• In English
 • Уряд створив Міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Очолить її Міністр інформаційної політики. До складу також увійдуть Державний секретар МІП, Директор Департаменту інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, представник Офісу із залучення та підтримки інвестицій, заступники міністрів закордонних справ, культури, економічного розвитку та торгівлі тощо. Комісія вивчатиме результати діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань популяризації України, проводитиме моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з зазначеного питання, братиме участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, а також подаватиме Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань популяризації України. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності даного тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів У країни покладається на Міністерство інформаційної політики. Зазначимо, що рішення про створення Міжвідомчої комісії було прийняте в рамках реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 7 червня 2017 р. № 467

  Київ

  Про утворення Міжвідомчої комісії
  з питань популяризації України у світі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань популяризації України у світі у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань популяризації України у світі, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2017 р. № 467

  СКЛАД
  Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі

  Міністр інформаційної політики, голова Комісії

  Державний секретар МІП, заступник голови Комісії

  Керівник структурного підрозділу МІП, секретар Комісії

  Директор Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Радник Прем’єр-міністра України

  Радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах (за згодою)

  Представник Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Представник Офісу із залучення та підтримки інвестицій

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

  Заступник Міністра закордонних справ

  Заступник Міністра культури

  Два представники підприємств, установ та організацій (за згодою)

  П’ять представників громадських організацій, які сприяють популяризації України у світі та просуванню інтересів України у світовому інформаційному просторі (за згодою)

  _____________________

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2017 р. № 467

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжвідомчу комісію з питань популяризації України у світі

  1. Міжвідомча комісія з питань популяризації України у світі (далі — Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворений з метою популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Комісії є:

  сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади під час реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі;

  розгляд питань, пов’язаних із формуванням позитивного іміджу України у світовому інформаційному просторі;

  забезпечення на міжвідомчому рівні постійної оперативної та скоординованої діяльності з підготовки і поширення у світовому інформаційному просторі правдивої та об’єктивної інформації про Україну, окремі її регіони, а також підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України.

  4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань популяризації України у світі;

  проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань популяризації України у світі;

  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань популяризації України у світі;

  подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань популяризації України у світі;

  аналізує стан і результати реалізації розроблених Комісією пропозицій та рекомендацій.

  5. Комісія має право:

  отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, провідних учених, фахівців недержавних організацій (за згодою), представників міжнародних організацій, народних депутатів України (за згодою);

  утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

  6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також інститутами громадянського суспільства, які провадять діяльність у сфері міжнародного гуманітарного права.

  7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

  До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени Комісії.

  8. Комісію очолює голова, яким за посадою є Міністр інформаційної політики.

  Голова Комісії:

  організовує роботу Комісії, здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

  затверджує персональний склад Комісії за поданням керівників відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій, а також інститутів громадянського суспільства;

  визначає порядок денний засідань Комісії та регламент її роботи;

  представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

  9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

  Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови Комісії.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

  Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

  10. У засіданнях Комісії можуть брати участь за погодженням з головою Комісії представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та заінтересованих громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), а також вчені та профільні експерти (за згодою).

  11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

  Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на МІП.

  _____________________