• In English
 • Уряд схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Документ розроблено з метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. Запровадження Стратегії передбачається за напрямками, серед яких: забезпечення безпеки туристів та захист їх законних прав та інтересів, імплементація законодавства ЄС у сфері туризму, забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури, удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму, формування та просування позитивного іміджу України, як країни привабливої для туризму. Реалізація акта передбачається за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством, а обсяг фінансування визначатиметься щороку з урахуванням конкретних завдань і реальних можливостей.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 16 березня 2017 р. № 168-р

  Київ

  Про схвалення Стратегії розвитку
  туризму та курортів на період до 2026 року

  1. Схвалити Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, що додається.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади щороку розробляти і затверджувати плани заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088 “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 60, ст. 2041).

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 16 березня 2017 р. № 168-р

  СТРАТЕГІЯ
  розвитку туризму та курортів на період до 2026 року

  Загальна частина

  За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), внесок туризму до світового валового внутрішнього продукту з урахуванням непрямого ефекту становить 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму, становить 11 відсотків. У 2015 році частка міжнародних туристичних прибуттів збільшилася на 4,4 відсотка і становила 1184 млн. туристів.

  Сфера туризму та курортів стає однією з основних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світової економіки.

  Оскільки зазначена сфера пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, її розвиток сприяє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно безпечного навколишнього природного середовища, а також підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між різними країнами і народами. Крім того, туризм є одним із засобів реалізації зовнішньої політики держави.

  Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для належного розвитку економіки за рахунок туризму, проте суттєво відстає від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості туристичних послуг.

  Фінансово-економічна криза, що загострилася останніми роками, події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, призвели до зменшення в’їзного туристичного потоку, негативно вплинули на структуру туризму та реалізацію туристичних можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому туристичному ринку. Фактично вдвічі зменшилася кількість іноземних туристів. Україна втрачає популярність як туристичний напрям, оскільки у потенційних туристів складається враження повномасштабної війни і країна сприймається як “гаряча точка”.

  Загострення кризових явищ у сфері туризму та курортів свідчить про необхідність удосконалення державної політики у зазначеній сфері, пріоритетів і принципів її реалізації, повноважень і компетенції суб’єктів туристичної діяльності, впровадження ефективних організаційно-правових, економічних, інформаційних механізмів розвитку сфери туризму та курортів як високорентабельної галузі національної економіки.

  Незважаючи на ресурсну забезпеченість та безмежні потенційні туристичні можливості, Україна на даний час не має можливості конкурувати з розвинутими туристичними державами. Для раціонального і ефективного використання туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів України необхідно сформувати туристично-рекреаційний простір шляхом створення та забезпечення функціонування зон розвитку туризму та курортів і розробити, впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний національний туристичний продукт.

  Єдиний шлях розв’язання системних проблем у сфері туризму та курортів — це стратегічно орієнтована державна політика, основним завданням якої є визначення туризму одним з основних пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України.

  Умовами сталого розвитку сфери туризму та курортів є:

  забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної туристичної політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства, організації наукових досліджень, розвитку людського потенціалу;

  концентрація ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери туризму та курортів;

  створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та курортів та її інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі;

  удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин у сфері туризму та курортів;

  сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері туризму та курортів;

  удосконалення на постійній основі бізнес-клімату та розвиток добросовісної конкуренції;

  запровадження інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристичної організації);

  розроблення національних стандартів відповідно до міжнародних стандартів;

  популяризація нашої держави у світі та просування якісних національних туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі;

  розвиток туристичних територій.

  Подолання негативних тенденцій, створення сприятливих умов для розвитку сфери туризму та курортів повинні стати пріоритетними напрямами прискорення економічного та соціального зростання країни.

  Мета, стратегічні цілі та завдання Стратегії

  Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у світі.

  Основними стратегічними цілями розвитку сфери туризму та курортів з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 2026 року є:

  створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів;

  забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу шляхом розв’язання проблеми рекреаційного природокористування і охорони навколишнього природного середовища та удосконалення територіальної структури сфери туризму та курортів з метою розвитку туристичних територій, брендингу територій;

  системне підвищення якості інфраструктури курортів та рекреаційних територій шляхом виконання комплексної програми поетапного вдосконалення матеріально-технічної бази з використанням можливостей кластерних моделей, державно-приватного партнерства та соціального замовлення;

  удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг шляхом створення центрів туристичної інформації та популяризації туристичних продуктів під час провадження ярмаркової, фестивальної та виставкової діяльності;

  забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шляхом створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу у сфері туризму і розроблення національних стандартів надання туристичних послуг відповідно до міжнародних стандартів;

  організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму та курортів.

  Основними завданнями Стратегії є:

  здійснення комплексу заходів з підтримки розвитку туристичної індустрії, зокрема створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму та курортів;

  забезпечення належного рівня міжгалузевої координації та міжрегіональної кооперації, що сприятиме раціональному використанню туристичних ресурсів і дасть можливість оптимізувати витрати з державного і місцевих бюджетів на здійснення заходів у сфері туризму та курортів;

  об’єднання зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників туристичного бізнесу, інших галузей економіки та інститутів громадянського суспільства для популяризації України у світі і формування іміджу України як країни, привабливої для туризму;

  гармонізація національного законодавства з європейським, дотримання цілей і принципів, проголошених стратегічними документами розвитку держави.

  Стратегія визначає інтегрований підхід до формування і реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який передбачає поєднання таких складових:

  галузевої (міжгалузева координація та системний розвиток складових сфери туризму та курортів), а саме:

  - туристична діяльність (туроператори, турагенти; екскурсійне обслуговування);

  - послуги з розміщення (колективне розміщення; індивідуальне розміщення);

  - транспорт (повітряний; залізничний; автомобільний; водний: морський та річковий; міський громадський);

  - туристичні інформаційні центри;

  - музеї та галереї;

  - театри, арени, клуби;

  - конгрес-холи і конференц-центри;

  - заклади громадського харчування;

  - спортивні арени;

  - торгові центри, магазини, сувенірні лавки;

  - ІТ-компанії;

  - страхові компанії;

  - медіа-компанії;

  територіальної (міжрегіональна кооперація, досягнення рівномірного та збалансованого розвитку туристичних регіонів, територій, зон), а саме:

  - північ, південь, схід, захід, центр;

  - області;

  - райони;

  - територіальні громади;

  - курорти;

  - туристичні території;

  секторальної (створення системи стратегічного планування розвитку видів туризму на основі їх чіткої класифікації та визначення пріоритетних на державному та регіональному рівні), а саме:

  - міський туризм;

  - екологічний (зелений);

  - етнічний;

  - сільський;

  - культурно-пізнавальний;

  - подієвий;

  - медичний, лікувально-оздоровчий;

  - гастрономічний;

  - релігійний;

  - гірський, спортивний, велосипедний;

  - пригодницький та активний;

  - науковий та освітній;

  - круїзний та яхтовий;

  - шопінг та розважальний туризм;

  - інші пріоритетні види туризму.

  Дорожня карта та напрями реалізації Стратегії

  Основними напрямами реалізації Стратегії є:

  за напрямом “Безпека туристів”

  забезпечення безпеки туристів та захист їх законних прав та інтересів, що сприятиме підвищенню якості наданих туристичних послуг шляхом:

  - надання невідкладної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації та/або постраждали під час подорожі;

  - створення “гарячої” телефонної лінії для прийому і ведення обліку звернень та скарг туристів, у тому числі іноземних, а також надання необхідної інформації з питань туризму, виклику допомоги;

  - проведення моніторингу надзвичайних подій, що трапляються з туристами в регіонах;

  - посилення відповідальності суб’єктів туристичної діяльності перед споживачами туристичних послуг;

  за напрямом “Нормативно-правова база сфери туризму та курортів”

  імплементація законодавства ЄС у сфері туризму та курортів, що забезпечить вдосконалення законодавства у зазначеній сфері з урахуванням досвіду провідних туристичних країн ЄС шляхом:

  - розроблення пропозицій щодо внесення змін до Законів України “Про туризм” та “Про курорти”;

  - розроблення законопроектів щодо запровадження інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристичної організації), заходів з підтримки розвитку туристичної індустрії (щодо створення режиму сприяння для залучення інвестицій у розбудову туристичної індустрії);

  - приведення у відповідність з міжнародними вимогами методів статистики у сфері туризму та курортів та впровадження рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО) системи сателітного рахунка;

  - візової лібералізації та спрощення візових процедур для туристів із країн, що є цільовими ринками для України;

  - актуалізації діючих та укладення нових міжвідомчих та міжурядових угод про співпрацю у сфері туризму та курортів;

  - розроблення і затвердження порядку створення і ліквідації туристичних представництв України за кордоном;

  гармонізація національних стандартів у сфері туризму та курортів з міжнародними стандартами, що сприятиме підвищенню якості національного туристичного продукту шляхом:

  - забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації із залученням суб’єктів туристичного ринку, організацій роботодавців та громадських об’єднань у сфері туризму та курортів;

  - впровадження міжнародної системи якості послуг за такими напрямами, як туроператорська та турагентська діяльність; готелі та аналогічні засоби розміщення; заклади громадського харчування; гіди-перекладачі та екскурсоводи; туристичні інформаційні центри; курорти, оздоровчі послуги та кемпінги; пляжі, дайвінг; екологічний, сільський, активний туризм; інші пріоритетні види туризму для держави та регіонів; виставкова та конгресна діяльність тощо;

  - визначення та забезпечення типізації та спеціалізації курортів;

  лібералізація та ефективне регулювання провадження підприємницької діяльності у сфері туризму та курортів шляхом:

  - скасування ліцензування туроператорської діяльності і впровадження альтернативного механізму ефективного регулювання діяльності туроператорів та інших суб’єктів туристичного ринку;

  - скасування обов’язкової та заохочення добровільної категоризації готелів та аналогічних засобів розміщення;

  - створення сприятливих умов для організації діяльності національних туристичних операторів та підтримка малого бізнесу у сфері туризму та курортів;

  за напрямом “Розвиток туристичної інфраструктури”

  забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури шляхом:

  - проведення моніторингу інвестиційних пропозицій щодо розбудови туристичної інфраструктури у регіонах;

  - підготовка каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів для представлення потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам;

  - участь інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів у міжнародних ярмарках інвестиційних проектів;

  - визначення можливостей і потреби у формуванні туристичних та туристично-інформаційних центрів;

  забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

  забезпечення збалансованого використання природних лікувальних та рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до самовідтворення шляхом:

  - регулювання інтенсивності туристичних потоків (антропогенних навантажень);

  - створення Державного кадастру природних курортних територій та Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

  - збору інформації та проведення аналізу стану використання природних туристичних і курортних ресурсів, удосконалення системи показників розрахунку обсягів туристичної та курортної діяльності;

  - проведення державного моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища та природних лікувальних і рекреаційних ресурсів, фізичних факторів на курортах, туристичних територіях, у місцях відпочинку населення;

  сприяння встановленню стратегічного партнерства між державними, приватними та суспільними інтересами шляхом впровадження проектного підходу до створення комплексного туристичного продукту;

  за напрямом “Розвиток людських ресурсів”

  удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму та курортів та інших сфер діяльності, пов’язаних із туризмом, що сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки фахівців у сфері туризму та курортів та якості обслуговування споживачів туристичних послуг шляхом:

  - комплексного дослідження ринку праці у сфері туризму та курортів з метою визначення потреби у фахівцях відповідного профілю, розроблення відповідних базових компетентностей фахівців та підготовки освітніх програм з професійного навчання у сфері туризму та курортів з урахуванням виявлених потреб;

  - гармонізації кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладах, які забезпечують підготовку фахівців у сфері туризму та курортів, і стандартів професійної підготовки;

  - затвердження кваліфікаційних вимог до фахівців туристичного супроводу;

  - залучення населення до популяризації туризму;

  забезпечення наукового супроводження та досліджень у сфері туризму та курортів, запровадження прогресивних інноваційних розробок шляхом:

  - заохочення молоді до активної діяльності, розроблення інноваційних продуктів і започаткування бізнесу у сфері туризму та курортів за результатами проведення конкурсів на регіональному та галузевому рівні;

  за напрямом “Маркетингова політика розвитку туризму та курортів України”

  формування позитивного іміджу України як привабливої для туризму країни, що сприятиме збільшенню туристичних потоків до України, шляхом:

  - розроблення та реалізації маркетингової стратегії просування національного туристичного продукту;

  - маркетингового просування офіційного туристичного бренду України;

  - створення та ведення іноземними мовами туристичного Інтернет-порталу “Відвідай Україну” (“Visit Ukraine”) із представленням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України;

  - розроблення, виготовлення та поширення в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує туристичні можливості нашої держави;

  - презентації туристичного потенціалу України на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах тощо;

  - становлення інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристичної організації);

  формування та реалізація конкурентоспроможних національного та регіонального туристичних продуктів, що сприятиме зростанню попиту на туристичні послуги, збільшенню надходжень від реалізації туристичних послуг до державного та місцевих бюджетів шляхом:

  - створення національної мережі туристичних брендів України (області, райони, міста, територіальні громади, курорти, туристичні території);

  - створення інтерактивної бази даних, що містить інформацію про туристичні та рекреаційні ресурси України, придатні для використання у сфері туризму та курортів, у тому числі об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендовані для відвідування туристами та формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

  - забезпечення інформаційного супроводження реалізації державної політики у сфері туризму та курортів.

  Механізми та інструменти реалізації Стратегії

  Для досягнення цілей Стратегії у рамках визначених пріоритетних напрямів необхідно забезпечити ефективну взаємодію правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів.

  Правовий механізм орієнтований на дотримання учасниками процесу реалізації Стратегії принципів конституційності, законності та прозорості. Основними інструментами правового механізму повинні бути нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Організаційний механізм спрямований на забезпечення принципів партнерства та співробітництва органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників бізнесових та наукових кіл, громадських організацій. Чітке визначення завдань учасникам реалізації Стратегії дасть змогу розподілити відповідальність за прийняття рішень та їх виконання.

  Основними складовими організаційного механізму є:

  план заходів з реалізації Стратегії, який дасть змогу із застосуванням установлених показників розвитку провести оцінку досягнення цілей Стратегії шляхом проведення моніторингу та визначення ефективності впливу заходів, що здійснюються на державному, регіональному та місцевому рівні;

  цільові та регіональні програми розвитку сфери туризму та курортів;

  договори, що укладаються, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства.

  Економічний механізм забезпечує дотримання принципів сталого розвитку територій та утримання високого рівня конкурентоспроможності шляхом:

  використання інструментів для формування сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь;

  надання підтримки вітчизняному виробнику туристичної продукції;

  сприяння фінансовому оздоровленню підприємств туристичної галузі;

  впровадження сучасних інформаційних та маркетингових технологій.

  Фінансовий механізм забезпечує реалізацію принципів прозорості та передбачуваності дій органів державної влади з розподілу коштів державного бюджету, інвестицій, грантів міжнародних організацій, залучення кредитів банків та небанківських установ, коштів недержавних цільових фондів, лізингових компаній.

  Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється у межах коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.

  Обсяг фінансування Стратегії визначається з урахуванням конкретних завдань та у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік.

  Моніторинг реалізації Стратегії

  Однією з умов успішної реалізації Стратегії є розроблення і впровадження системи моніторингу з урахуванням об’єктивних показників розвитку. Крім того, проводиться постійне порівняння результатів її реалізації у частині досягнення цілей Стратегії та регіональних стратегій розвитку.

  Реалізація положень Стратегії, виконання плану заходів, моніторинг стану їх виконання здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Моніторинг реалізації Стратегії проводить Мінекономрозвитку. До проведення моніторингу з метою дотримання об’єктивності та неупередженості залучаються громадські організації, незалежні інститути та експерти.

  Інститути громадянського суспільства здійснюють контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії, зокрема шляхом проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів та концептуальних документів з питань розвитку сфери туризму та курортів.

  Результати моніторингу можуть бути підставою для коригування планів заходів з реалізації Стратегії.

  Показники реалізації Стратегії

  Для оцінки стану розвитку сфери туризму та курортів в Україні та досягнення основних стратегічних цілей, визначених Стратегією, використовуються контрольні показники розвитку, результати державних статистичних спостережень у сфері туризму та курортів, інші дані центральних органів виконавчої влади та індекси міжнародних рейтингів розвитку туристичної галузі.

  За результатами реалізації Стратегії необхідно досягти таких контрольних показників:

  Контрольні показники розвитку сфери туризму
  та курортів в Україні

  Найменування
  показника розвитку

  За роками

  Примітка

  2015

  2019

  2022

  2026

  1. Кількість іноземних туристів, які в’їжджають до України, млн. осіб

  12,9

  збільшення у 1,5 раза

  збільшення у 2 рази

  збільшення у 2,5 раза

  за вихідні показники взято показники
  2015 року

  2. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, тис. одиниць

  6,8

  збільшення у 1,5 раза

  збільшення у 3 рази

  збільшення у 5 разів

   

  3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, млн. гривень

  37,1

  збільшення у 2 рази

  збільшення у 5 разів

  збільшення у 10 разів

   

  4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від діяльності суб’єктів туристичної діяльності, млрд. гривень

  1,71

  збільшення у 2 рази

  збільшення у 5 разів

  збільшення у 10 разів

   

  5. Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб

  88

  збільшення у 1,5 раза

  збільшення у 3 рази

  збільшення у 5 разів

   

  6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб

  357

  збільшення у 2 рази

  збільшення у 3 рази

  збільшення у 5 разів

   

  7. Кількість екскурсантів, тис. осіб

  125,5

  збільшення у 1,5 раза

  збільшення у 2 рази

  збільшення у 2,5 раза

   

  Реалізація Стратегії передбачає досягнення таких показників:

  збільшення витрат туристів під час подорожей в Україні до 80 млрд. гривень у 2026 році;

  збільшення обсягу капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів до 6,6 млрд. гривень у 2026 році;

  забезпечення діяльності інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристичної організації та відповідних регіональних туристичних організацій);

  функціонування Єдиної туристичної інформаційної системи, що містить інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси країни, придатні для використання в туризмі, у тому числі об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду;

  впровадження рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО) системи сателітного рахунка;

  заснування десяти туристичних представництв за кордоном;

  лібералізація візового режиму з десятьма країнами світу, що є цільовими туристичними ринками для України.

  Очікувані результати

  Реалізація Стратегії дасть змогу:

  підвищити конкурентоспроможність національного та регіональних туристичних продуктів;

  підвищити якість життя населення шляхом забезпечення економічного зростання, екологічної безпеки, консолідації суспільства, надання доступу до послуг у сфері туризму та курортів;

  створити нові робочі місця, розширити можливості населення щодо працевлаштування та самозайнятості;

  створити сучасну туристичну інформаційну інфраструктуру, а також забезпечити поширення інформації про туристичні ресурси України у світовому інформаційному просторі.

  _____________________