• In English
 • На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника" Урядом урегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію, а саме: надано право на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, дітям віком до 18 років (тим, хто навчається, - до 23 років) у разі смерті одного з батьків, що не набув права на пенсію; визначено умови призначення державної соціальної допомоги та період, на який її призначають; установлено розмір такої допомоги на кожну дитину незалежно від доходу сім'ї. Відповідні зміни внесено до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд. Рішення Уряду сприятиме посиленню соціального захисту осіб, які потребують допомоги та державної підтримки.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 611

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 2 квітня 2005 р. № 261

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2006 р., № 42, ст. 2808; 2007 р., № 79, ст. 2944; 2012 р., № 23, ст. 877; 2016 р., № 6, ст. 297) зміни, що додаються.

  2. Установити, що особі, яка протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою звернулася за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, допомога призначається з дня набрання чинності Законом України від 7 лютого 2017 р. № 1836-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника”, але не раніше дня, що настає за днем смерті годувальника.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 611

  ЗМІНИ,
  що вносяться до
  постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 2 квітня 2005 р. № 261

  1. У назві та постановляючій частині постанови слово “інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю”.

  2. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві Порядку слово “інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю”;

  2) в абзаці четвертому пункту 4 слова “довідку про місце проживання або місце перебування” замінити словами “довідку про реєстрацію місця проживання або довідку про звернення за захистом в Україні”;

  3) у пункті 5:

   в абзаці першому підпункту 1 слова “визнані інвалідами” замінити словами “яким установлено інвалідність”;

  підпункт 2 викласти в такій редакції:

  “2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”);”;

  4) пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Особам, які одержують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства (чи мають право на їх призначення), за бажанням замість зазначених виплат може бути призначена соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

  Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, ці виплати призначаються одночасно.”;

  5) абзац другий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

  “150 відсотків — на трьох і більше дітей померлого годувальника;

  120 відсотків — на двох дітей померлого годувальника;

  100 відсотків — особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання Мати-героїня”, на одну дитину померлого годувальника;”.

  У зв’язку з цим абзаци третій ¾ восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим ¾ десятим;

  6) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

  9. Соціальна допомога призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ¾ органи соціального захисту населення).

  10. Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

  заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики.

  Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспорті);

  декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);

  копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

  копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

  копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

  копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

  копія довідки про реєстрацію місця проживання;

  довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядуванняразі потреби).

  Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

  копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

  копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

  копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

  копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

  довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

  Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

  Якщо особа, якій призначається соціальна допомога, не досягла повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки та піклування), які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою, за місцезнаходженням таких закладів (місцем проживання особи).

  Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про реєстрацію місця проживання або довідку про звернення за захистом в Україні, що видається центром обліку бездомних осіб, у якому вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

  Органи соціального захисту населення в разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі ¾ МСЕК).

  У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи соціального захисту населення додають до заяви видану органом, який призначає пенсію, довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у таких випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду).”;

  7) у пункті 11:

  в абзаці другому слова “визнання МСЕК осіб інвалідами” замінити словами “встановлення МСЕК інвалідності особі”;

  доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника.”.

  У зв’язку з цим абзаци третій ¾ п’ятий вважити відповідно абзацами четвертим ¾ шостим;

  8) у пункті 12:

  абзац перший замінити абзацами такого змісту:

  “12. Соціальна допомога призначається:

  особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, ¾ довічно;

  особам з інвалідністю ¾ на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи;

  дитині померлого годувальника ¾ до досягнення 18-річного віку.

  Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладах
  (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається  до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам
  ¾ до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.”.

  У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

  в абзаці сьомому слова “визнання особи інвалідом у період її одержання” замінити словами “встановлення особі інвалідності в період одержання допомоги”;

  9) у пункті 15 слова “відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” замінити словами “відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

  10) в абзаці сімнадцятому пункту 26 слова “дитиною-інвалідом” замінити словами “дитиною з інвалідністю”;

  11) в абзаці другому пункту 35 слово “постійного” виключити;

  12) у пункті 46:

  в абзацах першому і другому слово “постійного” виключити;

  доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

  “Заява про призначення соціальної допомоги недієздатній особі в разі, коли така особа проживає окремо від опікуна чи перебування на повному державному утриманні, подається опікуном за місцем його  проживання.

  Заява про призначення соціальної допомоги недієздатній особі, опікуна якій не призначено, подається уповноваженим представником закладу, який виконує функції опікуна над особою, за місцезнаходженням такого закладу (місцем проживання недієздатної особи).”.

  У зв’язку з цим абзаци третій ¾ десятий вважати відповідно абзацами п’ятим ¾ дванадцятим;

  абзац пятий викласти в такій редакції:

  Документом, що засвідчує місце проживання, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, або довідка уповноваженого органу з місця проживання, в тому числі органу місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають копію довідки про реєстрацію місця проживання.”;

  в абзаці сьомому слова “паспортним даним” замінити словами “даним паспорта громадянина України”;

  13) у пункті 49 слова “інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

  14) у пункті 50 слова “постійне або тимчасове виключити;

  15) у тексті Порядку:

  слова “інвалід” та “орган праці та соціального захисту населення в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” та “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі;

  слова “інваліди війни” в усіх відмінках замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку.

  _____________________