• In English
 • Уряд затвердив порядок ведення Єдиного державного порталу відкритих даних. Рішення прийняте для забезпечення ефективного його функціонування, а також для реалізації єдиної політики у сфері відкритих даних. Крім того, це підвищить відкритість і прозорість діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Документом визначено функціональні обов'язки держателя, адміністратора порталу та розпорядників інформації під час роботи з порталом, а також механізм ведення для забезпечення доступу до публічної інформації. Нагадаємо, що на сьогодні розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 листопада 2016 р. № 867

  Київ

  Деякі питання оприлюднення публічної
  інформації у формі відкритих даних

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, що додається.

  2. Державному агентству з питань електронного урядування щороку до 31 березня подавати Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали стосовно функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 49

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2016 р. № 867

  ПОРЯДОК
  ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

  1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (далі — портал) з метою забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та взаємодії з користувачами щодо відкритих даних.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  прикладна програма на базі відкритих даних — комп’ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача з використанням публічної інформації у формі відкритих даних;

  персональний електронний кабінет індивідуальна персоніфікована веб-сторінка на порталі, за допомогою якої здійснюється оприлюднення та оновлення наборів даних, а також розміщення прикладних програм на базі відкритих даних;

  розробник прикладних програм  фізична або юридична особа, яка розробляє прикладні програми на базі відкритих даних.

  Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).

  3. Портал забезпечує:

  1) користувачам без проведення додаткової авторизації доступ до:

  інформації про розпорядників інформації, які оприлюднюють на порталі набори даних;

  переліку, паспортів та структури оприлюднених наборів даних;

  оприлюднених наборів даних (перегляд та завантаження), у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

  розміщених прикладних програм на базі відкритих даних;

  інформації з питань відкритих даних, зокрема щодо стану оприлюднення та оновлення наборів даних;

  2) розпорядникам інформації:

  оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

  формування паспорта та структури наборів даних;

  генерування ідентифікаційного номера набору даних під час створення розпорядником інформації паспорта відповідного набору даних;

  отримання зворотного зв’язку від користувачів порталу;

  3) розробникам прикладних програм можливість розміщення прикладних програм на базі відкритих даних.

  4. Функціональні можливості порталу забезпечують:

  пошук наборів даних за ключовими словами у назві;

  класифікацію та пошук наборів даних за розпорядниками інформації, категоріями, популярністю, розміром та датою публікації;

  доведення інформації до відома розпорядника інформації щодо конкретного набору даних у формі відкритих даних шляхом заповнення відповідної форми на сторінці набору даних порталу;

  доведення інформації до відома держателя порталу щодо ведення порталу шляхом заповнення відповідної форми на порталі, у тому числі з питань ініціювання оприлюднення наборів даних;

  моніторинг переглядів та завантажень наборів даних і прикладних програм на базі відкритих даних;

  захист наборів даних від знищення, модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, зокрема перевірки цілісності набору даних;

  розмежування та контроль доступу до порталу згідно з повноваженнями (розпорядника інформації, розробника прикладних програм, користувача, адміністратора);

  реєстрацію подій, що відбуваються на порталі і стосуються його безпеки;

  відстеження версійності наборів даних;

  наявність інструментів візуалізації наборів даних;

  наявність інструментів завантаження наборів даних з урахуванням розміру, формату, періоду оновлення, кількості файлів такого набору;

  ведення реєстру оприлюднених наборів даних.

  5. Держатель порталу:

  забезпечує створення, впровадження, ведення та належне функціонування порталу;

  забезпечує розроблення методичних матеріалів та інструкцій щодо роботи порталу;

  забезпечує координацію оприлюднення розпорядниками інформації наборів даних на порталі та сприяє підвищенню їх якості;

  здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування порталу;

  сприяє міжнародному співробітництву щодо розвитку відкритих даних.

  6. Адміністратор порталу:

  забезпечує адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування порталу;

  здійснює методологічну підтримку розпорядників інформації щодо оприлюднення наборів даних;

  забезпечує захист та цілісність інформації на порталі;

  здійснює інші заходи, пов’язані з функціонуванням порталу.

  7. Реєстрація розпорядника інформації на порталі здійснюється держателем порталу на підставі відповідної заяви про реєстрацію розпорядника інформації.

  Заява про реєстрацію розпорядника інформації на порталі формується автоматично під час створення персонального електронного кабінету, після чого роздруковується та засвідчується підписом керівника і печаткою розпорядника інформації або електронним цифровим підписом керівника та електронною цифровою печаткою розпорядника інформації та надсилається держателю порталу.

  Держатель порталу на підставі оформленої  заяви про реєстрацію розпорядника інформації протягом трьох робочих днів з дня отримання такої заяви приймає рішення про реєстрацію та надання відповідних прав доступу розпоряднику інформації на порталі.

  У разі коли дані, що містяться в заяві про реєстрацію розпорядника інформації, є неповними та/або суперечать законодавству, держатель порталу протягом трьох робочих днів з дня отримання такої заяви інформує відповідальну особу розпорядника інформації щодо необхідності усунення встановленої невідповідності та повторного подання заяви про реєстрацію розпорядника інформації.

  Відповідальність за організацію доступу відповідальних осіб розпорядника інформації до персонального електронного кабінету на порталі несе керівник розпорядника інформації.

  У разі звільнення відповідальної особи розпорядника інформації така особа має бути негайно позбавлена доступу до персонального електронного кабінету на порталі, а до інформації про розпорядника інформації вносяться відповідні зміни на порталі.

  У разі зміни реєстраційних даних розпорядника інформації його відповідальна особа у строк не більше трьох робочих днів вносить відповідні зміни в інформацію про розпорядника інформації на порталі.

  8. Розпорядники інформації самостійно оприлюднюють та оновлюють набори даних на порталі, а також паспорти та структури таких наборів даних з використанням персонального електронного кабінету на порталі, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

  9. Набори даних оприлюднюються у їх первинній (неагрегованій) формі.

  10. Розпорядники інформації під час роботи з порталом використовують телекомунікаційні мережі загального користування або спеціальні телекомунікаційні мережі.

  11. Розпорядники інформації розміщують на власних веб-сайтах посилання на портал.

  12. Розміщення прикладної програми на базі відкритих даних здійснюється шляхом:

  завантаження прикладної програми на базі відкритих даних розробником прикладних програм після проведення реєстрації на порталі з використанням персонального електронного кабінету;

  перевірки завантаженої прикладної програми на базі відкритих даних держателем порталу протягом трьох робочих днів з дня завантаження, який приймає рішення щодо розміщення цієї прикладної програми на порталі.

  13. Забезпечення захисту інформації, що обробляється на порталі, зокрема персональних даних, здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка складається із сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.

  _____________________