• In English
 • Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року. Реалізація Концепції створить умови для реформування загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу. Будуть розроблені нові стандарти змісту загальної середньої освіти, які ґрунтуватимуться на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання. Передбачено перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою, що матиме академічне або професійне спрямування. Реформується система управління загальною середньою освітою, зокрема, школа отримає право розробляти і впроваджувати власні освітні програми. Також Концепція передбачає стимулювання особистого і професійного зростання педагога, надання йому академічної свободи, матеріального стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 14 грудня 2016 р. № 988-р

  Київ

  Про  схвалення Концепції реалізації державної
  політики у сфері реформування загальної середньої освіти
  “Нова українська школа” на період до 2029 року

  1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, що додається.

  2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 14 грудня 2016 р. № 988-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  реалізації державної політики у сфері реформування
  загальної середньої освіти “Нова українська школа”
  на період до 2029 року


  Проблема, яка потребує розв’язання

  Проблемою, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти протягом 1992—2016 років, що є наслідком ряду таких  факторів:

  зменшення обсягів фінансування;

  зниження рівня оплати праці вчителя;

  незадовільне матеріально-технічне забезпечення шкіл;

  бюрократизація системи управління освітою;

  застарілі зміст освіти та методики викладання.

  Проявами проблеми є:

  збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном;

  тенденція до зниження показників України у міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

  Загальна середня освіта в Україні має такі основні ознаки:

  наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, насамперед математичної та природничої (елітарна освіта);

  домінування в системі освіти шкіл з невисокою якістю освітніх послуг;

  суттєві територіальні відмінності в якості загальної середньої освіти (між сільськими та міськими школами, між окремими регіонами);

  тенденція до погіршення якості освіти в цілому у державі;

  недостатня мотивація до освіти значної частини молоді.

  Отже, проведення докорінної реформи загальної середньої освіти сприятиме подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.

  Досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії) свідчить про суттєвий вплив освітніх реформ на розвиток економіки та конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні.

  Мета Концепції

  Метою Концепції є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за такими напрямами:

  ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

  запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків;

  підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;

  запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);

  удосконалення процесу виховання;

  створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

  децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи;

  справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу усіх дітей до якісної освіти;

  створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;

  створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості, або забезпечення регулярного підвезення до шкіл.

  Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це:

  цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення;

  патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

  інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.

  За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти з урахуванням  досвіду провідних країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогіки загальної середньої освіти, системи управління загальною середньою освітою, структури загальної середньої освіти, системи державного фінансування загальної середньої освіти, нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти.

  Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

  Зазначені стандарти повинні також ґрунтуватися на Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу “Про основні компетентності для навчання протягом усього життя”.

  Ключовими компетентностями є спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

  Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями.

  З метою створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами необхідно розробити індивідуальні програми їх розвитку, що включатимуть  корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей.

  У рамках реформування системи управління загальною середньою освітою школа матиме право розробляти і впроваджувати власні освітні програми відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти, змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації  із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії.

  Для досягнення мети Концепції необхідно забезпечити стимулювання вчителя  до особистого і професійного зростання та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.

  Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до 12-річної середньої школи із трирічною профільною школою академічного або професійного спрямування. Профільна школа академічного спрямування сприятиме забезпеченню поглибленого вивчення окремих шкільних предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів і продовженню їх навчання у вищих навчальних закладах, а професійного спрямування — здобуттю першої професії та можливості вступу до вищих навчальних закладів.

  У рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачається:

  створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (школи будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);

  покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції;

  удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах;

  створення необхідних умов для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;

  створення умов для розширення державно-громадського партнерства на засадах співфінансування і спільного управління школами;

  запровадження принципу “гроші ходять за дитиною”, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього школах;

  запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування шкіл незалежно від форми власності.

  Строки реалізації Концепції

  Реалізація Концепції здійснюється протягом 2017—2029 років трьома етапами.

  На першому етапі (2017—2018 роки) передбачається:

  прийняти новий Закон України “Про освіту”;

  розробити план дій з реформування системи загальної середньої освіти;

  розробити, затвердити та запровадити  (2018 рік) новий державний стандарт початкової освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

  доопрацювати навчальні плани і програми з метою розвантаження та запровадження компетентнісного та антидискримінаційного підходу в початковій школі;

  утворити 200—250 опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості;

  підвищити кваліфікацію вчителів початкової школи;

  підвищити заробітну плату вчителів шляхом збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди;

  запровадити навчання авторів підручників та підготовку експертів з метою підготовки підручників нового покоління;

  створити національну електронну платформу для розміщення електронних курсів та підручників, розробити електронні підручники, курси дистанційного навчання за навчальними програмами, систему дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів;

  спростити систему документообігу, оптимізувати звітність, запровадити електронні форми документів;

  розробити новий Закон України “Про загальну середню освіту”;

  створити систему освітньої статистики і аналітики;

  взяти участь у міжнародному дослідженні якості середньої освіти PISA-2018;

  розпочати роботу з формування системи забезпечення якості освіти;

  забезпечити різноманітність форм здобуття початкової освіти.

  На другому етапі (2019—2022 роки) передбачається:

  розробити, затвердити (2019 рік) та запровадити (2022 рік) новий державний  стандарт базової середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

  створити  нову систему підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл;

  провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл;

  забезпечити якісне вивчення іноземних мов у профільній школі відповідно до Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”;

  сформувати мережу опорних шкіл базового рівня;

  розробити професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя;

  створити мережу установ незалежної сертифікації вчителів;

  створити регіональні органи з питань забезпечення якості освіти;

  створити систему внутрішнього забезпечення якості освіти у школах (2022 рік);

  створити систему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти.

  На третьому етапі (2023—2029 роки) передбачається:

  розробити, затвердити (2023 рік) та запровадити (2027—2029 роки) новий державний стандарт профільної освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, що сприятиме створенню передумов для скорочення тривалості (навантаження)  бакалаврських програм вищої освіти в середньому на 45 кредитів; 

  сформувати мережу профільних шкіл (2025 рік);

  створити систему незалежного оцінювання випускників профільної школи професійного спрямування.

  Очікувані результати

  Реалізація Концепції сприятиме:

  поліпшенню якості загальної середньої освіти в цілому;

  подоланню територіальних відмінностей у якості загальної середньої освіти;

  забезпеченню престижності професійної освіти;

  поліпшенню якості вищої освіти за рахунок якісної підготовки у школах і кращого конкурсного відбору абітурієнтів.

   Обсяг фінансових, матеріально-технічних,
  трудових ресурсів

  Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги.

   

  _____________________