• In English
 • Урядом схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ. Реалізація Концепції, яка розрахована на період до 2020 року, повинна забезпечити оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів, суттєво збільшити ефективність їх роботи з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян України та зростання позицій нашої держави у світових рейтингах конкурентоспроможності. Оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів відбуватиметься через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних фахівців - фахівців з питань реформ. Для цього в міністерствах і Секретаріаті Кабінету Міністрів запроваджуються посади фахівців з питань реформ. Посади фахівців з питань реформ - це посади державної служби категорій "А", "Б" і "В" з посадовими обов'язками, що передбачають відповідальність за підготовку та реалізацію ключових національних реформ (визначення проблем в галузі/сфері, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх вирішення, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), і на яких поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців. Фахівці з питань реформ - це державні службовці, призначені на такі посади за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог і в порядку, визначених Законом України "Про державну службу". Громадяни, які наразі обіймають посади державної служби, мають право брати участь у конкурсі на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ. Строками реалізації Концепції є 2016 - 2020 роки. Створення таких посад передбачено Стратегією реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. №474-р.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 11 листопада 2016 р. № 905-р

  Київ

  Про схвалення Концепції запровадження
  посад фахівців з питань реформ

  1. Схвалити Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ, що додається.

  2. Національному агентству з питань державної служби разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 40

   

      

   

  СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2016 р. № 905-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  запровадження посад фахівців з питань реформ

  Проблема, яка потребує розв’язання

  Невід’ємною складовою сталого розвитку України є створення та функціонування ефективної системи державного управління, результативність якої значною мірою залежить від діяльності професійних і мотивованих кадрів, які можуть оперативно приймати рішення, гнучко адаптуватися до зміни ситуації, а також креативність і здатність до інноваційного мислення.

  Незважаючи на наявність кваліфікованих фахівців у державних органах, є нагальна потреба у суттєвому кадровому оновленні та посиленні, оскільки, розпочинаючи системне реформування усіх сфер життєдіяльності українського суспільства, перед державою постала проблема відсутності на державній службі фахівців, які здатні виконувати визначені завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ.

  Така ситуація щодо кадрової неспроможності виникла через відсутність мотивації державних службовців, у тому числі фінансової. Тому сьогодні є критично необхідним формування команди компетентних і висококваліфікованих державних службовців, які здатні забезпечувати підготовку та реалізацію національних реформ у пріоритетних галузях.

  Реалізація цієї Концепції дасть змогу залучити на посади державної служби кваліфікованих фахівців, які зможуть на високому рівні та ефективно виконувати завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ, впливати на тенденції і розвиток державної служби. Запровадження посад фахівців з питань реформ є інноваційним підходом, що має певні ризики, тому надзвичайно важливою є послідовність у впровадженні Концепції.

  Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), до кінця 2017 року передбачено запровадити та заповнити 2000 посад фахівців з питань реформ, до кінця 2018 року — 2200, до кінця 2019 року — 2500, до кінця 2020 року — 3000 осіб. Водночас під час реалізації Концепції пріоритет повинен надаватися якісному, а не кількісному показнику залучених фахівців з питань реформ. У зв’язку з цим кількість посад фахівців з питань реформ може бути скоригована Кабінетом Міністрів України у бік зменшення.

  Сучасний стан проблеми

  З метою оновлення та посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України зроблено ряд важливих кроків.

  З прийняттям Закону України “Про державну службу” з’явилися можливості залучення на державну службу фахівців нової генерації, а також створення умов для призначення на посади державної служби осіб виключно за конкурсним відбором відповідно до зазначеного Закону.

  Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 березня 2016 р. № 243, якою затверджено Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1115), постанову від 25 березня 2016 р. № 246, якою затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), постанову від 22 липня 2016 р. № 448, якою затверджено Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026), що розроблені на основі британської моделі критеріїв оцінювання компетентності державних службовців.

  Водночас, незважаючи на запровадження Законом України “Про державну службу” нової системи оплати праці, рівень фінансової мотивації державних службовців залишається недостатньо привабливим на ринку праці.

  Узгодженість із стратегічними документами

  Оновлення та посилення кадрового потенціалу на державній службі передбачено такими документами:

  Стратегією реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 680);

  планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1709, № 73, ст. 2471);

  Стратегією реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919).

  Мета і строки реалізації Концепції

  Метою Концепції є створення необхідних умов для підготовки та реалізації національних реформ шляхом оновлення і посилення кадрового потенціалу через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних фахівців — фахівців з питань реформ.

  Для досягнення поставленої мети в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах (далі — державні органи), які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ, запроваджуються посади фахівців з питань реформ.

  Строками реалізації Концепції є 2016—2020 роки.

  Шляхи реалізації Концепції

  Перелік ключових національних реформ затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Фахівці з питань реформ — це державні службовці, призначені на такі посади за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України “Про державну службу”.

  Посади фахівців з питань реформ — це посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В” з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та реалізацію ключових національних реформ (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), на які поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

  Посади фахівців з питань реформ поділяються на три групи.

  До першої групи належать посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників та державних секретарів міністерств.

  До другої групи належать посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ. Перелік таких посад затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України за пропозицією Нацдержслужби, сформованою на основі пропозицій відповідних міністрів.

  Третю групу складають посади державної служби категорій “Б” і “В”, які визначені посадами фахівців з питань реформ в межах чисельності, затвердженої Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України за пропозицією Нацдержслужби, сформованою на основі пропозицій відповідних міністрів. Переліки посад фахівців з питань реформ в межах чисельності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та з урахуванням положень цієї Концепції формуються відповідними міністрами.

  Нацдержслужба проводить моніторинг та здійснює контроль за дотриманням державними органами включення до переліку посад фахівців з питань реформ лише посад державної служби з посадовими обов’язками, що передбачають відповідальність за підготовку та реалізацію ключових національних реформ.

  Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки посади фахівців з питань реформ повинні визначатися в державних органах, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ, відповідно до визначених завдань та функцій таких органів. При цьому у разі, коли запровадження посад фахівців з питань реформ потребуватиме реорганізації державного органу, який здійснює підготовку та реалізацію ключових національних реформ, така реорганізація не може бути “штучною”, мати на меті свавільне звільнення державних службовців шляхом зміни назв структурних підрозділів та/або найменувань посад.

  Вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ включають загальні і спеціальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”. Спеціальні вимоги можуть включати вимоги щодо глибоких професійних знань, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, навичками проектного управління та наявності досвіду такого управління, аналітичного мислення, навичок планування і аналізу, політичної і соціальної ерудиції, творчих здібностей, ініціативності, об’єктивності, відповідальності, вміння працювати в стресових ситуаціях, а також інші вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”.

  Спеціальні вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ розглядаються Координаційною радою з питань реформування державного управління (далі — Координаційна рада) та визначаються у порядку, передбаченому Законом України “Про державну службу”.

  На посади фахівців з питань реформ призначаються громадяни, які є переможцями конкурсного відбору на посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В”, що визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до цієї Концепції.

  До роботи конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади фахівців з питань реформ, можуть бути залучені експерти, у тому числі міжнародні, для оцінки професійних компетенцій кандидатів. Список таких експертів попередньо розглядається Координаційною радою.

  Заробітна плата фахівців з питань реформ складається з:

  посадового окладу, відповідних надбавок і виплат, а також премій відповідно до Закону України “Про державну службу”;

  стимулюючих виплат, встановлених для посад фахівців з питань реформ, які повинні бути уніфікованими для усіх рівнозначних посад.

  Розмір нарахованої місячної заробітної плати фахівця з питань реформ з урахуванням стимулюючих виплат не може перевищувати 60 тис. гривень.

  З метою реалізації Концепції передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 “Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1212) щодо затвердження мінімальних та максимальних розмірів стимулюючих виплат для різних посад фахівців з питань реформ у рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

  Конкурс на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ може оголошуватися після затвердження цієї Концепції, положення про стимулюючі виплати і визначення спеціальних вимог до посад державної служби категорій “А”, “Б” і “В”, що передбачені як посади фахівців з питань реформ. Разом з тим державні службовці, які відповідають визначеним вимогам і пройшли конкурсний відбір відповідно до Закону України “Про державну службу”, можуть обіймати посади фахівців з питань реформ. У цьому разі відповідність згаданим вимогам визначається комісією, яка проводила конкурсний відбір.

  Для фахівців з питань реформ проходження випробування рекомендується встановлювати (навіть якщо раніше вони перебували на державній службі) строком на шість місяців з моменту призначення на посаду. На період випробування керівник державної служби в державному органі своїм наказом встановлює перелік і строки виконання фахівцем з питань реформ завдань з підготовки та реалізації ключової національної реформи, а також критерії, за якими визначається успішність проходження випробування.

  Фахівці з питань реформ проходять щороку оцінювання результатів своєї службової діяльності на загальних підставах відповідно до Закону України “Про державну службу”. Основним критерієм оцінювання є успішність виконання фахівцем з питань реформ завдань та заходів відповідно до планів, які затверджуються керівником державної служби в державному органі.

  Плани роботи та результати оцінювання службової діяльності фахівців з питань реформ надсилаються керівниками державної служби в державних органах до Нацдержслужби та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та відповідних державних органів, у тому числі для забезпечення здійснення громадського контролю за результатами діяльності фахівців з питань реформ.

  З метою створення правової основи для включення до переліків посад фахівців з питань реформ посад державної служби, які не є вакантними, та оголошення відповідних конкурсів на них, а також встановлення спеціальних умов оплати праці, переведення або звільнення державних службовців з посад фахівців з питань реформ у разі негативної оцінки їх службової діяльності до Закону України “Про державну службу” повинні бути внесені відповідні зміни, зокрема щодо:

  можливості оголошення конкурсів на посади державної служби, які не є вакантними, проте включені до переліків посад фахівців з питань реформ;

  встановлення спеціальних умов оплати праці;

  переведення державних службовців з посад державної служби, які включені до переліків посад фахівців з питань реформ, на рівнозначні посади, на нижчі посади (у разі згоди державного службовця) або їх звільнення з виплатою компенсацій.

  Перелік посад фахівців з питань реформ, перелік загальних та спеціальних вимог, умови оплати праці для кожної з таких посад, плани роботи та результати оцінювання службової діяльності фахівців з питань реформ, а також плани заходів з реалізації ключових національних реформ оприлюднюються на Урядовому порталі та офіційних веб-сайтах державних органів, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ, в яких згадані посади затверджені, а також на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

  Політичну відповідальність за впровадження Концепції, моніторинг та координацію її реалізації несе Міністр Кабінету Міністрів України. Стан реалізації Концепції розглядається Координаційною радою не менш як двічі на рік та у разі необхідності за результатами розгляду готуються відповідні пропозиції для подання Кабінетові Міністрів України.

  Запровадження посад фахівців з питань реформ буде здійснюватися у кілька етапів.

  На першому етапі (листопад — грудень 2016 р.) передбачається:

  подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо врегулювання питання оголошення конкурсів на посади, які не є вакантними та включені до переліків посад фахівців з питань реформ, а також оголошення конкурсів на зазначені посади, встановлення спеціальних умов оплати праці, переведення державних службовців з посад державної служби, які включені до переліків посад фахівців з питань реформ, на рівнозначні посади, на нижчі посади (у разі згоди державного службовця) або їх звільнення з виплатою компенсацій;

  визначення Кабінетом Міністрів України ключових національних реформ відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України та відповідальних за їх підготовку та реалізацію міністерств;

  затвердження Кабінетом Міністрів України переліків посад фахівців з питань реформ другої групи та чисельності посад фахівців з питань реформ третьої групи;

  розгляд Координаційною радою спеціальних вимог до кандидатів на посади фахівців з питань реформ та їх визначення у порядку, передбаченому Законом України “Про державну службу”;

  розгляд Координаційною радою списку експертів, у тому числі міжнародних, які можуть бути залучені до роботи конкурсних комісій з проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ;

  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 “Про затвердження Положення про стимулюючі виплати державним службовцям” щодо встановлення мінімальних та максимальних розмірів стимулюючих виплат фахівцям з питань реформ;

  проведення розрахунку необхідних витрат на оплату праці фахівців з питань реформ;

  планування необхідних витрат на оплату праці фахівців з питань реформ у проекті Державного бюджету України на 2017 рік;

  проведення конкурсів на посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств та їх призначення Кабінетом Міністрів України.

  На другому етапі (січень — березень 2017 р.) передбачається:

  внесення змін до положень та структур державних органів;

  встановлення завдань для фахівців з питань реформ.

  На третьому етапі (березень 2017 — грудень 2020 р.) передбачається:

  проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ;

  проведення оцінювання ефективності впровадження Концепції.

  Очікувані результати

  Реалізація Концепції повинна забезпечити оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів, суттєво збільшити ефективність їх роботи з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян України та зростання позицій нашої держави у світових рейтингах конкурентоспроможності.

  Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

  Фінансування заходів із запровадження посад фахівців з питань реформ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

  Необхідне матеріально-технічне та кадрове забезпечення повинно здійснюватися під час виконання заходів, спрямованих на реалізацію Концепції, створення команди фахівців з питань реформ, передбачених планом заходів з реалізації Концепції.

  _____________________