• In English
 • Уряд продовжує реформування системи управління державним сектором економіки та запроваджує міжнародні стандарти корпоративного управління такими суб'єктами. З цією метою затверджено: порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного підприємства; порядок визначення (проведення конкурсного відбору) незалежних членів наглядових рад. Одночасно Урядом визначено критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим для суб'єктів господарювання державного сектору економіки, та вимоги до незалежного члена наглядової ради.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 10 березня 2017 р. № 142

  Київ

  Деякі питання управління державними унітарними
  підприємствами та господарськими товариствами,
  у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
  акцій (часток) належать державі


  Відповідно до статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — критерії);

  Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів;

  Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради;

  вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

  2. Установити, що обрання незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” здійснюється на підставі подання комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств за результатами конкурсного відбору, проведеного у порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради господарського товариства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого прибутку якого перевищує 1,5 млрд. гривень, передбаченому в Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженому цією постановою.

  3. Суб’єктам управління об’єктами державної власності:

  1) у п’ятнадцятиденний строк:

  прийняти рішення про утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах, утворення яких є обов’язковим згідно з абзацами другим і третім критеріїв;

  визначити доцільність утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах, утворення яких не є обов’язковим згідно з абзацами другим і третім критеріїв;

  ініціювати проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — господарські товариства), в яких утворення наглядових рад є обов’язковим згідно з абзацами другим і третім критеріїв, на яких розглянути питання про приведення їх установчих документів у відповідність з вимогами Закону України від 2 червня 2016 р. № 1405-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності” та затвердження положення про принципи формування наглядових рад;

  розпочати після проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств відповідно до абзацу четвертого цього підпункту проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради господарського товариства;

  2) внести до статутів державних унітарних підприємств зміни щодо утворення на них наглядових рад, затвердити положення про принципи формування наглядових рад, а також їх склад;

  3) затвердити склад наглядових рад державних унітарних підприємств, у яких утворення наглядових рад є обов’язковим згідно з абзацами другим і третім критеріїв;

  4) протягом 60 днів після завершення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства забезпечити обрання (призначення) загальними зборами акціонерів (учасників) господарського товариства незалежних членів наглядової ради;

  5) інформувати щокварталу Мінекономрозвитку про стан утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах і в господарських товариствах та затвердження їх складу.

  Конкурсний відбір кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради та їх призначення (обрання) здійснюються одночасно з дотриманням принципу різноманітності складу наглядових рад з урахуванням компетенцій, якими володіють незалежні члени та представники держави в наглядових радах.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 142

  КРИТЕРІЇ,
  відповідно до яких утворення наглядової ради є
  обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в
  господарських товариствах, у статутному капіталі яких
  більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі  Наглядова рада обов’язково утворюється на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за наявності одного з таких критеріїв:

  вартість активів державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень;

  розмір чистого доходу такого державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 1,5 млрд. гривень;

  розмір статутного капіталу новоутвореного державного унітарного підприємства, господарського товариства на дату його утворення перевищує 2 млрд. гривень;

  кількість акціонерів — власників простих акцій такого господарського товариства становить 10 або більше осіб.

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 142

  ПОРЯДОК
  утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової
  ради державного унітарного підприємства та її комітетів

  1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства (далі — наглядова рада) та її комітетів.

  2. Суб’єкт управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління державним унітарним підприємством (далі — суб’єкт управління), приймає рішення про утворення на державному унітарному підприємстві (далі — підприємство) наглядової ради згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

  3. У разі утворення наглядової ради суб’єкт управління в установленому законодавством порядку:

  затверджує відповідні зміни до статуту підприємства та положення про принципи формування наглядової ради;

  затверджує умови оплати послуг членів наглядової ради в порядку, встановленому законодавством;

  приймає рішення про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради та визначає рекомендації щодо їх кваліфікації, досвіду та неупередженості;

  визначає представників держави в наглядовій раді, які повинні відповідати вимогам щодо їх кваліфікації, досвіду та неупередженості;

  затверджує склад наглядової ради.

  4. Компетенція наглядової ради, її кількісний склад, порядок скликання, проведення засідання, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності наглядової ради визначаються в статуті підприємства.

  5. Кількість членів наглядової ради не може бути менше ніж п’ять осіб та більше ніж 11 осіб.

  6. Незалежні члени наглядової ради повинні становити більшість від її загального складу.

  7. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки. Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради як незалежний член підприємства понад три строки підряд.

  8. Член наглядової ради повинен відповідати вимогам, установленим Законом України “Про управління об’єктами державної власності” та статутом підприємства протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради. Незалежний член наглядової ради додатково повинен відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

  9. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж п’яти юридичних осіб.

  10. Підприємство укладає цивільно-правовий договір з членами наглядової ради.

  11. Суб’єкт управління оцінює результати діяльності наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності підприємства.

  12. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково:

  за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви з дотриманням зобов’язань, передбачених цивільно-правовим договором;

  за ініціативою суб’єкта управління у випадках, виключний перелік яких передбачено статутом підприємства.

  13. Член наглядової ради, у тому числі незалежний, зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту управління письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим Законом України “Про управління об’єктами державної власності” та статутом підприємства.

  14. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

  15. Повноваження голови наглядової ради визначаються статутом підприємства. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом підприємства.

  16. Наглядова рада з числа її членів обов’язково утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства. Наглядова рада має право самостійно утворювати відповідно до статуту інші комітети, склад яких формується з числа членів наглядової ради. Більшість членів комітету наглядової ради є незалежними членами.

  Повноваження комітетів наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою згідно із статутом підприємства.

  17. Комітети наглядової ради з аудиту та з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам підприємства очолюють незалежні члени наглядової ради.

  18. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря в установленому статутом та/або положенням про наглядову раду порядку. Повноваження корпоративного секретаря підприємства визначаються статутом підприємства та/або положенням про наглядову раду.

  19. Планові засідання наглядової ради проводяться не менше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою.

  20. Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради або суб’єкта управління у триденний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів/проектами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом підприємства.

  21. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів наглядової ради від її загального складу.

  22. Голова наглядової ради веде її засідання та організовує її роботу.

  23. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмета питання.

  24. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

  25. На вимогу члена наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь керівник підприємства та/або інші особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

  26. На засіданнях наглядової ради ведуться протоколи, які підписуються всіма присутніми членами наглядової ради, включаючи голову, за винятком випадків, коли рішення приймаються шляхом заочного голосування (опитування).

  27. Статут підприємства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

  28. Про прийняте рішення наглядова рада повідомляє керівнику підприємства та суб’єкту управління наступного дня після засідання.

  29. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються на підприємстві, копії — у суб’єкта управління.

  30. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання підприємством.

  31. Члени наглядової ради зобов’язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

  32. У разі коли за результатами двох останніх календарних років підряд підприємство не відповідає критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, суб’єкт управління такого підприємства розглядає питання щодо доцільності продовження функціонування на ньому наглядової ради. За результатами розгляду суб’єкт управління може прийняти рішення про продовження функціонування наглядової ради на підприємстві або про її ліквідацію та у разі прийняття рішення про ліквідацію наглядової ради підприємства вносить зміни до статуту підприємства.

  На підприємствах, які не відповідають зазначеним критеріям та на яких наглядова рада була утворена за рішенням суб’єкта управління, такий суб’єкт управління має право прийняти рішення про ліквідацію наглядової ради та забезпечити внесення відповідних змін до статуту підприємства.

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 142

  ПОРЯДОК
  проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
  незалежного члена наглядової ради державного унітарного
  підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного
  відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради
  господарського товариства, у статутному капіталі якого більше
  50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються
  суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання
   на посаду незалежних членів наглядової ради  1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради державного унітарного підприємства (далі — підприємство) та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради (далі — товариство), крім державних банків.

  2. Конкурсний відбір з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства (далі — наглядова рада) здійснюється відповідно до положення про принципи формування наглядової ради згідно з профілем діяльності та стратегією підприємства, товариства.

  Зазначене положення затверджується щодо підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, суб’єктом управління, а щодо товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, — загальними зборами акціонерів (учасників) товариства.

  Положенням про принципи формування наглядової ради визначаються, зокрема:

  загальні вимоги до кандидатів, функції члена наглядової ради, а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, його професійні та особисті якості;

  необхідність забезпечення різноманітності складу наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради підприємства, товариства та кандидата на посаду представника держави в наглядовій раді такого підприємства, товариства, крім вимог до кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради, визначених законом.

  3. Підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад підприємства та товариства (далі — конкурсний відбір) є наказ відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності (далі — суб’єкт управління).

  У разі коли Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад є рішення Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

  У рішенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

  найменування підприємства, товариства, код згідно з ЄДРПОУ;

  строк подання заяв на участь у конкурсному відборі, який не може бути менше ніж 14 робочих днів, але не більше ніж 60 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

  загальні вимоги до кандидатів на посаду, очікувані функції, які повинен виконувати член наглядової ради підприємства, товариства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;

  адреса, електронна пошта, за якою приймаються заяви та документи для участі в конкурсному відборі.

  4. Для проведення конкурсного відбору суб’єкт управління утворює комісію з конкурсного відбору (далі — комісія), затверджує її склад, призначає голову та секретаря комісії із представників суб’єкта управління. Суб’єкт управління повинен запросити до складу комісії представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

  5. Комісія:

  не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення про проведення конкурсного відбору оприлюднює на офіційному веб-сайті суб’єкта управління оголошення про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядових рад;

  розробляє та затверджує критерії оцінювання та вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі — претенденти);

  приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

  ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

  забезпечує прозорість конкурсного відбору;

  надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до Національної поліції стосовно подання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

  визначає переможця конкурсного відбору відповідно до критеріїв оцінювання;

  подає суб’єкту управління протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів;

  письмово повідомляє учасникам конкурсу про його результати.

  6. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

  7. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (головуючого на засіданні) комісії.

  8. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

  Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

  9. Оголошення про проведення конкурсного відбору складається українською та англійською мовами і містить такі відомості:

  найменування та місцезнаходження підприємства, товариства, основні напрями його діяльності;

  строк, місце та адреса приймання заяв на участь у конкурсному відборі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

  перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;

  дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

  вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради підприємства, товариства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;

  інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, товариства — відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); інформація, що стосується фінансово-економічного стану банку оприлюднюється за формами, встановленими Національним банком;

  адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.

  10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою:

  копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;

  біографічну довідку (резюме);

  згоду на обробку персональних даних;

  рекомендації (за наявності);

  заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства;

  мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

  Заяви приймаються у строк не менше ніж 14 робочих днів, але не більше ніж 60 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та підлягають реєстрації в порядку, встановленому суб’єктом управління.

  Заява та інші документи, подані претендентами, не надаються членам комісії до початку засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, можуть розголошуватися лише після завершення конкурсного відбору за умови надання кандидатом згоди на таке розголошення.

  11. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:

  неподання ним одного із документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;

  невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів;

  подання недостовірної інформації;

  наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

  Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

  12. Комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі затверджених комісією критеріїв оцінювання.

  13. Переможцями конкурсного відбору визнаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за критеріями оцінювання. Якщо переможець конкурсного відбору зняв свою кандидатуру, комісія має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого учасника, який набрав найбільшу кількість балів. Комісія має право прийняти рішення про відхилення усіх пропозицій учасників або про повторне проведення конкурсного відбору.

  14. У разі надходження пропозиції лише від одного претендента або допущення до участі лише одного учасника конкурсний відбір не проводиться. У такому разі оголошується про повторне проведення конкурсного відбору.

  Якщо за результатами конкурсного відбору не вдалося обрати необхідну кількість кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради, призначається додатковий конкурсний відбір на заміщення вакантних посад.

  15. Переможці конкурсного відбору оголошуються на засіданні комісії.

  Рішення комісії про визначення переможця конкурсного відбору для підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, є підставою для прийняття суб’єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору між підприємством, товариством та незалежним членом наглядової ради.

  Для товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, рішення комісії про визначення переможця конкурсного відбору є підставою для внесення суб’єктом управління загальним зборам пропозицій щодо включення відповідного кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.

  16. Суб’єкт управління не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради опубліковує інформацію про персональний склад наглядової ради на власному веб-сайті.

  17. Конкурсний відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства, крім банку, вартість активів якого за даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, здійснюється комісією, утвореною відповідно до цього Порядку, яка подає пропозиції щодо кандидатур незалежних членів наглядових рад для визначення переможця конкурсного відбору до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі — комітет з призначення), утвореного відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383).

  Комісія подає до комітету з призначення пропозиції щодо кандидатур незалежних членів наглядових рад у кількості від двох до п’яти, які визнані комісією найкращими на кожну оголошену вакансію.

  18. Комітет з призначення визначає кандидатури переможців конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства, зазначених в абзаці першому пункту 17, відповідно до цього Порядку.

  Порядок роботи комітету з призначення та порядок прийняття ним рішень визначається у положенні про такий комітет, що затверджується Мінекономрозвитку.

  19. Комітет з призначення інформує суб’єктів управління про визначення кандидатур переможців конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядових рад підприємства, товариства, зазначених в абзаці першому пункту 17 цього Порядку, протягом трьох календарних днів з дати ухвалення відповідного рішення.

  20. Рішення комітету з призначення про визначення кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради підприємства, товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, зазначених в абзаці першому пункту 17 цього Порядку, є підставою для прийняття суб’єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради.

  Для товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, зазначеного в абзаці першому пункту 17 цього Порядку, рішення комітету з призначення про визначення кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб’єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 142

  ВИМОГИ
  до незалежного члена наглядової ради державного унітарного
   підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі
  якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі


  1. Кандидатурою на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — незалежний член), є фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно незалежних членів, визначених Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, та вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”.

  2. Незалежність члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, підтверджується у письмовій формі його особистою заявою у таких випадках:

  подання відповідній комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради документів для участі в конкурсному відборі;

  оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (учасників), до порядку денного яких включене питання про обрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради;

  оприлюднення рішення про обрання/переобрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів;

  оприлюднення у складі річного звіту господарського товариства у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів.

  3. Незалежний член також повинен відповідати таким вимогам:

  наявність повної цивільної дієздатності;

  наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

  добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

  не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;

  відсутність непогашеної судимості;

  відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються (обираються) до наглядової ради такого підприємства, господарського товариства.

  _____________________