екологічної фінансової корпорації та інших організацій, у вигляді кредитів та грантів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

   

  _____________________