• In English
 • Урядом визначено порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зокрема Порядком визначаються: строки та умови подання платниками податку скарг на розгляд комісії з питань розгляду скарг; перелік даних, які повинні міститись у скарзі платника податку; види рішень, які приймаються комісією з питань розгляду скарг за результатами їх розгляду; умови, при яких скарга платника залишається без розгляду; порядок повідомлення платника податку про прийняте комісією з питань розгляду скарг рішення по скарзі. Нагадаємо, що рішення Уряду про затвердження зазначеного порядку прийнято на виконання вимог Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р.  485

  Київ

  Про затвердження Порядку розгляду скарг на
  рішення комісії Державної фіскальної служби про
  відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку
  коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


  Відповідно до підпункту 56.23.2 пункту 56.23 статті 56 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 485

  ПОРЯДОК
  розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної
  служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку
  коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


  1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — комісія ДФС).

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі — Кодекс), інших нормативно-правових актах.

  3. Розгляд скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — скарга) здійснюється комісією ДФС з питань розгляду скарг (далі — комісія з питань розгляду скарг), яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

  4. Положення про комісію з питань розгляду скарг та її склад затверджуються Головою ДФС.

  5. Скарги подаються платником податку на додану вартість (далі — платник податку) до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — рішення комісія ДФС). У разі коли останній день строку, зазначеного у цьому пункті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Кодексу.

  6. Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії ДФС, які оскаржені платником податку в судовому порядку.

  7. Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.

  Така скарга у день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

  ДФС не може відмовити платнику податку у реєстрації скарги.

  8. Датою подання платником податку скарги є:

  у разі подання скарги безпосередньо до ДФС — дата фактичного надходження скарги до ДФС (дата проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС);

  у разі надсилання скарги поштовим відправленням — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

  У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює встановлення дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС.

  9. Скарга повинна містити:

  найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;

  податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

  реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС;

  інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС;

  відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду;

  вимоги платника податку, який подає скаргу;

  адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

  10. Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації.

  11. Скарга підписується особисто платником податку, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника податку, до неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

  12. За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, яке реєструється службою діловодства ДФС та надсилається платнику податку з урахуванням вимог, визначених пунктом 56.23 статті 56 Кодексу.

  13. За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

  задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

  залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

  14. Скарга залишається без розгляду у разі, коли до прийняття рішення комісії з питань розгляду скарг від платника податку, який її подав, до комісії з питань розгляду скарг надійшла заява про відмову від скарги.

  Про залишення скарги без розгляду комісія з питань розгляду скарг повідомляє платнику податків у письмовій формі із зазначенням причин у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу.

  15. Рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку у скарзі, а у разі її відсутності — на податкову адресу платника податку у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу.

  16. Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

  17. Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

  18. Задоволення скарги є підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог пункту 2001.3 статті 200 Кодексу.

  19. Скарга, документи, подані під час її розгляду, документи, отримані комісією з питань розгляду скарг, а також рішення, прийняте за результатом її розгляду, зберігаються у ДФС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

  _____________________