• In English
 • Урядом прийнято рішення щодо внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці, яким приведено у відповідність до законодавства зазначене Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96. Виконання норм цієї постанови сприятиме усуненню проблем у практичній реалізації Держпраці своїх функцій і повноважень у сферах компетенції, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 630

  Київ

  Про внесення змін до Положення

  про Державну службу України з питань праці

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 21, ст. 584; 2016 р., № 2, ст. 89, № 16, ст. 644; 2017 р., № 38, ст. 1205), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 630

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про Державну службу
  України з питань праці

  1. Пункт 1 після слів “гігієни праці” доповнити словами “, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

  2. Підпункт 1 пункту 3 після слів “поводження з вибуховими матеріалами” доповнити словами “промислового призначення”.

  3. У пункті 4:

  1) підпункти 2 і 3, абзаци четвертий і шостий підпункту 16 після слів “поводження з вибуховими матеріалами” доповнити словами “промислового призначення”;

  2) у підпункті 22 слово “(контроль)” виключити;

  3) підпункт 25 після слів “складення санітарно-гігієнічних” доповнити словом “характеристик”;

  4) в абзаці п’ятому підпункту 26 слова “технічного огляду устаткування,” замінити словами “технічного огляду”;

  5) у підпункті 29:

  в абзаці третьому слово “стандартів,” виключити;

  абзац девятий виключити;

  6) у підпункті 30:

  в абзаці третьому слово “і” замінити словом “та”;

  абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  “дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;”;

  7) у підпункті 34:

  в абзаці другому слово “нормативним” замінити словом “нормативно-правовим”;

  в абзаці третьому слова “закінчених будівництвом” замінити словами “в експлуатацію”;

  абзац шостий після слів “вибухових матеріалів” доповнити словами “промислового призначення”;

  доповнити підпункт абзацом такого змісту:

  “в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;”;

  8) підпункт 48 після слів “територіальних органах” доповнити словом “Держпраці”;

  9) підпункт 52 після слів “загрозу життю” доповнити словами “та здоров’ю”.

  4. У пункті 5:

  1) у підпункті 2 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити;

  2) підпункт 4 після слова “здійснює” доповнити словами “внутрішній аудит і”;

  3) підпункт 6 після слова “Держпраці” доповнити словами “ , надає їм методичну та практичну допомогу в організації роботи, перевіряє її виконання”.

  5. У пункті 6:

  1) підпункт 7 після слів “експертних обстежень” доповнити словами “, лабораторних досліджень умов праці”;

  2) у підпункті 9 слово “з” виключити;

  3) доповнити пункт підпунктами 12 і 13 такого змісту:

  “12) звертатися у передбачених законом випадках до суду;

  13) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення реалізації повноважень, передбачених законом.”.

  6. В абзаці першому пункту 10 слова “поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики” замінити словами “пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби”.

  7. У пункті 11:

  1) у підпункті 9 слова “за погодженням з Міністром соціальної політики керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці, призначає на посаду та звільняє з посади інших” виключити;

  2) підпункти 13 і 14 після слів “територіальних органів” доповнити словом “Держпраці”;

  3) у підпункті 22 слово “його” замінити словом “її”;

  4) підпункт 24 після слів “апараті Держпраці” доповнити словами “, її територіальних органах”.

  8. Абзац перший пункту 111 замінити абзацами такого змісту:

  “111. Голова Держпраці має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступники Голови Держпраці звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

   

  _____________________